Turkey: Türkiye'de Futbol Uyuşmazlıklarının TFF Hukuk Kurullarında Çözülmesi: İlk Derece Hukuk Kurulları

Last Updated: 7 November 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde TFF'nin hukuk kurulları İlk Derece Hukuk kuralları ve Üst Hukuk Kurulu olarak ikiye ayrılmaktadır.

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun'un si tarafından ilk derece hukuk kurulları tarafından verilmiş olan kararlara karşı herhangi bir yargılama makamına başvurulması kesin surette yasaklanmaktadır. 

Bu yasağın anayasal dayanağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sine 2011 yılında eklenen "Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz." fıkrasıdır.

5894 sayılı Kanun'un sinin devamında ise "ilk derece hukuk kurulları tarafından alınan kararlar ise ilgili kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmez ise kesinleşir." hükmü ile ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı ancak TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği düzenlenmektedir.

5894 sayılı Kanun ve TFF Statüsü ilk derece hukuk kurulları olarak şu hukuk kurullarını düzenlemektedir.

 1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
 2. Disiplin Kurulları

  1. İl Disiplin Kurulları
  2. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK)
  3. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
 3. Kulüp Lisans Kurulu
 4. Etik Kurulu     

1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

a. Görev ve Yetkileri

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü md.56 tarafından düzenlenmektedir. Buna göre;

"Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

 1. Kulüpler,
 2. Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak" incelemekle ve karara bağlamakla görevli ve yetkilidir."

Buna göre bir uyuşmazlığın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için uyuşmazlığın sözleşmeden doğmuş olması, sözleşmeden doğan uyuşmazlığın futbol ile ilgili olması ve sözleşmenin kulüpler arasında veya kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar arasında yapılmış olması şartları aranmaktadır. 

Ayrıca ilgili maddede belirtildiği üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bu uyuşmazlıkları tarafların başvurusu üzerine çözdüğünü ve ilgili uyuşmazlık konularında münhasıran yetkili olduğu da belirtilmektedir.

b. Yargılama Usulü                              

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı uyarınca bu kurula başvurular yazılı olarak yapılmaktadır.    

Dilekçe, Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna sunulmak üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörlüğü'ne verilmekte ve koordinatörlük dilekçelerin zorunlu unsurları ihtiva edip etmediğini incelemektedir.  

Dilekçelerin zorunlu unsurları içermesi halinde iki hakemin ücretinin belirlenmesi için dosya Başkanlar Kurulu'na tevdi edilmekte; Başkanlar Kurulunun belirlediği hakem ücretleri davacı tarafa tebliğ edilerek 3 (üç) gün içinde ödemesi ve ödeme belgesini ibrazı istenmektedir. Verilen sürede hakem ücretlerinin ödenmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılmaktadır.  

Hakem ücretlerinin ödenmesi halinde ise başkaca bir inceleme yapılmaksızın dilekçe örneği ekleriyle birlikte karşı tarafa tebliğ edilmektedir.        

Davalı taraf, dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde, hakemini de seçmek suretiyle talimatta yer alan unsurları içeren cevap dilekçesini sunmakla yükümlüdür.         

Cevap dilekçesinde zorunlu unsurlara dair bir eksiklik olmaması halinde ise dilekçe davacı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ edilmektedir.          

Dilekçe teatileri üzerine tamamlanan dosya, Koordinatörlük tarafından; soyadına göre görev sırası kendisinde olan Başkanlar Kurulu üyesine tevzi edilmektedir.          

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı uyarınca hakem heyeti üç kişiden oluşmaktadır. İki hakem, taraflarca seçilmekte ve UÇK Başkanlar Kurulu üyelerinden biri hakem heyetine başkanlık etmektedir.

Kararlar, en az iki (2) üyenin aynı yöndeki oyuyla alınmaktadır. Başkan dâhil olmak üzere Hakem Heyeti üyelerinin oyu eşittir.    

Hakem Heyeti kararlarına karşı Tahkim Kuruluna itiraz süresi kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün olarak belirtilmektedir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu'na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir Kesinleşen Hakem Heyeti kararları, TFF tarafından derhal uygulanmak zorundadır.

2. Disiplin Kurulları

TFF Statüsü Disiplin Kurulları, İl Disiplin Kurulları, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olmak üzere üç tane disiplin kurulu düzenlemektedir.

a. İl Disiplin Kurulları                              

İl Disiplin Kurulları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı tarafından, kuruldukları illerde amatör futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini birinci derecede değerlendirmek ve bu talimat hükümleri çerçevesinde gerekli kararları vermekle görevli kılınmaktadır.       

b. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK)                 

Amatör Futbol Disiplin Kurulu statülerinde belirtilen ve Türkiye birinciliğine varan futbol müsabakalarına katılan amatör kulüpler ile bu kulüplerde görevli futbolcu, yönetici, görevli ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlalleri ile aynı müsabakalarda görev yapan hakem ve diğer görevlilerin disiplin ihlallerini ilk derecede karara bağlamakla görevli ve yükümlü olduğu belirtilmektedir.           

AFDK ayrıca İl Disiplin Kurulları tarafından verilen ve talimat ile belirlenen sınırları aşan cezalara, ilgili kulüp ve kişilerce yapılan itirazları, itiraz mercii sıfatıyla inceler ve karara bağlamakla da görevli kılınmıştır.           

Kanun bunların yanında AFDK'ya, İl Disiplin Kurulları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyip kesin çözüme bağlama görevini de yüklemektedir.         

c. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)                 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik adam, yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlamakla yükümlü ve görevlidir. Kurul Kararlarına İtiraz            

TFF Futbol Disiplin Talimatında İl Disiplin Kurulları tarafından kişilere verilen ihtar kınama, iki veya daha az, müsabakadan men, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile on beş gün (on beş dahil) stadyuma giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası ve kulüplere verilen bir müsabaka için saha kapatma ya da müsabakayı seyircisiz oynama cezaları kesin olduğu ve bu ceza kararlarına itiraz edilemeyeceği belirtilmektedir.              

Ancak bu ceza miktarlarını aşan İl Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde AFDK nezdinde itiraz edilebilmektedir.             

Ayrıca sürekli hak mahrumiyeti cezaları itiraz konusu yapılmasa dahi AFDK tarafından kendiliğinden incelenmektedir.             

AFDK ve PFDK tarafından verilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilmektedir.              

Sürekli hak mahrumiyeti cezaları, itiraz konusu yapılmasa dahi, Tahkim Kurulu tarafından kendiliğinden incelenmektedir.

3. Etik Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu Etik kurulu, Türk futbolunun etik değerleri ve toplumdaki saygınlığının korunması amacıyla 5894 sayılı kanun tarafından kurulmuştur.       

TFF Etik Kurulu Talimatı uyarınca Etik Kurulunun görevleri şunlardır:          

 1. Futbol Disiplin Talimatı uyarınca işlem yapılmayan ve Etik Kurulu Talimatı kapsamına giren ihlallerini incelemek,               
 2. Şike ve teşvik primi iddialarını incelemek,              
 3. Türk futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmemesi için gerekli hukuki denetimleri yapmak, bu bağlamda Türk futbolunu ahlaki açıdan tehdit eden risklere karşı bağımsız ve tarafsız bir şekilde danışmanlık faaliyetinde bulunmak,             
 4. Futbol camiasının uyması gereken etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla yapılan başvuruları incelemek, araştırmak ve karara bağlamak,               
 5. Etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak, istendiğinde, TFF Başkanlığına ve futbolla ilgili tüzel kişilere görüş bildirmek,               
 6. Etik Kurulu kararlarıyla ilgili olarak bülten yayımlamak.

4. Kulüp Lisans Kurulu (KLK)

TFF Kulüp Lisans Kurulu, TFF Statüsü uyarınca,  lisans için başvuran kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler çerçevesinde ve TFF kulüp lisans talimatı doğrultusunda başvuru sahibi bir kulübe lisans verilip verilmemesine, lisansın geri alınmasına ve kulüp lisans talimatında öngörülen cezaların uygulanıp uygulanmamasına karar vermekle görevli ve yetkilidir.               

Kurulun görevleri ayrıntılı olarak TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı tarafından şu şekilde düzenlenmektedir:               

 1. Lisans adayı kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler ile Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Müdürlüğü'nün hazırlayacağı raporları da incelemek suretiyle ilgili talimat hükümleri ile eklerinde yer alan ilke, kriter ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi kulübe lisans verilip verilmemesine veya lisansın geri alınmasına karar vermek;              
 2. TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı talimatta yazılı kriter ihlalleriyle ilgili yaptırım kararlarını vermek
 3. Türk futbolunda kulüp lisans sistemini yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak; bu amaçla kulüp temsilcileriyle toplantılar düzenlemek, konferans, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde üniversitelerle ve uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak          
 4. Uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak kulüp lisans sistemi konusunda istendiğinde görüş bildirmek   

KLM, yukarıda a bendinde yazılı kararlarına esas değerlendirmeleri bu talimat ve eklerinde yazılı sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere dayandırmakta ve böylece kısmen de olsa bu konuda objektif kararlar vermektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions