Bulgaria: По някои конфликтни точки от проекта на но

Last Updated: 4 September 2017
Article by Asen Apostolov

На 09.08.2017 г. на свое заседание Министерски съвет на Република България одобри  проект на изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Целта на новия закон е да бъде транспонирана преработена рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, съдържаща се в Директива 2015/849/ЕС1 (4ДБИП).

Преди всичко следва да бъде приветствана политическата нагласа в международен план и в частност на държавите членки на Европейски съюз да бъдат подобрени и създадени по-ясни и съвременни мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Същевременно с това обаче успешното прилагане на залегналите в 4ДБИП регулации и правила зависи в значителна степен от начина на транспониране в националните законодателства на всяка една държава членка на разпоредбите на европейската директива. В тази връзка следва да бъде отбелязан фактът, че в определени свои аспекти 4ДБИП има "рамков" характер, предоставящ на националния законодател определена свобода при имплементирането на съответните разпоредби, включително възможност за доразвиване на европейската уредба в определени граници. Този факт прави реализираните нормативни решения, съответно използваната законодателна техника в новия ЗМИП, от още по-голямо значение за постигането на целите на Директива 2015/849/ЕС, а оттам и по-успешна борба със съществуващите практики за изпиране на пари и финансиране на тероризма. 

В тази връзка следва да бъде посочено, че в определени свои аспекти предложеният на този етап проект на нов закон се намира в конфликт с други национални и европейски нормативни актове. Наред с това могат да бъдат идентифицирани и някои вътрешни неясноти и противоречия по текстове в рамките на самия нормативен акт, които следва да бъдат коригирани и прецизирани преди окончателното приемане на закона от Народното събрание на Република България.

Подобни противоречия от терминологично естество са налице например с две от основните понятия, с които работи проектът на нов закон – делово взаимоотношение" и случайна операция или сделка" (въведени съответно с §1. т. 2. и т. 3 от ДР на ЗМИП). Докато законът de facto репликира дефиницията на делово взаимоотношение", залегнала в 4ДБИП, то понятието случайна операция или сделка" не е дефинирано в Директива 2015/849/ЕС, която използва термина случайна сделка" (occasional transaction). Неяснота създава фактът, че българският ЗМИП не използва последователно понятието, чиято дефиниция създава самият той – в нормативния акт се срещат изразите извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка", извършване на случайна операция или сделка", само операция или сделка" и др. Макар на пръв поглед посочените несъответствия (и най-вече значението и стойността на случайния" елемент в понятията) да се дължат вероятно на неточна законодателна техника, вземайки предвид изключителната същественост на използваното понятие за цялостното приложение на закона, същото следва да бъде прецизирано в окончателния нормативен акт – в противен случай възможните различни тълкувания биха затруднили работата както на задължените субекти, така и на надзорните органи, осъществяващи контрол върху изпълнението на закона.

Възприетият от 4ДБИП подход, при който задължените по закона лица следва да изготвят индивидуални оценки на риска въз основа на т.нар. национална оценка на риска (по смисъла на глава Седма от проекта на нов закон), предоставя известна свобода на поднадзорните лица при определяне на това кои клиенти, взаимоотношения, операции или сделки да бъдат квалифицирани като съмнителни, съответно да бъде извършвана по-детайлна идентификация на съответните участващи в тях лица. В тази връзка следва да бъде обезпечено оказването на надежден контрол над дейността на тези лица, свързан неминуемо с активност на органите, натоварени с надзорни функции. Вероятно поради забавянето в изготвянето на т.нар. наднационална оценка на риска на ниво ЕС, българският проект на нов закон не предвижда срок за подготовката на посочената по-горе национална оценка на риска. Това от своя страна обаче води до неяснота относно фундамента, върху който задължените субекти трябва да изготвят собствените си рискови оценки, а оттам и до неяснота на цялостния механизъм, по който следва да бъде изградена системата за прилагане на мерките срещу изпирането на пари на всяко едно лице.

ЗМИП на практика определя българското" ниво на бдителност в сравнение с другите държави членки на ЕС, транспониращи същата директива. Текстът на новия закон  предполага възникването на ситуации, в които едно българско задължено лице следва, най-общо, да идентифицира своите клиенти и действителния собственик на клиент – юридическо лице, както и да изисква от тях информация относно целта и характера на отношенията им в страната (т.нар. комплексни проверки на клиенти, с разновидности на разширени и опростени проверки), а в същия момент друго задължено лице, установено на територията на друга държава членка, не би имало същите задължения.

Така например по отношение на т.нар. видни политически личности (PEPs – politically exposed persons) текстът на българския закон предвижда, че за притежаващи такова качество следва да бъдат считани и кметове и заместник кметове на общини и райони, както и председатели на общински съвети. Като свързани с такива видни политически личности лица пък са определени и лицата - роднини по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи. 4ДБИП не включва лица от тези категории в своя обхват, като по-строгата уредба, предвидена от нашия законодател, на практика ще усложни и без това нелеката задача за идентифициране на множеството категории видни политически личности и свързани с тях лица, предвидени на европейско ниво. 

Притеснение събуждат и някои отделни текстове от проекта на ЗМИП, създаващи предпоставки за възникване на противоречие с действащата към настоящия момент вътрешна нормативна уредба. Така например задълженията за разкриване на информацията от задължените лица, което не може да бъде ограничено по съображения за служебна, професионална или друг вид тайна" в определени случаи би могло да доведе до нарушаване на други нормативни задължения на поднадзорните лица, в т.ч. опазването на банкова тайна (в този смисъл чл. 96, ал. 5 ЗМИП, чл. 111, ал. 1 ЗМИП, чл. 115, ал. 7 ЗМИП). Редът за предоставяне на данни, представляващи банкова тайна, е изчерпателно регламентиран в Закона за кредитните институции, изискващ включително разрешение от съда за разкриване на информация с подобен характер. В този смисъл създаването на нови механизми и процедури за нейното получаване от служители на ДАНС, без да се предвидени надеждни допълнителни гаранции за нейното опазване, би довело единствено до застрашаване конфиденциалността на подобна информация и нарушаване на нейната сигурност.

В контекста на гореизложеното следва да бъде посочено, че проектът на ЗМИП използва и някои общи формулировки, позволяващи различен тип тълкуване, а оттам и несигурност относно приложението на създадените регламентации. Така например задължените субекти следва да прилагат подходящи" мерки за разширена комплексна проверка на клиента, като законът нито дефинира това понятие, нито предвижда конкретни критерии за преценка кои мерки са подходящи и кои не. Това от своя страна е предпоставка за създаване на разнопосочна и нехомогенна практика на задължени лица, извършващи сходна по своята същност дейност, при която субектите прилагат мерките за комплексна проверка на клиентите с различен интензитет. 

Разбира се, анализираният текст на ЗМИП към настоящия момент представлява единствено проект на нормативния акт. Предстои да бъде проследено дали и доколко гореизброените и други както вътрешни, така и на ниво европейско законодателство, противоречия и несъответствия ще бъдат коригирани преди приемането на окончателния текст на ЗМИП от Народното събрание на Република България.

Footnote

1. Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Check to state you have read and
agree to our Terms and Conditions

Terms & Conditions and Privacy Statement

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

Use of www.mondaq.com

You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

Disclaimer

Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

Registration

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here .

If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq by clicking here .

Information Collection and Use

We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

Mondaq News Alerts

In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

Cookies

A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

Log Files

We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

Links

This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

Surveys & Contests

From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

Mail-A-Friend

If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

Security

This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

Correcting/Updating Personal Information

If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

Notification of Changes

If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

How to contact Mondaq

You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.