Turkey: Maddi Duran Varlık Yenileme Fonu Uygulamasında Ertelenmiş Vergi Hesaplaması

Last Updated: 31 July 2017
Article by Numan Emre Ergin

Öz

Vergi Usul Kanunu'nun 328. ve 329. maddelerinde düzenlenen sabit kıymet yenileme fonu müessesesi Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'nda yer almamaktadır. Bu nedenle, VUK uyarınca yenileme fonu oluşturulması halinde, fona aktarılan tutar kadar vergilendirilebilir geçi fark oluşur ve bu fark üzerinden ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleriki dönemlerde yenileme fonu, yeni varlığın amortismanına mahsup edildikçe veya üçüncü yılın sonuna kadar varlık yenilenmezse üçüncü yıl sonunda başlangıçta hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilerek kapatılır.

Anahtar Kelimeler: Ertelenmiş Vergi, Maddi Duran Varlıklar, Gayrimenkuller, Yenileme Fonu, TMS 16.

1. GİRİŞ

Maddi duran varlıkların değerlemesi (ölçümü) ile ilgili hükümler Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'nda TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı'nda, vergi mevzuatında ise Vergi Usul Kanunu (VUK) ve bu Kanunla ilgili olarak yayınlanan idari düzenlemelerde yer almaktadır. TMS 16 ve VUK'da maddi duran varlıkların değerlemesine yönelik düzenlemeler önemli farklılıklar göstermekte olup bu çalışmada söz konusu farklılıklardan VUK'da düzenlenen maddi duran varlık yenileme fonu uygulamasından yararlanılması durumunda ertelenmiş verginin nasıl hesaplanması gerektiği örnek uygulamayla açıklanacaktır.

2. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YENİLEME FONU

Sabit kıymet yenileme fonu uygulaması, işletmelerin sabit kıymet yatırımlarını teşvik etmek amacıyla VUK tarafından getirilen bir nevi vergi erteleme müessesesi olup konuya ilişkin yasal düzenleme VUK'un 328 ve 329. maddelerinde düzenlenmiştir. VUK'un 328. maddesinde amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması, 329. maddesinde ise yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı alınması durumunda, satış karının veya sigorta tazminatının varlığın yasal kayıtlardaki değerini aşan tutarının vergilendirilmesi belli şartların yerine getirilmesi halinde ertelenmektedir.

VUK md. 328 ve 329 uyarınca, amortismana tabi varlıkların satışında veya ziyaa uğraması durumunda, iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa; satıştan oluşan kâr veya ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminat fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan kârlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu kârlar veya tazminat farkları o yılın matrahına eklenir.

Yukarıdaki esaslar dahilinde, yeni değerlerin iktisabında kullanılan kâr veya tazminat fazlası, yeni değerler üzerinden VUK hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

Yukarıda yer alan hükümler dikkate alındığında yenileme fonu uygulamasından yararlanabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

  1. Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır.
  2. Yenilemenin zorunlu bulunması veya bu hususta işletmeyi yönetenlerce karar verilip, teşebbüse geçilmiş olmalıdır.
  3. Alınacak iktisadi kıymet yenileme fonu ayrılan iktisadi kıymetle aynı olmalıdır.
  4. Yenileme amacıyla alınan iktisadi kıymet amortismana tabi olmalıdır.
  5. Yenileme üç yıl içinde yapılmalıdır.

Yenileme fonunun kullanılabileceği üç yıllık sürenin hesaplanması konusunda literatürde 3 görüş bulunmaktadır: Birinci görüş; elde edilen karın yenile fonu hesabına alındığı yılı da dahil ederek üç yıllık sürenin hesaplanması gerektiğini savunmakta, ikinci görüş ise; üç yıllık sürenin yenileme fonu hesabına kayıt yapılan yılı takip eden yıldan itibaren üç yıllık sürenin hesaplanması gerektiğini savunmaktadır. Üçüncü görüşe göre ise yenileme fonunun pasifte bekleme süresi olan 3 yılın hesabı 365 gün üzerinden yapılmalıdır. Maliye İdaresi öteden beri birinci görüşü benimsediğinden uygulama da bu yönde gelişmiştir. Danıştay ise verdiği çeşitli kararlarda ikinci görüşü benimsemiştir.

3. TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI AÇISINDAN ERTELENMİŞ VERGİ

TMS 12 Gelir Vergileri Standardı'nın amacı; gelir vergilerinin (kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin) muhasebeleştirilmesini düzenlemektir. Standart ertelenmiş verginin hesaplanmasında, muhasebe literatüründe "Varlık-Yükümlülük (Bilanço) Yaklaşımı" olarak bilinen yöntemi benimsemiştir. Söz konusu yaklaşımda finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan iktisadi kıymetlerin defter değerleri (Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na göre hesaplanan değerleri) ile vergiye esas değerleri (vergi kanunlarınca yapılan değerleme sonucu oluşan değerler) kıyaslanmakta ve iki değer arasındaki farklılıklardan geçici nitelikte olanlar üzerinden bir yandan ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü hesaplanırken, diğer yandan da ertelenmiş vergi geliri veya gideri hesaplanmaktadır.

Bir varlık veya borcun finansal durum tablosundaki (bilançodaki) defter değeri ile bunların vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki geçici farklardan, gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını artıranlar vergilendirilebilir geçici fark, azaltanlar indirilebilir geçici fark olarak tanımlanmıştır. Vergilendirilebilir geçici farkların vergi oranıyla çarpılması sonucunda ertelenmiş vergi yükümlülüğü (borcu), indirilebilir geçici farkların vergi oranıyla çarpılması sonucunda ise ertelenmiş vergi varlığı hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlığı veya borcu, raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranlarına (ve vergi kanunlarına) dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların ödendiği dönemlerde uygulanması beklenen vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplanır.

Görüldüğü üzere, varlık ve borçların defter değerleri ile vergiye esas değerleri arasındaki geçici farklar ertelenmiş verginin kaynaklarıdır. Standart açısından kullanılmamış (gelecek dönemlere devreden) mali zararlar ile kullanılmamış vergi avantajları da ertelenmiş vergilerin diğer kaynaklarıdır. Bu durumda ertelenmiş vergi hesaplanmasına neden olan faktörler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Şekil-1: Ertelenmiş Verginin Kaynakları

Bilançoda ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş vergi borcunun değerindeki net değişim (dönem sonu ve dönem başı bilançolarında raporlanan tutarlar arasındaki fark) kapsamlı gelir tablosunda ertelenmiş vergi geliri veya gideri olarak raporlanır. Diğer bir ifadeyle, bilançoda raporlanan net ertelenmiş vergi varlığında artış (azalma) olması durumunda ertelenmiş vergi geliri (gideri), net ertelenmiş vergi borcunda artış (azalma) olması durumunda ertelenmiş vergi gideri (geliri) raporlanır. Ertelenmiş vergiye neden olan faaliyet veya olayın sonucu kâr zararda raporlanıyorsa, ertelenmiş vergi etkisi de kâr zararda raporlanır. Ertelenmiş vergiye neden olan faaliyet veya olayın sonucu diğer kapsamlı gelir tablosunda raporlanıyorsa ertelenmiş vergi etkisi de diğer kapsamlı gelir tablosunda raporlanır.

Dönemin vergi gideri de dönem vergisi ile (vergi kanunlarına göre ilgili yılın mali kârı üzerinden hesaplanan vergi) ertelenmiş vergi gideri (gelirinin) toplamından ibarettir. Dönemin Vergi gideri aşağıda yer alan şekildeki gibi formüle edilebilir.

Şekil:-2: Dönem Vergi Giderinin Hesaplanması

Vergi Gideri = Dönem Vergisi + Ertelenmiş Vergi

Kaynak: REVSINE, Lawrence, COLLINS, Daniel W., and JOHNSON, W. Bruce. (2005). Financial Reporting and Analysis ( 3.ed.). Prentice Hall, New Jersey, Figure 13.5, s. 699.

4. YENİLEME FONU AYRILMASI HALİNDE ERTELENMİŞ VERGİ HESAPLANMASI

Yukarıda açıklandığı üzere, işletmelerin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması veya bu varlıkların ziyaa uğraması halinde satış karı veya sigorta tazminatının varlığın yasal kayıtlardaki değeri üstündeki kısmı pasifte geçici bir fona alınarak fona alınan kısmın vergilendirilmesi ertelenmektedir. Maddi duran varlıkların düzenlendiği TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı düzenlemelerine göre bu yönde bir fon ayrılarak satış karının/sigorta tazminat fazlasının ertelenmesi mümkün değildir. Zira TMS 16 uyarınca, bir maddi duran varlık kaleminin finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından doğan kazanç veya kayıp ilgili kalem bilanço dışı bırakıldığında gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Bir maddi duran varlık kaleminin finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından doğan kazanç ya da kayıp; varsa varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir.

Bu durumda, VUK uyarınca yenileme fonu oluşturulması halinde, fona aktarılan tutar kadar vergilendirilebilir geçi fark oluşur ve bu fark üzerinden ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleriki dönemlerde yenileme fonu, yeni varlığın amortismanına mahsup edildikçe veya üçüncü yılın sonuna kadar varlık yenilenmezse üçüncü yıl sonunda başlangıçta hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilerek kapatılır.

5. ÖRNEK UYGULAMA

NEE Oto Kiralama AŞ, 01.01.2013 tarihinde aktifine aldığı bazı taşıtları modeli eskidiği için yenilemeye karar vermiş ve 31.10.2015'te 5 adet taşıtı 6 ay vadeli 115.000 TL'ye satmış olup peşin satış bedeli 100.000 TL'dir. Yeni taşıtlar ise 01.01.2016 tarihinde peşin 300.000 TL'ye alınmıştır. Yenilenen taşıtların satış öncesi defter değerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Taşıtların amortisman süreleri VUK ve TMS 16 açısından aynı olup 5 yıldır. (KDV ihmal edilmiştir.)

TMS 16 (Maliyet Modeli) VUK
Maliyet Bedeli 100.000 100.000
Birikmiş Amortisman 40.000 40.000
Değer Düşüklüğü (2014 yılı) 24.000 0
Net Defter Değeri 36.000 60.000

NEE işletmesi, satış kârını hesaplarken TMS 16 uyarınca, satışın gerçekleştiği tarihe kadar amortisman ayırmalıdır. Dolayısıyla, satıştan hemen önce 10.000 TL (36.000 / 3 x 10/12) amortisman ayrıldıktan sonra taşıtların net defter değeri 26.000 TL (36.000 – 10.000) olacaktır. 115.000 TL'lik satış bedelinin 15.000 TL'lik kısmı vade farkı olduğundan ertelenecek, dönem sonunda 2 aylık kısma isabet eden 5.000 TL (15.000 x 2 / 6)'lik kısmı dönem gelirleri arasına dahil edilecektir. Vade farkın üzerinden satışın gerçekleşmesiyle beraber 3.000 TL (15.000 x %20) ertelenmiş vergi varlığı hesaplanacak, dönem sonunda gelirler arasına aktarılan farkı üzerinden hesaplanan 1.000 TL (5.000 x % 20) ertelenmiş vergi varlığı ise iptal edilecektir. Dolayısıyla, vadeli satış nedeniyle dönem sonundaki net ertelenmiş vergi varlığı 2.000 TL olacaktır. Bu durumda satış kârı 74.000 TL (100.000 – 26.000) olur.

Diğer taraftan, geçmişte ayrılan değer düşüklüğü nedeniyle, 2014 yılında hesaplanan 4.800 TL (24.000 x % 20) ertelenmiş vergi varlığının da satışla beraber iptal edilmesi gerekmektedir.

VUK açısından ise satış kârı 50.000 TL (110.000 – 60.000)'dir. Taşıtlar yenilenmeye karar verildiğinden söz konusu tutar kurum kazancına eklenmeyip bilançonun pasifinde özel bir fonda tutulmalı ve yeni alınan taşıtların amortismanı öncelikle bu fondan mahsup edilmelidir. Dolayısıyla, fona aktarılan tutar kadar bir vergilendirilebilir geçici fark oluşur ve bu fark üzerinden 10.000 TL (50.000 x % 20) ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleri dönemlerde fondan kullanım oldukça veya fon kullanılmayıp üç yılın sonunda kurum kazancına eklendiğinde, daha önceden hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilecektir.

Bu durumda, işletmenin taşıtların satışına ilişkin olarak yapması gereken kayıtlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

Mevcut TDHP'ye göre yapılması gereken kayıtlar:

TMS/TFRS'ye göre yapılması gereken kayıtlar:

Dönem sonunda yapılması gereken kayıtlar işe aşağıdaki gibi olmalıdır.

2016 yılında yeni alınan taşıtlara ilişkin kayıtlar ise aşağıdaki gibi olacaktır.

6. SONUÇ

VUK'nun 328. ve 329. maddelerinde düzenlenen sabit kıymet yenileme fonu müessesesi Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'nda yer almamaktadır. Bu nedenle, VUK uyarınca yenileme fonu oluşturulması halinde, fona aktarılan tutar kadar vergilendirilebilir geçi fark oluşur ve bu fark üzerinden ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleriki dönemlerde yenileme fonu, yeni varlığın amortismanına mahsup edildikçe veya üçüncü yılın sonuna kadar varlık yenilenmezse üçüncü yıl sonunda başlangıçta hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilerek kapatılır.

KAYNAKÇA

Akbulut, A. (2012). Karşılaştırmalı TMS/TFRS – Vergi Uygulamaları ve Sonuçları. İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.

Akpınar, A. (2012). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Amortismana Tabi Duran Varlıklar ve Türkiye Uygulaması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bozkurt, İ. (2013). Türkiye Muhasebe Standartları. Ankara, Adalet Yayınevi.

Ceylan, M. Ali. (2009). TMS-16: Maddi Duran Varlıkların İncelenmesi ve Vergi Kanunları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Raporu, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, İstanbul.

Çorum, S. (2007). Maddi Duran Varlıklara Ait Türkiye Uygulaması ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demir, Ş. (2014). Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları VUK Değerleme Yaklaşımı (2. Baskı). Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Doğan, C., ve Köroğlu, Ç. (2012, 16-17 Haziran). Maddi Duran Varlıkların Elde Edilmesinde TMS-16'da Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması. 2. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu'nda sunuldu, Trabzon.

Kaval, H. (2013). TMS 16: Maddi duran Varlıklar Standardının VUK ile Karşılaştırılması ve TMS/TFRS'lere Uygun Mali Tablolara Dönüştürülmesi. YÜKÇÜ, Süleyman (Koordinatör), Türkiye Muhasebe Standartları Seçilmiş Uygulama Örnekleri Bildiriler, 19-22 Haziran 2013, Ankara: KGK.

Kaya, U. (2007). Maddi Duran Varlıkların Elde Edilmesinde TMS 16 ve Vergi Kanunlarındaki Düzenlemelerin Karşılaştırılması. Mali Çözüm, Sayı 83, 67-80.

Kieso,D. E., Weygandt, J., J., and Warfield, T. D. (2010), Intermediate Accounting: IFRS Edition. NJ, John Wiley & Sons, Inc.

Köse, T., ve Ferhatoğlu, E. (2009). Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Kapsamında Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamasının Degerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, Eylül 2009, 43-65.

Mackenzie, B., Coetsee, D., Colyvas, B., Njikizana, T., Chamboko, R., Hanekom, B., and Selbst, E. (2014). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Maliye Hesap Uzmanları Derneği (MHUD). (2014), Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2014. İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.

Netek, Okan. (2012). Gayrimenkul Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Kanunları Kapsamında Değerlendirilmesi. Sirküler Rapor Serisi Seri No: 2012–8, Ankara: TÜRMOB Yayınları.

Nizam, C. (2011). Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Amortismana Tabi Varlıkların Vergi Hukuku Acısından İncelenmesi ve Ertelenmiş Vergi Yönünden Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Örten, R., Kaval, H., ve Karapınar, A. (2012). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları (6. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Özbalcı, Y. (2004). Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları. Ankara, Oluş Yayıncılık.

Özerhan, Y. ve Yanık, S., (2012). Açıklamalı Örnek Uygulamalı TMS / TFRS. Ankara: TÜRMOB Yayınları.

Özyer, M., A. (2014). Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması. İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.

Revsine, L, Collins, D. W., and Johnson, W. B. (2005). Financial Reporting and Analysis (3.ed.). Prentice Hall, New Jersey.

Tekşen, Ö. (2014). Ertelenmiş Vergilerin İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Ankara, Detay Yayıncılık.

Yıldırım, H. (2012). Maddi Duran Varlıkların, TMS Değerleme Hükümleri İle VUK Değerleme Hükümleri Açısından Analizi ve Ticari Kar Mali Kar Karşılaştırması. Vergi Dünyası, Sayı 370, Haziran 2012, 207-220.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions