Turkey: Rekabet Hukuku Açısından Üçüncü Taraflar Aracılığıyla Rakipler Arası Bilgi Değişimi

Last Updated: 18 January 2016
Article by Şahin Ardiyok and Dilara Yeşilyaprak

Giriş

Günümüzde pek çok sektör oyuncusu faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmek için detaylandırılmış hazır bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar rakipler arası bilgi değişimi ilgili pazarlarda şeffaflığı arttıran ve etkinliği güçlendiren bir etkiye sahip olsa da rekabet hukuku bakımından rakipler arası uyumlu eylemlere neden olabilecek riskler taşımasından dolayı hassasiyetle ele alınmaktadır. Dolayısıyla, teşebbüsler rakip bilgilerini doğrudan rakipleri aracılığıyla elde etmek yerine üçüncü taraflar aracılığıyla, bazen sahadan bazen ise bu bilgilerin tanzimini sağlayan şirketler ile çalışarak elde etmektedir. Ancak bu kısa makalede de ele alınacağı üzere, üçüncü taraflar aracılığıyla gerçekleştirilen bilgi değişiminin rekabet kuralları açısından riskli olarak değerlendirildiği noktalar bulunmaktadır. Bu bakımdan, risk değerlendirmesinin temelde paylaşılan bilginin niteliğine ve gerçekleştirilen bilgi paylaşımının pazardaki etkisine dayandığı söylenebilecektir.

Paylaşılan Bilginin Niteliği

Rakipler arası bilgi paylaşımının genel olarak rekabeti olumsuz şekilde etkileyebileceği düşünülebilir. Ancak, rekabet kuralları açısından rakipler arası her türlü bilgi paylaşımı kesin olarak risk teşkil etmemektedir. Bu noktada bilgi değişiminin niteliği önemli bir rol oynamaktadır.

Paylaşılan bilginin yapısı ve özelliği, rekabetçi endişelere yönelik bir değerlendirmede önemli bir göstergedir. Ancak bunlara bakarak kesin çizgilere sahip bir sınıflandırma yapılması pek de mümkün değildir. Aşağıdaki şema1, genel olarak rekabet açısından hassas ve paylaşımında risk bulunmayan veriler yanı sıra rekabet açısından hassasiyeti durum özelinde değerlendirilebilecek verileri sergilemektedir.

Rekabet Hukuku'nda Üçüncü Taraflar Aracılığıyla Bilgi Değişimi

Rakipler arası bilgilerin doğrudan ya da dolaylı olarak değişimi, fiyat sabitlenmesi, kota, pazar payı, müşteri, ihale paylaşılması gibi rekabet ihlallerine yol açabilmekte; bu doğrultuda söz konusu davranışları sergileyen teşebbüsler Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşmanın (TFEU) 101. madde hükümlerine ve Avrupa Birliği'nin (AB) Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuz da yer alan açıklamalara tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde bilgilerin tedarik edilmesi aşamasında üçüncü taraflara başvurulmakta; bazı durumlarda rakiplerin ortak yüklenicileri aracılığıyla, bazı durumlarda ise rakiplerin satışları, pazar payları, fiyatlandırma sistemleri gibi konularda performansını gösteren bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve sağlanması amacıyla kurulan şirketler üzerinden bilgi edinildiği gözlenmektedir.

Üçüncü taraflar aracılığıyla edinilen bilgiler her ne kadar rakipler arası doğrudan bilgi değişimine kıyasla daha az risk teşkil etse de, dolaylı olarak rakipler arasında koordinasyonun artmasına neden olabilmektedir. Aşağıda rakipler arası dolaylı bilgi değişiminin rekabeti engelleyici yanları Avrupa Komisyonu ve Kıta Avrupası'nın yanı sıra, Anglo Sakson içtihatından örnekler verilerek anlatılmaktadır.

İçtihatlar Çerçevesinde Üçüncü Taraflar Aracılığıyla Rakipler Arası Bilgi Değişimi

Avrupa'da Nasıl Değerlendiriliyor?

Avrupa Komisyonu ve Kıta Avrupası içtihatları incelendiğinde, danışmanlık firmaları aracılığıyla değiştirilen bilgilerin rekabet ihlali teşkil edebilecek niteliklerine yönelik pek çok karar bulunmaktadır. Bu kararların bazılarında üçüncü taraf aracılığıyla bilgi değişen rakipler ve hatta üçüncü taraflar cezalandırılmakta; bazılarında ise ilgili teşebbüsler uyarı almakta ve teşebbüslerin rekabet endişesi yaratan uygulamalarını sonlandırmaları istenmektedir. Örneğin; AC Trehaund adlı bir danışmanlık firmasının rakipler arası görüşmeleri ve ticari bilgileri içeren bir hizmet sunması, iki farklı kararda hem danışman şirketin hem de ilgili teşebbüslerin cezaya çarptırılmasına neden olmuştur. Organic Peroxides2 ve Heat Stabilisers3 kararlarında teşebbüsler kartel oluşturdukları gerekçesiyle cezalandırılırken, danışmanlık firması kartel oluşumuna katkıda bulunduğu için cezalandırılmıştır. Ancak bazı kararlarda genellikle uygulamanın sonlandırılmasına ve rekabetçi endişeleri en aza indirmek için önlemler alınmasına yönelik taahhütlerin kabul edildiği gözlemlenmektedir.

Rakiplerin tüketici ürünleri hakkında üçüncü bir taraf aracılığıyla bilgi değişiminde bulunduğu iddiasına dair yürütülen bir başka soruşturmaya ilişkin Finlandiya Rekabet Otoritesi'nin AB rekabet kuralları çerçevesinde 2008 yılında verdiği karar örnek teşkil etmektedir. Soruşturmaya göre, Ruokakesko Oy, Suom Osuuskauppoojen Keskuskunta ve Tradeka Oy adlı tüketici ürünleri sağlayıcıları arasında geliştirilen bilgi değişimi sistematik olarak AC Nielsen'in "ScanTrack" adlı hizmeti üzerinden gerçekleştirilmiştir. Nielsen, tüketici ürünlerinin satış noktasındaki barkod okumasından geçmesinden sonra otomatik olarak bu ürünlerin satışına yönelik farklı veriler toplamakta ve topladığı verileri pazardaki oyunculara sunmaktadır. Nielsen, güncel ürün grupları, üretici sektörleri, ürün etiketleri, ürün adlarının yanı sıra ürünlerin değerleri, hacmi, fiyatları ve pazar payları gibi detaylı ve kişiselleştirilmiş tarama verilerini mağazalar bazında, aynı pazarda faaliyet gösteren müşteri portföyündeki teşebbüsler arasında paylaşmakta ve rakipler arası bilgi değişimini sağlamaktadır. Finlandiya Rekabet Otoritesi, değiştirilen bilgilerin ticari sır niteliğinde olduğunu ve ilgili pazarın yüksek yoğunluğa sahip olduğunu4 göz önünde bulundurarak rakipler arası bilgi değişiminin yapay bir şekilde pazardaki şeffaflığı yükselteceğini, pazardaki rekabeti etkileyerek fiyat artışlarına yol açacağını ve bu doğrultuda, bilgi değişiminin etkinlik yaratacak bir etkisi olmadığını kararlaştırmıştır. Herhangi bir idari cezanın verilmediği söz konusu kararda, Finlandiya Rekabet Otoritesi ilgili teşebbüslerin ScanTrack verilerini almayı durdurması ve bilgi değişiminden dolayı rekabeti olumsuz olarak etkileyebilecek durumun olasılığının azalması nedeniyle soruşturmayı kapatmıştır5.

Benzer bir soruşturma Norveç'te ACNielsen şirketinin hizmetlerini kullanan ve haftalık olarak fiyat bilgileri değişiminde bulunan zincir marketlere yönelik olarak başlatılmıştır. Toplamda %98'in üzerinde pazar payına sahip olan teşebbüslerin raf yeri ücretlerine dair bilgileri ACNielsen üzerinden paylaşılmasının uyumlu eyleme sebep olabileceği gözlemlenmiş; fakat teşebbüslerin ACNielsen üzerinden aldıkları hizmetleri büyük oranda değiştireceklerini taahhüt etmesiyle soruşturma herhangi bir ceza verilmeden sonuçlandırılmıştır6. Bu doğrultuda soruşturma öncesinde haftalık olarak yayınlanan kişiselleştirilmiş verilerin, dört haftada bir toplulaştırılmış şekilde yayınlanması ve bilgilerin kapsadığı ürünlerin azaltılması taahhüt edilmiş; daha genel ve güncelliğini yitirmiş bilgiler paylaşılarak, uygulamanın rekabeti kısıtlayıcı etkisi ortadan kaldırılmıştır.

İtalyan Rekabet Otoritesi'nin Generali/Iama Consulting7 kararı ise, bilgi değişiminin rekabeti engelleyici etkilerinin farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiği bir karar olarak öne çıkmaktadır. İki farklı İtalyan danışmanlık firmasının Iama Consulting adlı bir şirket ile olan anlaşmalarında, Aequos adlı bir hayat sigortası ve emeklilik sigortasına yönelik bilgi veren bir veri tabanından hizmet alması sebebiyle İtalyan Rekabet Otoritesi söz konusu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştır. Söz konusu şirketten hizmet alan dokuz sigortacı şirketin toplamda ilgili pazar payının %75'ini oluşturduğ saptanmıştır. Kararda veri tabanında mevcut olan bilgilerin güncel (en fazla 1 ile 5 haftalık) ve her hizmet için ayrıştırılmış şekilde olduğu, bu durumun hem teşebbüsler arası rekabeti hem de genel olarak pazardaki rekabeti olumsuz olarak etkileyecek nitelikte olduğu belirtilmiştir. Kararın ilgi çekici noktalarından biri, paylaşılan bilgilerin her ne kadar zaman zaman web sitesinde açıklanan kamuya açık bilgiler niteliğinde olsa da elde edilen ve paylaşılan fiyatlama ve poliçe koşullarının kamu aracılığıyla ulaşılması zor bilgiler olduğu kanaatine varılmasıdır. Kamuya açık bilgiler, her sigorta şirketinin hiçbir maliyete katlanmadan ya da cüzi bir maliyete katlanarak ulaşabildiği bilgiler olarak tanımlanmıştır. İtalyan Rekabet Otoritesi ise paylaşılan bilgilerin toplamasının yüksek maliyetlere katlanılması gerektiği ve bazı pazar oyuncuları arasında maliyetleri azaltmak için sisteme oturtulan bilgi değişiminin uyumlu eyleme yol açabileceği nedeniyle söz konusu bilgilerin etkinlik yaratabilecek kamuya açık bilgiler olarak değerlendirilemeyeceğinden bahsetmiştir. Ayrıca Otorite tarafından söz konusu hizmetin tüketicilere açık olmaması ve sadece sigorta şirketlerine yönelik olması sebebiyle pazardaki şeffaflığın sadece sağlayıcılar lehine olduğu belirtilmiştir. Söz konusu pazarın orta dereceli yoğunlukta olduğu saptanmasına rağmen, pazarın durağan olarak seyretmemesi rekabetçi bir yapıya sahip olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Temyiz Otoritesi ve Danıştay (Tribunale Ammistrative Regionale de Lazio ve Consiglio di Stato) karar ile ilgili değerlendirmelerin etkiye ya da amaca yönelik ele alınması gerektiği konusunda farklı analizler sunmuştur; ancak sonuçta kamuya açık bilgi niteliğine sahip bilgilerin değişiminin amaç politikası kapsamında rekabeti engelleyici olduğu kararına varılmıştır. Bu karar, AB'nin Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuzu'yla çelişen bir karar olarak nitelendirilmektedir. Nitekim AB'nin Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuzu kapsamında her ne kadar gerçekten de kamuya açık bilgi ve kamuya açık olma niteliğine sahip bilgi arasındaki ayrıştırma benimsenmiş olsa da, rekabetin kısıtlanmasına ilişkin değerlendirmenin etki analizine dayalı olması gerektiği ileri sürülmektedir8.

Anglo Sakson Hukukunda Nasıl Ele Alınıyor?

Üçüncü taraflar aracılığıyla rakipler arası bilgi değişimi için Anglo Sakson Hukuk Sistemi'nde (Common Law), "A-B-C bilgi değişimi" ve "hub and spoke collusion" gibi farklı terimler kullanılmaktadır. Anglo Sakson Hukuk Sistemi'nin içtihatında da "A-B-C bilgi değişimi" ve "hub and spoke collusion" olarak nitelendirilen rakip teşebbüslerin ortak bir yüklenici aracılığıyla bilgi edindikleri ve söz konusu bilgi değişiminin rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ya da uyumlu eylem çerçevesinde değerlendirildiği durumlara örnekler bulunmaktadır. Zira söz konusu örnekler üçüncü tarafların aracılığıyla bilgi değişiminin temel rekabet kurallarının ihlaline nasıl yol açtığının çizilmesi konusunda etkilidir.

İngiltere Rekabet Otoritesi'nin (Office of Fair Trading) 2003 yıllarında aldığı Replica Kit9 ve Hasbro10 kararları bu konu hakkındaki en önemli kararlardır. Replica Kit kararında ortak sağlayıcılar aracılığıyla satışı yüksek olan t-shirtler ve futbol ürünlerinde asgari satış fiyatının belirlendiği ve rakip üretici ve perakendeciler arası uyumlu eyleme gidildiği tespit edilmiştir. Hasbro kararında ise, Hasbro oyuncakları satan iki süpermarket arasında uyumlu eylem tespit edilmiştir. Bu kararlarda fiyatlandırmaya yönelik bilgilerin üretim ya da dağıtım zincirinin aynı seviyesinde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla teşebbüs arasında (A ve C) üretim ya da dağıtım zincirinin farklı seviyesinde faaliyet gösteren bir ortak yüklenici (B) aracılığıyla paylaşılmasının perakendeciler arasında yatay fiyat sabitleme konusunda anlaşmaya neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, C aracılığıyla A ve B arasındaki bilgi paylaşımının Suiker11 kararında düzenlenen "bağımsızlık yükümlülüğü"nün ihlaline neden olduğu değerlendirilmiştir. Rekabet Temyiz Heyeti'nin (Competition Appeal Tribunal) de onadığı kararda alternatif bir değerlendirme de yapılmıştır. Bu kapsamda, B ve C tarafından sınırlanan rekabetten faydalanan A, A tarafından yapılan şikâyet ve B tarafından C'ye yönelik alınan tedbir arasında illiyet bağı kurulduğu takdirde uyumlu eyleme taraf olarak değerlendirilmelidir. Ancak Yüksek Temyiz Mahkemesi (Court of Appeal) söz konusu değerlendirilmelerin çok genel olduğunu ve makul tahmin edilebilirlik yerine niyete bakılarak daha dar bir test uygulanabileceğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda A, B ve C arasında bağımsız ikili anlaşmalar yerine bir anlaşma olduğu ileri sürülebileceği ve eğer perakendeci A'nın sağlayıcı B'ye ileriye dönük fiyatlandırma stratejisini açıklaması durumunda A, B'nin söz konusu bilgiyi pazar koşullarını etkilemek amacıyla C gibi diğer perakendecilere aktarmasını amaçlayabileceği; B'nin fiili olarak A ve B tarafından açıklanan bilgilerin hangi koşulda açıklandığının bilincinde olan C'ye bilgileri verebileceği ve C'nin kendi fiyatlandırmasını bu doğrultuda belirtebileceği durumlarda ihlalden bahsedilebileceği dile getirilmiştir.

ABD Rekabet Otoritesi'nin Toys R Us12 kararı, A-B-C bilgi değişimi sistemi kapsamında ileri sürülebilecek zarar teorilerini (theory of harm) ele almaktadır. Bu doğrultuda, sağlayıcı konumundaki B'nin bilgi değişiminin, A ve C'ye yönelik toptan satış fiyatlarını ile A ve C'nin aynı fiyatta almayı istemeleri dolayısıyla yükseltebileceğini ya da aynı seviyede tutabileceğini ileri sürülmüştür. Söz konusu gelişmelerin rekabet ihlali teşkil edebilmesi için öncelikle bir sözleşme ya da hukuki anlamda anlaşmanın yapılması, daha sonrasında ise rekabeti kısıtlayıcı etkilerin amaca yönelik yaklaşım kullanılarak kanıtlanması gerekmektedir.

Üçüncü taraflar aracılığıyla bilgi değişiminin ihlal olarak nitelendirildiği başka bir karar ise ABD'deki en büyük sekiz havayolu şirketinin seyahat acenteleri aracılığıyla mevcut ve geleceğe yönelik uçuş tarife bilgilerini bilgisayardaki bir rezervasyon sistemi üzerinden yaydığı, US Airline Tariff Publishing Company13 kararıdır. Söz konusu sistem üzerinden havayolu şirketleri, hem rakiplerinin mevcut fiyatlarını kontrol edebilmekte hem de geleceğe dönük fiyatlandırma stratejilerini görüp belli bir fiyatlandırma stratejisine odaklanarak rekabeti kısıtlayacak davranış sergilemektedir. Buna istinaden, ABD Adalet Bakanlığı (Department of Justice) söz konusu rekabeti kısıtlayıcı davranışların sonlandırılmasına yönelik uzlaşma kararı almıştır.

Sonuç

Dolaylı bilgi değişiminin rekabeti engelleyici etkileri üzerine yukarıda anlatılan kararlara benzer pek çok karar bulunmaktadır. Üçüncü bir taraf aracılığıyla rakipler arası bilgi değişimi geçmişte her ne kadar üçüncü bir taraftan alınan bir hizmet olarak nitelendirilse de14, günümüzde, rakipler arası anlaşmayı tetikleyen faktörler olarak değerlendirilebilmektedir. Bu doğrultuda, teşebbüslerin üçüncü taraflar aracılığıyla değiştirdikleri ve edindikleri bilgiler konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Güncel, kişiselleştirilmiş ve teşebbüs özelinde ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgilerin değişiminin rakiplerle koordinasyon sağlayıcı bir araç olarak değerlendirilebileceği göz önüne alınmalıdır.

Footnotes

1. Bennett and Collins, "The Law and Economics of Information Sharing: The Good, The Bad and The Ugly" (Ağustos 2010, ECJ Vol 6 No 2) s.333.

2. Avrupa Komisyonu Case COMP/E-2/37.857– Organic Peroxides (Aralık 10, 2003).

3. Avrupa Komisyonu Case COMP/38589 – Heat Stabilisers (Kasım 11, 2009).

4. Söz konusu teşebbüslerin toplamda pazar payı %85'inin üzerindedir

5. Rivas ve Van De Walle De Ghelcke, "Concerted practices and exchange of information: An overview of EU and national case law" (Mart 9,2013, e-competitions No43913) s.3-4.

6. Konkuransse Tilsynet, "The Competition Authority Press Release: Cease detailed information exchange among grocery chains" (Kasım 4, 2008).

7. The Autorita Garante per la Concorrenza ed il Mercato, Generali/Iama Consulting, Provvedimento No. 12492 (Ekim 9,2003).

8. Rivas ve Van De Walle De Ghelcke, "Concerted practices and exchange of information: An overview of EU and national case law" (Mart 9,2013, e-competitions No43913) s.3-4.

9. Umbro Holding Ltd v OFT (Judgement on pehanlty) and JJB Sports v OFT [2006] EWCA Civ 1318, Case No.2005/1623.

10. Argos Ltd/Littlewoods v OFT [2006] EWCA Civ 1318, Case Nos 2005/1071 and 1074.

11. Joined Cases 40-48, 50, 54-56, 111,113, 114-73 Coöperative Vereniging Suiker Unie Ua v Commission [1975] ECR 1663, para 173.

12. Toys R Us, Inc v Federal Trade Commission, 221 F 3d 928,933 (7th Cir 2003).

13. United States v Airline Tariff Publishing Co, 1994-2 Trade Case (CCH) 61, 659 (ED Pa 1977).

14. Wirtschaftsvereinigung Stahl [1998] OJ L1/10, para 58.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Şahin Ardiyok
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions