Turkey: Haziran 2017 Resmi Gazete Raporu

Last Updated: 25 July 2017
Article by Fatih Yyldyzhan

6 HAZİRAN 2017

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

AÇIKLAMA:

İlgili anlaşma ile taraf devletler, talep üzerine iadesi mümkün bir suçtan yargılanmak için suçluları diğer devlete iade etmeyi kabul etmektedirler.

Suçlunun iadesi için taraf devletler bir takım şartlar aramaktadır. İade talep edilebilmesi için, işlenen suçun her iki ülke ceza hukukunda da en az 1 yıllık hapis cezasına veya daha ağır bir cezaya tabi olması gerekmektedir.

Taraf devletlerin iade talebini reddetmesini gerektirecek haller de anlaşmada açıkça belirtilmiştir.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ

AÇIKLAMA:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ" ile e-ticaret hizmeti sağlayan kişiler tarafından güven damgası alınması için gerekli şartlar ve prosedürler gösterilmiştir.

Buna göre güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcıları şu şartları karşılamak zorundadır:

 • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırmak
 • Elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlerle ilgili gerekli tedbirleri almak
 • Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri almak
 • Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunmak ya da sunulmasına olanak sağlamak
 • Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunmak ya da sunulmasına olanak sağlamak
 • Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunar. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlamak

Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının gerçek kişi olması halinde kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

Yukarıdaki sayılan şartları gerçekleştiren e-ticaret hizmet sağlayıcısı, bu şartların gerçekleştirildiğini gösteren belgeleri ve başvuru ücretini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş güven damgası sağlayıcısına sunarak başvuruda bulanabilir.

Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortamının ana sayfasında yer alır. Güven damgasına ana sayfa dışındaki sayfalarda da yer verilebilir.

Güven Damgası Sağlayıcı yükümlülüklerini yerine getirmemekteyse, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkileri iptal edilebilir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı tarafından verilen kararlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına itiraz başvurusunda bulunulabilir.

9 HAZİRAN 2017

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

AÇIKLAMA:

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik Madde 8'de Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yurt içinde şube açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları hususları düzenlenmiştir. Resmi Gazete'de yayınlanan bu değişiklikle birlikte ilgili maddede bankaların şube açabilmeleri için gerekli olan şartlara ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Buna düzenlemelere göre bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirmeleri ve ikinci fıkraya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açmaları serbesttir. Bu belirtilen otuz iş günü süresinin uygulanmasında fiili açılış tarihi dikkate alınacaktır. Açılan şubelerin adresleri, açılış tarihini izleyen on beş iş günü içinde Kuruma bildirilir. Yapılacak bildirimlere finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Açılacağı bildirilen ancak altı ay içinde açılmayan şubelerin bu süre sonunda yeniden açılmalarının gündeme gelmesi halinde Kuruma yeniden başvuruda bulunulmalıdır.

Bankalar, şubenin büyüklüğü, işlem hacmi ve fiziki koşulları ile bulunduğu bölge, il özel güvenlik komisyonu kararı gibi hususları değerlendirerek şubelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Bu önlemlerin alınmasına ilişkin kararlarının yazılı ve gerekçeli olması zorunludur.

19 HAZİRAN 2017

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

AÇIKALAMA:

Konaklama tesislerinin; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi, çevreye duyarlılık yönünde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 19 Haziran 2017'de "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ" çıkarılmıştır.

İlgili tebliğ Turizm İşletmesi Belgesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi sahibi konaklama tesislerinin talep etmeleri üzerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvuruları, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen başvuru dilekçesi ve Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır. Bu belgeler ilgili tebliğin ekinde gösterilmiş olup tarafımızca aşağıda gösterilmektedir. Başvuru dilekçesi, belge talebinde bulunan gerçek kişi tarafından, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanır.

İlgili başvuru üzerine uygun bulunan tesisler için çevreye duyarlı konaklama tesisi talep inceleme raporu düzenlenir. Yapılan inceleme sonucunda başvurusu uygun görülen tesisler, değerlendirme formu uygulanması amacıyla sınıflandırma programına alınır. Başvurusu uygun görülmeyen tesislerin durumları, gerekçeli bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

İlgili kriterler, konaklama tesislerinin kaç yıldızlı olacağını gösteren puanlama sitemine ilişkin kriterleri göstermektedir. Buna göre bir konaklama tesisinin 5 yıldızlı olabilmesi için asgari 225 puana, 4 yıldızlı olabilmesi için 195 puana, 3 yıldızlı olabilmesi için 135 puana, 2 yıldızlı olabilmesi için 95 puana, 1 yıldızlı olabilmesi için 90 puana ulaşması gerekmektedir. Örneğin tesisteki odaların tamamında sigara içilmiyor olması, otele 10 puan kazandırmaktadır.

22 HAZİRAN 2017

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

AÇIKLAMA:

Yönetmelik sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Buna göre sosyal yardım programlarından yararlananların istihdamına ilişkin birtakım düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmeliğin 6. maddesinde, sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamının karşılanacağı belirtilmiştir.

Yani aşağıda belirtmiş olduğumuz şartları taşıyan işçiler ve işverenler açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ilgili maddelerde belirtilen sigorta primlerinden işverenin ödemesi gerekenlerin tamamı Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

İlgili maddede yer alan beş puanlık indirim ile birlikte uygulanması halinde prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş puanlık indirimin ardından, prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın tamamı Bakanlıkça ödenecektir.

Buna göre sigorta primi desteğinden yararlanması için sigortalının birtakım şartlara sahip olması aranmıştır. Yönetmeliğin 4. maddesinde şu şartlar sayılmıştır;

 • İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak
 • 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak
 • İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasında olmak
 • 4/1-a kapsamında sigortalı olup, özel sektör işverenlerince 26/4/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak.

Ayrıca yönetmelikte prim desteklerinden faydalanacak olan işyerlerinin de taşıması gereken şartlar belirtilmiştir, bu şartlar şu şekildedir:

 • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK' ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemlerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK' ya verilmesi
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması

Yukarıdaki şartların karşılanması halinde sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler e-Bildirge sistemi üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bulunur. İşverenler tarafından e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan başvuruda destekten yararlanmaya ilişkin kontroller e-Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda yapılır.

Destek kapsamına giren sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenlerce takip edilmelidir. Aksi halde destekten bu sebeple haksız olarak yararlanılması halinde işverenlerden yersiz yararlanılan prim tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions