Turkey: İflas Ertelemenin Yürürlükten Kaldırılmasıyla Birlikte Yeniden Düzenlenen Konkordato Kurumu

Last Updated: 23 March 2018
Article by Burak Aytaç

15.03.2018 tarihli 30361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Kanun") ile iflas erteleme kurumu yürürlükten kaldırılmış ve şirketlerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma yolu olan konkordato revize edilerek konkordatonun pratikteki uygulanabilirliği artırılmak istenmiştir.

Yukarıda belirtilen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda ("İİK") yapılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan inceleme aşağıda yer almaktadır. 

I. "İflas erteleme" yürürlükten kaldırılmıştır:

Kanun ile getirilen değişiklikle beraber İİK'nın 179. maddesinde bulunan Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi yan başlıklı madde değiştirilmiş ve madde metninde sadece iflas kurumu düzenlemesine yer verilerek iflas erteleme kaldırılmıştır. Aynı şekilde iflas ertelemenin uygulama sürecinin açıklanmış olduğu 179/a, 179/b, 179/c maddeleri de Kanunun 65. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

II.  Konkordato kurumunda yapılan değişiklikler:

II.1. Görevli mahkeme

Eski düzenlemede olduğu gibi konkordatonun borçlu ya da alacaklı tarafından istenmesi hükmü korunurken konkordato işlemlerinin başlatıldığı mahkeme değiştirilmiştir. Kanun ile birlikte eski mevzuatta bulunan görevli icra hukuk mahkemesinin yerine asliye ticaret mahkemesi getirilmiştir. Böylece icra hukuk mahkemesinin asliye ticaret mahkemesine dosyayı tevdi etmesine gerek kalmadan bütün incelemenin aynı mahkemede yapılması sağlanmıştır. Pratik açıdan bakıldığında bu değişikliğin faydalı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. İlk olarak, icra hukuk mahkemeleri genel olarak asliye ticaret mahkemelerine göre kısa ve hızlı bir yargılama yapmaktadır. Ancak konkordato gibi fazla sayıda alacaklının müdahil olduğu ve çok detaylı bir inceleme gerektiren bir dosyanın sadece icra hukuk mahkemesine gitmesi pratik açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

İkinci olarak eski mevzuat uyarınca icra hukuk mahkemesinin incelemesinden sonra dosyanın konkordato koşullarını sağlaması halinde asliye ticaret mahkemesine tevdii ve ilgili asliye ticaret mahkemesi tarafından tasdiki gerekmekteydi. Ancak yeni düzenleme ile birlikte bütün konkordato sürecinin tek bir mahkemede incelenmesinin önü açılmış ve böylece konkordatoyu tasdik eden mahkemenin dosyanın bütünüyle ilgilenmesi sağlanmıştır.

II.2. Konkordato talebine eklenecek belgeler

İİK'nın değiştirilen 286. maddesiyle birlikte konkordato talebine eklenecek belgeler düzenlenmiştir. Bu belgeler arasında konkordato ön projesi, borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler, alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste, konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo bulunmalı ve bunlara ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları da bulunmalıdır.

II.3. Geçici mühlet

Konkordato süresince icra mahkemesinin verdiği mühlet kaldırılmış ve geçici ve kesin mühlet olarak ikiye ayrılmıştır. Asliye ticaret mahkemesi yukarıda sayılan belgelerin varlığı halinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacaktır. Geçici mühlet süresince mahkeme konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirecek, alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilecektir. Önceki düzenlemede olduğu gibi geçici mühlet en fazla 3(üç) ay olmakla birlikte borçlunun veya komiserin yapacağı başvuruyla 2(iki) ay daha uzatılabilecektir. Kanunda belirtildiği üzere geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurmaktadır. Böylece geçici mühlet alan borçluya karşı başlatılmış olan takipler duracak ve yeni takip başlatılamayacaktır. Ayrıca ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmayacaktır. Alacaklılar geçici mühletin ilanından itibaren 7(yedi) gün içerisinde mühlet verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebileceklerdir.

II.4. Kesin mühlet

Mahkeme kesin mühlet hakkındaki kararı geçici mühlet içinde verecek ve bu kararın verilmesi için borçluyu veya varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet edecektir. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alacaktır.

Mahkeme yapacağı değerlendirme sonucunda konkordatonun başarıya ulaşacağı kanaatine varırsa borçluya 1(bir) yıllık kesin mühlet verecektir. Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece 6(altı) aya kadar uzatılabilecektir. Böylece konkordatonun düzenlenmiş olduğu önceki mevzuattan farklı olarak 3+2 aylık geçici mühlet süresi içerisinde mahkeme 1 yıllık kesin mühlet kararı verecektir. Bu açıdan bakıldığında bütün konkordato işlemlerinin beş ay içerisinde gerçekleşmesi pratikte zorluk çıkardığından, mahkemeye kesin mühlet kararı alma imkanı verilerek bu süre 1 sene daha uzatılmıştır.

II.5. Alacaklılar kurulu

Yeni düzenlemeyle birlikte mahkemeye kesin mühlet içerisinde alacaklılar kurulu oluşturma imkanı verilmiştir. Bu kurul tek sayıda olmak ve yedi alacaklıyı geçmemek kaydıyla oluşturulacaktır. Kurul oluşturulurken dikkat edilmesi gereken, kurula üye olan alacaklıların farklı alacak gruplarından olması ve böylece her tür alacaklının kurulda temsil edilmesidir. Bu hüküm uyarınca mühlet süresince alacaklılar konkordatonun güncel durumundan haberdar olacaklardır. Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanacak ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alacaktır. Alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller ile alacaklılar kuruluna ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilecektir. 

Alacaklılar kurulu, komiser faaliyetlerine nezaret edecek ve komiserlere tavsiyede bulunarak kanunun öngördüğü hallerde mahkemeye görüş bildirecektir.

II.6. Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması

İflasa tabi borçlu bakımından; kesin mühletin verilmesinden sonra borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa, konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa, borçlu, 297. maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa, borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına re'sen karar verir. Mahkeme bu konuda karar verebilmek için borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet edecektir.

II.7. Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları

Kesin mühlet içerisinde borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamayacak ve önceden başlamış olan takipler duracaktır. İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmayacak; Eski düzenlemede olduğu gibi rehinli alacaklılar, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatabilecekler, ancak muhafaza tedbirleri alamayacak ve rehinli malın satışını gerçekleştiremeyeceklerdir.

II.8. Kesin mühletin borçlular bakımından sonuçları

Borçlu önceki düzenlemede olduğu gibi komiserin kontrolü altında işlemlerine devam edebilecek ve mahkemenin izni dışında mühlet kararından rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyecek, takyit edemeyecek ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacaktır.

II.9. Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları

Kanun ile birlikte getirilen önemli değişikliklerden birisi de konkordatonun sözleşmelere etkisini düzenleyen İİK'nın 296. maddesinde yapılan değişikliktir. İlgili madde uyarınca "borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez." hükmü tesis edilerek sözleşme taraflarından birisinin konkordatoya başvurması halinde diğer tarafın sözleşmeyi feshedebileceğine dair hükümler geçersiz kılınmıştır.

Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca borçlunun taraf olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkileri, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erdirilebilecektir. 

II.10. Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ve alacaklılar toplantısı

Alacaklılar komiser tarafından yapılacak ilandan itibaren 15(on beş) gün içerisinde alacaklarını bildirmeye davet edileceklerdir. Önceki mevzuatta alacakların alacaklarını yazdırdıkları 20(yirmi) günlük süre 15(on beş) güne düşürülmüştür. Toplantı günü ilândan en az 15(on beş) gün sonra olacaktır.

Kanun ile getirilen önemli değişikliklerden bir diğeri de konkordato projesinin alacaklılar tarafından kabul edilme çoğunluğudur. Önceki mevzuatta alacak miktarının 2/3'ünün ve alacaklı sayısının 1/2'sinin oyuyla konkordato projesi kabul ediliyorken yeni düzenleme uyarınca iki farklı çoğunlukla konkordato projesinin kabul edilmesinin önü açılmıştır. Böylece 1)kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya 2)kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan çoğunluk tarafından imza edilen proje kabul edilmiş sayılacaktır. Böylece borçlu şirketin alacaklılarının niteliğine göre hangi yolu seçeceği kendi takdir yetkisine bırakılmış ve yeterli çoğunluğun sağlanması kolaylaştırılmıştır. Rehinli alacaklılar sadece rehinsiz alacakları miktarıyla sınırlı olarak oylamaya katılmaktadırlar. İmtiyazlı alacaklar, borçlunun yakınları ve rehinli alacaklılar oy hakkından yoksun kalacaklardır.

Alacaklılar toplantısından itibaren 7(yedi) gün içerisinde toplantıya katılmayan alacaklılar kabul veya ret oylarını bildirerek oylamaya katılabileceklerdir. Komiser katılma süresinin bitiminden itibaren 7(yedi) gün içerisinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri ve konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi edecektir.

II.11. Konkordatonun tasdiki

Konkordato; 1) adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması, 2) teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması, 3) konkordato projesinin 302 nci maddede öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması, 4) 206 ncı maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması, 5) konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması şartlarını haizse mahkemece tasdik edilecektir. Aksi halde mahkeme borçlunun iflasına re'sen karar verecektir.

II.12. Konkordato projesinin tasdik edilmesinin ardından rehinli malların satışının ertelenmesi

Değişiklikten önceki düzenleme uyarınca konkordatonun tasdik edilmesinden itibaren en fazla bir yılı geçmemek ve erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayan faizler teminatlandırılmak kaydıyla, rehinli taşınır veya taşınmazın konkordato talebinden önceki bir alacak nedeniyle satışını erteleyebilecekken yapılan değişiklikle beraber erteleme süresince işleyecek faizlerin teminatlandırılması şartı kaldırılmıştır. Yeni düzenleme uyarınca 1) rehinle temin edilen alacağın konkordato talebinden önce doğması, 2) rehinle temin edilen alacağın konkordato talep tarihine kadar ödenmemiş faizinin bulunmaması, 3) rehinli malın, işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunun ve paraya çevrilmesi durumunda borçlunun ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğinin yaklaşık olarak ispat edilmiş olması şartlarının sağlanmasıyla birlikte rehinli malların satışı ve muhafazası tasdik kararından itibaren 1(bir) sene içerisinde ertelenebilecektir.

II.13. Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri

Tasdik edilen konkordato projesi kapsamında; yapılacak işlemler, 492 sayılı Harçlar Kanununa tabi harçlardan; bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, damga vergisinden, alacaklılar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, borçluya kullandırılacak krediler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan istisna edilmiştir.

Vergi yönünden belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise alacaklının konkordato uyarınca vazgeçmiş olduğu alacağını değersiz alacak olarak vergisel anlamda gider göstererek yok edebileceğidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 322. maddesi uyarınca kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan alacakların değersiz alacak olacağı, değersiz alacakların bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybedecekleri ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edileceği, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin de bu madde hükmüne giren değersiz alacaklarını gider kaydetmek suretiyle yok edebileceklerinin hüküm altına alınmış olduğu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 20.06.2017 tarihinde yayınlanan özelge ile kanun lafzındaki "kanaat verici evraklar"a örnek olarak "Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması"'nın verilmiş olduğu belirtilmelidir.

III. Sonuç:

Konkordato kurumunda yapılan değişikliklerle beraber konkordatonun pratikte uygulaması kolaylaştırılmış ve yürürlükten kaldırılan iflas ertelemenin yerine ikame edilebilir hale getirilmiştir. Kısaca yapılan ana değişikliklere değinmek gerekirse; yeni konkordato düzenlemesinde icra hukuk mahkemesinin rolü kaldırılarak sürecin baştan sona kadar asliye ticaret mahkemesinde devam etmesi sağlanmış, alacaklılar kurulu oluşturularak alacaklıların süreç içinde bir kontrol mekanizmasına sahip olması kararlaştırılmış, alacaklılar toplantısında farklı çoğunluklarla projenin kabulüne imkan verilerek borçlunun alacaklılarının niteliğine göre yol izlemesi imkanı getirilmiş, en fazla 5 ay olarak belirlenen mühlet geçici ve kesin mühlet olarak ikiye ayrılmış ve geçici mühletin 3+2 olarak en fazla 5 ay, kesin mühletin ise 1 yıl+6 ay olarak en fazla 1,5 yıl içinde sonlandırılabileceği kararlaştırılarak borçlunun daha rahat bir şekilde konkordato işlemlerini tamamlamasının önü açılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions