Turkey: Kamu kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan personelin kamu kadrolarına geçirilmesi

Last Updated: 27 March 2018
Article by Aykut Bakırcı, Murat Soylu, Tuğcan Akalın and Aykut Aydın

I. GİRİŞ

Bilindiği üzere, 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname1 ("696 Sayılı KHK") ile kamu kurumlarına hizmet vermekte olan alt işveren işçilerine2 ilgili kamu kurumlarında sürekli işçi olarak kadroya girme imkânı getirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 696 Sayılı KHK kapsamında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Adlı Tebliğ3'i ("Usul ve Esaslar Tebliği") yayınlayarak kadroya geçiş sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin usul ve esasları ortaya koymuştur.

İşbu makale, bahsi geçen yasal düzenlemelerin uygulama alanını incelemek, işçilerin kamu kadrolarında istihdamı hakkında bilgi vermek ve bu durumun kamuya hâlihazırda alt yüklenici hizmeti vermekte olan şirketler üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.

II. 696 SAYILI KHK İLE USUL VE ESASLAR TEBLİĞİNİN UYGULAMA ALANI

Kamu kurum ve kuruluşlarına alt işveren aracılığıyla iş görmekte olan işçilerin ilgili kamu kurum veya kuruluşunda sürekli işçi kadrosuna geçmesine ilişkin olarak mevzuatta üç farklı kriter öngörülmüştür. Bu kriterler; (i) alt işverenden hizmet almakta olan kamu kurum ve kuruluşunun kapsamına, (ii) idare ile alt işveren/yüklenici arasındaki hizmet sözleşmesinin ve (iii) kadro başvurusunda bulunan işçinin niteliklerine ilişkindir.

A. Kurum Açısından Kapsam

696 Sayılı KHK ile yürürlüğe giren Geçici 23. Madde ve Geçici 24. Madde sırasıyla merkezi idarede ve mahalli idarelerde alt işveren hizmeti görmekte olan işçilerin kamu kurumlarında işçi kadrosuna geçmesine imkân tanımaktadır.

Geçici 23. Madde kapsamında kamu kadrolarına alınacak alt işveren/yüklenici işçilerinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu4'na ekli cetvellerde belirlenen aşağıdaki idari kuruluşlardan herhangi birinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir:

 • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
 • Özel bütçeli idareler
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
 • Sosyal güvenlik kurumları

Geçici 24. Madde kapsamında ise; kamu kadrolarına alınacak alt işveren/yüklenici işçilerinin aşağıdaki idari kurum ve kuruluşlardan herhangi birine iş görüyor olması gerekmektedir:

 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler ile bağlı kuruluşları,
 • Mahalli idare birlikleri,
 • İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruşlarının iştirakleri5.

B. Hizmet Alım Sözleşmesi Açısından Kapsam

Bahsi geçen mevzuat kapsamında kamu kadrosuna başvurmak isteyen işçinin idare ile alt işveren/yüklenici arasındaki personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir. Hizmet alım sözleşmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu6 çerçevesinde hizmet alımına ilişkin olarak yapılan ihaleler neticesinde idare ile özel hukuk kişisi arasında imzalanan bir özel hukuk sözleşmesidir ve kural olarak adli yargıya tabidir. Dolayısıyla idari sözleşmeler (örn. imtiyaz sözleşmeleri) 696 Sayılı KHK'nın uygulama kapsamı dışında tutulmuştur.

Usul ve Esaslar Tebliği Madde 4(2) uyarınca Bir sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki dört kriterin bir arada gerçekleşmesi gerekir:

 • 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması;
 • Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması;
 • Yaklaşık maliyetin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması; ve
 • Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması.

Geçici 24. Madde kapsamında mahalli idarelerde yapılacak kadro alımları için, Usul ve Esaslar Tebliği Madde 29 uyarınca (i) park ve bahçe bakım ve onarım işlerine, (ii) çöp toplama işlerine ve (iii) cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin yapılan hizmet alımlarının yukarıda sayılan kriterleri sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kabul edileceği öngörülmüştür.

C. İşçiler Açısından Kapsam

Kamu kadrosuna geçişte işçi açısından kapsamı belirleyecek en önemli kriter süre kriteridir. Usul ve Esaslar Tebliği Madde 30 uyarınca, kadroya geçme hakkından yararlanabilmek için başvuruda bulunan işçinin personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında 4 Aralık 2017 tarihinde hâlihazırda çalışıyor olması gerekmektir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayan işçilerin kadroya geçme hakkı bulunmamaktadır. Diğer şartları da sağlayan ve öngörülen sürede başvurusunu gerçekleştiren işçiler sınava girmeye hak kazanır ve sınavda başarılı olan işçiler Usul ve Esaslar Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirmeleri şartıyla kadroya geçirilir.

Usul ve Esaslar Tebliği Madde 20 uyarınca, (i) kamu özel işbirliği projeleri sebebiyle kapatılan devlet hastanelerinde çalışmakta olan ve 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle bu projelerde çalıştırılmakta olanlar ile (ii) 2 Ocak 2018 tarihinden sonrasında yine kamu özel işbirliği projeleri sebebi ile kapatılan devlet hastanelerinde kapatılma tarihi itibariyle çalıştırılanlar da kamu kadrolarına geçme hakkına sahip işçi statüsündedirler. Böylece 4 Aralık 2017 tarihinde hâlihazırda personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışıyor olma şartına bir istisna ve kamu özel işbirliği projeleri ile kapatılan devlet hastanelerinde çalışan işçilere 696 sayılı KHK'dan yararlanma imkânı getirilmiştir.

D. Usul ve Esaslar Tebliğinin Diğer İdari Sözleşmeler Bakımından Değerlendirilmesi

Usul ve Esaslar Tebliği'nin uygulama alanı özel olarak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine hasredilmiştir. Bu nedenle idarenin taraf olduğu diğer türde özel hukuk veya idari sözleşmeler kapsamında idareye hizmet vermekte olan alt işveren/yüklenicilerin işçilerinin bu Usul ve Esaslar Tebliği kapsamında kamu kadrolarına geçme hakkı bulunmamaktadır. Örnek vermek gerekirse, imtiyaz sözleşmeleri ve kamu-özel işbirliği sözleşmeleri Usul ve Esaslar Tebliği'nin uygulama alanına girmeyeceklerdir.

III. İŞÇİLERİN KAMU KADROLARINA GEÇMESİ

A. Kadroya Geçiş Süreci

Kamu kadrosuna geçişte işçilerin iradesi esas tutulmuştur. Bir işçinin kamu kadrosuna geçiş sürecinin başlaması için öncelikli olarak en geç 11 Ocak 2018 tarihine kadar işçinin altında faaliyet gösterdiği hizmet sözleşmesinin tarafı olan ilgili idareye başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. Sonrasında ise ilgili idare tarafından bir tespit komisyonu kurulacak ve ön aşama olarak başvuruda bulunanların Usul ve Esaslar Tebliği'ndeki kriterleri sağlayıp sağlamadığı tespit edilecektir. Kriterleri sağladığı tespit edilen adaylar sınava girmeye hak kazanacaktır. Bu sınavda başarılı olan adaylar ise kamu kadrolarına toplu olarak geçirilecektir. Başvuruda bulunmayan veya sınavda başarısız olan işçilerin alt işveren/yüklenici ile olan iş sözleşmeleri ise geçerliliğini sürdürecektir.

B. Kadroya Geçen İşçilerin Statüsü

Alt işveren işçileri idarede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu7'nun 4. Maddesinin D bendi uyarınca işçi olarak istihdam edilecektir. Bunun neticesinde söz konusu işçilerin alt işveren/yüklenici ile olan iş sözleşmeleri sona erecektir. Usul ve Esaslar Tebliği Madde 21 ve 49 uyarınca, kamu kadrosuna geçen işçilerin ücret ve diğer mali haklarının hâlihazırdaki toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücret ve mali haklardan daha fazla olmayacağı öngörülmüştür.

IV. İŞÇİLERİN İSTİHDAM EDİLECEĞİ KAMU KURUMLARININ TESPİTİ

A. Mevcut İdari Kurumlarda İstihdam

Geçici 23. Madde kapsamında mahalli idareler haricindeki idari kurum ve kuruluşlarda iş gören alt işveren/yüklenici işçileri Usul ve Esaslar Tebliği Madde 16 uyarınca yüklenicinin hak edişlerinin ödendiği teşkilat ve birim tarafından istihdam edilecektir. Bu nedenle mahalli idareler haricindeki idari kurum ve kuruluşlar açısından istihdam yönteminin nasıl olacağı kesin olarak ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, bir alt başlıkta incelenecek olan yöntem Geçici 23. Madde altında yapılacak istihdamlar için geçerli olmayacaktır.

Geçici 24. Madde kapsamında mahalli idarelerde iş gören alt işveren/yüklenici işçileri Usul ve Esaslar Tebliği Madde 41 uyarınca, söz konusu hizmetlerin temini için kurulmuş olan mahalli idareye bağlı şirketlerde kadroya alınacaklardır. Yani alt işveren işçileri doğrudan belediye veya il özel idaresi kadrosunda istihdam edilmeyecek; bunun yerine bu kurumların bağlı şirketlerinde istihdam edilecektir. Ancak, ilgili mahalli idare kurumunun söz konusu hizmetin temini için kurulmuş olan bir bağlı şirketi yoksa bu amaca özgülenmiş bir şirket kurması gerekmektedir.

B. Yeni Şirket Kurulması

375 Sayılı KHK8'ya eklenen Ek Madde 20 uyarınca eğer ilgili mahalli idarenin kendine bağlı bir iştiraki yok ise bu durumda işçiler münhasıran bu amaçla kurulacak bir şirketin kadrosuna geçirileceklerdir. Söz konusu Ek Madde 20'ye göre bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlası idareye ait olmalıdır. Sonuç olarak tasfiye edilecek hizmet alım sözleşmeleri kapsamındaki işler mahalli idareler özelinde bu idarelere bağlı şirketler tarafından yerine getirilecektir. 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun9 kapsamında mahalli idare tarafından kurulacak bu şirketlere özel teşebbüslerin iştirak etmesi mümkün olabilecektir. Bunun yanı sıra, 375 Sayılı KHK ile Usul ve Esaslar Tebliği'nde bahsi geçen mahalli idareye bağlı şirketlerin özel sektör katılımıyla kurulmasının veya özel sektörce kurulup idarenin iştirak etmesinin önünde de bir mani bulunmamaktadır. Bu yöntemler vasıtasıyla, kamu hizmetlerinin görülmesinde özel sektör iştirakinin devam etmesi de mümkün olabilecektir.

V. 696 SAYILI KHK İLE USUL VE ESASLAR TEBLİĞİNİN YÜKLENİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

A. Mevcut Hizmet Alım Sözleşmelerinin Feshi

Usul ve Esaslar Tebliği Madde 25(1) uyarınca işçilerin kamu kadrosuna geçiş tarihi itibariyle idare ile alt işveren/yüklenici arasındaki hizmet alım sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş sayılacağını düzenlemektedir. Usul ve Esaslar Tebliği'nde öngörülen takvim uyarınca işçilerin kadroya geçirilmesi için 2 Nisan 2018 tarihi son gün olarak belirlenmiştir.

Usul ve Esaslar Tebliği hükümleri doğrultusunda, idare alt işveren/yüklenicinin yoksun kalacağı karı kısmen tazmin etmek amacıyla bir fesih ödemesi yapacaktır. Bu fesih ödemesinin miktarı sözleşme bedeli ve tamamlanan iş tutarı dikkate alınarak hesaplanacak formül üzerinden belirlenecektir.

B. Yüklenicilere Ait Taşınır ve Tüketim Malzemelerinin İdareye Satılması veya Kiralanması

Diğer bir önemli nokta ise alt işveren/yüklenicilerin hizmet alım sözleşmesi kapsamında kullanmakta olduğu teçhizatın akıbetidir. Usul ve Esaslar Tebliği Madde 43(1) uyarınca idare alt işveren/yüklenicinin hizmetlerin yürütülmesinde kullandığı taşınır ve tüketim malzemelerini alt işveren/yükleniciden kiralama veya satın alma hakkına sahiptir. Satın alma ve kiralama işlemi rayiç bedel üzerinden yapılacaktır. Böylece idare ilgili alt işverenden ihtiyaç duyduğu taşınırlar ve tüketim malzemelerini doğrudan temin yoluyla ihale düzenlemeksizin satın alabilecek veya kiralayabilecektir. İdare ilgili hizmeti görmekte ihtiyacı olan taşınırlar ve tüketim malzemelerini eski yükleniciden almak yerine piyasadan temin etme yolunu da tercih edebilecektir.

VI. SONUÇ

Yukarıda anlatılan yasal çerçeve uyarınca personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında idari kurumlara iş görmekte olan alt işveren/yüklenici işçileri kamu kadrolarına geçebilecektir ve bu tip sözleşmeler kapsamında idareye hizmet vermekte olan alt işveren/yüklenicilerinin sözleşmeleri feshedilecektir. Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere bu tip hizmet alım sözleşmelerinin kapsamı oldukça dar tutulmuş ve yalnızca belirli özel şartları sağlayan hizmet alım sözleşmelerinin feshedileceği öngörülmüştür. Ancak, belirtmek isteriz ki söz konusu yasal düzenlemeler hizmet alımına ilişkin alanlarda özel sektör iştirakini ve işbirliğini bir bütün olarak dışlamamakta ve yatırım için özel sektöre açık kapı bırakmaktadır. Bu durumda özellikle özel sektör aktörlerinin, yasal düzenlemeler çerçevesinde idare ile olan işbirliklerinin devamı için alternatif olarak görülebilecek yöntemlerden herhangi birine başvurmadan önce mutlaka ilgili mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarının konu ile ilgili yeknesak tutum ve yaklaşımları göz önüne alınmalı ve bu şekilde yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda hareket edilmesi önerilmektedir. Bu doğrultuda ayrıca belirtmek gerekir ki, bu yasal düzenlemelerin ortaya çıkarttığı özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğine ilişkin uygulamada ortaya çıkan belirsizlikleri ve soru işaretlerinin ortadan kaldırılması için ilgili yasal düzenlemelerin uygulamadaki yansımalarını yeknesaklaştıracak ek bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Dolayısıyla konunun ilerleyen dönemlerde, tercih edilecek alternatiflerin ve bunların uygulama usullerinin belirtileceği ilave bir usul ve esaslar tebliğinin yayınlanması ve idari kurumların uygulamalarıyla netlik kazanacağı kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Footnotes

1. 30280 sayılı ve 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

2. Alt işveren kavramı taşeron kavramının hukuki literatürdeki karşılığını ifade etmektedir.

3. 30288 sayılı ve 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

4. 25326 sayılı ve 24 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlamıştır.

5. Mahalli idare, ilgili iştirakin sermayesinin en az yarısına (doğrudan veya dolaylı olarak) sahip olmalıdır.

6. 24648 sayılı ve 22 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

7. 12056 sayılı ve 23 Temmuz 1965 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

8. 20211 (mükerrer) sayılı ve 30 Haziran 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

9. 22124 sayılı ve 27 Kasım 1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlamıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Murat Soylu
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions