Netherlands: Warmtewet in de revisie

Last Updated: 27 June 2017
Article by Bas Van Der Reep

Inleiding

De Warmtewet heeft de afgelopen periode geregeld tot vragen en discussie(s) geleid in o.a. de huursector. De wet blinkt niet uit in helderheid en sluit niet even goed aan bij de praktijk. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden en heeft dit geresulteerd in een wetsvoorstel dat 22 mei is ingediend (Kamerstukken 2016/2017, 34723). In dit artikel adresseren wij de belangrijkste wijzigingen, maar staan wij eerst stil bij een stukje achtergrond.

Onderdeel van de warmtetransitie is overschakelen naar collectieve voorzieningen. Om deze overstap te realiseren, moeten afnemers (en investeerders in potentiele voorzieningen) collectieve afneming van warmte net zo veilig en betrouwbaar ervaren als aardgas. Door enkele knelpunten uit de wet te zuiveren, zal dit vertrouwen sneller moeten groeien. Als eerste speerpunt wordt aanpassing van de reikwijdte genoemd gelet op de, nu ongelijke situaties die waren ontstaan. Daarnaast moet het vertrouwen gestimuleerd worden door meer ruimte te bieden waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld in de tariefstelling, en betere toegangscondities te creëren om de ingroei van duurzame warmtebronnen mogelijk te maken. Een cruciaal vraagstuk betreft de financiering van de infrastructuur die nodig is om in de resterende warmtevraag te voorzien en de verdeling van de kosten.

Het voorstel bevat in totaal wijzigingen op 17 punten, zo gecategoriseerd in de Memorie van Toelichting. Deze staan hieronder uitgewerkt met op de meest relevante punten een korte toelichting:

Wijzigingen

 • Reikwijdte: blokverwarming
  Bij blokverwarming is een bepaalde groep warmteleverende verhuurders gebonden aan de maximumprijs ten opzichte van haar huurders, maar geniet zij niet die bescherming zelf doordat haar aansluiting groter is dan 100 kW. Daarnaast geeft dezelfde groep aan dat zij met hoge en disproportionele administratieve lasten wordt geconfronteerd. Ook ervaren sommige verbruikers de Warmtewet als overbescherming en brengt samenloop van de Warmtewet en andere (huur)wetgeving rechtsonzekerheid met zich mee.
  Als gevolg hiervan is in het voorstel opgenomen dat de Warmtewet niet meer geldt voor een leverancier van warmte die tevens de vereniging van eigenaars is waarbij de verbruiker als lid is aangesloten. De leden zijn dan niet meer aan te merken als gebonden verbruikers die bescherming behoeven. De tweede groep die voortaan niet meer onder de reikwijdte zal vallen is de groep verhuurders die warmte levert aan haar huurders en waarbij de levering van warmte onlosmakelijk is verbonden aan de huur van de woon- of bedrijfsruimte. Deze groep verbruikers heeft namelijk reeds rechtsbescherming doordat zij een beroep kan doen op de huurcommissie. Tot slot wordt voorgesteld de reikwijdte van de Warmtewet juist uit te breiden voor verhuurders en verenigingen van eigenaars die meer dan 100 kW afnemen, maar (door)leveren aan kleine verbruikers

 • Reikwijdte: koude en lauw water
  Ook de levering van koude en lauw water zal onder het bereik van de Warmtewet komen te vallen. Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om voor zowel de levering van koude, als onlosmakelijk onderdeel van de levering van warmte, als voor de levering van warmte van lagere temperaturen aparte maximumtarieven vast te stellen, welke na aanvullend onderzoek bij lagere wetgeving zullen worden vastgesteld.

 • Tariefregulering algemeen
  Naast het N(iet) M(eer) D(an) A(nders)-principe worden ook de volgende factoren van (invloed op de tariefregulering) gewijzigd dan wel toegevoegd: wijziging parameters bij leveringscomponent, toevoeging van de eenmalige aansluitbijdrage, de kosten voor afsluiting en de tarieven voor het beschikbaar stellen van afleversets. Voor deze laatste kosten worden op dit moment hoge tarieven in rekening gebracht die niet in verhouding staan tot de werkelijke kosten. Daarnaast bevat het voorstel de mogelijkheid voor leveranciers en afnemers om in overleg een andere tariefstelling te kiezen dan het wettelijke regime. Meer flexibiliteit die hopelijk creativiteit en innovatie vergroot.

 • Eenmalige aansluitbijdrage
  Invoeren van een wettelijk maximumtarief voor een nieuwe aansluiting, door de ACM vast te stellen, met onderverdeling in verschillende categorieën.

 • Afsluiting en beëindiging leveringsovereenkomst
  Voor beide aspecten, de fysieke ontkoppeling van de aansluiting en de beëindiging van de overeenkomst, worden aanpassingen voorgesteld om consumenten meer duidelijkheid te geven en hen te beschermen tegen te hoge tarieven. Voor fysieke ontkoppeling zal een maximumtarief worden opgenomen, ongeacht of de afnemer om afsluiting verzoekt of de leverancier overgaat tot afsluiting. Het voorstel bevat daarnaast een regeling om voor alle afnemers opzegging mogelijk te maken, behalve als dit technisch onmogelijk is of het voor een andere gebruiker leidt tot 'aanzienlijk nadeel'. Voor reeds lopende overeenkomsten blijft het huidige regime van kracht.

 • Ruimte voor variatie in leveringstarieven
  Het wetsvoorstel beoogt leveranciers, binnen strikte voorwaarden, in de gelegenheid te stellen om tarieven aan te bieden naast en in afwijking van het wettelijke maximumtarief. De nadere voorwaarden zullen nog worden uitgewerkt.

 • Afleversets
  In het voorstel is opgenomen dat het installeren en onderhouden van een afleverset blijft voorbehouden aan de leverancier. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid van de leverancier voor een functionerend warmtenet. De leverancier draagt dan ook de consequenties indien de installatie of onderhoudsplicht niet naar behoren wordt vervuld. Zoals gezegd wordt er een maximumtarief aan de installatie verbonden, vast te stellen met behulp van een referentiesituatie.

 • Verantwoordelijkheid voor inpandige warmtenetten
  Gebouweigenaren worden opgenomen in de Warmtewet. De gebouweigenaar die eigenaar is van een inpandig leidingstelsel dat wordt gebruikt voor de levering van warmte aan verbruikers en de individuele aansluiting van de verbruiker daarop, wordt verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van dit net en deze aansluiting. De gebouweigenaar zal ook verantwoordelijk zijn voor de kosten. Het staat gebouweigenaren en leveranciers vrij hier afwijkende afspraken over te maken. Voor de storingscompensatie blijft het uitgangspunt gelden dat de verbruiker storingscompensatie ontvangt van de leverancier, maar wordt tevens bepaald dat, indien zich een storing voordoet in het inpandig leidingstelsel van de gebouweigenaar of de individuele aansluiting van de verbruiker daarop, de gebouweigenaar verplicht is de kosten te vergoeden van de compensatie, die de leverancier heeft moeten uitkeren. Ook hier zijn afwijkende afspraken toegestaan, bijvoorbeeld als de leverancier verantwoordelijk is voor het onderhoud van het inpandig leidingstelsel.

 • Veiligheid
  Leveranciers worden verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van afleversets, aangezien daar veel lekkages optreden. Daarnaast dienen ook eisen geformuleerd te worden waar een binnen-installatie van een verbruiker aan moet voldoen, zodat veilig gebruik van de installatie wordt gewaarborgd.

 • Meting warmteproductie centrale installatie bij gebouw-gebonden blokverwarming
  Het wordt voor de leverancier verplicht om de hoeveelheid door de installatie geproduceerde warmte daadwerkelijk te meten.

 • Warmtekostenverdeling

 • Correctiefactoren
  Door het ontbreken van correctiefactoren belemmeren laagverbruikers (omringd door anderen) maatregelen om duurzamer te worden. Dit wordt in het voorstel hersteld door het invoeren van correctiefactoren. 

 • Storingscompensatie
  Compensatieregeling wordt meer in lijn gebracht met de compensatieregeling voor gas en elektriciteit. 

 • Ruimte voor experimenten

 • Toegang tot warmtenetten
  Het gesloten systeem wordt ervaren als een rem op verdere groei en verduurzaming van warmtenetten. Daarnaast kunnen calamiteiten beter worden opgevangen. Het wetsvoorstel voorziet in een regeling dat een beheerder op verzoek van een producent de belangrijkste netwerkeigenschappen overlegt, waardoor deze nieuwe producent een betere inschatting kan maken

 • Rapportageverplichting duurzaamheid

 • Handhavingsplan
  Verdere concretisering van het handhavingsplan door de ACM wordt onwenselijk geacht.

Uiteraard worden deze ontwikkelingen met belangstelling gevolgd, zowel de behandeling van het voorstel als de nadere uitwerking van verschillende punten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting, te vinden via deze link.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Events from this Firm
14 Dec 2017, Seminar, Frankfurt, Germany

Partners from across Europe and the US will converge for a round-table discussion on hot topics relating to investigations. Our particular focus will be CEE and Russia.

Take the opportunity to schedule personal meetings with us before or after the conference, tailored to the topics and geographies that are most important to your company. This format allows us to engage in in-depth discussion of the issue that confronts all of us, namely how to conduct investigations effectively and efficiently.

7 Jan 2018, Seminar, London, UK

Join us for a review of legal developments during 2017 and a look forward to what is on the horizon. We will be looking at legislative and case law developments and what they mean for companies and transactions.

23 Jan 2018, Conference, Munich, Germany

On 23 + 24 January 2018 Dentons Europe LLP will participate at the Iran Trade and Investment Forum in Berlin – one of the biggest events related to Iran in Germany. The conference will target a lot of German and international companies and also involves lectures by four Dentons lawyers.

 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions