Turkey: Haziran 2017 Resmi Gazete Raporu

Last Updated: 25 July 2017
Article by Fatih Yyldyzhan

6 HAZİRAN 2017

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

AÇIKLAMA:

İlgili anlaşma ile taraf devletler, talep üzerine iadesi mümkün bir suçtan yargılanmak için suçluları diğer devlete iade etmeyi kabul etmektedirler.

Suçlunun iadesi için taraf devletler bir takım şartlar aramaktadır. İade talep edilebilmesi için, işlenen suçun her iki ülke ceza hukukunda da en az 1 yıllık hapis cezasına veya daha ağır bir cezaya tabi olması gerekmektedir.

Taraf devletlerin iade talebini reddetmesini gerektirecek haller de anlaşmada açıkça belirtilmiştir.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ

AÇIKLAMA:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ" ile e-ticaret hizmeti sağlayan kişiler tarafından güven damgası alınması için gerekli şartlar ve prosedürler gösterilmiştir.

Buna göre güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcıları şu şartları karşılamak zorundadır:

 • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırmak
 • Elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlerle ilgili gerekli tedbirleri almak
 • Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri almak
 • Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunmak ya da sunulmasına olanak sağlamak
 • Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunmak ya da sunulmasına olanak sağlamak
 • Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunar. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlamak

Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının gerçek kişi olması halinde kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

Yukarıdaki sayılan şartları gerçekleştiren e-ticaret hizmet sağlayıcısı, bu şartların gerçekleştirildiğini gösteren belgeleri ve başvuru ücretini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş güven damgası sağlayıcısına sunarak başvuruda bulanabilir.

Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortamının ana sayfasında yer alır. Güven damgasına ana sayfa dışındaki sayfalarda da yer verilebilir.

Güven Damgası Sağlayıcı yükümlülüklerini yerine getirmemekteyse, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkileri iptal edilebilir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı tarafından verilen kararlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına itiraz başvurusunda bulunulabilir.

9 HAZİRAN 2017

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

AÇIKLAMA:

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik Madde 8'de Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yurt içinde şube açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları hususları düzenlenmiştir. Resmi Gazete'de yayınlanan bu değişiklikle birlikte ilgili maddede bankaların şube açabilmeleri için gerekli olan şartlara ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Buna düzenlemelere göre bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirmeleri ve ikinci fıkraya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açmaları serbesttir. Bu belirtilen otuz iş günü süresinin uygulanmasında fiili açılış tarihi dikkate alınacaktır. Açılan şubelerin adresleri, açılış tarihini izleyen on beş iş günü içinde Kuruma bildirilir. Yapılacak bildirimlere finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Açılacağı bildirilen ancak altı ay içinde açılmayan şubelerin bu süre sonunda yeniden açılmalarının gündeme gelmesi halinde Kuruma yeniden başvuruda bulunulmalıdır.

Bankalar, şubenin büyüklüğü, işlem hacmi ve fiziki koşulları ile bulunduğu bölge, il özel güvenlik komisyonu kararı gibi hususları değerlendirerek şubelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Bu önlemlerin alınmasına ilişkin kararlarının yazılı ve gerekçeli olması zorunludur.

19 HAZİRAN 2017

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

AÇIKALAMA:

Konaklama tesislerinin; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi, çevreye duyarlılık yönünde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 19 Haziran 2017'de "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ" çıkarılmıştır.

İlgili tebliğ Turizm İşletmesi Belgesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi sahibi konaklama tesislerinin talep etmeleri üzerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvuruları, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen başvuru dilekçesi ve Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır. Bu belgeler ilgili tebliğin ekinde gösterilmiş olup tarafımızca aşağıda gösterilmektedir. Başvuru dilekçesi, belge talebinde bulunan gerçek kişi tarafından, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanır.

İlgili başvuru üzerine uygun bulunan tesisler için çevreye duyarlı konaklama tesisi talep inceleme raporu düzenlenir. Yapılan inceleme sonucunda başvurusu uygun görülen tesisler, değerlendirme formu uygulanması amacıyla sınıflandırma programına alınır. Başvurusu uygun görülmeyen tesislerin durumları, gerekçeli bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

İlgili kriterler, konaklama tesislerinin kaç yıldızlı olacağını gösteren puanlama sitemine ilişkin kriterleri göstermektedir. Buna göre bir konaklama tesisinin 5 yıldızlı olabilmesi için asgari 225 puana, 4 yıldızlı olabilmesi için 195 puana, 3 yıldızlı olabilmesi için 135 puana, 2 yıldızlı olabilmesi için 95 puana, 1 yıldızlı olabilmesi için 90 puana ulaşması gerekmektedir. Örneğin tesisteki odaların tamamında sigara içilmiyor olması, otele 10 puan kazandırmaktadır.

22 HAZİRAN 2017

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

AÇIKLAMA:

Yönetmelik sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Buna göre sosyal yardım programlarından yararlananların istihdamına ilişkin birtakım düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmeliğin 6. maddesinde, sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamının karşılanacağı belirtilmiştir.

Yani aşağıda belirtmiş olduğumuz şartları taşıyan işçiler ve işverenler açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ilgili maddelerde belirtilen sigorta primlerinden işverenin ödemesi gerekenlerin tamamı Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

İlgili maddede yer alan beş puanlık indirim ile birlikte uygulanması halinde prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş puanlık indirimin ardından, prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın tamamı Bakanlıkça ödenecektir.

Buna göre sigorta primi desteğinden yararlanması için sigortalının birtakım şartlara sahip olması aranmıştır. Yönetmeliğin 4. maddesinde şu şartlar sayılmıştır;

 • İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak
 • 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak
 • İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasında olmak
 • 4/1-a kapsamında sigortalı olup, özel sektör işverenlerince 26/4/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak.

Ayrıca yönetmelikte prim desteklerinden faydalanacak olan işyerlerinin de taşıması gereken şartlar belirtilmiştir, bu şartlar şu şekildedir:

 • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK' ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemlerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK' ya verilmesi
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması

Yukarıdaki şartların karşılanması halinde sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler e-Bildirge sistemi üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bulunur. İşverenler tarafından e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan başvuruda destekten yararlanmaya ilişkin kontroller e-Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda yapılır.

Destek kapsamına giren sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenlerce takip edilmelidir. Aksi halde destekten bu sebeple haksız olarak yararlanılması halinde işverenlerden yersiz yararlanılan prim tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions