Turkey: Eşya Taşıma Sözleşmesi Ile Taahhüt Olunan Taşıma İşinin İcrası - Yükleme Aşaması

Last Updated: 5 October 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban
Most Read Contributor in Turkey, November 2017

Bir sözleşme ile yükümlülük altına girilen eşya taşıma işinin ifası temel olarak üç aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar, taşınması taahhüt olunan eşyanın taşıma vasıtasına yüklenmesi, taşıma ve taşınanın varma yerinde gönderilene teslimidir.

Yükleme Aşaması

Yükleme işinin kime ait olacağı meselesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 863. Maddesi ile düzenlenmektedir.  Bunda göre yükleme işi sözleşmeden, halin icabından veya ticari teamülden aksi anlaşılmadıkça gönderene ait olmaktadır. Gönderen, eşyayı, taşıma güvenliğine uygun biçimde araca koyarak, istifleyerek, bağlayarak, sabitleyerek yüklemek ve aynı şekilde boşaltmak ile yükümlüdür.          

Aynı maddeye göre Taşıyıcı sadece yüklemenin işletme güvenliğine uygun olmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır.                

Yükleme işinin taşıyana ait olduğu hallerde ise gönderen, TTK 867 uyarınca, sadece eşyayı yüklemeye hazır hale getirmekle yükümlüdür.

Yükleme Süresi                

Taşıma işleminin bir an evvel tamamlanması, sözleşmenin iki tarafı içinde önem arz etmektedir. Taşınması gereken eşyanın yüklenmesinde geçecek olan sürenin hangi tarafa yükleneceği, taşıyıcının bu süreden de para alıp almayacağı bu açıdan önemli bir sorundur.                

Bekleme süresi (Astarya/ Laytime), yükleme işleminin tamamlanması için beklenmesi gereken süredir. Türk Ticaret Kanunu'nun 863. Maddesi uyarınca yükleme ve boşaltma ile ilgili olarak, durumun gereklerine göre belirlenecek makul bir süre için, aksi kararlaştırılmadıkça, ayrıca ücret istenememektedir.                

Hal böyle olmakla birlikte, yükleme süresinin başlangıç anı kanun tarafından açıkça belirtilmemektedir. Doktrinde bu sürenin, eğer taraflarca belirlenmemiş ise, en erken vasıtanın yükleme yerinde yüklemeye hazır hale getirilmiş bir şekilde bulunduğu andan itibaren başlaması gerektiği ifade edilmektedir.

Fazla Bekleme Süresi (Sürastarya/ Demurrage)                

Yükleme işleminin zamanında tamamlanamaması neticesinde fazla beklemenin vuku bulduğu durumlarda, taşıyıcı sözleşme ile kararlaştırılmamış olsa bile, ilave bir ücrete hak kazanmaktadır.                

Türk Ticaret Kanunu'nun 863. Maddesi " Taşıyıcı, sözleşme hükümlerine dayanarak veya kendi risk alanından kaynaklanmayan nedenlerle makul yükleme veya boşaltma süresinden daha fazla beklerse, bekleme ücreti olarak uygun bir ücrete hak kazanır." hükmü ile bu hususu düzenlemektedir. Belirtmek gerekir ki kanunun lafzından çıkan anlama göre taraflar sözleşme ile bu ücretin istenebileceğini kararlaştırdıkları vakit taşıyıcı, makul yükleme veya boşaltma süresinden fazla beklemesinin "kendi risk alanından kaynaklanmayan nedenlerle" dahi vuku bulmuş olsa bu ücreti isteyebileceği anlamı çıkmaktadır. Doktrinde belirtildiği gibi bu hüküm uyarınca lafzi yorum yapmak bizi isabetli olmayan sonuca çıkarmaktadır. Sözleşme ile kararlaştırılmış olsa dahi, taşıyıcının risk alanından kaynaklı nedenlerden ötürü gecikme yaşanması durumunda sürastarya ücreti istenememektedir. Nitekim TTK 867(4) "Yükleme süresine uyulmaması, taşıyıcının riziko alanına giren bir sebepten kaynaklanıyorsa, taşıyıcının istem hakkı yoktur." hükmü bu görüşü destekler niteliktedir.

Yükleme Süresine Uyulmaması Halinde Taşıyıcının Hakları                

Türk Ticaret Kanunu 867. Maddesi yükleme süresine uyulmaması halinde taşıyıcının sahip olacağı hakları düzenlemektedir.                

Buna göre gönderen, eşyayı süresi içinde yüklemezse veya yükleme yükümlülüğünün bulunmadığı hâllerde eşyayı hazır bulundurmazsa, taşıyıcı, makul bir süre vererek gönderene eşyanın yüklenmesini veya hazır bulundurulmasını ihtar etmelidir.                

Her ne kadar kanun, ihtarın ne şekilde yapılacağını belirtmemiş olsa da, TTK madde 18 hükmü gereğince tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılmak zorunluluğu öngörülmektedir. Buna göre, bu ihtarında TTK 18'de yer alan şekil koşullarına uyması gerekmektedir.                

Verilen süre içerisinde eşya yüklenmez veya yüklemeye hazır hale getirilmezse, taşıyıcı sözleşmeyi feshedebilmekte ve TTK 865(2) ile belirtilen haklarını kullanabilmektedir.               

TTK 865(2) hükmüne göre, taşıyıcı,                 

 1. Kararlaştırılan taşıma ücreti ile bekleme ücretinden ve tazmini gereken giderlerden, sözleşmenin feshi sonucunda tasarruf ettiği giderlerin veya başka bir şekilde elde ettiği veya kötüniyetli olarak elde etmeyi ihmal ettiği menfaatlerin indirilmesiyle kalan tutarı veya;               
 2. Kararlaştırılan taşıma ücretinin üçte birini isteyebilmektedir.                

Verilen süre içerisinde eşya yüklenir veya yüklemeye hazır hale getirilirse taşıyıcı, yukarıda bahsedilen sürastarya ücretini talep edebilmektedir.                

Verilen süre içerisinde eşyanın kısmen yüklenmesi veya kısmen yüklenmeye hazır hale getirilmesi durumunda taşıyıcı sözleşmeyi feshedememekte ve eksik yüklenen eşya ile yola çıkıp, TTK'nın 866'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ilâ (d) bentlerine göre istem haklarını kullanabilir                

TTK 866(1) hükmüne göre,  Taşıyıcı, taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmiş olmasa bile, gönderenin istemi üzerine yola çıkmak zorundadır. Bu durumda taşıyıcı;                

a) Sözleşmede kararlaştırılmış olan taşıma ücretinin tamamını,

d) Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen teminatsız kalmışsa, kendisine ek teminat gösterilmesini, isteyebilmektedir.                

Ancak belirtmek gerekir ki aynı madde uyarınca kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka bir sözleşme uyarınca eşya taşınmışsa, bu eşya için alınacak taşıma ücreti, (a) bendine göre istenecek ücrete mahsup edilmektedir.

TTK'nın 867. maddesinin son fıkrası "Yükleme süresine uyulmaması, taşıyıcının riziko alanına giren bir sebepten kaynaklanıyorsa, taşıyıcının istem hakkının olmadığını" düzenlemektedir.        

Kısmi Taşımayı İstem Hakkı                

Türk Ticaret Kanunu 866. madde gönderenin talebi halinde taşıyıcının, anlaşılan eşyanın tamamen yüklenmemiş olması halinde bile taşımasının zorunlu olduğunu düzenlemektedir. Maddede ayrıca bu durumda taşıyıcının sahip olduğu haklar düzenlenmektedir. Buna göre eksik yükleme halinde taşıyıcı,               

 1. Sözleşmede kararlaştırılmış olan taşıma ücretinin tamamını,                 
 2. Doğmuş bekleme ücretini,                
 3. Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderleri ve uğradığı zararı,                
 4. Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen teminatsız kalmışsa, kendisine ek teminat gösterilmesini, isteyebilmektedir.                

Belirtmek gerekir ki, kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka bir sözleşme uyarınca eşya taşınmışsa, bu eşya için alınacak taşıma ücreti, (a) bendine göre istenecek ücrete mahsup edilmektedir.               

Ayrıca eksik yükleme, taşıyıcının faaliyet sahasına (riziko alanına) giren sebeplerden kaynaklanıyorsa, taşıyıcı, ilk ihtimaldeki haklara, fiilen yüklenen eşya nispetinde sahip olmaktadır.

Gönderenin Eşyayı Yükleme veya Yüklemeye Hazır Hale Getirme Dışındaki Yükümlülükleri

1. Refakat Belgelerinin ve Resmi İşlemler İçin Gerekli Bilgilerin Verilmesi Yükümlülüğü

TTK'nın 860. Maddesi "Gönderen, eşyanın tesliminden önce, resmî nitelik taşıyan, özellikle gümrük işlemleri için gerekli bulunan bilgileri taşıyıcıya vermek ve söz konusu belgeleri taşıyıcının tasarrufuna bırakmak zorunda" olduğunu düzenlemektedir. (CMR 11)                

2. Taşıma Senedi Düzenlenirken Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü

TTK'nın 864. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca gönderen kusuru olmasa dahi, taşıma senedine yazılan bilgilerdeki gerçeğe aykırılıklar ile yanlışlık ve eksikliklerden kaynaklanan taşıyıcının zararları ile giderlerini tazminle yükümlü tutulmaktadır. (CMR 7)                

3. Eşyanın Tehlikeli Niteliğinin ve Buna İlişkin Alınması Gereken Tedbirlerin Bildirilmesi Yükümlülüğü

TTK'nın 861. Maddesi hükmüne göre tehlikeli eşya taşınacaksa gönderen, taşıyıcıya zamanında açık, anlaşılabilir içerikte ve yazılı şekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemler konusunda bildirimde bulunmakla yükümlü kılınmıştır. (CMR 10)                

Aynı maddenin 2. Fıkrasında ise taşıyıcının taşınan eşyanın tehlikeli olduğunu sonradan öğrenmesi durumunda sahip olduğu haklar düzenlenmektedir. Taşıyıcı, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, gönderene karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, gönderenden isteyebileceği öngörülmektedir.                

4. Eşyanın Ambalajının ve İşaretlerinin Taşıma Güvenliği İçin Uygun Olması Yükümlülüğü

TTK'nın 862. Maddesi hükmü gereği Gönderen, eşyanın niteliği, kararlaştırılan taşıma dikkate alındığında, ambalaj yapılmasını gerektiriyorsa, gönderen, eşyayı zıya ve hasardan koruyacak ve taşıyıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalajlamak zorunda tutulmaktadır. Ayrıca gönderen, eşyanın sözleşme hükümlerine uygun şekilde işleme tabi tutulabilmesi için işaretlenmesi gerekiyorsa, bu işaretleri de koymakla da yükümlü kılınmaktadır. (CMR 7)

Gönderenin Eşyayı Yükleme veya Yüklemeye Hazır Hale Getirme Dışındaki Yükümlülüklerden Doğan Sorumluluğu

Gönderenin yukarıda ele aldığımız yükümlülüklerin yerinde getirilmemesi sebebiyle ortaya çıkan zarardan ötürü doğan sorumluluğu, gönderenin tüketici olup olmadığına göre değişiklik arz etmektedir.                

Gönderen Tüketici Değil ise: TTK'nın 864. Maddesine göre gönderen şu hallerden kaynaklanan zararlardan kusursuz sorumluluk esasına göre sorumlu tutulmaktadır: 

 1. Yetersiz ambalajlamadan ve işaretlemeden,         
 2. Taşıma senedine yazılan bilgilerdeki gerçeğe aykırılıklar ile yanlışlık ve eksikliklerden,                
 3. Tehlikeli malın bu niteliği hakkında bildirimde bulunmamaktan,                
 4. Refakat belgelerinin ve resmi işlemler için gerekli belge ve bilgilerdeki eksikliklerden, gerçeğe aykırılıklardan, belge ve bilgilerin yokluğundan.                

Gönderen Tüketici ise: TTK'nın 864(4) hükmüne göre gönderenin tüketici olması halinde gönderenin sorumluluğu kusur esasına dayandırılmaktadır. Buna göre tüketici sadece kendisine kusur izafe edilebilen hallerde sorumlu olmaktadır.                

Belirtmek gerekir ki CMR, gönderenin sorumluluğu açısından tüketici olup olmamaya dayalı bir ayırım yapmamaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions