Turkey: Genel Hatlarıyla Konkordato Başvurusu

Last Updated: 10 September 2018
Article by Faruk Aktay

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacına hizmet eden hukuksal süreçler için oluşturulan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Söz konusu kanun ile elektronik tebligat zorunluluğu, iç tahkim, ticari davalar 100 bin Türk lirasını geçmiyorsa basit yargılama usulü uygulanması gibi hususlarda önemli değişikliklere gidilmiş olmasına rağmen en çok göze çarpan ve ticari ve ekonomik anlamda değişikliğe sebebiyet verecek olan yenilik, iflas etmek üzere olan şirketler için iflas erteleme seçeneğinin ortadan kaldırılarak konkordatonun tek seçenek olarak bırakılmasıdır.

Konkordato, mali durumu bozulmuş ve iflasın eşiğine gelmiş olan borçlunun, borçlarını belli bir oran ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşmadır. Türk hukukunda üç çeşit konkordato bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Adi Konkordato
 2. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
 3. İflastan Sonra Konkordato

Mevcut mevzuat değişiklikleri doğrultusunda bundan sonraki süreçte daha önce suiistimal edilebilir özellikleri nedeniyle daha çok tercih edilen iflas erteleme yerine Adi Konkordato iflas eşiğindeki şirketlerin için en çok tercih edilen yöntem haline gelmiştir. Adi Konkordato tarafların kendi aralarında akdettikleri mahkeme onaylı bir borç yapılandırma sözleşmesidir. Alacaklılar, alacaklarını onaylanan konkordato çerçevesinde temin ederler.

Konkordato talebi önceki dönemde icra mahkemelerine yapılmaktaydı. 7101 sayılı kanun ile bu konuda değişiklik yapılarak iflasa tabi şirketin merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi görevli kılınmıştır. İflasa tabi olmayan borçlular için ise borçlunun yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir.

Ön Projenin Mahkemeye Sunulması: Adi Konkordato başvurusunda ilk önce, borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesinin mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Söz konusu proje Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu veya SPK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu eşliğinde hazırlanması gerekmekte olup, bağımsız denetim kuruluşunun ön projede yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ön projenin en önemli kısmını teşkil etmektedir.

Ön Projeye Eklenecek Belgeler: Proje beraberinde aşağıdaki belgelerin de temin edilmesi gerekmektedir.

 1. Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler
 2. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste
 3. Proje Teklifi ile Borçlunun Malvarlığının Karşılaştırıldığı Tablo

Konkordato teklifi ile birlikle sunulacak olan malî tabloların hazırlanış tarihi, mahkemeye başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir. Yukarıda beş madde halinde açıklanan ve kanunen konkordato talebiyle birlikte sunulması gereken belgeler süresinde eksiksiz olarak sunulmuş ise Asliye Ticaret Mahkemesi borçluya  geçici mühlet verir. Geçici mühlet ile birlikte mahkeme borçlunun malvarlığının muhafazası için tedbir kararı verebilir ve/veya konkordatonun başarılı olma ihtimalini incelemek ve denetlemek üzere geçici komiser veya komiserler atayabilir.

Geçici Mühlet Verilmesi: Geçici mühlet süresi üç aydır. Mahkeme, üç aylık süre dolmadan borçlunun (geçici komiserin görüşü alınmak kaydıyla) veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay uzatabilir. Geçici mühletin süresi beş ayı geçemez. Bununla birlikte alacaklılar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebilirler.

Kesin Mühlet Verilmesi: Mahkeme ön projeyi değerlendirmesi akabinde konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğuna kanaat getirirse borçluya 1 (bir)  yıllık  kesin mühlet  verir. Bu süre uygun koşulların varlığı halinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmek suretiyle uzatılabilir.  Eğer mahkeme konkordato talebinin reddine karar verirse, borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf mahkemesinin kararı kesindir.

Alacaklılar Kurulunun Teşkili ve Projenin Kabulü: Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya daha sonra uygun görülecek bir zamanda 7 (yedi) kişiyi geçmeyecek Alacaklılar Kurulu oluşturulabilir. Alacaklılar Kurulunun aldığı bu kararları projeye mahkeme tarafından atanmış olan komiser katılanların imzası alınmak sureti ile tutanağa bağlar. Alacaklılar Kurulu komiserin faaliyetlerini denetleyebilir ve komiserin faaliyetlerini yetersiz buldukları hallerde, mahkemeye rapor sunarak komiserin değiştirilmesini talep edebilirler.

Kesin mühlet verildikten sonra alacaklılar toplantısında kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısı veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte biri ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise konkordato projesi kabul edilmiş sayılır.

Takiplerin Durması: Geçici mühlet ve kesin mühlet süreçleri içerisinde borçlu aleyhine SGK primi, vergi, harç gibi hem kamu hem de özel kişi alacakları için hiçbir takip yapılamaz. Daha önce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz. Takip sebebiyle kesilen zamanaşımı ve hak düşüren süreler işlemez. Ancak istisna olarak son bir yıla ait işçi alacakları ve nafaka alacakları için haciz yapılması mümkündür.

Alacaklılar Kurulu Tarafından Kabul Edilen Projenin Mahkemece Tasdiki: Kabul edilen konkordato projesinin tasdiki aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır:

 1. Adi Konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması.
 2. Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder).
 3. Konkordato projesinin yukarıda belirtmiş olduğumuz alacak ve alacaklıların çoğunluğu ile kabul edilmiş olması.
 4. İİK m. 206 da yer alan birinci sıra imtiyazlı alacaklar yani; işçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş alacakları, işverenlerin işçiler için yardım sandıkları veya derneklere olan borçları ve son bir yıl içinde aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları; alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması.
 5. Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Konkordato projesinin mahkeme tarafından yetersiz bulunması halinde mahkeme gerekli düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir. Konkordato tasdiki kararında tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için kayyım atanabilir. Kayyım borçlunun projeye uyup uymadığını ve işletmesinin durumunu 2 (iki) ayda bir tasdik kararı veren mahkemeye rapor olarak sunar. Alacaklıların kayyım raporlarını inceleme hakları mevcuttur.

Konkordato mahkeme tarafından tasdik edilmez veya kesin mühlet içerisinde mahkeme konkordatoyu ret ederse, doğrudan doğruya iflâs hallerinden birinin mevcudiyeti hâlinde ve borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması durumunda mahkeme, borçlunun iflâsına karar verir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions