Turkey: Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İbraname

Last Updated: 5 April 2018
Article by Sinan Can Diren, LL.M.

1. İbra Kavramı

İbraname kavramını açıklamak için öncelikle "ibra" kelimesinin hukuki tanımına bakmak gerekmektedir. Oğuzman/Öz'e göre ibra, "borçluyu borcu ifa etmeden borçtan kurtarmak hususunda alacaklı ile borçlunun anlaşmasıdır".1 Berki' ye göre ibra; "alacaklının ivazlı veya ivazsız olarak alacağının tamamından veya bir kısmından borçlu lehine feragat etmesi, daha doğrusu borcun ifa edilmiş gibi kabul edilmesidir"2 şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre ibra, alacaklı tarafından alacağın borçlu yönünden ise borcun sona erdiğini göstermektedir.

İbra, İsviçre Borçlar Kanunu'nun 115. maddesinde düzenlendiği halde Türk Borçlar Kanunu'nda bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bununla birlikte Yargıtay kararlarında ibra; "bir borcun tam ya da kısmen ifa edilmeden sona ermesini sağlayan özel sukut nedeni olarak kabul edilmelidir. Bu noktada ibranın ödeme yönünde bir anlaşma olmadığı, borcun sona erme şekillerinden biri olduğu belirtilmelidir" şeklinde açıklanmaktaydı.3 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ("TBK") ile yapılan düzenleme ile ibra, borçların ve borç ilişkisinin sona erme sebepleri arasında 132. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hüküm şu şekildedir: "Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir."

İbra ile şekle tabi olmaksızın alacak ve borç tamamen veya kısmen sona ermektedir. Kanunen her ne kadar ibranamenin yazılı olarak düzenlenmesi zorunlu değilse de Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yazılı ispat hükümleri gereğince bedel karşılığı yapılan ibra anlaşmalarının yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde yazılı ispat miktarını aşan ibra anlaşmalarının tanıkla ispat edilme imkanı bulunmamaktadır. İbra bir sözleşme olduğu için TBK hata, hile, ikrah ve gabin gibi iradeyi sakatlayan durumların söz konusu olması halinde ibra sözleşmesinin iptalini talep etmek mümkün olabilecektir.4

2. İbranın Çeşitleri

İvazlı ibra; bir eda veya bedel karşılığında yapılan ibradır. Burada anlaşılması gereken borcun tamamen ödenmesi veya tamamına karşılık gelen bir edimde bulunulması değil, alacağın bir kısmının ödenerek borçlunun ibra edilmesidir. Örnek vermek gerekirse 10.000,00.-TL'lik bir alacak yönünden tarafların 7.000,00.-TL ödenmesi hususunda anlaşılması halinde bu durumda ivazlı ibra söz konusudur.

İvazsız ibra; karşılık bir edim olmaksızın kayıtsız şartsız yapılan alacaklı herhangi bir karşılık olmaksızın alacağından vazgeçmektedir.

Kısmi ibra; ivazlı veya ivazsız olarak ibra edilmesine karşın borcun bir kısmı yönünden yapılmaktadır.

Tam ibra; ivazlı veya ivazsız olarak tüm borcun sona ermesidir.

3. Hukuki Niteliği

Yukarıda da bahsedildiği üzere ibra, borcu sona erdiren iki taraflı bir hukuki işlem olarak kabul edilmektedir. İbra, alacaklının aktifinde yer alan bir hakka doğrudan etki yaptığı ve bu hakkı sona erdirdiği için, bir tasarruf işlemidir. Bu sebeple, ibra için alacaklının fiil ehliyetine sahip olması yetmez, tasarruf yetkisi de aranır.5

İbranın benzer hukuki kurumlarla arasındaki farklara değinmek isteriz:

  • Feragat ile ibra arasındaki farkı kısaca açıklamak gerekirse; feragat borcu sona erdirmemekte yalnızca hakkın talep ve dava edilebilirliğini sona erdirmekte olup defi olarak ileri sürülür. İbrada ise borç sona ermekte ve itiraz olarak ileri sürülmektedir.
  • Sulh sözleşmesi ile ibra arasındaki fark ise; sulh sözleşmesi borç ilişkisine konu olabileceği gibi borç ilişkisine de konu olabilir. Ancak ibra borç ilişkisinin konusunu oluşturur.
  • Menfi borç ikrarı ile ibra arasındaki fark; menfi borç ikrarında taraflar arasında çekişmeli ya da kuşkulu bir veya birden fazla alacağın sona erdirilmesi söz konusudur.6 İbrada taraflar arasında alacak – borç miktarında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.
  • Alacak hakkını kullanmama taahhüdü ile ibra arasındaki fark, alacak hakkını kullanmama taahhüdü, alacaklı ile borçlunun arasında alacaklının borçludan alacağını talep etmeyeceğine ilişkin bir anlaşmadır. Ancak bu halde alacaklı ifa talebinden vazgeçmekle birlikte alacak hakkını muhafaza etmek istediği durumlarda karşılaşılır.7 Ancak ibrada ise, borç sona ermektedir.

4. İbranın Sonuçları

İbra, tam ibrada borcun tamamını, kısmi ibrada ise ibra edilen kısım yönünden borcu sona erdirir. TBK md. 131 uyarınca asıl borcun ifa edilmesi halinde, fer'i alacak niteliğinde olan rehin, kefalet, faiz ve ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona erer. Müteselsil borçlular yönünden ise alacaklı, tercih ettiği borçludan tercih ettiği tutarda borcun ifa edilmesini talep edebilir. Ancak alacaklı açısından borcun bir borçlu tarafından ifa edilmesi halinde TBK md. 166 uyarınca müteselsil borçluların tamamı borçtan kurtulmuş sayılır. 

Footnotes

1. OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1, 11. Baskı, İstanbul 2013, s. 554.

2. BERKİ, Şakir, Borçların Sükutu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı: 1-2, 1955, s. 237.

3. Yargıtay 9. HD'nin 15.07.2010 T. ,2008/21686 E., 2010/24117 K. sayılı kararı.

4. İZMİRLİOĞLU, Ayşe, 6098 Sayılı Kanuna Göre İbraname, Yaşar Üniversitesi Dergisi Cilt:8 Sayı: Özel, 2013 s.1461.

5. OĞUZMAN/ÖZ, s.557.

6. İZMİRLİOĞLU, s.1466.

7. OĞUZMAN/ÖZ, s.557.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Country
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions