Turkey: Maddi Duran Varlık Yenileme Fonu Uygulamasında Ertelenmiş Vergi Hesaplaması

Last Updated: 31 July 2017
Article by Numan Emre Ergin

Öz

Vergi Usul Kanunu'nun 328. ve 329. maddelerinde düzenlenen sabit kıymet yenileme fonu müessesesi Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'nda yer almamaktadır. Bu nedenle, VUK uyarınca yenileme fonu oluşturulması halinde, fona aktarılan tutar kadar vergilendirilebilir geçi fark oluşur ve bu fark üzerinden ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleriki dönemlerde yenileme fonu, yeni varlığın amortismanına mahsup edildikçe veya üçüncü yılın sonuna kadar varlık yenilenmezse üçüncü yıl sonunda başlangıçta hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilerek kapatılır.

Anahtar Kelimeler: Ertelenmiş Vergi, Maddi Duran Varlıklar, Gayrimenkuller, Yenileme Fonu, TMS 16.

1. GİRİŞ

Maddi duran varlıkların değerlemesi (ölçümü) ile ilgili hükümler Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'nda TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı'nda, vergi mevzuatında ise Vergi Usul Kanunu (VUK) ve bu Kanunla ilgili olarak yayınlanan idari düzenlemelerde yer almaktadır. TMS 16 ve VUK'da maddi duran varlıkların değerlemesine yönelik düzenlemeler önemli farklılıklar göstermekte olup bu çalışmada söz konusu farklılıklardan VUK'da düzenlenen maddi duran varlık yenileme fonu uygulamasından yararlanılması durumunda ertelenmiş verginin nasıl hesaplanması gerektiği örnek uygulamayla açıklanacaktır.

2. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YENİLEME FONU

Sabit kıymet yenileme fonu uygulaması, işletmelerin sabit kıymet yatırımlarını teşvik etmek amacıyla VUK tarafından getirilen bir nevi vergi erteleme müessesesi olup konuya ilişkin yasal düzenleme VUK'un 328 ve 329. maddelerinde düzenlenmiştir. VUK'un 328. maddesinde amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması, 329. maddesinde ise yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı alınması durumunda, satış karının veya sigorta tazminatının varlığın yasal kayıtlardaki değerini aşan tutarının vergilendirilmesi belli şartların yerine getirilmesi halinde ertelenmektedir.

VUK md. 328 ve 329 uyarınca, amortismana tabi varlıkların satışında veya ziyaa uğraması durumunda, iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa; satıştan oluşan kâr veya ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminat fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan kârlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu kârlar veya tazminat farkları o yılın matrahına eklenir.

Yukarıdaki esaslar dahilinde, yeni değerlerin iktisabında kullanılan kâr veya tazminat fazlası, yeni değerler üzerinden VUK hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

Yukarıda yer alan hükümler dikkate alındığında yenileme fonu uygulamasından yararlanabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 1. Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır.
 2. Yenilemenin zorunlu bulunması veya bu hususta işletmeyi yönetenlerce karar verilip, teşebbüse geçilmiş olmalıdır.
 3. Alınacak iktisadi kıymet yenileme fonu ayrılan iktisadi kıymetle aynı olmalıdır.
 4. Yenileme amacıyla alınan iktisadi kıymet amortismana tabi olmalıdır.
 5. Yenileme üç yıl içinde yapılmalıdır.

Yenileme fonunun kullanılabileceği üç yıllık sürenin hesaplanması konusunda literatürde 3 görüş bulunmaktadır: Birinci görüş; elde edilen karın yenile fonu hesabına alındığı yılı da dahil ederek üç yıllık sürenin hesaplanması gerektiğini savunmakta, ikinci görüş ise; üç yıllık sürenin yenileme fonu hesabına kayıt yapılan yılı takip eden yıldan itibaren üç yıllık sürenin hesaplanması gerektiğini savunmaktadır. Üçüncü görüşe göre ise yenileme fonunun pasifte bekleme süresi olan 3 yılın hesabı 365 gün üzerinden yapılmalıdır. Maliye İdaresi öteden beri birinci görüşü benimsediğinden uygulama da bu yönde gelişmiştir. Danıştay ise verdiği çeşitli kararlarda ikinci görüşü benimsemiştir.

3. TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI AÇISINDAN ERTELENMİŞ VERGİ

TMS 12 Gelir Vergileri Standardı'nın amacı; gelir vergilerinin (kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin) muhasebeleştirilmesini düzenlemektir. Standart ertelenmiş verginin hesaplanmasında, muhasebe literatüründe "Varlık-Yükümlülük (Bilanço) Yaklaşımı" olarak bilinen yöntemi benimsemiştir. Söz konusu yaklaşımda finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan iktisadi kıymetlerin defter değerleri (Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na göre hesaplanan değerleri) ile vergiye esas değerleri (vergi kanunlarınca yapılan değerleme sonucu oluşan değerler) kıyaslanmakta ve iki değer arasındaki farklılıklardan geçici nitelikte olanlar üzerinden bir yandan ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü hesaplanırken, diğer yandan da ertelenmiş vergi geliri veya gideri hesaplanmaktadır.

Bir varlık veya borcun finansal durum tablosundaki (bilançodaki) defter değeri ile bunların vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki geçici farklardan, gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını artıranlar vergilendirilebilir geçici fark, azaltanlar indirilebilir geçici fark olarak tanımlanmıştır. Vergilendirilebilir geçici farkların vergi oranıyla çarpılması sonucunda ertelenmiş vergi yükümlülüğü (borcu), indirilebilir geçici farkların vergi oranıyla çarpılması sonucunda ise ertelenmiş vergi varlığı hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlığı veya borcu, raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranlarına (ve vergi kanunlarına) dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların ödendiği dönemlerde uygulanması beklenen vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplanır.

Görüldüğü üzere, varlık ve borçların defter değerleri ile vergiye esas değerleri arasındaki geçici farklar ertelenmiş verginin kaynaklarıdır. Standart açısından kullanılmamış (gelecek dönemlere devreden) mali zararlar ile kullanılmamış vergi avantajları da ertelenmiş vergilerin diğer kaynaklarıdır. Bu durumda ertelenmiş vergi hesaplanmasına neden olan faktörler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Şekil-1: Ertelenmiş Verginin Kaynakları

Bilançoda ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş vergi borcunun değerindeki net değişim (dönem sonu ve dönem başı bilançolarında raporlanan tutarlar arasındaki fark) kapsamlı gelir tablosunda ertelenmiş vergi geliri veya gideri olarak raporlanır. Diğer bir ifadeyle, bilançoda raporlanan net ertelenmiş vergi varlığında artış (azalma) olması durumunda ertelenmiş vergi geliri (gideri), net ertelenmiş vergi borcunda artış (azalma) olması durumunda ertelenmiş vergi gideri (geliri) raporlanır. Ertelenmiş vergiye neden olan faaliyet veya olayın sonucu kâr zararda raporlanıyorsa, ertelenmiş vergi etkisi de kâr zararda raporlanır. Ertelenmiş vergiye neden olan faaliyet veya olayın sonucu diğer kapsamlı gelir tablosunda raporlanıyorsa ertelenmiş vergi etkisi de diğer kapsamlı gelir tablosunda raporlanır.

Dönemin vergi gideri de dönem vergisi ile (vergi kanunlarına göre ilgili yılın mali kârı üzerinden hesaplanan vergi) ertelenmiş vergi gideri (gelirinin) toplamından ibarettir. Dönemin Vergi gideri aşağıda yer alan şekildeki gibi formüle edilebilir.

Şekil:-2: Dönem Vergi Giderinin Hesaplanması

Vergi Gideri = Dönem Vergisi + Ertelenmiş Vergi

Kaynak: REVSINE, Lawrence, COLLINS, Daniel W., and JOHNSON, W. Bruce. (2005). Financial Reporting and Analysis ( 3.ed.). Prentice Hall, New Jersey, Figure 13.5, s. 699.

4. YENİLEME FONU AYRILMASI HALİNDE ERTELENMİŞ VERGİ HESAPLANMASI

Yukarıda açıklandığı üzere, işletmelerin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması veya bu varlıkların ziyaa uğraması halinde satış karı veya sigorta tazminatının varlığın yasal kayıtlardaki değeri üstündeki kısmı pasifte geçici bir fona alınarak fona alınan kısmın vergilendirilmesi ertelenmektedir. Maddi duran varlıkların düzenlendiği TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı düzenlemelerine göre bu yönde bir fon ayrılarak satış karının/sigorta tazminat fazlasının ertelenmesi mümkün değildir. Zira TMS 16 uyarınca, bir maddi duran varlık kaleminin finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından doğan kazanç veya kayıp ilgili kalem bilanço dışı bırakıldığında gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Bir maddi duran varlık kaleminin finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından doğan kazanç ya da kayıp; varsa varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir.

Bu durumda, VUK uyarınca yenileme fonu oluşturulması halinde, fona aktarılan tutar kadar vergilendirilebilir geçi fark oluşur ve bu fark üzerinden ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleriki dönemlerde yenileme fonu, yeni varlığın amortismanına mahsup edildikçe veya üçüncü yılın sonuna kadar varlık yenilenmezse üçüncü yıl sonunda başlangıçta hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilerek kapatılır.

5. ÖRNEK UYGULAMA

NEE Oto Kiralama AŞ, 01.01.2013 tarihinde aktifine aldığı bazı taşıtları modeli eskidiği için yenilemeye karar vermiş ve 31.10.2015'te 5 adet taşıtı 6 ay vadeli 115.000 TL'ye satmış olup peşin satış bedeli 100.000 TL'dir. Yeni taşıtlar ise 01.01.2016 tarihinde peşin 300.000 TL'ye alınmıştır. Yenilenen taşıtların satış öncesi defter değerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Taşıtların amortisman süreleri VUK ve TMS 16 açısından aynı olup 5 yıldır. (KDV ihmal edilmiştir.)

TMS 16 (Maliyet Modeli) VUK
Maliyet Bedeli 100.000 100.000
Birikmiş Amortisman 40.000 40.000
Değer Düşüklüğü (2014 yılı) 24.000 0
Net Defter Değeri 36.000 60.000

NEE işletmesi, satış kârını hesaplarken TMS 16 uyarınca, satışın gerçekleştiği tarihe kadar amortisman ayırmalıdır. Dolayısıyla, satıştan hemen önce 10.000 TL (36.000 / 3 x 10/12) amortisman ayrıldıktan sonra taşıtların net defter değeri 26.000 TL (36.000 – 10.000) olacaktır. 115.000 TL'lik satış bedelinin 15.000 TL'lik kısmı vade farkı olduğundan ertelenecek, dönem sonunda 2 aylık kısma isabet eden 5.000 TL (15.000 x 2 / 6)'lik kısmı dönem gelirleri arasına dahil edilecektir. Vade farkın üzerinden satışın gerçekleşmesiyle beraber 3.000 TL (15.000 x %20) ertelenmiş vergi varlığı hesaplanacak, dönem sonunda gelirler arasına aktarılan farkı üzerinden hesaplanan 1.000 TL (5.000 x % 20) ertelenmiş vergi varlığı ise iptal edilecektir. Dolayısıyla, vadeli satış nedeniyle dönem sonundaki net ertelenmiş vergi varlığı 2.000 TL olacaktır. Bu durumda satış kârı 74.000 TL (100.000 – 26.000) olur.

Diğer taraftan, geçmişte ayrılan değer düşüklüğü nedeniyle, 2014 yılında hesaplanan 4.800 TL (24.000 x % 20) ertelenmiş vergi varlığının da satışla beraber iptal edilmesi gerekmektedir.

VUK açısından ise satış kârı 50.000 TL (110.000 – 60.000)'dir. Taşıtlar yenilenmeye karar verildiğinden söz konusu tutar kurum kazancına eklenmeyip bilançonun pasifinde özel bir fonda tutulmalı ve yeni alınan taşıtların amortismanı öncelikle bu fondan mahsup edilmelidir. Dolayısıyla, fona aktarılan tutar kadar bir vergilendirilebilir geçici fark oluşur ve bu fark üzerinden 10.000 TL (50.000 x % 20) ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleri dönemlerde fondan kullanım oldukça veya fon kullanılmayıp üç yılın sonunda kurum kazancına eklendiğinde, daha önceden hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilecektir.

Bu durumda, işletmenin taşıtların satışına ilişkin olarak yapması gereken kayıtlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

Mevcut TDHP'ye göre yapılması gereken kayıtlar:

TMS/TFRS'ye göre yapılması gereken kayıtlar:

Dönem sonunda yapılması gereken kayıtlar işe aşağıdaki gibi olmalıdır.

2016 yılında yeni alınan taşıtlara ilişkin kayıtlar ise aşağıdaki gibi olacaktır.

6. SONUÇ

VUK'nun 328. ve 329. maddelerinde düzenlenen sabit kıymet yenileme fonu müessesesi Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'nda yer almamaktadır. Bu nedenle, VUK uyarınca yenileme fonu oluşturulması halinde, fona aktarılan tutar kadar vergilendirilebilir geçi fark oluşur ve bu fark üzerinden ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleriki dönemlerde yenileme fonu, yeni varlığın amortismanına mahsup edildikçe veya üçüncü yılın sonuna kadar varlık yenilenmezse üçüncü yıl sonunda başlangıçta hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilerek kapatılır.

KAYNAKÇA

Akbulut, A. (2012). Karşılaştırmalı TMS/TFRS – Vergi Uygulamaları ve Sonuçları. İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.

Akpınar, A. (2012). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Amortismana Tabi Duran Varlıklar ve Türkiye Uygulaması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bozkurt, İ. (2013). Türkiye Muhasebe Standartları. Ankara, Adalet Yayınevi.

Ceylan, M. Ali. (2009). TMS-16: Maddi Duran Varlıkların İncelenmesi ve Vergi Kanunları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Raporu, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, İstanbul.

Çorum, S. (2007). Maddi Duran Varlıklara Ait Türkiye Uygulaması ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demir, Ş. (2014). Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları VUK Değerleme Yaklaşımı (2. Baskı). Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Doğan, C., ve Köroğlu, Ç. (2012, 16-17 Haziran). Maddi Duran Varlıkların Elde Edilmesinde TMS-16'da Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması. 2. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu'nda sunuldu, Trabzon.

Kaval, H. (2013). TMS 16: Maddi duran Varlıklar Standardının VUK ile Karşılaştırılması ve TMS/TFRS'lere Uygun Mali Tablolara Dönüştürülmesi. YÜKÇÜ, Süleyman (Koordinatör), Türkiye Muhasebe Standartları Seçilmiş Uygulama Örnekleri Bildiriler, 19-22 Haziran 2013, Ankara: KGK.

Kaya, U. (2007). Maddi Duran Varlıkların Elde Edilmesinde TMS 16 ve Vergi Kanunlarındaki Düzenlemelerin Karşılaştırılması. Mali Çözüm, Sayı 83, 67-80.

Kieso,D. E., Weygandt, J., J., and Warfield, T. D. (2010), Intermediate Accounting: IFRS Edition. NJ, John Wiley & Sons, Inc.

Köse, T., ve Ferhatoğlu, E. (2009). Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Kapsamında Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamasının Degerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, Eylül 2009, 43-65.

Mackenzie, B., Coetsee, D., Colyvas, B., Njikizana, T., Chamboko, R., Hanekom, B., and Selbst, E. (2014). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Maliye Hesap Uzmanları Derneği (MHUD). (2014), Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2014. İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.

Netek, Okan. (2012). Gayrimenkul Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Kanunları Kapsamında Değerlendirilmesi. Sirküler Rapor Serisi Seri No: 2012–8, Ankara: TÜRMOB Yayınları.

Nizam, C. (2011). Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Amortismana Tabi Varlıkların Vergi Hukuku Acısından İncelenmesi ve Ertelenmiş Vergi Yönünden Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Örten, R., Kaval, H., ve Karapınar, A. (2012). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları (6. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Özbalcı, Y. (2004). Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları. Ankara, Oluş Yayıncılık.

Özerhan, Y. ve Yanık, S., (2012). Açıklamalı Örnek Uygulamalı TMS / TFRS. Ankara: TÜRMOB Yayınları.

Özyer, M., A. (2014). Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması. İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.

Revsine, L, Collins, D. W., and Johnson, W. B. (2005). Financial Reporting and Analysis (3.ed.). Prentice Hall, New Jersey.

Tekşen, Ö. (2014). Ertelenmiş Vergilerin İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Ankara, Detay Yayıncılık.

Yıldırım, H. (2012). Maddi Duran Varlıkların, TMS Değerleme Hükümleri İle VUK Değerleme Hükümleri Açısından Analizi ve Ticari Kar Mali Kar Karşılaştırması. Vergi Dünyası, Sayı 370, Haziran 2012, 207-220.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions