Turkey: Gider Karşiliği Alinan Avanslar Serbest Meslek Kazancina Dahil Edilmeli Midir?

Last Updated: 21 September 2016
Article by Mazars  

ÖZET

Serbest meslek faaliyeti icra eden mükelleflerin müşterilerinden ya da müvekkillerinden ifa edecekleri hizmeti yerine getirmek için yapacakları masraflara dair avans almaları yaygın bir uygulamadır. Ancak GVK Madde 67'de tadadi şekilde sayılan harcama kalemleri hariç olmak üzere müşteri ya da müvekkilden alınan avansların hasılat olarak kabul edilmesi ve serbest meslek makbuzu düzenlenmesi ve tevkifat yapılması zorunluluktur. Ancak bu düzenleme uygulamada tam olarak hayat bulamamıştır. Uygulamada her türlü masraf için müşteri ya da müvekkilden avans alınabilmekte, bu avans karşılığı yapılan masraflar belgelenmekte ve bu belgeler müşteriye ibraz edilmekte, harcanamayan bir avans varsa da iade edilmekte, serbest meslek makbuzu ise sadece net hizmet bedeli için düzenlenmektedir. Bu uygulama pratik ve akla yatkın gibi gelse de kanunun lafzına aykırıdır ve kanunun lafzına aykırı bu işlem gerek serbest meslek mükellefi gerekse hizmeti alan vergi mükellefi açısından vergi ziyaı oluşmasına neden olmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Gider karşılıkları, avans, iş avansı, serbest meslek kazancı

1. GİRİŞ

Uygulamada serbest meslek faaliyeti icra eden kişiler (avukatlar, mali müşavirler, muhasebeciler, doktorlar, danışmanlar, mühendisler...v.d.) hizmet verdikleri kişi ve şirketlerden, bazı işleri takip etmek amacıyla ulaşım, konaklama gibi masraflar karşılığı avans almaktadırlar. Yaptıkları masrafları hizmet verdikleri müşterileri adına belgelemekte, sonra bu belgeleri müşterilerine vererek avanslarını kapatmaktadırlar. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu işte bu uygulama için çok özel bir düzenleme yapmıştır ve bu özel düzenleme genellikle uygulamada hayat bulmamakta veya eksik ya da yanlış şekilde uygulanmaktadır.

2. SERBEST MESLEK HASILATI VE GİDER KARŞILIĞI ALINAN PARALAR

GVK'nun "Serbest meslek kazancının tespiti" başlıklı 67. maddesinin ilk beş fıkrası aşağıdaki gibidir:

"Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.

Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde Vergi Usul Kanunu'nun 328'inci maddesine göre hesaplanan müspet fark kazanca eklenir.

Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz.

Serbest meslek erbabı, mesleki kazançlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttukları "Serbest meslek kazanç defteri"ne istinaden tespit ederler."

Yukarıda giriş kısmında "uygulamada hayat bulmayan veya eksik ya da yanlış şekilde uygulanan" ifadesi ile belirtmek istediğimiz 67. maddenin ikinci fıkrasıdır.

GVK'nun 67. maddesi hükmü gereği; serbest meslek erbabının müşteri veya müvekkilinden serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para veya ayın şeklinde aldığı gider karşılıkları kazanca ilave edilir. Kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili giderlerin kazancı elde eden serbest meslek erbabı tarafından yapılması tabii olup "bu giderin" müşteri veya müvekkilden talep edilmesi halinde, serbest meslek erbabının kazancı bu miktar kadar artmış olur. Bu itibarla kanunda, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olarak alınan gider karşılıkları hasılat sayılmıştır.1

Serbest meslek erbabının, müşterisinden veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyetiyle ilgili olarak, para ve ayın şeklinde aldığı gider karşılıkları da, ayrıca hasılat sayılmıştır. Buna karşılık, vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi alanlarda harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan para ve ayınların hasılat sayılmayacağı 67. maddenin dördüncü fıkrasında hüküm altına alınarak gider karşılıklarına bir istisna getirilmiştir.

Söz konusu işlemler için alınan paraların belirtilen hususlar için harcanmamış olması halinde harcanmayan kısmın hasılat yazılması zorunludur. 2

Örnekler:

İstanbul'da serbest meslek faaliyetinde bulunan bir mühendisin Ankara'da yapılması öngörülen bir inşaatın projesini hazırlamak amacıyla müşterisinden yol ve konaklama karşılığı aldığı para ve ayınlar serbest meslek kazancı olarak vergilendirilecektir. 3

Bir avukat müvekkilinden, bilirkişilik ücreti olarak 3.500 TL, temyizdeki duruşmada hazır bulunmak üzere Ankara'ya gidiş-dönüş masraflarını karşılamak için de 450 TL almıştır. Bilirkişilik ücreti olarak alınan 3.500 TL'nin 2.200 TL'sini bu işe harcamıştır. Bu paradan kalan 1.300 TL ile, yol gideri olarak alınan 450 TL'nin hasılat olarak dikkate alınması gerekmektedir. 4

Bir avukat, müvekkilinden vekalet ücreti olarak 2.000 TL, duruşmada hazır bulunmak üzere İzmir'e gidiş-dönüş masraflarını karşılamak için de 400 TL almıştır. Bu durumda vekalet ücreti olarak alınan 2.000 TL ile yol gideri olarak alınan 400 TL'nin hasılat yazılması gerekmektedir. 5

Serbest meslek kazançlarında gider karşılıkları ve avanslar hasılat unsurudur. GVK'nun 67. maddesinde belirlendiği üzere; vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç unsuru olarak dikkate alınmayacak, ancak müşteri ve müvekkilden serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilecektir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, Kanun'un belirlediği vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi konulara harcanmak üzere alınan ve tamamı da bu yerlere harcandığı için avans mahiyeti arz etmeyen tutarların kazanç tespitinde dikkate alınmaması; tadaden sayılan konular dışında alınan gider karşılıklarının ise harcanıp harcanmadığına bakılmaksızın kazanç unsuru sayılmasıdır. Örneğin, bir avukatın devam eden bir davayla ilgili olarak müvekkilinden aldığı ve tamamını da keşif işine harcadığını belgelediği tutar kazanç tespitinde dikkate alınmayacak; yine aynı davayla ilgili olarak müvekkilinden aldığı yol giderleri ise (fiilen harcansa dahi) kazanç tespitinde dikkate alınacaktır. Diğer yandan, serbest meslek kazancının tespitinde "mutlak kasa yöntemi" geçerli olduğundan, serbest meslek erbabının müşteriden tahsil ettiği tutarlar avans mahiyetinde olsa dahi kazanç tespitinde dikkate alınacaktır.6

Bir YMM şirketinin internet sitesinden ulaştığımız yazıda "Bu hükümlere göre; kazancı elde eden serbest meslek erbabının müşteri veya müvekkilinden, vekalet ücreti dışında yapılan yol, otel, yemek v.s. masraflar için alınan belgeleri gider yazması, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenleyerek hasılat yazması ve alınan bedel üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi gereğince %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir." açıklamasına yer verilmiştir. 7

Konu hakkında ulaştığımız bir özelge aşağıdaki gibidir: (Afyonkarahisar Valiliği Deftardarlık Gelir Müdürlüğü'nün 22.07.2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.03.10.00-193-845-26 sayılı özelgesi)

"İlgi dilekçenizde; Serbest meslek kazancı elde ettiğiniz, müvekkili olduğunuz kişilerden vekalet ücreti dışında yapılacak masraflardan dolayı (yol gideri gibi) alınan paralar için yansıtma faturası mahiyetinde serbest meslek makbuzu düzenlenerek alınan bedelin belgelendirilmesi sırasında stopaj uygulanması konusunda tereddüde düşüldüğü, ayrıca yol masrafı için alınan bedelden kendi aracınıza akaryakıt alınmasının söz konu olacağı, alınan belgede aracınızın plakası yazılı olacağından karşı firmaca yansıtma faturası istenildiği belirtilerek yapılacak işlemin bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere;193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 65 inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.",

Aynı Kanunun Serbest meslek kazancının tespiti başlıklı 67 inci maddesinde; " Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.

Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilir.

Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz.

..."

hükümleri yer almıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ıncı maddesinde de; "Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre; müvekkili olduğunuz kişilerden, vekalet ücreti dışında yaptığınız masraflar için alınan paraların (yol gideri dahil) hasılat olarak dikkate alınması, serbest meslek makbuzu düzenlenerek belgelendirilmesi ve alınan bedel üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir."

Konu hakkında ulaştığımız bir Danıştay kararı ise aşağıdaki gibidir: 8

"Ödevli şirketle sigortalı ....arasındaki hukuk ve ceza davaları için Avukat...'ye seyahat ve ikamet masrafları olarak ödenen ....TL serbest meslek erbabı yönünden bir gelirdir. Serbest meslek erbabı yönünden gelir olan bir ödemenin vergi tevkifatına tabi tutulması gerekir."

Konu hakkında bir diğer özelge metni ise aşağıdaki gibidir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 04.06.2015 tarih ve 11395140-105[236-2012/VUK-1] - 58433 sayılı özelgesi):

"Serbest meslek erbabının, müşterisinden veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyetiyle ilgili olarak, para ve ayın şeklinde aldığı gider karşılıkları da, ayrıca hasılat sayılmıştır. Buna karşılık, vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi alanlarda harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan para ve ayınların hasılat sayılmayacağı 67 nci maddenin dördüncü fıkrasında hüküm altına alınarak gider karşılıklarına bir istisna getirilmiştir. Ancak, bunların tamamen söz konusu hususlara harcanmış olması gerekmektedir. Aksi halde, alınan paralardan harcanmayan kısım hasılat yazılmak zorundadır.

Bu hükümlere göre, icra müdürlüklerine yatırılan icra takip masrafları müvekkil adına yapılan bir işlem olması nedeniyle, bu ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan harcamalar arasında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla gelir olarak dikkate alınmayan bir ödemeye ilişkin yapılan harcamaların da mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün değildir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde ; "Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir." denilmektedir.

Buna göre müvekkil ya da müşterilerinize sunduğunuz hizmetten dolayı aldığınız bedeller için serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak, söz konusu olayda tarafınızca müvekkiliniz adına icra müdürlüklerine yatırılan ve daha sonra müvekkilden tahsil edilen icra takip masrafları serbest meslek kazancı sayılmayacağından, bu tahsilatlarınızla ilgili olarak serbest meslek makbuzu düzenlemenize gerek yoktur.

Diğer taraftan, müvekkiliniz adına yatırdığınız icra takip masraflarını aşacak şekilde komisyon vb. adlar altında ayrıca bir bedel tahsil etmeniz durumunda, bu bedeller için serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekeceği tabiidir."

Diğer bir özelgede ise aşağıdaki görüşler verilmiştir (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 11.10.2013 tarih ve 49327596-120[65.GVK.2013.29]-259 sayılı özelgesi):

"Serbest meslek erbabının, müşterisinden veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyetiyle ilgili olarak, para ve ayın şeklinde aldığı gider karşılıkları da, ayrıca hasılat sayılmıştır. Buna karşılık, vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi alanlarda harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan para ve ayınların hasılat sayılmayacağı 67 nci maddenin 4 üncü fıkrasında hüküm altına alınarak gider karşılıklarına bir istisna getirilmiştir. Ancak, bunların tamamen söz konusu hususlara harcanmış olması gerekmektedir. Aksi halde, alınan paralardan harcanmayan kısım hasılat yazılmak zorundadır.

Bu açıklamalara göre, serbest meslek kazançlarında hasılat, tahsil edilme koşuluna bağlandığından, avukat tarafından tahsil edilen yol, konaklama vb. masraf ve giderleri için serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekmektedir. Ancak, tahsil edilmeyen tutarlar için serbest meslek makbuzu düzenlenmeyeceği tabiidir."

Görüldüğü üzere, serbest meslek erbabının müşterisi adına yapmak zorunda olduğu (harcamayı tevsik edecek belgede müşterinin adının/ünvanının yer almasının zorunlu olduğu) işlemler karşılığında müşterisinden alacağı paralar GVK'na göre serbest meslek kazancı sayılmamaktadır. Bunun dışında, serbest meslek faaliyetinin icra edilmesi için işin tabiatı gereği serbest meslek erbabı tarafından yapılması gereken giderler (yol, yemek, konaklama...v.b.) için müşteriden alınan paralar Kanunun lafzı gereği serbest meslek hasılatıdır ve serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekir.

3. UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Uygulamada genellikle yukarıda kanunun lafzına uygun olarak açıklanan düzenlemelere uyulmadığı görülmektedir. Giriş kısmında da açıkladığımız üzere en fazla karşılaşılan uygulama, şirketler tarafından avukatlarına veya diğer serbest meslek erbablarına "iş avansı" ödemesi yapılmakta, bu kişiler işle ilgili harcamaları yapmakta ve harcama belgelerini mükellef adına almakta (ya da belgeyi kendi adına alsa bile ya da alınan evrak fatura değil de perakende satış fişi ya da ÖKC belgesi ise masraf listesi ekinde aynen müşteriye yansıtılmakta), daha sonra belgeleri müşteriye teslim etmekte ve varsa fazla avansı geri iade ödemekte veya eksik alınan avans varsa eksiği tahsil etmek suretiyle avansı kapatmaktadırlar. Bu uygulama kanunun lafzına aykırıdır.

Diğer gördüğümüz bir uygulama ise, serbest meslek makbuzunda yapılan masraflar için ayrı bir satır açılmakta, burada yapılan masraf toplamına yer verilmekte ve bu masraflar üzerinden KDV hesaplanmakta; ancak stopaj matrahına bu tutarlar dahil edilmemektedir. Bu uygulama kanunun lafzına aykırıdır. Ayrıca VUK'nun 236. maddesi gereği "Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir." Serbest meslek makbuzuna dahil edilen her türlü tutar serbest meslek erbabının hasılatı mahiyetindedir ve dolayısıyla da stopaj matrahına da dahil edilmek zorundadır. Diğer taraftan, makbuza dahil edip üzerinden KDV hesaplanan bir tutarın hasılat olarak kabul edilmesi gerektiği açık olduğu halde stopaj matrahına dahil edilmemesinin hiçbir mantığı bulunmamaktadır. Bu tutarlar serbest meslek makbuzu ile mükellefe yansıtılan tutarlar GVK Madde 67'nin dördüncü fıkrasında yer verilen "Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz." hükmündeki işlemler kapsamındaysa zaten serbest meslek kazancı sayılmayacağından, serbest meslek makbuzuna dahil edilmesine de gerek bulunmamaktadır. Bir diğer söyleyişle, bu mahiyetteki ödemeler için serbest meslek erbabı ile müşterisi arasında "iş avansı" uygulaması yapılabilir. Örneğin: Şirketin muhasebe kayıtlarının ofisinde tutan SMMM, defter tasdikleri için ödenmesi gereken noter harcı için müşterisinden 300 TL almıştır. Bu para GVK 67/4'de yer verilen "harç" kavramı içinde olduğundan serbest meslek kazancı içinde değerlendirilmeyecektir.

4. VERGİ ZİYAI

Örnek: Avukat müvekkilinden vekalet ücreti olarak KDV hariç net 2.000 TL, ayrıca yol ve konaklama gideri olarak da 600 TL almıştır.

Kanuna göre olması gereken: Genel uygulama: (*)

Brüt tutar : 3.250 TL Brüt tutar : 2.500 TL

%20 gelir vergisi tevkifatı : 650 TL %20 gelir vergisi tevkifatı : 500 TL

Tevkifat sonrarı net bedel : 2.600 TL Tevkifat sonrası net bedel : 2.000 TL

KDV %18 : 585 TL KDV %18 : 450 TL

Tahsil edilen tutar : 3.185 TL Tahsil edilen tutar : 2.450 TL

(*) Gider karşılıkları için alınan avansın müşteri adına alınan faturalar ya da ÖKC fişleri ile tevsiki sonrası bu belgelerin müşteriye ibrazı ve avansın kapatılması şeklinde uygulama yapılmaktadır.

Kanun koyucuya göre, serbest meslek erbabı yapacağı masraflara karşılık olmak üzere aldığı 600 TL için belgeli masraf yapsın ya da yapmasın fark etmez, her şekilde bu parayı serbest meslek hasılatına dahil etmek zorundadır. Örneklerde 600 TL için belge temin edildiğini ve KDV hariç tutarın ise 550 TL olduğuna varsayarsak, ilk bölümde serbest meslek kazancı (3.250 – 550=) 2.700 TL olacak, ikinci bölümde ise serbest meslek kazancı sadece 2.500 TL olarak beyan edilecektir. Aynı şekilde, ilk bölümde mükellefin ödenecek KDV'si (585 – 50=) 535 TL olacakken, ikinci bölümde ödenecek KDV 450 TL olarak beyan edilmektedir. Diğer bir söyleyişle kanunun lafzına aykırı olarak işleyen piyasadaki genel kabul görmüş uygulama, hem serbest meslek erbabının her açıdan vergi ziyaına sebep vermesine yol açmakta, hem de müşterinin vergi tevkifatı açısından (650 – 500 = 150 TL) daha az tevkifat beyan etmek suretiyle vergi ziyaı oluşturmasına neden olmaktadır.

5. SONUÇ

Serbest meslek mahiyetinde hizmet ifaları sırasında, müşteriden işle ilgili yapılacak masraflar karşılığı (hizmetin yerine getirilmesi için işin tabiatı gereği serbest meslek erbabı tarafından katlanılması gereken yol, yemek, konaklama..v.b. masraflar; gider karşılıkları için) alınan paraların serbest meslek kazancına dahil edilmesi gerektiği hususunda GVK'nun 67. maddesi lafzen gayet açık ve nettir. Buna karşılık, vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi alanlarda (işin gereği veya ilgili mevzuat gereği bu gibi harcamalara dair evrakın hizmet verilen müşteri adına/ünvanına düzenlenmesi "zorunlu" olduğu masraflar diyebiliriz) harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan para ve ayınların hasılat sayılmayacağı 67. maddenin 4. fıkrasında hüküm altına alınarak gider karşılıklarına bir istisna getirilmiştir.

Bu kanun hükmü uygulamada aynen hayat bulamamıştır denilebilir. Hatta kanuna göre olması gerekenden bahsettiğiniz zaman kişilerin şaşkın bir halde böyle bir düzenleme olamayacağı, bunca yıllık uygulamaya yeni adet mi geldi şeklinde tepkilerine şahit olabilmektesiniz. Uygulamanın hemen hemen tamamına hâkim olan yaklaşım; müşteriden iş avansı almak suretiyle işle ilgili tüm masrafların bu avanstan karşılanması ve bu avansın (gider karşılıkları için alınan ön ödemelerin) serbest meslek kazancına dahil edilmemesi şeklindedir. Bu uygulama ise yukarıda da örneklediğimiz şekilde (niyet olarak vergi ziyaına sebebiyet vermek olmamakla birlikte) kanunun lafzına uyulmaması nedeniyle birçok yönden vergi ziyaına sebebiyet vermektedir. Ancak kanunların günlük hayata ve insanların genel kabullerine uygun olması gerektiğine göre, uygulamada tam anlamıyla hayat bulamayan bu hükümlerde değişiklik yapılması faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Bununla birlikte GVK tasarısında da mevcut düzenlemelerin aynen yer aldığını görmekteyiz.

KAYNAKÇA

Azmi DEMİRCİ, "Serbest Meslek Kazancının Belirlenmesinde Hasılat ve Giderler", Vergi Dünyası, Aralık 2003

Hüseyin Yalçın - Erkan Gürboğa; "Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Kâr Dağıtımında Stopaj", Kılavuz Yayınları, 2. Baskı

"Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2008", Hesap Uzmanları Derneği Yayını

"Gelir Vergisi Rehberi", Vergi Sorunları Dergisi Özel Ek, Mart 2009, (Tuncel Atabey)

Footnotes

1 Hüseyin Yalçın - Erkan Gürboğa; "Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Kâr Dağıtımında Stopaj", Kılavuz Yayınları, 2. Baskı, 2000, Sayfa: 350

2 "Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2008", Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Sayfa: 149

3 Yalçın – Gürboğa, a.g.e., sayfa: 350

4 "Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2008", sayfa: 150 

5 "Gelir Vergisi Rehberi", Vergi Sorunları Dergisi Özel Ek, Mart 2009, sayfa: 96 (Tuncel Atabey)

6 Azmi DEMİRCİ, "Serbest Meslek Kazancının Belirlenmesinde Hasılat ve Giderler", Vergi Dünyası, Aralık 2003

7 http://www.saymmas.com.tr/?p=1995 (Erişim: 27.08.2015) 

8 Yalçın – Gürboğa, a.g.e., sayfa: 350 (Danıştay 13. Dairesinin 15.10.1974 tarih ve E.73/6387 – K.74/3736 sayılı kararı.) 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions