Turkey: Sendikal Tazminat Ödemelerinin Vergi Ve Sosyalgüvenlik Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Last Updated: 9 August 2016
Article by Mazars  

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ekim 2015 sayısında yayımlanmıştır.

SMMM / Mazars-Denge Denetim YMM A.Ş.-Md.Yrd.

Özet

İşverenler, sendikal nedenlerle çalışanlarının iş akdini sonlandırmaları halinde sendikal tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Sendikal tazminatın vergilendirilmesi hususu; uygulamada sıklıkla rastlanılan kıdem, ihbar, işe iade vb. bir tazminat türü olmaması münasebetiyle yürürlükteki mevzuat göz önünde bulundurulduğunda soru işaretleri barındırmaktadır. Çalışmamızın kapsamını sendikal tazminat konusunun yürürlükteki vergi ve sosyal güvenlik kanunları açısından değerlendirilmesi, bu konudaki düzenlemelerin yetersizliği ve konu hakkındaki değerlendirmemiz oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sendikal tazminat, gelir vergisi, damga vergisi.

1. Giriş

Çalışanların sendika kurma ve sendikaya üye olma hakları Anayasa'nın 51. maddesinde düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Ayrıca 7.11.2012 tarihinde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu yerine işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiştir.İlgili kanunun 25. maddesinde iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21. maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verileceği hükmüne yer verilmiştir.

Çalışmamızın kapsamını, sendikal tazminat konusunun yürürlükteki vergi ve sosyal güvenlik kanunları açısından değerlendirilmesi, bu konudaki düzenlemelerin yetersizliği ve konu hakkındaki değerlendirmemiz oluşturmaktadır.

2.Sendikal Tazminatın Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

Gelir Vergisi Kanunu'nun Tazminat ve Yardımlar başlıklı 25. maddesinde:

"Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır:

1. Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar,"hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere hangi tazminat ve yardımların gelir vergisinden muaf olduğu Kanunun 25. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır.

Bu noktada vurgulamak gerekir ki, her türlü tazminat ve yardım gelir vergisinden müstesna olmayıp, müstesna olanlar 25. maddede sayılmıştır.İlgili hükümde "İşe Başlatmama Tazminatı"gelir vergisinden müstesna edilmiştir.

"Sendikal Tazminat" özü itibariyle "İşe Başlatmama Tazminatı"ndan çok uzak gözükmese de, iki tazminat türünün aynı nitelikte kabul edilip edilemeyeceğinin, var ise ayrımlarının doğru olarak tanımlanması konunun gelir vergisi açısından değerlendirilmesi safhasında önem arz etmektedir.

İşe Başlatmama Tazminatı/Sendikal Tazminat Ayrımı

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25. maddesinde;

"Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, 4857 sayılı Kanunun 18, 20 ve 21'inci madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21'inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez."

hükmüne yer verilmiştir.

İlgili maddede yer alan:

'Sendikal Tazminat: İşe başlamama koşuluna bağlı değildir.

' İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.

açıklamaları iki tazminat arasındaki farkı ortaya koymaktadır.

Maddede yer alan açıklamalardan "Sendikal Tazminat" ile "İşe Başlatmama Tazminatı" nın birbirinden farklı ve-İşe başlatmama durumunda iki tazminatın bir arada verilmemesi durumu haricinde- bağımsız iki tazminat olduğu sonucu çıkmaktadır.

Konuyla ilgili olarak sendikal tazminatın gelir vergisinden muaf olup olmadığına ilişkin bir davada yargı "...uygul amada kıdem tazminatından gelir vergisi düşülmediği ve lehe yorum ilkesi uyarınca sendikal tazminatın da gelir vergisinden istisna tutulması gerektiği.." yolundaki direnme kararına karşı Hukuk Genel Kurulu, "... kıdem tazminatı Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesinin yedinci bendinde açıkça gelir vergisinden istisna edilmiş olup, sendikal tazminat yönünden bu konuda yasal bir düzenleme bulunmadığından ..."sendikal tazminatın gelir vergisi kesintisine tabi olduğu sonucuna varmıştır.

Hukuk Genel Kurulu'nun yukarıda yer verilen kararı "İşe Başlatmama Tazminatı'nın 25. maddede yer alan istisnalara eklenmesinden önce verilmiştir. Görüleceği üzere "İşe Başlatmama Tazminatı" ile "Sendikal Tazminat" yerine "Kıdem Tazminatı" ile "Sendikal Tazminat" karşılaştırılmasına gidilmiştir. Bu anlamda bağlayıcı değil, fikir vericidir.

Yukarıda da değinildiği üzere konu mevcut Gelir Vergisi Kanunu düzenlemelerinde ya da yargı mercilerinde netlik kazanmamakla birlikte, sendikal tazminatın vergi hukuku bakımından niteliği ve gelir vergisinden istisna edilen diğer tazminatlardan farkları gözetildiğinde vergi kesintisine tabi olacağı sonucuna varılmaktadır.

3.Sendikal Tazminat Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, safi kurum kazancının tespitinde hangi giderlerin hasılattan düşüleceği, gerek Gelir Vergisi Kanunu, gerekse Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde sayılmış bulunmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde; işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak dikkate alınabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bizim görüşümüz sendikal tazminatın ticari faaliyet çerçevesinde personelin geçmiş dönemde sağladığı hizmetler nedeniyle kanun emrine dayandırılarak ve mahkeme kararına istinaden personele ödenen bir tazminat olduğu bağlamında bu tutarın vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün bulunduğu yönündedir.

Fakat unutulmamalıdır ki idarenin konuya bakış açısı farklı olabilecektir. İdare, sendikal tazminatın, niteliği itibariyle teknik anlamda bir tazminat olmadığını işverenin kusurundan kaynaklandığını (sendikal amaçlı işten çıkartma) bu bağlamda "medeni ceza" veya "özel ceza" niteliğinde olduğunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu 11. madde kapsamında indirime konu edilemeyeceğini ileri sürerek durumu eleştiri konusu yapılabilir.

Kaldı ki idarenin bu tür tazminatların mahkeme kararına dayalı olsa bile firmanın şahsi kusurundan kaynaklandığı bu nedenle gider yazılamayacağı yönünde görüşleri de mevcuttur.

4.Sendikal Tazminatın Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Damga Vergisi Kanunu I Sayılı Tablo'da "Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri herne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paraların ' (binde) 7,59 oranında damga vergisine tabi olduğu' hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hüküm kapsamında ayrılan personele ödenensendikaltazminatbedelleriüzerinden' 7,59 oranında damga vergisihesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

5.Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Değerlendirme

Sendikal tazminatlar 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 80. madde kapsamında tanımlandığı şekilde ücret niteliğinde olmadığından, çalışana ödenen sendikal tazminat bedelleri üzerinden prim kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

6. Sonuç

Sendikal tazminat konusu yukarıda detaylı şekilde vergi ve sosyal güvenlik hukuku açısından değerlendirilmiş olup konu, görüşümüzü de içerecek şekilde aşağıda özetlenmiştir:

'Uygulamada "Sendikal Tazminat" bedelleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda bir netlik bulunmamakla birlikte,yargıda kesinleşen bazı kararlardan hareketle ve sendikal tazminatın vergi hukuku bakımından niteliği gözetildiğinde vergi kesintisine tabi bir ödeme olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu sebepten görüşümüz sendikal nedenlerle iş akdi sonlandırılan personellere gerçekleşecek ödemeler üzerinden vergi sorumlusu sıfatıyla gelir vergisi kesintisi yapılarak beyan edilmesi gerektiği yönündedir.Ödeme brüt değil net olarak yapılmalıdır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, mahkemeler üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde kimi zaman net tutarlar kabul edilmemektedir.

İdarenin bu tür tazminatların mahkeme kararına dayalı olsa bile firmanın şahsi kusurundan kaynaklandığı bu nedenle gider olarak dikkate alınamayacağı yönünde görüşleri bulunmaktadır.

Fakat tazminatın ticari faaliyet çerçevesinde ve mahkeme kararına istinaden ödenmiş olması sebebiyle bizim görüşümüz sendikal tazminat bedellerinin gider olarak dikkate alınabileceği yönündedir.

Sendikal tazminat bedelleri üzerinden' 7,59 oranında damga vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Sendikal tazminat bedelleri üzerinden prim kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Kaynakça

-ÖZTÜRK, Berna / Sendikal Tazminat,

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-4/3.pdf , 24.06.2015

-EKMEKÇİ, Ömer - UÇUM Mehmet / İş Güvencesi Tazminatı Gelir Vergisi'ne Tabi midir?,

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_891.htm , 24.06.2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions