Turkey: Radyo, Televizyon Ve İsteğe Bağli Yayinlarin İnternet Ortamindan Sunumu Hakkinda Yönetmelik

Last Updated: 1 October 2019
Article by Doğukan Aşar
 1. Giriş

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik[1] ("Yönetmelik") 01.08.2019 tarihli 30849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki, Yönetmelik'in 10. ve 11. maddeleri Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasından 1 ay sonra, yani 01.09.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 1. Kapsam

Yönetmelik, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu ile bu yayınları internet ortamından kullanıcılarına sunan Netflix, BluTv, Puhutv, Karnaval ve televizyon kanalları gibi özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ve yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan Digitürk, Tivibu, Turkcell TV Plus (aynı zamanda medya hizmet sağlayıcısı olan Netflix, BluTv vb. kuruluşlar da dahil) gibi platform işletmecilerini kapsamaktadır. Yönetmelik'in 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Twitter, Facebook, Snapchat gibi bireysel iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmemiş platformlar ve bu yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuş ve platform işletmecisi sayılmamıştır.

İsteğe bağlı yayın, bireysel iletişim hizmetleri dışında, programların, dizilerin, filmlerin ve belgesellerin kullanıcının seçtiği bir zamanda ve kişisel isteği üzerine, medya hizmet sağlayıcısı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak, doğrudan veya yayın hizmetlerine abonelik veya başka bir yöntemle önceden izin verilmesi yoluyla internette izlenen veya dinlenen içeriktir. Bu kapsamda, Netflix, BluTv, Puhutv ve televizyon kanalları gibi özel medya hizmet sağlayıcıları tarafından internet ortamında yayınlanan program, dizi, film ve belgeseller isteğe bağlı yayın olarak değerlendirilecektir.

 1. İnternet Ortamından Yayın Lisansı Başvurusu Şartları, Ücreti ve Lisansın Yenilenmesi

3.1. Başvuru Şartları ve Süreç

Yönetmelik'in 5/1. maddesi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ("RTÜK") geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcılarının bu hak ve lisansları ile yayınlarını 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ("6112 sayılı Kanun") ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ("5651 sayılı Kanun") ile Yönetmelik'in ilgili hükümlerine uygun olarak internet ortamından da sunum yapabileceği; 5/2. maddesi ile yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının, RTÜK'ten internet ortamından yayın lisansı almak zorunda olduğu düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in 5/3. maddesi uyarınca Yönetmelik'te belirtilen şartları sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan internet ortamından radyo yayını sunmak için başvuranlara, 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan değerlendirme sonucu İNTERNET-RD yayın lisansı; internet ortamından televizyon yayını sunmak için başvuranlara İNTERNET-TV yayın lisansı; internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için başvuranlara ise İNTERNET-İBYH yayın lisansı verilir. RTÜK tarafından medya hizmet sağlayıcılarına verilecek internet ortamından yayın lisansını yalnızca Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") göre kurulan anonim şirketler alabilecektir.

Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır. Medya hizmet sağlayıcı kuruluş, internet ortamından yayın lisansı kapsamında sadece internet ortamından sunduğu yayınlarını diğer ortamlardan da sunmak istemesi halinde her bir yayın ortamına ilişkin olarak ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır.

İnternet ortamından yayın lisansı başvuruları, talep dilekçesiyle birlikte RTÜK tarafından hazırlanan başvuru formunun doldurulup imzalanması ile ve aşağıdaki belgelerin eklenmesi suretiyle RTÜK'e yapılır[2]:

a) Ana sözleşme ve varsa değişikliklerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

b) TTK'nin 332. maddesinde öngörülen en az sermaye tutarının tamamının ödendiğini gösterir mali müşavir raporu,

c) Ortak, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve sorumlu müdür ile varsa genel müdür yardımcısına ait T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri beyanı ve adli sicil kaydı olmadığına dair beyan, yabancı uyruklu kişiler için pasaportun noter onaylı örneği,

ç) Kullanılacak logo ve/veya çağrı işaretine ilişkin yönetim kurulu kararı ile bu konudaki başvuru ve/veya hak sahipliğini gösterir belgelerin örneği,

d) Temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri.

Diğer ortamlardan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, 6. madde uyarınca internet ortamından sundukları radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri dışındaki yayın hizmetleri için başvurularında, talep dilekçesini ve ilgili yayın hizmetine ilişkin başvuru formunu doldurup imzalanmış bir şekilde RTÜK'e ulaştırmaları yeterli olacaktır. RTÜK'ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yayın akış çizelgesinde yer alan hizmetleri eş zamanlı olmadan arşivden veya depodan yayınlamak istemeleri halinde internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı almak zorundadırlar.

3.2. Lisans Ücretleri

İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10.000,00 Türk Lirası; İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk Lirası; İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk Lirasıdır. Ancak, bu bedeller RTÜK tarafından yıllık olarak değiştirilecek olup yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye göre ödenecektir. İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri ise bu bedellerin beş katı olarak hesaplanacaktır. İnternet ortamından yayın lisans ücreti peşin veya taksitle ödenebilir. Yayın lisans ücretini taksitle ödemek isteyen kuruluşlar, birinci taksitini lisans belgesinin verilmesinden önce ödemek koşuluyla, altı taksit miktarı tutarında Türk parası cinsinden nakdi teminat veya RTÜK'e muhatap düzenlenmiş ve RTÜK tarafından belirlenen örneğe uygun on yıl süreli banka teminat mektubu sunmak zorundadır.

3.3. Lisansın Yenilenmesi

İnternet ortamından yayın lisansı on yıl süreyle verilmekte olup lisans süresinin başlangıcı, düzenlendiği tarihtir. Lisans süresinin bitimine en az iki ay kala, RTÜK'e başvurarak internet ortamından yayın lisansının yenilenmesi talebinde bulunulabilir. İnternet ortamından yayın lisans ücretinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, banka teminat mektubu sunma şartı aranmaz. Sürenin bitiminden sonra yapılan başvurular ise RTÜK tarafından yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.

 1. İnternet Ortamından Yayın İletim Yetki Belgesi Başvuru Şartları, Ücreti ve Süreci

4.1. Başvuru Şartları ve Süreç

Yönetmelik'in 5/6. maddesinde ise yayın hizmetlerini internet ortamından ve/veya mobil uygulamalar vasıtasıyla iletmek isteyen platform işletmecilerinin RTÜK'ten yayın iletim yetkisi almak zorunda olduğu düzenlenmiştir. İnternet ortamından yayın iletim yetkisini TTK'ye göre kurulmuş limited veya anonim şirketler alabilecektir.

İnternet ortamından yayın iletim yetkisi başvuruları, talep dilekçesiyle birlikte RTÜK tarafından hazırlanan internet ortamından yayın iletim yetkisi başvuru formları doldurulup imzalanmak ve aşağıdaki belgeler de eklenmek suretiyle yapılır:

a) Ana sözleşme ve varsa değişikliklerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

b) Ortak, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve varsa genel müdür yardımcısına ait T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri beyanı ve adli sicil kaydı olmadığına dair beyan, yabancı uyruklu kişiler için pasaportun noter onaylı örneği.

c) Temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri.

ç) Koşullu erişim sistemine ilişkin bilgi ve belgeler.

Yönetmelik'te aranan şartların sağlanması halinde başvuru, RTÜK tarafından 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca değerlendirilir ve uygun bulunanlara internet ortamından yayın iletim yetkisi verilir.

4.2. Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti

İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti yıllık 100.000,00 Türk Lirasıdır. Ancak, bu bedeller RTÜK tarafından yıllık olarak değiştirilecek olup yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye göre ödenecektir. İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti takvim yılı esasına göre belirlenir. Yıl içinde yayın iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme ücreti yılın kalan kısmı için kıst olarak hesaplanır.

İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti, peşin veya yayın iletim yetkisi verilmesini müteakip altı ay içerisinde eşit taksitle ödenebilir. İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücretinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, birinci taksiti yayın iletim yetkisi verilmesinden önce ödemek koşuluyla, dört taksit miktarı tutarında Türk parası cinsinden nakdi teminat veya RTÜK'e muhatap düzenlenmiş ve RTÜK tarafından belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulması zorunludur.

 1. Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Yükümlülükleri

Yönetmelik'in 16. maddesi ile internet ortamından yayın lisansı alan medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'e beyanda bulundukları hususlarda ve sundukları belgelerde meydana gelen değişiklikleri RTÜK'e bildirme; 5651 ve 6112 sayılı Kanun'lar ile Yönetmelik ve ilgili diğer tüm mevzuatta ve Türkiye'nin taraf olduğu tüm milletlerarası antlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri yerine getirme; şirket ortaklık yapısına, programlarına, yayınlarını ileten platform işletmecilerine ve varsa koşullu erişim sağladığı kullanıcı sayısına ilişkin istenen her türlü bilgi ve belgeyi RTÜK'e verme; RTÜK tarafından yayın hizmetlerinin izlenmesini ve değerlendirilmesini teminen, yayın hizmetinde kullanılan ses ve görüntü dosyalarına RTÜK'ün erişimine izin verme ve gerekli olması halinde RTÜK'ün kayıt sistemine kayıt amacıyla RTÜK'ün talep ettiği sayıda abonelik hakkını, gereken yazılım ve donanımları her türlü lisans ve kullanım hakkı ile RTÜK'e verme; RTÜK tarafından 6112 sayılı Kanun kapsamında uygun bulunmayan ve ihlale konu isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarma; yayın kayıtlarını yapıldığı tarihten itibaren bir yıl süre ile muhafaza etme; yayın hizmetinin sunulacağı internet adreslerini, künye bilgilerini, adres ve kayıtlı elektronik posta adresini, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini ve bunlarla ilgili değişiklikleri RTÜK'e bildirme ve internet sitelerinde yayınlama; Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre elde ettiği ticari iletişim gelirlerini beyan etme ve buna tekabül eden RTÜK payını ödeme; yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunmaları halinde yıllık net satışlarının binde beşini bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar RTÜK'e ödeme; isteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını RTÜK'e bildirme; koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri programların içeriği hakkında bildirme gibi önemli yükümlülükleri düzenlenmiştir.

 1. İnternet Yayın Platform İşletmecilerinin Yükümlülükleri

İnternet yayın platform işletmecilerinin yükümlülükleri Yönetmelik'in 17. maddesinde düzenlenmiş olup medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının RTÜK'e beyanda bulundukları hususlarda ve sundukları belgelerde meydana gelen değişiklikleri RTÜK'e bildirme; 5651 ve 6112 sayılı Kanun'lar ile Yönetmelik ve ilgili diğer tüm mevzuatta ve Türkiye'nin taraf olduğu tüm milletlerarası antlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri yerine getirme; RTÜK tarafından yayın hizmetlerinin izlenmesini ve değerlendirilmesini teminen yayın hizmetinde kullanılan ses ve görüntü dosyalarına RTÜK'ün erişimine izin verme ve gerekli olması halinde RTÜK'ün kayıt sistemine kayıt amacıyla RTÜK'ün talep ettiği sayıda abonelik hakkını, gereken yazılım ve donanımları her türlü lisans ve kullanım hakkı ile RTÜK'e verme yükümlülükleri platform işletmecileri için de düzenlenmiştir.

Yukarıda açıkladığımız benzer yükümlülüklere ek olarak platform işletmecileri:

i. Yayın lisansı olmayan, yayın lisansı süresi sona eren veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılarının yayınlarını iletmemekle,

ii. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermekle,

iii. Koşullu erişim sağladığı kullanıcı sayısını her yıl aralık ayı başında ve RTÜK tarafından talep edilmesi halinde RTÜK'e bildirmekle,

iv. Yayınlarının iletimini sağladığı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların unvanı, adresi, telefon numarası, logo/ çağrı işareti, lisans tipi ve lisansını aldığı ülke ve yayın dili bilgilerinin yer aldığı listeyi her yıl Ekim ayı başında; bunlarla ilgili her türlü değişikliği ise değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde RTÜK'e bildirmekle,

v. Koşullu erişim sağlamaları halinde yayın iletim yetkilendirme ücretine ilave olarak, yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar RTÜK'e ödemekle,

vi. Yayın hizmetinin iletileceği internet adreslerini, künye bilgilerini, adres ve kayıtlı elektronik posta adresini ve bunlarla ilgili değişiklikleri RTÜK'e bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak ile yükümlüdürler.

Platform işletmecilerinin medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan talep edecekleri hizmet bedeli tarifeleri, benzer konumdaki kuruluşlar arasında haklı olmayan nedenlerle ayrım gözetmeme, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi, kamu menfaatinin korunması, adil ve şeffaf olma ve mümkün olduğunca ilgili hizmetlerine ilişkin maliyetleri yansıtma ilkesine göre hazırlanacak ve RTÜK'ün onayına sunulacaktır.

 1. Yönetmelik'e Aykırılık Halleri, Adli ve İdari Yaptırımlar

İnternet ortamında yayın lisansı verilmesi için gerekli şartlardan birinin kaybedilmesi ve 6112 sayılı Kanun'un 6/5. maddesinde düzenlenen yükümlülüğün (yayın hizmetinin sunulacağı internet adreslerini, künye bilgilerini, adres ve kayıtlı elektronik posta adresini, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini ve bunlarla ilgili değişiklikleri RTÜK'e bildirme ve internet sitelerinde yayınlama) yerine getirilmemesi halinde, medya hizmet sağlayıcılarına yükümlülüğü yerine getirmeleri için otuz günlük süre verilecek, süre sonunda ihlaller giderilmez ise yayınlar 3 ay süre ile durdurulacaktır. Medya hizmet sağlayıcısı tarafından bu süre içerisinde de ihlaller giderilmez ise, yayın lisansı iptal edilecektir. Yine, yayın lisansı için gerekli şartlara uygunluğun hile ile elde edildiğinin tespiti halinde söz konusu kuruluşun internet ortamında yayın lisansı iptal edilir.

Mücbir sebep veya RTÜK tarafından kabul edilecek diğer sebeplerle internet ortamından yayın hizmetini yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcılarının internet yayın lisansı ise ilgili medya kuruluşunun talebi ile sonlandırılabilecektir.

Yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi olmaksızın internet ortamından yayın hizmeti sunulduğunun RTÜK tarafından re'sen ve/veya şikâyet üzerine öğrenilmesi durumunda, Yönetmelik'in 10. maddesinde açıklanan usul uygulanacaktır. Buna göre, RTÜK tarafından resen ve/veya şikâyet üzerine internet ortamından yayın lisansı/yayın iletim yetki belgesi bulunmayan yayın hizmetlerinin sunulduğunun/yayın iletiminin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, bu durum RTÜK'ün internet sitesinde duyurulacak, bu duyuruda söz konusu yayın hizmetlerini sunan/iletimi gerçekleştiren medya hizmet sağlayıcıları/ platform işletmecilerine;

a) Yönetmelik uyarınca internet ortamından yayın lisansı/yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunabileceği, başvuru dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aylık yayın lisans/yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin olarak ödemesi halinde, üç ay süresince yayınlarına/yayın hizmeti iletimine devam edebileceği,

b) Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı/yayın iletim yetkisi verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı/yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

c) Başvuru dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aylık yayın lisans/yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise RTÜK tarafından 6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde ve 6112 sayılı Kanun'un 33/1. maddesi uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar edilecek, bu ihtar RTÜK'ün internet sitesinde yayımlanacaktır.

İhtara uygun olarak internet ortamından yayın lisansı/yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunanlar yayın lisansı verilmesi/yayın iletim yetkilendirme işlemleri tamamlanıncaya kadar Yönetmelik'in 10. maddesinde belirtilen süre ve koşullarla yayın hizmetlerini sunmaya/iletmeye devam edebilecektir.

İlgili kişi tarafından yayın lisansı başvurusunda bulunulmaması halinde, RTÜK tarafından söz konusu yazıyla ilgili olarak sulh ceza hakimliğinden yayın içeriğinin yayından çıkarılması ve/veya yayına erişimin engellenmesi talep edilecek, 6112 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. İçeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını yerine getirmeyen kişiler hakkında ise 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesinin 5. fıkrasında öngörülen 50.000TL ila 100.000TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Sulh ceza hakiminin erişimin engellenmesi kararı ile ihlal önlenemez ise internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir.

Yönetmelik'in 9. maddesi uyarınca yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi başvurusu yapılırken gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge sunanların tespiti halinde, ilgililerin başvurusu geçersiz sayılacak, başvuruları kabul edilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

İnternet ortamında yayın lisansı verilmesi için gerekli şartlardan birinin kaybedilmesi, yayın hizmetinin sunulacağı internet adreslerini, künye bilgilerini, adres ve kayıtlı elektronik posta adresini, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini ve bunlarla ilgili değişiklikleri RTÜK'e bildirme ve internet sitelerinde yayınlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, yayın lisansı için gerekli şartlara uygunluğun hile ile elde edilmesi ve 6112 sayılı Kanun'un "Olağanüstü dönemlerde yayınlar" ve "İdari yaptırımlar" başlıklı 7 ve 32. maddelerinde düzenlenen nedenlerle yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ödemiş olduğu yayın lisans ücreti iade edilmeyecektir.

Mücbir sebep veya RTÜK tarafından kabul edilecek diğer sebeplerle internet ortamından yayın hizmetini yerine getiremediği için kendi talebi ile yayın lisansı sonlandırılan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ödemiş olduğu yayın lisans ücreti ise kuruluşların yazılı talepleri üzerine, kalan lisans süresi hesaplanmak suretiyle iade edilecektir.

 1. Çocukların Korunması

Yönetmelik'in 21. maddesi ile yayın lisansı verilen kuruluşlar ile yayın iletim yetkisi bulunan platform işletmecileri, çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden yayınlara ebeveyn kontrolünü sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Ancak, Yönetmelik'te alınması gereken tedbirlerin ne olduğuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

6112 sayılı Kanun ve Yönetmelik'teki çocukların korunmasına ilişkin hükümler, çocuğun üye olamayacağı ve kişiye özel üyelik sistemi ile hizmet veren internet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcıları ile platform işletmecileri bakımından uygulanmayacaktır.

 1. İnternet Ortamındaki Mevcut Yayın Hizmetleri

Yönetmelik'in yürürlük tarihinde, karasal, uydu, kablolu veya diğer ortamlardan yayın için RTÜK'ten geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan ve bu yayınlarını internet ortamından da sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği 01.08.2019 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde talep dilekçesi ve ilgili yayın hizmetine ilişkin doldurulmuş internet ortamından yayın lisans başvuru formları ile RTÜK'e başvuruda bulunmaları halinde, yayınlarına internet ortamından devam edebilecektir.

Karasal, uydu, kablolu veya diğer ortamlardan yayın için RTÜK'ten geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunmadığı halde bu yayınlarını internet ortamından da sunan kişiler, bir ay içerisinde internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunmaları halinde, yayın lisansı alıncaya kadar, yayın hizmetlerini sunmaya devam edebilirler. Bu süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunmamaları veya başvuruda bulundukları halde kendilerine verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlamayanlar aleyhine RTÜK tarafından söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hakiminden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilecek, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Platform işletmecileri ise yayın iletim yetkisi almak için Yönetmelik'in yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde RTÜK'e başvurmak zorunda olup bir ay içinde başvurmaları halinde, yayın iletim yetkisi kendilerine verilinceye kadar internet üzerinden yayın hizmetlerinin iletimini yapmaya devam edebilecektir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmaz veya verilecek süre içerisinde eksikliklerini tamamlamaz iseler, RTÜK tarafından sulh ceza hakiminden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilecek, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Yayın lisansı ve/veya yayın iletim yetkisi başvurusu ile başvurunun onaylanması tarihine kadar geçen süre yayın lisansı ve/veya yayın iletim yetkisi süresinden mahsup edilecektir.


[2] Başvuru formu ve ekleri için bkz: https://www.rtuk.gov.tr/formlar-ve-beyan-ornekleri-3714

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions