Bulgaria: На фокус - Защита на личните данни

Last Updated: 14 December 2017
Article by Lora Georgieva

След по-малко от една година, на 25 май 2018 г., официално започва да действа влезлият в сила Регламент 2016/679/ЕС ("GDPR"/"Регламентът"), касаещ защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива данни. Преди тази дата обаче се очаква да бъде приет нов Закон за защита на личните данни.

Целта на новия Регламент е да хармонизира регулациите, касаещи обработката, съхранението и трансфера на лични данни в страните от Европейския съюз и да осъвремени настоящата законова рамка, която е приета през далечната 1995 г. с Директива 95/46/EC (Директивата"). Сега действащия в България Закон за защита на личните данни е създаден именно съобразно разпоредбите на Директивата и несъмнено се налага да бъде актуализиран.

В същото време, Регламентът е по-скоро рамков нормативен акт, който в по-голямата си част поставя граници, в които държавите-членки следва да вместят своите национални законодателства, регулиращи защитата на личните данни на физическите лица.

Защо е нужна нова регулация?

За последните 22 години същността на услугите, предлагани чрез интернет, както и аудиторията, към която са насочени, са се променили кардинално. Електронната търговия се развива ежедневно. Докато пазаруваме в супермаркета системи, работещи на базата на изкуствен интелект следят покупките ни и автоматично теглят парични суми от банковата ни сметка, анализират предпочитанията ни с цел последващ маркетинг и др.

Електронната комуникация се случва чрез множество приложения, компютърни програми и др. Хора от всички социални среди и с различни технологични познания и потребности имат достъп до мрежата, а количеството лични данни, което всеки от тях, споделя, е огромно.

Отделно, мобилните оператори и интернет доставчиците имат достъп до местоположението на всеки един от нас, който ползва тяхната мобилна или интернет услуга. Информация за съдържанието на съобщенията ни, продължителността на разговорите ни, поведението ни в интернет пространството се съхранява ежедневно, като в някои случаи тези данни се продават на трети лица, предоставящи всякакви видове услуги. Всичко това е информация, с която в по-голяма част от случаите би могло да се злоупотреби лесно и безпрепятствено. Всичко това, освен информация в преобладаващия брой случаи представлява и лични данни.

Една от най-уязвимите групи - децата имат свободен достъп до социалните мрежи и интернет сайтове, където са изложени на постоянен риск от злоупотреба с лична информация, било то чрез лаптопи и таблети, на които участват в различни електронни игри и форуми, или докато гледат анимационни филми на смарт" телевизори с вградени камери и микрофони.

Това бяха и основните съображения на Европейската комисия, когато предложи текста на вече приетия Регламент.

Какво ново всъщност?

Голяма част от новостите в Регламента всъщност са добре познатите или забравени разпоредби от Директивата от 1995 г., регулираща защитата на личните данни на физическите лица.

На първо място, като плюс следва да се отбележи разширения обхват на Регламента, който ще се прилага и по отношение на дружества и лица, които не са позиционирани на територията на Европейския съюз (ЕС") и Европейското икономическо пространство (ЕИП"), но в търговската си дейност обработват лични данни на европейски граждани. При сегашното положение доставчиците на услуги попадат в обсега на Директивата от 1995 г. само ако са географски разположени на територията на съответната страна членка. Една от основните цели на това разширяване обхвата на Регламента е да бъде регулирана дейността по обработване на лични данни на големите компании като Facebook, Google, Apple и др., които действително не са разположени на територията на ЕС, но разполагат с огромен набор от лични данни именно на европейски граждани.

Регламентът носи и драстично увеличение на правата на потребителите, във връзка с техните лични данни. Всеки доставчик на услуги ще бъде задължен да предоставя на клиентите си достъп до предоставените от тях лични данни, както и право на промяна на тези лични данни или пълното им заличаване (познато като Правото да бъдеш забравен"). Това би било от особено значение при обработка на лични данни под формата на номера на кредитни карти или споделена лична информация или мнения в социалните мрежи.

Докато през 1995 г., както и годините след това терминът облачни услуги" не беше известен на почти никого и услугите, стоящи в основата му дори звучаха абстрактно и невъзможно, в днешно време по-голяма част от компаниите, както и отделните физически лица съхраняват всякакви видове данни и информация в своите персонални виртуални бази данни. Именно поради бързото развитие в предлагането на облачни услуги Регламентът предвижда специални технически и организационни мерки, които доставчиците на тези услуги следва да осигурят, за да ги предлагат на Европейските граждани и съответно да обработват личните им данни в съответствие с изискванията на новата регулация.

Важно е да се отбележи, че при някои компании ще бъде задължително и назначаването на нова фигура в тяхната корпоративна структура – длъжностно лице по защита на данните". То несъмнено е една от най-важната новости" в GDPR. Всъщност, фигурата на това лице е заложена и в Директивата от 1995 г., но предвид незадължителния характер на този нормативен акт, задължение за назначаването на длъжностно лице по защита на данните не беше въведено и в националните законодателства на много от държавите-членки на ЕС.

Все пак, имайки предвид разпоредбите на GDPR, назначаването на длъжностно лице ще бъде задължение за: а) публичните органи и техните структури, с изключение на съдилищата; б) компаниите, които систематично и редовно обработват лични данни на големи групи от лица и в) компаниите, които систематично и редовно обработват така наречените специални категории лични данни" (това са данни, свързани със здравословното състояние на лицата, сексуална ориентация, принадлежност към политически партии и др.). И тук личи рамковият характер на Регламента, тъй като определението големи групи от лица" не е определено с цифрово или друго изражение, нито от Европейската комисия, нито от Работната група по чл. 29 (Working party 29"), която е основното звено, работещо по темата, свързана със защита на личните данни в ЕК и често издава насоки, свързани с прилагането на различни разпоредби от GDPR.

По отношение на задълженията, длъжностното лице ще бъде основното лице за контакт, в случай на извършвани проверки от страна на КЗЛД. В този смисъл, при избора на длъжностно лице, компаниите следва да имат предвид, че то трябва да бъде добре запознато с нормативната уредба в сферата на защита на личните данни и разбира се, с вътрешните процедури и работни процеси, свързани с обработка на лични данни в съответната компания. От друга страна, напълно възможно е длъжностното лице да бъде външно" за компанията, като в западните страни от Европейския съюз вече се налага тази практика. Услугата длъжностно лице по защита на данните" вече се предлага от адвокатски кантори (включително и на територията на България), одиторски фирми, както и от дружества, занимаващи се основно с услуги по защита на информацията.

Отделно от горното, много компании използват услугите на длъжностно лице по защита на данните на доброволен принцип, като този подход несъмнено се оценява положително от надзорните органи, включително и от Работната група по чл. 29.

Регламентът въвежда оценката на въздействие върху защита на данните като основен механизъм при внедряване на технически и организационни мерки за защита на данните в компаниите и органите на държавна власт и местно самоуправление.

В Българското законодателство и към днешна дата е налице задължение за изготвяне оценка на въздействието на всеки две години. В този смисъл тази дейност никак не е нова за компаниите, въпреки че голяма част от тях не я извършват периодично, както е заложено в Закона за защита на личните данни.

От друга страна, Работната група по чл. 29 вече публикува насоки по отношение на реда за извършване на оценки на въздействието и това подсказва, че на Европейско ниво ще се държи на тяхната периодичност. Още повече, при компаниите, обработващи голям обем от лични данни, оценката на въздействието би била сериозен помощен механизъм за периодичен одит на техническите, организационни мерки за защита, както и на видовете обработвани лични данни.

Разбира се, когато говорим за новости в законодателството, няма как да пропуснем и санкциите в GDPR, и техните размери, които са в пъти по-високи от заложените към днешна дата в Закона за защита на личните данни.

Докато сега действащия закон в България предвижда санкции в размер от 1000 лева до 100 000 лева, Регламентът въвежда единствено горна граница на глобите, която е 20 млн. евро или 4% от общия годишен световен оборот на съответната компания – санкцията се определя на базата на по-високата от двете суми. И тук, ЕК се стреми да постави под страх от санкция и най-големите корпорации в света, като Apple, Facebook и Google. Когато говорим за санкциите и техния размер в новия Закон за защита на личните данни, по-скоро би могло да се очаква, че те все пак ще са съобразени с платежоспособността най-вече на Българските компании и икономическата ситуация в страната, а не с бюджетите на компютърни гиганти от естеството на горепосочените.

Какви мерки да предприемем?

Регламентът изисква компаниите и организациите от всякакъв мащаб да приемат нови процедури и политики, целящи да предоставят на крайния потребител по-високо ниво на контрол върху личните му данни. Разбира се, някои имат задължението да назначат и длъжностно лице по защита на данните, а за други е препоръчително. Голяма част от новите мерки, които следва да бъдат предприети са свързани със списването на нови процедури, инструкции и указания, периодично провеждане на допълнителни обучения на служителите и ъпдейт на системите за обработка на информацията с цел налагането на новите мерки, в това число криптиране на данните и др.

Горното изцяло отговаря на заложения в Регламента принцип Privacy by design", който прокламира въвеждане на технически и организационни мерки на защита на личните данни преди имплементирането на даден продукт, услуга или реализирането на едно бизнес начинание.

Съществено допълнение към GDPR – E-Privacy Регламент

В допълнение, важно е да се отбележи, че към днешна дата протичат преговорите и обсъжданията на предложения през месец януари 2017 г. проект на регламент, който отменя изцяло Директива 2002/58/EC, регулираща защита на данните в сектора на електронните комуникации. ЕК предвижда до края на 2017 г. да бъде приет окончателния текст на нов регламент, който да бъде неразделно приложение от GDPR. Съответно, този нов регламент ще се прилага заедно с GDPR най-късно от 25 май 2018 г.

В текстовете му се предвижда регулация на дейността на телекомуникационните компании, интернет доставчиците, както и доставчиците на така наречените "over the top" услуги (Whats app; Snap Chat; Skype и др.). Разпоредбите на Електронния регламент предвиждат и допълнителна защита на трафичните данни (съдържание на съобщенията, продължителност на разговорите, GPS координати и др.).

Последното заседание на Европейския парламент, на което беше обсъждан проектът на регламент, се проведе на 09.06.2017 г., като в текста бяха въведени множество промени. До края на 2017 г. предстои да разберем какви ще бъдат и окончателно приетите нови права и задължения на физическите лица по отношение на тяхната електронна комуникация.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions