Netherlands: In Urgent Matters Disciplinary Decisions May Be Released In Summarized Form, In Anticipation Of The Final Elaborated Decision (Dutch)

Last Updated: 11 May 2017
Article by Jorrit Kraaikamp

"Kop-staartbeslissingen": nu ook bij de tuchtrechter!

In kort geding zaken doen voorzieningenrechters regelmatig, omwille van de spoedeisendheid van het betreffende geschil, een uitspraak waarin alleen de beslissing (het zogeheten 'dictum') wordt gegeven. Daarin valt dan - simpel gezegd - enkel te lezen of de vordering is toe- of afgewezen; de gehele uitspraak (met daarin ook de feiten en de motivering) volgt dan later. Een dergelijke – verkorte – variant van een uitspraak noemt men ook wel een 'kop-staartvonnis'. Recent werd in een tweetal zaken tegen advocaten duidelijk dat ook tuchtrechters gebruik maken van dit middel.

Het fenomeen kop-staartbeslissing is in het strafrecht in de wet geregeld. Zo lang er geen hoger beroep of cassatie tegen de uitspraak wordt ingesteld, kan de rechter volstaan met een verkort vonnis of arrest waarin bijvoorbeeld de bewijsmiddelen en de feiten niet zijn opgenomen. Pas als er hoger beroep of cassatie wordt ingesteld of de verdediging daarom verzoekt, moet het kop-staartvonnis worden uitgewerkt door de rechter.

In het civiele recht is deze mogelijkheid niet wettelijk geregeld, maar als gezegd grijpen rechters in (zeer) spoedeisende zaken niet zelden naar dit middel. Partijen zijn in de regel in eerste instantie ook slechts geïnteresseerd in de daadwerkelijke uitspraak; populair gezegd: heb ik gelijk of ongelijk gekregen. De nadere onderbouwing daarvan volgt dan later wel. Een bekend voorbeeld van een kop-staartvonnis is de Yuri van Gelder¬-zaak, waarbij partijen groot belang hadden bij een bijzonder snelle uitspraak van de rechter en duidelijkheid over het geschil; Van Gelder zou immers heel rap op het vliegtuig moeten stappen om nog te kunnen deelnemen aan de finales van de Spelen in Rio.

Soms hebben partijen zelfs behoefte aan een uitspraak op dezelfde dag. Het spreekt echter voor zich dat rechters niet (altijd) op dezelfde dag al een uitgewerkt vonnis geproduceerd kunnen hebben en dus is een kop-staartvonnis voor die situaties een bruikbare oplossing. Denk ook aan zaken waarbij een tv-uitzending verboden moet worden of een boom die (al dan niet ten onrechte) dreigt te worden omgekapt. Partijen willen dan gewoon graag snel weten of een dergelijk verbod wordt verleend of niet.

Tuchtzaken zijn doorgaans echter niet bijzonder spoedeisend. Veelal staat enkel de beoordeling van het handelen van een beroepsbeoefenaar centraal; heeft de advocaat of notaris onder de gegeven omstandigheden gehandeld zoals een redelijk handelend en bekwaam vakgenoot betaamt? Toch kunnen er omstandigheden bestaan waarbij het zaak is dat er ook door de tuchtrechter zeer spoedig uitspraak wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat er een 'gevaar' voor cliënten bestaat en het van belang is de beroepsbeoefenaar via de tuchtrechter snel op 'non-actief' te kunnen stellen. Een advocaat die zijn cliënten blootstelt aan enorme (financiële) risico's door roekeloos gedrag of een notaris die rommelt met de derdengeldrekening moet snel een halt kunnen worden toegeroepen. In de Wet op het Notarisambt (zie artikel 106) is voor die situaties de mogelijkheid opgenomen van een onmiddellijke schorsing in de uitoefening van het ambt voor (maximaal) de duur van de behandeling van de klacht en ook artikel 60 van de Advocatenwet kent dergelijke 'onmiddellijke voorzieningen' die op verzoek van de Deken aan de Raad van Discipline kunnen worden voorgelegd. Een kop-staartbeslissing kan in die gevallen ook uitkomst bieden.

In een tweetal recente tuchtzaken die door de Deken via een 'artikel 60-verzoek' aan de Amsterdamse Raad van Discipline werden voorgelegd werd er, vanwege de spoedeisendheid, eerst gebruik gemaakt van kop-staartbeslissingen en volgde de nadere uitwerking daarvan op een later moment. De ene zaak betrof een advocaat die wegens verdenking van strafrechtelijke vergrijpen (er werden onder meer drugslaboratoria op zijn kantoor- en woonadres aangetroffen) in voorlopige hechtenis werd gesteld en daardoor zijn praktijk niet kon uitoefenen, als gevolg waarvan de Deken om onmiddellijke schorsing verzocht. Op grond van artikel 60ab lid 2 van de Advocatenwet kan een advocaat immers (met onmiddellijke ingang) worden geschorst indien hij zich in voorlopige hechtenis bevindt. Die schorsing kan worden beëindigd als de advocaat weer vrijkomt. De betreffende advocaat werd (na een verzoek daartoe van 23 februari 2017 door de Deken) door de Raad van Discipline bij beslissing van 2 maart 2017 geschorst wegens die voorlopige hechtenis. Gezien de beëindiging van de schorsing na opheffing van de voorlopige hechtenis en het feit dat het er naar uit zag dat de advocaat gauw op vrije voeten zou komen, had de Deken (spoedeisend) belang bij een voortzetting van die schorsing, niet in de laatste plaats omdat het om velerlei redenen wenselijk was dat de advocaat zijn praktijk niet meer zou voortzetten (wegens allerhande overtredingen van bepalingen uit onder meer de Advocatenwet en de Gedragsregels). De Raad wees na een mondelinge behandeling op 6 maart 2017 vervolgens op dezelfde dag een kop-staartbeslissing en honoreerde het schorsingsverzoek van de Deken. De latere uitwerking van die (beknopte) beslissing volgde daarna op 20 maart 2017. Dat stond er dus niet aan in de weg dat de advocaat reeds per 6 maart 2017 geschorst was.

Ook in de tweede zaak ging om een spoedeisende aangelegenheid, nu de Deken zich had beklaagd over een advocaat die haar praktijk onbevoegd uitoefende omdat zij wel op het tableau stond ingeschreven maar niet over een stageverklaring beschikte. Bij kop-staart-beslissing van 20 maart 2017 wees de Raad het verzoek tot onmiddellijke schorsing toe (voor onbepaalde tijd in de uitoefening van de praktijk) en bepaalde tevens dat Deken moest toezien op behoorlijke waarneming van de praktijk waartoe een waarnemer moest worden aangewezen. Deze kop-staart beslissing werd vervolgens bij beslissing van 3 april 2017 handen en voeten gegeven.

Kortom: ook de tuchtrechter (en dus ook de bij de kwestie betrokken partijen) kan in zwaarwegende en spoedeisende zaken behoefte hebben aan de praktische mogelijkheid van een kop-staartbeslissing. Voorgaande uitspraken laten zien dat er ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van dat middel. En dat is - in het algemeen belang - soms maar goed ook.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions