Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının Bankalarda Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesine alınmak için taşımaları gereken ilave şartların belirlenmesine, bu kuruluşların Listeden geçici veya sürekli olarak çıkarılmasına ve bankalarda yapılacak bağımsız denetim faaliyetine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Bültenimizde; Yönetmeliğin spesifik bilgiler içermesi sebebiyle ayrıntısına girilmeden madde başlıkları ve düzenlenen hususlar belirtilmiştir.

Bu yönetmelikte, yapılacak bağımsız denetimin genel esasları, bilgi sistemlerinin denetimi, bağımsız denetçilerin yetkileri 4 ila 7. maddeler arasında düzenlenmiştir. Yönetmeliğin üçüncü bölümünde; bağımsız denetim kuruluşlarında aranan şartlar; kuruluşun ortakları, likit yöneticileri ile bağımsız denetçilerinde aranan şartlar; listeye alınmak istenen bağımsız denetim kuruluşlarının başvurusundaki gerekli belgeler ve bilgiler ve listeye alınma usulü düzenlenmiştir.

Dördüncü bölümde; idari tedbir olarak listeden geçici ve süresiz olarak çıkarılma düzenlenmiştir. Beşinci bölümde; denetim sürecine ilişkin yükümlülükler, kuruluşun takip yükümlülüğü ve bildirimler, yıllık rapor düzenlemesine ilişkin esaslar, yıllık faaliyet raporlarının denetimi, sırların saklanmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bu yönetmelik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Originally published in Gürpınar Law Bulletin March - April 2015

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.