Turkey: Veri İhlali Bağlamında Whistleblowing (Bilgi İfşası)

Last Updated: 25 September 2019
Article by Deniz Mina Küpana

Günümüzde, medya ve sair kanallarda yayınlanan haberler ile tüzel kişiliklerde yaşanan yolsuzluk, çevre düzeninin korunmasına ilişkin kurallara aykırılıklar, veri ihlalleri ve birtakım kanun karşıtı eylemler toplumda büyük yankılar uyandırmaktadır. Organizasyon içerisinde yaşanan ihlal ve kanuna aykırılıkların açığa çıkarılması noktasında whistleblowing kavramı büyük önem arz etmektedir. 

Whistleblowing (Bilgi ifşası)  teriminin tanımını yapmak gerekirse; kurum içerisinde yaşanan hukuka ve/veya etik değerlere uygun olmayan fiillerin, kurum içerisinde veya dışarısındaki kişilere zarar vermemesi adına ilgili fiiller hakkında bilgi sahibi kişiler -genellikle kurum bünyesindeki çalışanlar-  tarafından yetkili otoritelere bildirilmesidir. Organizasyon bünyesinde bilgi ifşasına sebebiyet veren yanlış uygulamalara; kamu sağlığına aykırı faaliyetler, vergi kaçakçılığı, kaçak işçi çalıştırma ve kişilere dair verilerin ihlali örnek olarak gösterilebilecektir.

Geçtiğimiz sene tüm dünyada büyük yankı uyandıran Facebook–Cambridge Analytica veri ihlali bu kapsamda önemli bir örnek oluşturmaktadır. 2018 yılında bilgi ifşacısı Christopher Wylie'nin açıklaması üzerine patlak veren skandalda; veri analiz şirketi olarak faaliyet gösteren Cambridge Analytica'nın Facebook'ta yer alan 50 milyon kullanıcıya ait kişisel verileri usulsüz bir şekilde kullandığı ortaya çıkmıştır. [1]

Cambridge Analytica ve benzer pek çok ihlal, bilgi ifşasının ne kadar önemli olduğunu gösterir niteliktedir. Zira kurum içerisinde yaşanan hukuka veya etik ilkelere aykırılıklar çoğu zaman yalnızca o organizasyonu etkilememekte toplum menfaatinde de birtakım zedelenmelere yol açmaktadır. Hal böyle olunca, bilgi ifşası hukuki güvenliğin sağlanması açısından çok önemli bir rol oynamakta fakat bilgi ifşacıları için de bir o kadar riskler taşımaktadır. Şöyle ki; organizasyon içerisinde gördüğü bir yanlışı söylemesi durumunda kişinin karşılaşabileceği maddi ve manevi yaptırımların caydırıcı bir rol oynayacağı aşikârdır. İş ilişkisinin sonlandırılması, işyerinde dışlanma ve bir şekilde kurum içerisinde "istenmeyen adam" ilan edilme bunların yalnızca birkaç örneği olarak sayılabilecektir. [2]

Buradan hareketle; organizasyonlar ve büyük ölçekte kişiler açısından şeffaflığın sağlanmasına hizmet eden "whistleblowing" kurumunun devletlerce regüle edilmesi önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Zira bu yönde bir düzenlemenin varlığı bilgiyi ifşa eden kişiler açısından güvence yaratacağı gibi kurumlar açısından da hukuka ve etik kurallara uygun hareket etme kültürünün yerleşmesini sağlayacaktır.

Bu bağlamda; bilgi ifşacılarının nasıl korunacağına ilişkin düzenlemeler içeren geçici anlaşma, 12 Mart 2019 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği üyeleri tarafından imzalanmıştır. Anlaşma henüz resmi olarak onaylanmamış olsa dahi söz konusu husus bakımındanbüyük önem arz etmektedir.  Getirilen düzenleme ile whistleblowing sistemine ilişkin süreçler belirli bir standart dâhilinde incelenmiş ve bilgi ifşacılarına yönelik korumalar sağlanmıştır. Avrupa Komisyonunun kabul ettiği yenilikler arasında; kurum bünyesinde açık bir raporlama sisteminin oluşturulması, güvenli raporlama kanallarının oluşturulması ( öncelikle bilginin kurum içerisinde raporlanabilmesi gibi) ve organizasyon içerisinde dışlanma, misillemeye maruz kalma vb. davranışlara yönelik korumaların getirilmesi sayılabilecektir. [3]

Türkiye'de konu hakkında henüz bir düzenleme olmamakla birlikte bilgi ifşasına konu olayların her geçen gün artması sebebiyle regülasyonların yapılması kaçınılmaz bir hal almaktadır. Özellikle de 7 Nisan 2016 tarihinde tüm şirketlerin gündemine yerleşen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) varlığı bu açıdan önemli görülmektedir. Getirilen bu düzenleme ile birlikte şirketler için yepyeni bir sorumluluk alanı yaratılmış ve artık kurum bünyesinde kişiye dair verilerin nasıl muhafaza edileceği, kimlere aktarılabileceği, nasıl imha edileceği ve ilgili veriler kapsamında bir ihlal yaşanması durumunda şirket içerisinde kırmızı alarm durumunun nasıl işletileceğine kadar pek çok sürecin sınırları çizilmiştir.

KVKK düzenlemiş olduğu 11.maddesiyle verisi işlenen gerçek kişilere organizasyona karşı birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımış olsa da Kanun ve alt düzenlemelerinin getirdiği yükümlülüklerin veriyi işleyen[4] Kurum bünyesinde de doğru bir şekilde yerine getirilip getirilmediği noktasında bilgi ifşası önemli bir hale gelecektir. Birkaç örnek üzerinden izah etmek gerekirse; KVKK 4.maddesinde kişisel verilerin işlenmesi esnasında uyulması gereken ilkeleri saymış olup "veri minimizasyonu" [5]bunlardan biri olarak düzenlenmiştir. İşbu ilke uyarınca organizasyon kapsamında işlenen verilerin sadece gerekli olduğu ölçüde kullanılması esastır. Aynı şekilde Kanun veri güvenliğinin sağlanması amacıyla kurum bünyesinde idari ve/veya teknik her türlü tedbirin alınması gerektiğini belirtmiş [6] ve verinin işlenmesinde bir menfaatin kalmaması durumunda da Kanun'da öngörülen imha metotlarından biri ile imhanın gerçekleştirilmesini emretmiştir. [7]Sayılan bu temel yükümlülüklere organizasyon bünyesinde ne denli uyulup uyulmadığı noktasında ise "whistleblowing" kurumu önem arz etmektedir. Şöyle ki kurum bünyesinde işlenen verilerin gerçekten de minimize edilerek kullanılıp kullanılmadığı ya da gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı konusunda en doğru bilgiye sahip kişi bizzat organizasyonun içerisinde yer alan kişi olacaktır.

KVK Kurulu'nun 24.01.2019 tarihinde veri ihlaline istinaden işletilecek süreci belirlediği kararı bu noktada büyük önem taşımaktadır. [8]Şöyle ki; organizasyon bünyesinde bir veri ihlali yaşanması durumunda şirket bu durumu öğrendiği andan itibaren en geç 72 saat içerisinde Kurul'a bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Kurulun da yaşanan bu ihlali kendi resmi internet sitesinde veya başka bir yöntem ile ilan etme hakkı KVKK'da düzenlenmiş olup [9]şu ana kadar tüzel kişiliklerde yaşanan pek çok ihlalin KVK Kurumuna ait resmi web sitesinde ifşa edildiği görülmektedir. Hal böyle olunca organizasyonlar için şöyle bir ikilem ortaya çıkmaktadır; yaşanan ihlalin kanuni yükümlülük çerçevesinde bildirilmesi ya da internet veya sair platformlarda ifşa edilip ticari itibarın zedelenmesi.

Bu kapsamda şirketlerin kendi içerisinde bilgi ifşasına ilişkin politika ve prosedürleri belirlemeleri büyük önem arz etmektedir. Zira bu sayede kurum içerisinde yaşanan bir usulsüzlük, ihlal vb. hallerde organizasyon kendiliğinden harekete geçecek ve bir nevi kurum içerisinde bir denetim mekanizması oluşturulacaktır.

Sonuç olarak; gelişmekte olan teknoloji ve yönetim biçimleri iş yapış şekillerini büyük ölçüde etkilemekte olup izlenmesi gereken farklı davranış modellerinden birisi de hiç kuşkusuz "whistleblowing" dir. Ülkemizde bu kapsamda henüz bir düzenleme mevcut olmasa da Avrupa Birliği bünyesinde kabul edilen bu kavram tüm dünya açısından önem arz etmekte ve zamanla organizasyonlar bünyesindeki süreçlere de eklenmesi beklenmektedir.

KAYNAKÇA

1-https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election

2-http://dergipark.gov.tr/download/article-file/403128, Sayfa 127

3-http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_en.htm

4-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md.3 /1/ (e) "Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,"

5-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Md.4/1 / (ç) bendinde yer alan işlendikleri, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi

6-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Md.12/1/( c) "Veri sorumlusu, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır"

7-https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/bc1cb353-ef85-4e58-bb99-3bba31258508.pdf

8-  https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5362/Veri-Ihlali-Bildirimi

9-  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Md.12/5 "...Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir."

[1] https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election

[2] http://dergipark.gov.tr/download/article-file/403128, Sayfa 127

[3] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_en.htm

[4]Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md.3 /1/ (e) "Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,"

[5] Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Md.4/1 / (ç) bendinde yer alan işlendikleri, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi

[6] Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Md.12/1/( c) "Veri sorumlusu, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır"

[7] https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/bc1cb353-ef85-4e58-bb99-3bba31258508.pdf

[8] https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5362/Veri-Ihlali-Bildirimi

[9] Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Md.12/5 "...Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir."

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions