Turkey: Rekabet Kurulu Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesinde Etki Temelli Analize Yönelimin Sinyallerini Veriyor

Last Updated: 26 April 2016
Article by Bora İkiler, LL.M.

Tarihsel olarak bakıldığında, Türkiye, yeniden satış fiyatının belirlenmesini ("YSFB") açık-aleni (hardcore) dikey sınırlamalardan biri olarak karakterize eden rekabet hukuku rejimleri arasında yer almaktadır. Geçmişte, Rekabet Kurulu'nun ("Kurul") YSFB tespit ettiği dosyalarda önemli sayılabilecek meblağlarda idari para cezalarına hükmettiği örneklere rastlamak mümkündür. Ancak, Kurul, son yıllarda YSFB'ye karşı yaklaşımında değişim sinyalleri vermekte ve konuya etki temelli yaklaşarak daha esnek bir duruş sergilemektedir. Kurul, son dönem kararlarında YSFB içeren dikey ilişkiler için doğrudan bir ihlal sonucuna ulaşmaktan ziyade bu ilişkiler için bile bireysel muafiyet analizinin yapılabileceğini belirtmeye başlamıştır.

YSFB, Türk hukukunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("4054 sayılı Kanun") 4. maddesi (mehaz mevzuat olan Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Anlaşma'nın ("ABİHA") 101. maddesi ile benzerlik gösteren) altındaki sınırlama kapsamında değerlendirilmektedir. Kurul'un YSFB konusunda bugüne kadarki yaklaşımını gösteren birçok örnek bulmak mümkündür. Bu konudaki en güncel örnek, 2012 yılında tüketici elektroniği sektöründe faaliyet gösteren bir teşebbüs aleyhine yaklaşık 1 milyon TL tutarında idari para cezasına hükmettiği dosyadır.

Kurul her ne kadar YSFB için bireysel muafiyet analizi yapılabileceğini belirtmekteyse de henüz YSFB için bireysel muafiyet (ABİHA madde 101(3)'e benzer şekilde) tanımış olduğu bir örnek bulunmamaktadır. Buna rağmen, Kurul'un bireysel muafiyetin bir seçenek olabileceğini işaret etmesi dahi konunun Kurul tarafından daha farklı görülmeye başlandığına işaret etmektedir. Kurul yakın tarihli kararlarında, karara konu teşebbüslerin bazı uygulamalarının YSFB teşkil ettiğini tespit etmiş olmasına rağmen bu teşebbüsleri YSFB faaliyetlerinin durdurulması konusunda uyarmakla yetinmiştir. Kurul'u, bu kararlarda teşebbüslere uyarı yazıları göndermeye iten husus, YSFB'nin ilgili piyasalar üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğunun tespit edilmesidir.

Kurul'un Mars Sinema hakkındaki güncel kararı, Kurul'un değişen yaklaşımını gösteren zincirdeki son halkadır.

Mars Sinema Kararı (20 Kasım 2015, 15-41/682-243 sayılı)

Mars Sinema, Türkiye'deki en büyük sinema zincirlerinden biridir. Mars Sinema'nın iş modeli, Mars Sinema'nın kendi işlettiği sinemalar ve franchise anlaşmaları kapsamında işletilen sinemalar olmak üzere ikili bir yapıya sahiptir.

Kurul, Mars Sinema'nın franchise anlaşmaları ile bilet fiyatlarını ve sinemalarda sunulan kafe hizmetlerinin fiyatlarını tespit ettiğine yönelik olarak yapılan şikâyet üzerine ön araştırma yapmıştır. Yapılan yerinde incelemeler sonucunda elde edilen belgelerden Mars Sinema'nın birçok franchise anlaşmasının sona ermiş olduğu ve sadece iki anlaşmanın yürürlükte olduğu anlaşılmıştır.

Franchise Alanların Durumu

Mars Sinema, franchise anlaşmalarının kontrol değişikliğine neden olduğunu ve bu nedenle sinema salonlarının kontrolünün (tek başına veya ortak kontrol) Mars Sinema'da olduğunu ve buna bağlı olarak da Mars Sinema ve muhatapları arasında bu sözleşmelere dayalı dikey ilişkinin mevcut olmadığını ileri sürmüştür.

Bu argüman karşısında Kurul, Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz'a atıf yaparak franchise ilişkisinin niteliğini ortaya koymuştur. Buna göre; "Franchise anlaşmaları, malların veya hizmetlerin dağıtımında kullanılacak olan, özellikle marka, işaret gibi fikri haklarla ve know-how'la ilgili lisanslar içerirler. Fikri hak ve know-how lisanslarına ek olarak franchise veren genellikle sözleşme süresinde franchise alana ticari ve teknik yardım sağlar. Lisanslar ve yardımlar franchise paketinde iş metodunun tamamlayıcısı parçalarıdır. Bu unsurlar karşılığında franchise alan tarafından franchise verene bir franchise ücreti ödenir.".

Bu açıklamalar ışığında, Kurul, karar konusu ilişki açısından Mars Sinema'nın franchise veren olarak nitelendirilmesine karar vermiştir. Zira, franchise anlaşmaları, ticari ve teknik yardıma ilişkin hükümler içermenin yanı sıra Mars Sinema'ya lisans ücreti ödemelerinin yapılmasını da öngörmektedir. Kurul ayrıca franchise anlaşmalarının, franchise sistemi ve katılımcıları üzerinde sistemin kalite düzeyini kalıcı kılmak adına kısmen kontrol gerektirdiğini kabul etmiştir.

Ayrıca Kurul, franchise alanların kendi sermayelerini kullanmakta olduklarına da (başka bir deyişle sinema salonlarına dair bütün yatırımlar franchise alanlar tarafından yapılmıştır) dikkat çekerek Mars Sinema'nın sinemalar üzerinde kontrolü olmadığına karar vermiştir. Bu karara varırken Kurul "Birleşme ve Devralma Sayılan Haller ve Kontrol Kavramı Hakkında Kılavuz"a atıfta bulunmuştur. Kılavuza göre: "Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde franchising anlaşmalarının normalde franchise verene, franchise alanın işi üzerinde kontrol sağlamadığı söylenebilecektir.  Varlıkların esaslı kısmı franchise verene ait olsa dahi, franchise alan genellikle bu kaynakları kendi hesabına kullanmaktadır.".

Bu sebeple, Kurul karara konu ilişkiyi bir dikey ilişki olarak nitelendirmiş ve 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında incelemiştir.

Dikey Kısıtlamalar

Kurul, karara konu ilişkiyi dikey ilişki olarak karakterize ettikten sonra bu ilişkide rekabeti kısıtlayıcı olabilecek hususları incelemeye geçmiştir. Bu kapsamda, Kurul'un, franchise anlaşmaları sayesinde franchise alanların sinema biletleri ve kafe hizmetleri için fiyatlarının ve promosyonlarının Mars Sinema tarafından belirlendiğine kanaat getirdiği görülmektedir. Karar metninden anlaşıldığı üzere, uygulamada Mars Sinema'nın kullandığı yazılım ile franchise alanların değiştirmesi mümkün olamayacak şekilde bilet ve kafe hizmetlerine ilişkin fiyatların sisteme yüklendiği anlaşılmaktadır.

Kararda Kurul, dikey fiyat kısıtlamalarının, marka içi rekabet üzerindeki olumsuz etkileri ve tedarikçiler arasında yatay işbirliğini kolaylaştırabilmesi gibi rekabete olumsuz etkileri olabileceğini belirtmiştir.

Bunların yanı sıra, Kurul, ayrıca dikey fiyat kısıtlamalarının tüketici refahını arttırabilecek potansiyel olumlu etkilerine de yer vermiştir:

 • Rekabetçi bir pazar yapısında pazara yeni bir ürün sunulması durumunda yeniden satış fiyatı belirlenmesinin, ürünün pazarda yer edinmesi sürecinde dağıtıcıların ürünün tanıtımı ve satışına yönelik çalışmalarını teşvik ederek ürüne olan talebi arttırmak suretiyle tüketici faydası yaratabilmesi söz konusu olabilecektir.
 • Yeniden satış fiyatı belirlenmesinin, bir franchise ya da tek bir dağıtım formatına dayanan benzeri bir dağıtım sisteminde uygulanacak kısa dönemli (2 ilâ 6 haftaya kadar) indirimli fiyat kampanyaları yoluyla tüketici faydası yaratabilmesi söz konusu olabilecektir.
 • Yeniden satış fiyatı belirlenmesinin, (sağlayacağı ekstra marj dolayısıyla) perakendecileri satış öncesi ek hizmetler sunmaya teşvik ederek dağıtıcı seviyesinde bedavacılık sorununu engelleyerek tüketici faydası yaratabilmesi söz konusu olabilecektir.

Ancak Kurul, söz konusu dikey anlaşmaların bahsi geçen etkinlikleri doğurmaması sebebiyle Mars Sinema'ya bireysel muafiyet tanımamıştır.

Kurul, dikey sınırlamaların her bir somut olayda, farklı pazar dinamikleri göz önünde tutularak incelenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu kapsamda dikkate alınabilecek hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

 • İlgili piyasanın rekabetçi yapısı,
 • Dikey sınırlamaların rekabete etkisi,
 • Tedarikçi ve distribütörün piyasadaki konumları,
 • Marka için rekabetin boyutu,
 • Tedarikçi ve rakiplerinin piyasadaki konumları,
 • Uygulamanın pazardaki yaygınlığı,
 • Dikey sınırlamaların süresi.

Bu başlıkları ortaya koyduktan sonra Kurul, Mars Sinema'nın Türkiye'de 73 sinema salonu işlettiğini ve bunlardan sadece ikisinin franchise anlaşması ile işletildiğini belirtmiştir. Buradan hareketle, Mars Sinema'nın piyasa gücüne rağmen, franchise anlaşmaları portföyünün sadece küçük bir kısmını oluşturduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Bu doğrultuda Kurul, Mars Sinema'nın franchise anlaşmalarında görülen dikey fiyat sınırlamalarının sadece Ankara ve Antalya'da (franchise anlaşmasına konu olan sinema salonlarının bulunduğu yerler) 2014'ten beri etkili olduğuna vurgu yaparak kısıtlamaların piyasadaki etkilerinin çok sınırlı ve kısa olduğunu değerlendirmiştir.

Bütün bu değerlendirmelerin ardından Kurul, Mars Sinema'nın 90 gün içerisinde fiyat belirleme politikasını sonlandırması halinde, dikey fiyat sınırlamalarına ilişkin tam teşekküllü bir soruşturma başlatılmasına gerek olmadığına hükmetmiştir.

Sonuç

YSFB, karakteristik olarak Türkiye'deki hardcore dikey sınırlamalardan biri olarak görülmekteydi; ancak birçok modern rekabet hukuku otoritesi ile birlikte, Kurul dikey fiyat sınırlamalarına karşı daha etki odaklı bir yaklaşım benimsemekte olduğunun sinyallerini vermektedir. YSBF'ye ilişkin olarak halen hiçbir dosyada bireysel muafiyet tanınmışsa da güncel kararlar Türkiye'deki dikey fiyat sınırlamalarına karşı tutumun değişiminin habercisi olarak görülebilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Bora İkiler, LL.M.
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions