Turkey: Rekabet Hukuku Açısından Üçüncü Taraflar Aracılığıyla Rakipler Arası Bilgi Değişimi

Last Updated: 18 January 2016
Article by Şahin Ardiyok and Dilara Yeşilyaprak

Giriş

Günümüzde pek çok sektör oyuncusu faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmek için detaylandırılmış hazır bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar rakipler arası bilgi değişimi ilgili pazarlarda şeffaflığı arttıran ve etkinliği güçlendiren bir etkiye sahip olsa da rekabet hukuku bakımından rakipler arası uyumlu eylemlere neden olabilecek riskler taşımasından dolayı hassasiyetle ele alınmaktadır. Dolayısıyla, teşebbüsler rakip bilgilerini doğrudan rakipleri aracılığıyla elde etmek yerine üçüncü taraflar aracılığıyla, bazen sahadan bazen ise bu bilgilerin tanzimini sağlayan şirketler ile çalışarak elde etmektedir. Ancak bu kısa makalede de ele alınacağı üzere, üçüncü taraflar aracılığıyla gerçekleştirilen bilgi değişiminin rekabet kuralları açısından riskli olarak değerlendirildiği noktalar bulunmaktadır. Bu bakımdan, risk değerlendirmesinin temelde paylaşılan bilginin niteliğine ve gerçekleştirilen bilgi paylaşımının pazardaki etkisine dayandığı söylenebilecektir.

Paylaşılan Bilginin Niteliği

Rakipler arası bilgi paylaşımının genel olarak rekabeti olumsuz şekilde etkileyebileceği düşünülebilir. Ancak, rekabet kuralları açısından rakipler arası her türlü bilgi paylaşımı kesin olarak risk teşkil etmemektedir. Bu noktada bilgi değişiminin niteliği önemli bir rol oynamaktadır.

Paylaşılan bilginin yapısı ve özelliği, rekabetçi endişelere yönelik bir değerlendirmede önemli bir göstergedir. Ancak bunlara bakarak kesin çizgilere sahip bir sınıflandırma yapılması pek de mümkün değildir. Aşağıdaki şema1, genel olarak rekabet açısından hassas ve paylaşımında risk bulunmayan veriler yanı sıra rekabet açısından hassasiyeti durum özelinde değerlendirilebilecek verileri sergilemektedir.

Rekabet Hukuku'nda Üçüncü Taraflar Aracılığıyla Bilgi Değişimi

Rakipler arası bilgilerin doğrudan ya da dolaylı olarak değişimi, fiyat sabitlenmesi, kota, pazar payı, müşteri, ihale paylaşılması gibi rekabet ihlallerine yol açabilmekte; bu doğrultuda söz konusu davranışları sergileyen teşebbüsler Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşmanın (TFEU) 101. madde hükümlerine ve Avrupa Birliği'nin (AB) Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuz da yer alan açıklamalara tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde bilgilerin tedarik edilmesi aşamasında üçüncü taraflara başvurulmakta; bazı durumlarda rakiplerin ortak yüklenicileri aracılığıyla, bazı durumlarda ise rakiplerin satışları, pazar payları, fiyatlandırma sistemleri gibi konularda performansını gösteren bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve sağlanması amacıyla kurulan şirketler üzerinden bilgi edinildiği gözlenmektedir.

Üçüncü taraflar aracılığıyla edinilen bilgiler her ne kadar rakipler arası doğrudan bilgi değişimine kıyasla daha az risk teşkil etse de, dolaylı olarak rakipler arasında koordinasyonun artmasına neden olabilmektedir. Aşağıda rakipler arası dolaylı bilgi değişiminin rekabeti engelleyici yanları Avrupa Komisyonu ve Kıta Avrupası'nın yanı sıra, Anglo Sakson içtihatından örnekler verilerek anlatılmaktadır.

İçtihatlar Çerçevesinde Üçüncü Taraflar Aracılığıyla Rakipler Arası Bilgi Değişimi

Avrupa'da Nasıl Değerlendiriliyor?

Avrupa Komisyonu ve Kıta Avrupası içtihatları incelendiğinde, danışmanlık firmaları aracılığıyla değiştirilen bilgilerin rekabet ihlali teşkil edebilecek niteliklerine yönelik pek çok karar bulunmaktadır. Bu kararların bazılarında üçüncü taraf aracılığıyla bilgi değişen rakipler ve hatta üçüncü taraflar cezalandırılmakta; bazılarında ise ilgili teşebbüsler uyarı almakta ve teşebbüslerin rekabet endişesi yaratan uygulamalarını sonlandırmaları istenmektedir. Örneğin; AC Trehaund adlı bir danışmanlık firmasının rakipler arası görüşmeleri ve ticari bilgileri içeren bir hizmet sunması, iki farklı kararda hem danışman şirketin hem de ilgili teşebbüslerin cezaya çarptırılmasına neden olmuştur. Organic Peroxides2 ve Heat Stabilisers3 kararlarında teşebbüsler kartel oluşturdukları gerekçesiyle cezalandırılırken, danışmanlık firması kartel oluşumuna katkıda bulunduğu için cezalandırılmıştır. Ancak bazı kararlarda genellikle uygulamanın sonlandırılmasına ve rekabetçi endişeleri en aza indirmek için önlemler alınmasına yönelik taahhütlerin kabul edildiği gözlemlenmektedir.

Rakiplerin tüketici ürünleri hakkında üçüncü bir taraf aracılığıyla bilgi değişiminde bulunduğu iddiasına dair yürütülen bir başka soruşturmaya ilişkin Finlandiya Rekabet Otoritesi'nin AB rekabet kuralları çerçevesinde 2008 yılında verdiği karar örnek teşkil etmektedir. Soruşturmaya göre, Ruokakesko Oy, Suom Osuuskauppoojen Keskuskunta ve Tradeka Oy adlı tüketici ürünleri sağlayıcıları arasında geliştirilen bilgi değişimi sistematik olarak AC Nielsen'in "ScanTrack" adlı hizmeti üzerinden gerçekleştirilmiştir. Nielsen, tüketici ürünlerinin satış noktasındaki barkod okumasından geçmesinden sonra otomatik olarak bu ürünlerin satışına yönelik farklı veriler toplamakta ve topladığı verileri pazardaki oyunculara sunmaktadır. Nielsen, güncel ürün grupları, üretici sektörleri, ürün etiketleri, ürün adlarının yanı sıra ürünlerin değerleri, hacmi, fiyatları ve pazar payları gibi detaylı ve kişiselleştirilmiş tarama verilerini mağazalar bazında, aynı pazarda faaliyet gösteren müşteri portföyündeki teşebbüsler arasında paylaşmakta ve rakipler arası bilgi değişimini sağlamaktadır. Finlandiya Rekabet Otoritesi, değiştirilen bilgilerin ticari sır niteliğinde olduğunu ve ilgili pazarın yüksek yoğunluğa sahip olduğunu4 göz önünde bulundurarak rakipler arası bilgi değişiminin yapay bir şekilde pazardaki şeffaflığı yükselteceğini, pazardaki rekabeti etkileyerek fiyat artışlarına yol açacağını ve bu doğrultuda, bilgi değişiminin etkinlik yaratacak bir etkisi olmadığını kararlaştırmıştır. Herhangi bir idari cezanın verilmediği söz konusu kararda, Finlandiya Rekabet Otoritesi ilgili teşebbüslerin ScanTrack verilerini almayı durdurması ve bilgi değişiminden dolayı rekabeti olumsuz olarak etkileyebilecek durumun olasılığının azalması nedeniyle soruşturmayı kapatmıştır5.

Benzer bir soruşturma Norveç'te ACNielsen şirketinin hizmetlerini kullanan ve haftalık olarak fiyat bilgileri değişiminde bulunan zincir marketlere yönelik olarak başlatılmıştır. Toplamda %98'in üzerinde pazar payına sahip olan teşebbüslerin raf yeri ücretlerine dair bilgileri ACNielsen üzerinden paylaşılmasının uyumlu eyleme sebep olabileceği gözlemlenmiş; fakat teşebbüslerin ACNielsen üzerinden aldıkları hizmetleri büyük oranda değiştireceklerini taahhüt etmesiyle soruşturma herhangi bir ceza verilmeden sonuçlandırılmıştır6. Bu doğrultuda soruşturma öncesinde haftalık olarak yayınlanan kişiselleştirilmiş verilerin, dört haftada bir toplulaştırılmış şekilde yayınlanması ve bilgilerin kapsadığı ürünlerin azaltılması taahhüt edilmiş; daha genel ve güncelliğini yitirmiş bilgiler paylaşılarak, uygulamanın rekabeti kısıtlayıcı etkisi ortadan kaldırılmıştır.

İtalyan Rekabet Otoritesi'nin Generali/Iama Consulting7 kararı ise, bilgi değişiminin rekabeti engelleyici etkilerinin farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiği bir karar olarak öne çıkmaktadır. İki farklı İtalyan danışmanlık firmasının Iama Consulting adlı bir şirket ile olan anlaşmalarında, Aequos adlı bir hayat sigortası ve emeklilik sigortasına yönelik bilgi veren bir veri tabanından hizmet alması sebebiyle İtalyan Rekabet Otoritesi söz konusu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştır. Söz konusu şirketten hizmet alan dokuz sigortacı şirketin toplamda ilgili pazar payının %75'ini oluşturduğ saptanmıştır. Kararda veri tabanında mevcut olan bilgilerin güncel (en fazla 1 ile 5 haftalık) ve her hizmet için ayrıştırılmış şekilde olduğu, bu durumun hem teşebbüsler arası rekabeti hem de genel olarak pazardaki rekabeti olumsuz olarak etkileyecek nitelikte olduğu belirtilmiştir. Kararın ilgi çekici noktalarından biri, paylaşılan bilgilerin her ne kadar zaman zaman web sitesinde açıklanan kamuya açık bilgiler niteliğinde olsa da elde edilen ve paylaşılan fiyatlama ve poliçe koşullarının kamu aracılığıyla ulaşılması zor bilgiler olduğu kanaatine varılmasıdır. Kamuya açık bilgiler, her sigorta şirketinin hiçbir maliyete katlanmadan ya da cüzi bir maliyete katlanarak ulaşabildiği bilgiler olarak tanımlanmıştır. İtalyan Rekabet Otoritesi ise paylaşılan bilgilerin toplamasının yüksek maliyetlere katlanılması gerektiği ve bazı pazar oyuncuları arasında maliyetleri azaltmak için sisteme oturtulan bilgi değişiminin uyumlu eyleme yol açabileceği nedeniyle söz konusu bilgilerin etkinlik yaratabilecek kamuya açık bilgiler olarak değerlendirilemeyeceğinden bahsetmiştir. Ayrıca Otorite tarafından söz konusu hizmetin tüketicilere açık olmaması ve sadece sigorta şirketlerine yönelik olması sebebiyle pazardaki şeffaflığın sadece sağlayıcılar lehine olduğu belirtilmiştir. Söz konusu pazarın orta dereceli yoğunlukta olduğu saptanmasına rağmen, pazarın durağan olarak seyretmemesi rekabetçi bir yapıya sahip olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Temyiz Otoritesi ve Danıştay (Tribunale Ammistrative Regionale de Lazio ve Consiglio di Stato) karar ile ilgili değerlendirmelerin etkiye ya da amaca yönelik ele alınması gerektiği konusunda farklı analizler sunmuştur; ancak sonuçta kamuya açık bilgi niteliğine sahip bilgilerin değişiminin amaç politikası kapsamında rekabeti engelleyici olduğu kararına varılmıştır. Bu karar, AB'nin Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuzu'yla çelişen bir karar olarak nitelendirilmektedir. Nitekim AB'nin Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuzu kapsamında her ne kadar gerçekten de kamuya açık bilgi ve kamuya açık olma niteliğine sahip bilgi arasındaki ayrıştırma benimsenmiş olsa da, rekabetin kısıtlanmasına ilişkin değerlendirmenin etki analizine dayalı olması gerektiği ileri sürülmektedir8.

Anglo Sakson Hukukunda Nasıl Ele Alınıyor?

Üçüncü taraflar aracılığıyla rakipler arası bilgi değişimi için Anglo Sakson Hukuk Sistemi'nde (Common Law), "A-B-C bilgi değişimi" ve "hub and spoke collusion" gibi farklı terimler kullanılmaktadır. Anglo Sakson Hukuk Sistemi'nin içtihatında da "A-B-C bilgi değişimi" ve "hub and spoke collusion" olarak nitelendirilen rakip teşebbüslerin ortak bir yüklenici aracılığıyla bilgi edindikleri ve söz konusu bilgi değişiminin rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ya da uyumlu eylem çerçevesinde değerlendirildiği durumlara örnekler bulunmaktadır. Zira söz konusu örnekler üçüncü tarafların aracılığıyla bilgi değişiminin temel rekabet kurallarının ihlaline nasıl yol açtığının çizilmesi konusunda etkilidir.

İngiltere Rekabet Otoritesi'nin (Office of Fair Trading) 2003 yıllarında aldığı Replica Kit9 ve Hasbro10 kararları bu konu hakkındaki en önemli kararlardır. Replica Kit kararında ortak sağlayıcılar aracılığıyla satışı yüksek olan t-shirtler ve futbol ürünlerinde asgari satış fiyatının belirlendiği ve rakip üretici ve perakendeciler arası uyumlu eyleme gidildiği tespit edilmiştir. Hasbro kararında ise, Hasbro oyuncakları satan iki süpermarket arasında uyumlu eylem tespit edilmiştir. Bu kararlarda fiyatlandırmaya yönelik bilgilerin üretim ya da dağıtım zincirinin aynı seviyesinde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla teşebbüs arasında (A ve C) üretim ya da dağıtım zincirinin farklı seviyesinde faaliyet gösteren bir ortak yüklenici (B) aracılığıyla paylaşılmasının perakendeciler arasında yatay fiyat sabitleme konusunda anlaşmaya neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, C aracılığıyla A ve B arasındaki bilgi paylaşımının Suiker11 kararında düzenlenen "bağımsızlık yükümlülüğü"nün ihlaline neden olduğu değerlendirilmiştir. Rekabet Temyiz Heyeti'nin (Competition Appeal Tribunal) de onadığı kararda alternatif bir değerlendirme de yapılmıştır. Bu kapsamda, B ve C tarafından sınırlanan rekabetten faydalanan A, A tarafından yapılan şikâyet ve B tarafından C'ye yönelik alınan tedbir arasında illiyet bağı kurulduğu takdirde uyumlu eyleme taraf olarak değerlendirilmelidir. Ancak Yüksek Temyiz Mahkemesi (Court of Appeal) söz konusu değerlendirilmelerin çok genel olduğunu ve makul tahmin edilebilirlik yerine niyete bakılarak daha dar bir test uygulanabileceğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda A, B ve C arasında bağımsız ikili anlaşmalar yerine bir anlaşma olduğu ileri sürülebileceği ve eğer perakendeci A'nın sağlayıcı B'ye ileriye dönük fiyatlandırma stratejisini açıklaması durumunda A, B'nin söz konusu bilgiyi pazar koşullarını etkilemek amacıyla C gibi diğer perakendecilere aktarmasını amaçlayabileceği; B'nin fiili olarak A ve B tarafından açıklanan bilgilerin hangi koşulda açıklandığının bilincinde olan C'ye bilgileri verebileceği ve C'nin kendi fiyatlandırmasını bu doğrultuda belirtebileceği durumlarda ihlalden bahsedilebileceği dile getirilmiştir.

ABD Rekabet Otoritesi'nin Toys R Us12 kararı, A-B-C bilgi değişimi sistemi kapsamında ileri sürülebilecek zarar teorilerini (theory of harm) ele almaktadır. Bu doğrultuda, sağlayıcı konumundaki B'nin bilgi değişiminin, A ve C'ye yönelik toptan satış fiyatlarını ile A ve C'nin aynı fiyatta almayı istemeleri dolayısıyla yükseltebileceğini ya da aynı seviyede tutabileceğini ileri sürülmüştür. Söz konusu gelişmelerin rekabet ihlali teşkil edebilmesi için öncelikle bir sözleşme ya da hukuki anlamda anlaşmanın yapılması, daha sonrasında ise rekabeti kısıtlayıcı etkilerin amaca yönelik yaklaşım kullanılarak kanıtlanması gerekmektedir.

Üçüncü taraflar aracılığıyla bilgi değişiminin ihlal olarak nitelendirildiği başka bir karar ise ABD'deki en büyük sekiz havayolu şirketinin seyahat acenteleri aracılığıyla mevcut ve geleceğe yönelik uçuş tarife bilgilerini bilgisayardaki bir rezervasyon sistemi üzerinden yaydığı, US Airline Tariff Publishing Company13 kararıdır. Söz konusu sistem üzerinden havayolu şirketleri, hem rakiplerinin mevcut fiyatlarını kontrol edebilmekte hem de geleceğe dönük fiyatlandırma stratejilerini görüp belli bir fiyatlandırma stratejisine odaklanarak rekabeti kısıtlayacak davranış sergilemektedir. Buna istinaden, ABD Adalet Bakanlığı (Department of Justice) söz konusu rekabeti kısıtlayıcı davranışların sonlandırılmasına yönelik uzlaşma kararı almıştır.

Sonuç

Dolaylı bilgi değişiminin rekabeti engelleyici etkileri üzerine yukarıda anlatılan kararlara benzer pek çok karar bulunmaktadır. Üçüncü bir taraf aracılığıyla rakipler arası bilgi değişimi geçmişte her ne kadar üçüncü bir taraftan alınan bir hizmet olarak nitelendirilse de14, günümüzde, rakipler arası anlaşmayı tetikleyen faktörler olarak değerlendirilebilmektedir. Bu doğrultuda, teşebbüslerin üçüncü taraflar aracılığıyla değiştirdikleri ve edindikleri bilgiler konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Güncel, kişiselleştirilmiş ve teşebbüs özelinde ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgilerin değişiminin rakiplerle koordinasyon sağlayıcı bir araç olarak değerlendirilebileceği göz önüne alınmalıdır.

Footnotes

1. Bennett and Collins, "The Law and Economics of Information Sharing: The Good, The Bad and The Ugly" (Ağustos 2010, ECJ Vol 6 No 2) s.333.

2. Avrupa Komisyonu Case COMP/E-2/37.857– Organic Peroxides (Aralık 10, 2003).

3. Avrupa Komisyonu Case COMP/38589 – Heat Stabilisers (Kasım 11, 2009).

4. Söz konusu teşebbüslerin toplamda pazar payı %85'inin üzerindedir

5. Rivas ve Van De Walle De Ghelcke, "Concerted practices and exchange of information: An overview of EU and national case law" (Mart 9,2013, e-competitions No43913) s.3-4.

6. Konkuransse Tilsynet, "The Competition Authority Press Release: Cease detailed information exchange among grocery chains" (Kasım 4, 2008).

7. The Autorita Garante per la Concorrenza ed il Mercato, Generali/Iama Consulting, Provvedimento No. 12492 (Ekim 9,2003).

8. Rivas ve Van De Walle De Ghelcke, "Concerted practices and exchange of information: An overview of EU and national case law" (Mart 9,2013, e-competitions No43913) s.3-4.

9. Umbro Holding Ltd v OFT (Judgement on pehanlty) and JJB Sports v OFT [2006] EWCA Civ 1318, Case No.2005/1623.

10. Argos Ltd/Littlewoods v OFT [2006] EWCA Civ 1318, Case Nos 2005/1071 and 1074.

11. Joined Cases 40-48, 50, 54-56, 111,113, 114-73 Coöperative Vereniging Suiker Unie Ua v Commission [1975] ECR 1663, para 173.

12. Toys R Us, Inc v Federal Trade Commission, 221 F 3d 928,933 (7th Cir 2003).

13. United States v Airline Tariff Publishing Co, 1994-2 Trade Case (CCH) 61, 659 (ED Pa 1977).

14. Wirtschaftsvereinigung Stahl [1998] OJ L1/10, para 58.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Şahin Ardiyok
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions