Turkey: 5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) Hükmü uyarınca Milletlerarası Borç Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Sözleşmenin Tabi Olacağı Hukukun Tayini

Last Updated: 5 April 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

A. Genel Olarak

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un Madde 24(4) hükmü, yabancılık unsuru içeren sözleşmelerde uygulanacak hukukun, sözleşme ile taraflarca belirlenmemiş olması halinde hakimin hangi hukuku uygulayacağını düzenlemektedir. Buna göre milletlerarası borç akitleri için taraflara sunulmuş olan istedikleri hukuku seçme imkanının kullanılmamış olması halinde, borç ilişkisinin tabi olacağı ülke hukukunun tayini objektif bağlama kurallarına göre yapılmaktadır.

Buna göre MÖHUK Madde 24(4) hükmü, tarafların hukuk seçimi yapmadıkları hallerde akitle en sıkı ilişkili hukukun yetkili olacağını öngörmektedir. Bu hüküm somut olayın özellikleri dikkate alınarak karar alınabilmesine imkan veren, ancak aynı zamanda belirsizliğe yol açarak öngörülebilirliği ortadan kaldıran bir hükümdür. Bu belirsizliği gidermek ve hakimin uygulanacak hukuku tespiti aşamasında ona kolaylık sağlamak üzere aynı fıkranın ikinci cümlesinde akitle en sıkı ilişkili hukukun belirlenmesi için emredici mahiyette karinelere yer vermiştir. Bu karineler, sözleşmenin ticarî veya meslekî faaliyetler gereği kurulmuş olup olmamasına göre farklılık göstermektedir.

Sözleşmenin ticarî veya meslekî faaliyetler gereği kurulmuş olmaması halinde:

Karakteristik edim borçlusunun (sözleşmenin kuruluşu sırasındaki) mutat meskeni hukuku akitle en sıkı ilişkili hukuk olarak kabul edilmiştir. Gerçek kişilere özgü bir kavram olan "mutat mesken" kişinin sosyal yaşantısının merkezi, sosyal ilişkilerinin yoğunlaştığı yer olarak tanımlanmaktadır. Doktrinde kabul gören tanıma göre tüzel kişiler için mutat mesken, tüzel kişinin faaliyetlerini idare ettiği merkez olarak belirtilmiştir. Zira Roma Konvansiyonu, MÖHUK Madde 9 ve gerekçesi bu tanımı doğrular niteliktedir.

Sözleşmenin ticarî veya meslekî faaliyetler gereği kurulmuş olması halinde:

Buna göre, ticarî veya meslekî faaliyetler faaliyet çerçevesinde kurulan sözleşmeler bakımından karakteristik edim borçlusunun (sözleşmenin kuruluşu sırasındaki) işyerinin bulunduğu ülke hukuku, o sözleşmeyle en sıkı ilişkili olan hukuk kabul edilir. Eğer karakteristik edim borçlusunun işyeri bulunmuyor ise (sözleşmenin kuruluşu sırasındaki) yerleşim yeri hukuku; karakteristik edim borçlusunun birden çok işyeri var ise söz konusu sözleşmeyle en sıkı ilişki içinde bulunan işyeri akitle en sıkı ilişkili hukuk olarak kabul edilmiştir.

İşyeri kavramının tanımı MÖHUK Madde 24'te yapılmamıştır. Bu hükmün gerekçesinde bu tanımın İş Kanunu, doktrin ve uygulama tarafından geliştirileceği düşüncesiyle bilinçli olarak yapılmadığı belirtilmiştir. O halde işyeri MÖHUK Madde 24 için geniş bir şekilde yorumlanmaktadır. Buna göre ticari veya sınai bir faaliyetin yürütülmesinde kullanılan bütün birimler (merkez, satış ofisi, depo, şube, fabrika gibi) işyeri olarak kabul edilmektedir.

B. Akitle En Sıkı İlişkili Hukuku Gösteren Yasal Karineler

Yukarıda da belirtildiği üzere MÖHUK Madde 24(4) hükmü, en sıkı ilişkili hukuku tespit ederken ticari veya mesleki faaliyet çerçevesinde kurulmuş olan sözleşmeler ile böyle bir faaliyet çerçevesinde kurulmuş olmayan sözleşmeler arasında ayrım yapmaktadır

Bu nedenle bu kanun hükmünün doğru anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi için, öncelikle bir sözleşmenin ne zaman ticarî veya meslekî faaliyetler gereği kurulmuş sayılacağının tespiti önem arz etmektedir. Türk hakimi önüne gelen uyuşmazlığa konu olmuş sözleşmenin ticari veya mesleki faaliyetler gereği kurulmuş olup olmadığını Türk hukukuna göre belirleyecektir.

Türk hukukunda ticari faaliyetin tanımı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") Madde 3'te yapılmaktadır. Bu hükme göre ,"Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller" Türk Ticaret Kanunu'na göre ticari iş olarak kabul edilmiştir. Şu halde 6102 sayılı TTK'da düzenlenen hususlar ve ticari işletmelerde yürütülen ticari faaliyet ile doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi bulunduğu varsayılabilecek her işlem ve fiil ticari iş kabul edilmektedir. Buna ek olarak, TTK Madde 19'da bulunan ticari iş karinesine gereğince bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Bu karineye göre, kural olarak tacirin borç doğuran sözleşmelerden kaynaklanan işlemleri ticari faaliyet olarak nitelendirmektedir. Fakat madde devamında, "Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır." hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle, gerçek kişi tacirin, yabancılık unsuru içeren bir akdin kurulması safhasında sözleşmenin ticari işletmesiyle ilgili olmadığını açıkça belirtmesi veya sözleşmenin konusunun ticari sayılmaya elverişli olmaması durumunda, bu akde uygulanacak objektif bağlama kuralı karakteristik edim borçlusunun, sözleşmenin kuruluşu sırasındaki mutat meskeni hukuku olacaktır. Belirtmek gerekir ki TTK Madde 19'da öngörülmüş olan istisna gerçek kişi tacirler açısından geçerlidir. Tüzel kişi tacirlerin adi işlem yapabilme olanakları bulunmamaktadır.

Karakteristik Edim Borcunun Belirlenmesi:

MÖHUK Madde 24(4) hükmü gereğince uygulanacak hukukun belirlenmesi açısından karakteristik edim borçlusu ifadesinden ne anlaşılması gerektiği de önem arz etmektedir. Karakteristik edim kavramı yasa tarafından açıklanmamıştır. Doktrin bu kavramı "akdi karakterize eden, akde ağırlığını veren, akde damgasını vuran ve hukuki özelliğini veren, diğerine nazaran daha rizikolu konumda bulunan edim" tarifleriyle tanımlamaya çalışmıştır. Bu konuya önerilen bir başka tarif ise "Para ödenmesine ilişkin edimin karakteristik olamayacağı" önerisidir. Buna göre karşılıklı edimlerden bir tarafın edimi sadece para ödeme borcu ise, karakteristik edim diğer tarafın edimi olacaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, karakteristik edimin belirlenmesi zorluk arz eden akit tiplerinde karakteristik edim kriteri uygulanamamaktadır. Birden fazla farklı edimin karşılıklı olarak öngörüldüğü kombine sözleşmelerde ayrılabilir edimlerin her biri farklı bir karakteristik edim borcu olarak belirlenip, o borcun borçlusuna göre hukuk tayini yapılmaktadır. Yine karakteristik edimin belirlenemediği takas sözleşmesi bakımından ise en sıkı irtibatlı hukukun belirlenmesi için tarafların arasındaki hukuki ilişkiye ait diğer hususlar değerlendirilmektedir.

C. Akde Uygulanacak Hukukun Belirlenmesinde Karakteristik Edim Borcunu Baz Alan Kuralın İstisnası: Daha Sıkı İlişki Kriteri

Yukarıda da belirtildiği üzere, MÖHUK Madde 24(4) uyarınca "akitle en sıkı ilişkili hukuk" çeşitli karinelerle belirlenmeye çalışılmıştır. Lakin hükmün son cümlesinde " Ancak hâlin bütün şartlarına göre sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması halinde sözleşme, bu hukuka tâbi olur." hükmüne yer verilmiştir. Böylece yukarıda belirttiğimiz karineler ile kıyaslandığında, daha sıkı irtibatlı bir hukuk bulunuyorsa, bu daha sıkı irtibatlı hukukun uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bunun tespitinde somut halin bütün şartlarının dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda sözleşmenin dili, ifa yeri, kuruluş yeri, tarafların ortak mutat meskenlerinin veya yerleşim yerlerinin bulunduğu yer, yetki sözleşmesinin varlığı gibi kriterler dikkate alınabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu kriterlerin hiçbirinin tek başına daha sıkı ilişkiyi tespit etmek için kullanılamayacağıdır. Ancak birden fazlası aynı hukuka işaret ediyorsa, o hukukun daha sıkı ilişkili hukuk olduğundan bahsedilebilir.

D. Sonuç

Roma konvansiyonu doğrultusunda hazırlanmış olan 5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) hükmü, akitle en sıkı ilişkili hukukun uygulanması gerektiğini hükmederek taraflara ve hakime somut olay hakkaniyetini sağlayacak bir hareket alanı vermiş olmaktadır. Ancak bu hareket alanı belli bir derecede hukuki belirsizliği içinde barındırmaktadır. Buna göre taraflar hakim karar vermeden hangi hukuku uygulayacaklarını bilemeyeceklerdir. Ayrıca hakim somut olayda hangi kriterleri baz alarak uygulanacak hukuku tespit edeceğini bilemeyecektir. Bu sorunları gidermek adına kanun koyucu ikinci cümlede getirmiş olduğu hükümle bu hareket alanından doğan belirsizliği ve hukuki güvenin zedelenmesi riskini belirli kriterler getirerek gidermiş olmaktadır. Böylelikle esneklik, somut olay hakkaniyeti ve hukuk güvenilirliği arasındaki denge kurulmuş olmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions