Turkey: Sendikal Tazminat Ödemelerinin Vergi Ve Sosyalgüvenlik Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Last Updated: 9 August 2016
Article by Mazars  

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ekim 2015 sayısında yayımlanmıştır.

SMMM / Mazars-Denge Denetim YMM A.Ş.-Md.Yrd.

Özet

İşverenler, sendikal nedenlerle çalışanlarının iş akdini sonlandırmaları halinde sendikal tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Sendikal tazminatın vergilendirilmesi hususu; uygulamada sıklıkla rastlanılan kıdem, ihbar, işe iade vb. bir tazminat türü olmaması münasebetiyle yürürlükteki mevzuat göz önünde bulundurulduğunda soru işaretleri barındırmaktadır. Çalışmamızın kapsamını sendikal tazminat konusunun yürürlükteki vergi ve sosyal güvenlik kanunları açısından değerlendirilmesi, bu konudaki düzenlemelerin yetersizliği ve konu hakkındaki değerlendirmemiz oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sendikal tazminat, gelir vergisi, damga vergisi.

1. Giriş

Çalışanların sendika kurma ve sendikaya üye olma hakları Anayasa'nın 51. maddesinde düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Ayrıca 7.11.2012 tarihinde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu yerine işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiştir.İlgili kanunun 25. maddesinde iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21. maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verileceği hükmüne yer verilmiştir.

Çalışmamızın kapsamını, sendikal tazminat konusunun yürürlükteki vergi ve sosyal güvenlik kanunları açısından değerlendirilmesi, bu konudaki düzenlemelerin yetersizliği ve konu hakkındaki değerlendirmemiz oluşturmaktadır.

2.Sendikal Tazminatın Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

Gelir Vergisi Kanunu'nun Tazminat ve Yardımlar başlıklı 25. maddesinde:

"Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır:

1. Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar,"hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere hangi tazminat ve yardımların gelir vergisinden muaf olduğu Kanunun 25. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır.

Bu noktada vurgulamak gerekir ki, her türlü tazminat ve yardım gelir vergisinden müstesna olmayıp, müstesna olanlar 25. maddede sayılmıştır.İlgili hükümde "İşe Başlatmama Tazminatı"gelir vergisinden müstesna edilmiştir.

"Sendikal Tazminat" özü itibariyle "İşe Başlatmama Tazminatı"ndan çok uzak gözükmese de, iki tazminat türünün aynı nitelikte kabul edilip edilemeyeceğinin, var ise ayrımlarının doğru olarak tanımlanması konunun gelir vergisi açısından değerlendirilmesi safhasında önem arz etmektedir.

İşe Başlatmama Tazminatı/Sendikal Tazminat Ayrımı

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25. maddesinde;

"Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, 4857 sayılı Kanunun 18, 20 ve 21'inci madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21'inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez."

hükmüne yer verilmiştir.

İlgili maddede yer alan:

'Sendikal Tazminat: İşe başlamama koşuluna bağlı değildir.

' İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.

açıklamaları iki tazminat arasındaki farkı ortaya koymaktadır.

Maddede yer alan açıklamalardan "Sendikal Tazminat" ile "İşe Başlatmama Tazminatı" nın birbirinden farklı ve-İşe başlatmama durumunda iki tazminatın bir arada verilmemesi durumu haricinde- bağımsız iki tazminat olduğu sonucu çıkmaktadır.

Konuyla ilgili olarak sendikal tazminatın gelir vergisinden muaf olup olmadığına ilişkin bir davada yargı "...uygul amada kıdem tazminatından gelir vergisi düşülmediği ve lehe yorum ilkesi uyarınca sendikal tazminatın da gelir vergisinden istisna tutulması gerektiği.." yolundaki direnme kararına karşı Hukuk Genel Kurulu, "... kıdem tazminatı Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesinin yedinci bendinde açıkça gelir vergisinden istisna edilmiş olup, sendikal tazminat yönünden bu konuda yasal bir düzenleme bulunmadığından ..."sendikal tazminatın gelir vergisi kesintisine tabi olduğu sonucuna varmıştır.

Hukuk Genel Kurulu'nun yukarıda yer verilen kararı "İşe Başlatmama Tazminatı'nın 25. maddede yer alan istisnalara eklenmesinden önce verilmiştir. Görüleceği üzere "İşe Başlatmama Tazminatı" ile "Sendikal Tazminat" yerine "Kıdem Tazminatı" ile "Sendikal Tazminat" karşılaştırılmasına gidilmiştir. Bu anlamda bağlayıcı değil, fikir vericidir.

Yukarıda da değinildiği üzere konu mevcut Gelir Vergisi Kanunu düzenlemelerinde ya da yargı mercilerinde netlik kazanmamakla birlikte, sendikal tazminatın vergi hukuku bakımından niteliği ve gelir vergisinden istisna edilen diğer tazminatlardan farkları gözetildiğinde vergi kesintisine tabi olacağı sonucuna varılmaktadır.

3.Sendikal Tazminat Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, safi kurum kazancının tespitinde hangi giderlerin hasılattan düşüleceği, gerek Gelir Vergisi Kanunu, gerekse Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde sayılmış bulunmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde; işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak dikkate alınabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bizim görüşümüz sendikal tazminatın ticari faaliyet çerçevesinde personelin geçmiş dönemde sağladığı hizmetler nedeniyle kanun emrine dayandırılarak ve mahkeme kararına istinaden personele ödenen bir tazminat olduğu bağlamında bu tutarın vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün bulunduğu yönündedir.

Fakat unutulmamalıdır ki idarenin konuya bakış açısı farklı olabilecektir. İdare, sendikal tazminatın, niteliği itibariyle teknik anlamda bir tazminat olmadığını işverenin kusurundan kaynaklandığını (sendikal amaçlı işten çıkartma) bu bağlamda "medeni ceza" veya "özel ceza" niteliğinde olduğunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu 11. madde kapsamında indirime konu edilemeyeceğini ileri sürerek durumu eleştiri konusu yapılabilir.

Kaldı ki idarenin bu tür tazminatların mahkeme kararına dayalı olsa bile firmanın şahsi kusurundan kaynaklandığı bu nedenle gider yazılamayacağı yönünde görüşleri de mevcuttur.

4.Sendikal Tazminatın Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Damga Vergisi Kanunu I Sayılı Tablo'da "Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri herne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paraların ' (binde) 7,59 oranında damga vergisine tabi olduğu' hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hüküm kapsamında ayrılan personele ödenensendikaltazminatbedelleriüzerinden' 7,59 oranında damga vergisihesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

5.Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Değerlendirme

Sendikal tazminatlar 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 80. madde kapsamında tanımlandığı şekilde ücret niteliğinde olmadığından, çalışana ödenen sendikal tazminat bedelleri üzerinden prim kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

6. Sonuç

Sendikal tazminat konusu yukarıda detaylı şekilde vergi ve sosyal güvenlik hukuku açısından değerlendirilmiş olup konu, görüşümüzü de içerecek şekilde aşağıda özetlenmiştir:

'Uygulamada "Sendikal Tazminat" bedelleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda bir netlik bulunmamakla birlikte,yargıda kesinleşen bazı kararlardan hareketle ve sendikal tazminatın vergi hukuku bakımından niteliği gözetildiğinde vergi kesintisine tabi bir ödeme olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu sebepten görüşümüz sendikal nedenlerle iş akdi sonlandırılan personellere gerçekleşecek ödemeler üzerinden vergi sorumlusu sıfatıyla gelir vergisi kesintisi yapılarak beyan edilmesi gerektiği yönündedir.Ödeme brüt değil net olarak yapılmalıdır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, mahkemeler üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde kimi zaman net tutarlar kabul edilmemektedir.

İdarenin bu tür tazminatların mahkeme kararına dayalı olsa bile firmanın şahsi kusurundan kaynaklandığı bu nedenle gider olarak dikkate alınamayacağı yönünde görüşleri bulunmaktadır.

Fakat tazminatın ticari faaliyet çerçevesinde ve mahkeme kararına istinaden ödenmiş olması sebebiyle bizim görüşümüz sendikal tazminat bedellerinin gider olarak dikkate alınabileceği yönündedir.

Sendikal tazminat bedelleri üzerinden' 7,59 oranında damga vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Sendikal tazminat bedelleri üzerinden prim kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Kaynakça

-ÖZTÜRK, Berna / Sendikal Tazminat,

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-4/3.pdf , 24.06.2015

-EKMEKÇİ, Ömer - UÇUM Mehmet / İş Güvencesi Tazminatı Gelir Vergisi'ne Tabi midir?,

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_891.htm , 24.06.2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions