Turkey: Türk iş hukukunda ikale sözleşmesi ve yargıtay uygulamaları

Last Updated: 15 March 2018
Article by Aslı Görmez Bulcak

İş Hukuku bağlamında ikale; iş sözleşmesinin tarafları olan işçi ile işverenin aralarındaki iş ilişkisini, karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanları ile anlaşarak sona erdiren bir sözleşmedir. İkale sözleşmesinin kurulmasındaki temel amaç; işçi ile işveren arasında mevcut olan iş sözleşmesinin anlaşma yolu ile sona erdirilmesini sağlamaktır. İş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olmasının ikalenin geçerliliğine bir etkisi bulunmamaktadır.

İkale sözleşmesi yasalarımızda düzenlenmediğinden şekli, kapsam ve geçerliliği Borçlar Hukukuna tabidir. Türk Borçlar Kanunu'nun 12. maddesine göre; "Sözleşmenin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir." Bu hüküm gereğince ikale sözleşmesi şekil serbestisi çerçevesinde açık ya da örtülü olarak yapılabilir. Bu bağlamda sözleşmenin geçerliliği maddi hukuk yönünden herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Sözleşme için her ne kadar bir şekil şartı öngörülmemişse de ikale sözleşmesi yapacak taraflara olası bir ihtilaf halinde hak kaybına uğramamaları ve ikale iradesinin geçerli kabul edilebilmesi için anlaşılan tüm hususlara sözleşmede açıkça ve detaylı bir şekilde yer vermeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

İkale sözleşmesinde taraflar anlaşarak sözleşmeyi sona erdirdikleri için ikale iş sözleşmesinin feshi niteliğinde değildir ve bu nedenle işçinin İş Kanununda düzenlenen iş güvencesi hükümleri, ihbar ve kıdem tazminatları, işsizlik ödeneği gibi feshe bağlı haklardan yararlanması mümkün olmaz. Uygulamada işverenlerin genelde işe iade davalarından kaçınmak amacıyla ya işçilerin istifa ettiklerini ya da ikale sözleşmesi ile iş sözleşmelerinin sona erdiğini iddia ederek kanun hükümlerini dolanma yoluna gittikleri görülmektedir. Yargıtay, bu olumsuz sonucun önüne geçebilmek amacıyla, ikalenin işçi tarafından kabul edilmesinin hayatın olağan akışına uymadığını ve işçinin bu sonuçları doğuran bir ikaleyi kabul edebilmesi için makul bir yararının bulunması gerektiğini kabul etmektedir. Aksi takdirde işverenin fesih iradesini ikale sözleşmesi şeklinde göstererek iş güvencesi hükümlerini dolanmaya çalıştığı, bu bağlamda ikalenin kanuna karşı hile nedeniyle geçersiz olduğu sonucuna varmaktadır. Bu nedenle Yargıtay ikale sözleşmelerini Borçlar Hukukundaki genel sınırlamaların ötesinde makul yarar kriteri ile denetlemektedir. Bu kritere göre, söz konusu sözleşmenin geçerliliği sadece Borçlar Hukuku kuralları ile değerlendirilmemekte, ayrıca işçinin ikale sözleşmesi yapmasında makul yararının da bulunması aranmaktadır.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2016/32042E.-2017/21171K. Sayılı ve 13.12.2017 tarihli ilamında;

"İş ilişkisini taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran bir beyanla sona erdirmeleri mümkün olduğu halde, bu yola gitmeyerek karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirmelerinin nedenleri üzerinde de durmak gerekir. Her şeyden önce bozma sözleşmesi yapma konusunda icapta bulunanın makul bir yararının olması gerekir. İş ilişkisinin bozma anlaşması yoluyla sona erdirildiğine dair örnekler 1475 Sayılı İş Kanunu ve öncesinde hemen hemen uygulamaya hiç yansımadığı halde, iş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesinin ardından özellikle 4857 Sayılı İş Kanunu sonrasında giderek yaygın bir hal almıştır. Bu noktada, işveren feshinin karşılıklı anlaşma yoluyla fesih gibi gösterilmesi suretiyle iş güvencesi hükümlerinin bertaraf edilmesi şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla irade fesadı denetimi dışında, tarafların bozma sözleşmesi yapması konusunda makul yararının olup olmadığının da irdelenmesi gerekir. Makul yarar ölçütü, bozma sözleşmesi yapma konusundaki icabın işçiden gelmesi ile işverenden gelmesi ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır. Dairemizin 2008 yılı kararları bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 21.4.2008 gün 2007/31287 E, 2008/9600 K).

Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun kaldığı gibi, kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak kazanamayacaktır. Yine 4447 Sayılı Kanun kapsamında işsizlik sigortasından da yararlanamayacaktır. Bütün bu hususlar, iş hukukunda hâkim olan ibranamenin dar yorumu ilkesi gibi, hatta daha da ötesinde, ikale sözleşmesinin geçerliliği noktasında işçi lehine değerlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Tarafların bozma sözleşmesinde ihbar ve kıdem tazminatı ile iş güvencesi tazminatı hatta boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklardan bazılarını ya da tamamını kararlaştırmaları da mümkündür. Bozma sözleşmesinin geçerliliği konusunda bütün bu hususlar dikkate alınarak değerlendirmeye gidilmelidir." denilerek makul yarar kavramı açıklanmıştır.

Makul yarardan kastedilen; iş sözleşmesinin ikale ile sona ermesinde tarafların karşılıklı menfaatlerinin dengelenip dengelenmediğidir. Makul yarar kriteri özellikle teklifin işverenden gelmesi halinde önem arz etmektedir. Zira işçi iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde işverene karşı bazı hak ve yükümlülükler ile donatılmışken, ikale ile tüm bunlardan vazgeçmektedir. İşçinin kendisi ile ilgili bir menfaat elde etmeden tüm bu haklarını kaybettirecek bir sözleşmeyi imzalaması hayatın olağan akışına pek uygun düşmemektedir. Yargıtay 22.Hukuk Dairesi'nin 2017/35505E.-2017/14692K. Sayılı ve 19.06.2017 tarihli kararında ;

"Taraflar arasındaki iş ilişkinin "bozma (ikale) sözleşmesi" yoluyla sona erip ermediği hususu uyuşmazlık konusudur. Bu anlamda bozma sözleşmesinin şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği Borçlar Kanunu hükümlerine göre saptanacaktır. Buna karşılık iş sözleşmesinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erdirilmesi, iş hukukunu yakından ilgilendirdiği için ikalenin yorumunda iş sözleşmesinin yorumunda olduğu gibi, genel hükümlerin yanı sıra iş hukukundaki "işçi yararına yorum" ilkesi de göz önünde bulundurulacaktır.

İkale, iş sözleşmesinin tarafların ortak iradeleriyle sona erdirilmesine yönelik bir sözleşme olduğundan, tarafların serbest iradelerine dayanmalıdır. Bu bağlamdaikale icabı işverenden gelmişse yasal tazminatlarına ilaveten işçiye ek bir menfaat (makul yarar) sağlanmalıdır. Aksi halde iş sözleşmesininikale ile sona erdirildiğinden söz edilemez." denilerek ikale talebinin işverenden geldiği hallerde işçiye ek bir menfaat sağlanmasının hayatın olağan akışına uygun olacağı hususu özellikle vurgulanmıştır.

İkale sözleşmesinin geçerli bir şekilde kurulmasını sağlayan makul yarar kriterini karşılayacak parasal miktarın ne olduğu konusunda ise doktrinde görüş birliği yoktur ve bu parasal miktar her somut olayın özelliğine göre değişmektedir. Burada iş sözleşmesinin belirsiz/belirli süreli olduğu, belirsiz süreli ise işçinin iş güvencesinden yararlanıp yararlanmadığı, iş güvencesinden yararlanıyor ise işverenin fesih için geçerli bir sebebinin olup olmadığı dikkate alınmaktadır. Bu doğrultuda, Yargıtay'ın iki aylık ücret tutarındaki ek ödemeyi yeterli gördüğü kararı mevcut olduğu gibi üç aylık ödemeyi yeterli görmediği kararı da vardır. Şöyle ki; iki aylık ücret ödemesinin yeterli bulunduğu karara konu olayda, işçiye bu ödemenin yanı sıra kıdem ile ihbar tazminatları ve yıllık izin ile prim alacakları da ödenmiş ve işçinin satış müdürü olup imzaladığı belgenin anlamını kavrayabilecek düzeyde olduğu, irade sakatlığı gibi bir durumun da ispatlanamadığı vurgulanmıştır.1

Üç aylık ücret ödemesinin yeterli bulunmadığı kararda ise, işçinin işyerinde geçen on beş yıllık hizmet süresi nazara alınmış, bu süre karşısında ödenen üç aylık ücret yeterli bulunmamış ve ikalenin geçerliliği yönünden gerekli olan makul yarar koşulunun oluşmadığı sonucuna varılmıştır.2

Bazı ikale sözleşmeleri ise doğrudan işçi menfaatine olabilir. Daha iyi koşullarda yeni bir iş bulmuş olan veya kendi işini kuracak bir işçinin işverenine ikale teklif etmesi makul yararı olduğunun açık bir göstergesidir.3 Çünkü burada ihbar öneline uymaksızın iş sözleşmesini sona erdiren işçi ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmayacaktır. Ya da iş sözleşmesinde cezai şart kararlaştırılmış veya rekabet yasağı hükmü öngörülmüş ise, ikale sözleşmesinde bu şartların kaldırılmış olması, makul yarar kriterine uyulduğunun göstergesi olacaktır. Aynı şekilde, borçlarını ödemek için tazminatlarına ihtiyaç duyan bir işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi şartı ile ikale sözleşmesi yapılmasını istemesi halinde de makul yarar kriterinin gerçekleştiği kabul edilebilecektir. Yargıtay, işyerinde kapıcı olarak çalışan bir işçinin, işyerinden ayrılacağını belirterek kendi yerine oğlunun işe alınmasını işverene teklif ettiği olaydaki ikale sözleşmesini işçi lehine makul yarar olarak değerlendirmiştir.4

İkalenin geçerli olabilmesi için teklifin işçiden gelmiş olması gerekmediği gibi işçi lehine tazminat kararlaştırılmış olması da şart değildir. Yargıtay'ın ikale teklifinin işçiden geldiği bir durumlarda, teklifi yapan işçinin dilekçeyi verirken baskı altında verip vermediği üzerinde durarak, irade sakatlığının ispatlanamadığı hallerde işçiye ödenen tazminatları yeterli bularak ek menfaat sağlanmasına gerek olmadığına ve yapılan ikalenin geçerli olduğuna dair kararları da mevcuttur.5

Görüldüğü üzere, makul yarar denetimi her somut olayın özelliklerine göre değişmektedir. İşten ayrılma talebi işçiden gelmişse, makul yarar daha dar yorumlanmakta, işverenden gelmişse kapsamı genişlemektedir. Ancak, işçiden gelen ikale taleplerine Yargıtay daha titizlikle yaklaşmakta ve bu süreçte özellikle taraf iddiaları doğrultusunda irade bozukluğu denetimi yapmaktadır.

Uygulamada son dönemlerde işçiler tarafından kendilerine makul ve ek ödemeler yapılmasına rağmen birtakım soyut beyanlarla irade sakatlıklarına veya işi bırakmak için psikolojik baskıya uğratıldıkları iddia edilmektedir. Bu iddialar karşısında Yargıtay'ın artık işçinin eğitim durumu ve konumunu da dikkate aldığı görülmektedir. Nitekim Yargıtay, idari ve mali işler müdürü olarak çalışan bir işçinin bulunduğu pozisyonu da nazara alarak imzaladığı sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını idrak edebilecek durumda olduğunu belirtmiş ve imzalamış olduğu ikale sözleşmesini geçerli saymıştır.6

Sonuç olarak Yargıtay'ın ikale denetimini yaparken her somut olayı kendi içinde değerlendirdiği ve bazı durumlarda işçinin kıdemini, bazı durumlarda işçinin eğitim durumu ile bulunduğu konumu, bazı durumlarda ise teklifin işçiden gelmesi kriterini göz önünde bulundurduğu, ancak her hâlükârda o olaydaki işçi menfaatini dikkate aldığı söyleyebiliriz. Bu bağlamda; Yargıtay için vazgeçilmez olan işçi lehine yorum ve makul yarar ölçütleri göz önünde bulundurulmadan yapılacak bir ikale sözleşmesinin işçinin yargı yoluna başvurması halinde geçersiz kabul edileceğini vurgulamak isteriz.

Footnotes

1. Y.9.HD 31.10.2017 tarih ve 2016/29473E-2017/17057K. Sayılı ilamı

2. Y.22.HD 25.02.2013 tarih ve 2013/3340E-2013/3675K. Sayılı ilamı

3. Y.22.HD 14.11.2011 tarih ve 2011/1723E-2011/4286K. Sayılı ilamı

4. Y.9.HD 04.11.2017 tarih ve 2009/18327E-2011/21712K. Sayılı ilamı

5. Y.22.HD 11.03.2014 tarih ve 2013/34057E-2014/5502K. Sayılı ilamı- Y.9.HD 13.02.2017 tarih ve 2016/4181E-2017/1669K. Sayılı ilamı- Y.9.HD 19.10.2017 tarih ve 2016/25623E-2017/16232K. Sayılı ilamı- Y.9.HD 21.12.2017 tarih ve 2016/32059E-2017/22085K. Sayılı ilamı

6. Y.22.HD 12.12.2011 tarih ve 2011/4305E-2011/7213K. Sayılı ilamı

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions