Turkey: Türkiye'de Futbol Uyuşmazlıklarının TFF Hukuk Kurullarında Çözülmesi: İlk Derece Hukuk Kurulları

Last Updated: 7 November 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban
Most Read Contributor in Turkey, November 2017

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde TFF'nin hukuk kurulları İlk Derece Hukuk kuralları ve Üst Hukuk Kurulu olarak ikiye ayrılmaktadır.

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun'un si tarafından ilk derece hukuk kurulları tarafından verilmiş olan kararlara karşı herhangi bir yargılama makamına başvurulması kesin surette yasaklanmaktadır. 

Bu yasağın anayasal dayanağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sine 2011 yılında eklenen "Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz." fıkrasıdır.

5894 sayılı Kanun'un sinin devamında ise "ilk derece hukuk kurulları tarafından alınan kararlar ise ilgili kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmez ise kesinleşir." hükmü ile ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı ancak TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği düzenlenmektedir.

5894 sayılı Kanun ve TFF Statüsü ilk derece hukuk kurulları olarak şu hukuk kurullarını düzenlemektedir.

 1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
 2. Disiplin Kurulları

  1. İl Disiplin Kurulları
  2. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK)
  3. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
 3. Kulüp Lisans Kurulu
 4. Etik Kurulu     

1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

a. Görev ve Yetkileri

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü md.56 tarafından düzenlenmektedir. Buna göre;

"Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

 1. Kulüpler,
 2. Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak" incelemekle ve karara bağlamakla görevli ve yetkilidir."

Buna göre bir uyuşmazlığın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için uyuşmazlığın sözleşmeden doğmuş olması, sözleşmeden doğan uyuşmazlığın futbol ile ilgili olması ve sözleşmenin kulüpler arasında veya kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar arasında yapılmış olması şartları aranmaktadır. 

Ayrıca ilgili maddede belirtildiği üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bu uyuşmazlıkları tarafların başvurusu üzerine çözdüğünü ve ilgili uyuşmazlık konularında münhasıran yetkili olduğu da belirtilmektedir.

b. Yargılama Usulü                              

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı uyarınca bu kurula başvurular yazılı olarak yapılmaktadır.    

Dilekçe, Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna sunulmak üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörlüğü'ne verilmekte ve koordinatörlük dilekçelerin zorunlu unsurları ihtiva edip etmediğini incelemektedir.  

Dilekçelerin zorunlu unsurları içermesi halinde iki hakemin ücretinin belirlenmesi için dosya Başkanlar Kurulu'na tevdi edilmekte; Başkanlar Kurulunun belirlediği hakem ücretleri davacı tarafa tebliğ edilerek 3 (üç) gün içinde ödemesi ve ödeme belgesini ibrazı istenmektedir. Verilen sürede hakem ücretlerinin ödenmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılmaktadır.  

Hakem ücretlerinin ödenmesi halinde ise başkaca bir inceleme yapılmaksızın dilekçe örneği ekleriyle birlikte karşı tarafa tebliğ edilmektedir.        

Davalı taraf, dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde, hakemini de seçmek suretiyle talimatta yer alan unsurları içeren cevap dilekçesini sunmakla yükümlüdür.         

Cevap dilekçesinde zorunlu unsurlara dair bir eksiklik olmaması halinde ise dilekçe davacı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ edilmektedir.          

Dilekçe teatileri üzerine tamamlanan dosya, Koordinatörlük tarafından; soyadına göre görev sırası kendisinde olan Başkanlar Kurulu üyesine tevzi edilmektedir.          

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı uyarınca hakem heyeti üç kişiden oluşmaktadır. İki hakem, taraflarca seçilmekte ve UÇK Başkanlar Kurulu üyelerinden biri hakem heyetine başkanlık etmektedir.

Kararlar, en az iki (2) üyenin aynı yöndeki oyuyla alınmaktadır. Başkan dâhil olmak üzere Hakem Heyeti üyelerinin oyu eşittir.    

Hakem Heyeti kararlarına karşı Tahkim Kuruluna itiraz süresi kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün olarak belirtilmektedir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu'na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir Kesinleşen Hakem Heyeti kararları, TFF tarafından derhal uygulanmak zorundadır.

2. Disiplin Kurulları

TFF Statüsü Disiplin Kurulları, İl Disiplin Kurulları, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olmak üzere üç tane disiplin kurulu düzenlemektedir.

a. İl Disiplin Kurulları                              

İl Disiplin Kurulları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı tarafından, kuruldukları illerde amatör futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini birinci derecede değerlendirmek ve bu talimat hükümleri çerçevesinde gerekli kararları vermekle görevli kılınmaktadır.       

b. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK)                 

Amatör Futbol Disiplin Kurulu statülerinde belirtilen ve Türkiye birinciliğine varan futbol müsabakalarına katılan amatör kulüpler ile bu kulüplerde görevli futbolcu, yönetici, görevli ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlalleri ile aynı müsabakalarda görev yapan hakem ve diğer görevlilerin disiplin ihlallerini ilk derecede karara bağlamakla görevli ve yükümlü olduğu belirtilmektedir.           

AFDK ayrıca İl Disiplin Kurulları tarafından verilen ve talimat ile belirlenen sınırları aşan cezalara, ilgili kulüp ve kişilerce yapılan itirazları, itiraz mercii sıfatıyla inceler ve karara bağlamakla da görevli kılınmıştır.           

Kanun bunların yanında AFDK'ya, İl Disiplin Kurulları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyip kesin çözüme bağlama görevini de yüklemektedir.         

c. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)                 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik adam, yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlamakla yükümlü ve görevlidir. Kurul Kararlarına İtiraz            

TFF Futbol Disiplin Talimatında İl Disiplin Kurulları tarafından kişilere verilen ihtar kınama, iki veya daha az, müsabakadan men, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile on beş gün (on beş dahil) stadyuma giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası ve kulüplere verilen bir müsabaka için saha kapatma ya da müsabakayı seyircisiz oynama cezaları kesin olduğu ve bu ceza kararlarına itiraz edilemeyeceği belirtilmektedir.              

Ancak bu ceza miktarlarını aşan İl Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde AFDK nezdinde itiraz edilebilmektedir.             

Ayrıca sürekli hak mahrumiyeti cezaları itiraz konusu yapılmasa dahi AFDK tarafından kendiliğinden incelenmektedir.             

AFDK ve PFDK tarafından verilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilmektedir.              

Sürekli hak mahrumiyeti cezaları, itiraz konusu yapılmasa dahi, Tahkim Kurulu tarafından kendiliğinden incelenmektedir.

3. Etik Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu Etik kurulu, Türk futbolunun etik değerleri ve toplumdaki saygınlığının korunması amacıyla 5894 sayılı kanun tarafından kurulmuştur.       

TFF Etik Kurulu Talimatı uyarınca Etik Kurulunun görevleri şunlardır:          

 1. Futbol Disiplin Talimatı uyarınca işlem yapılmayan ve Etik Kurulu Talimatı kapsamına giren ihlallerini incelemek,               
 2. Şike ve teşvik primi iddialarını incelemek,              
 3. Türk futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmemesi için gerekli hukuki denetimleri yapmak, bu bağlamda Türk futbolunu ahlaki açıdan tehdit eden risklere karşı bağımsız ve tarafsız bir şekilde danışmanlık faaliyetinde bulunmak,             
 4. Futbol camiasının uyması gereken etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla yapılan başvuruları incelemek, araştırmak ve karara bağlamak,               
 5. Etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak, istendiğinde, TFF Başkanlığına ve futbolla ilgili tüzel kişilere görüş bildirmek,               
 6. Etik Kurulu kararlarıyla ilgili olarak bülten yayımlamak.

4. Kulüp Lisans Kurulu (KLK)

TFF Kulüp Lisans Kurulu, TFF Statüsü uyarınca,  lisans için başvuran kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler çerçevesinde ve TFF kulüp lisans talimatı doğrultusunda başvuru sahibi bir kulübe lisans verilip verilmemesine, lisansın geri alınmasına ve kulüp lisans talimatında öngörülen cezaların uygulanıp uygulanmamasına karar vermekle görevli ve yetkilidir.               

Kurulun görevleri ayrıntılı olarak TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı tarafından şu şekilde düzenlenmektedir:               

 1. Lisans adayı kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler ile Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Müdürlüğü'nün hazırlayacağı raporları da incelemek suretiyle ilgili talimat hükümleri ile eklerinde yer alan ilke, kriter ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi kulübe lisans verilip verilmemesine veya lisansın geri alınmasına karar vermek;              
 2. TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı talimatta yazılı kriter ihlalleriyle ilgili yaptırım kararlarını vermek
 3. Türk futbolunda kulüp lisans sistemini yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak; bu amaçla kulüp temsilcileriyle toplantılar düzenlemek, konferans, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde üniversitelerle ve uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak          
 4. Uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak kulüp lisans sistemi konusunda istendiğinde görüş bildirmek   

KLM, yukarıda a bendinde yazılı kararlarına esas değerlendirmeleri bu talimat ve eklerinde yazılı sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere dayandırmakta ve böylece kısmen de olsa bu konuda objektif kararlar vermektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions