Turkey: ICSID tahkimde onay şartı

Last Updated: 6 February 2019
Article by Sedef Kiliç
Most Read Contributor in Turkey, January 2019

ÖZET

Yakın geçmişte yabancı doğrudan yatırımların tâbi olacağı hukukî muamele, yabancı yatırımı kabul eden ev sahibi devletin inisiyatifinde bulunmakta idi. Yabancı yatırımcının yatırımını yapacağı ev sahibi ülke mahkemelerine karşı güvensizliğin veya tereddüdünün giderilerek yatırımın hukuki güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla, uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için küresel boyutta faaliyet gösterecek ve ortak kurallar oluşturacak tahkim merkezlerini kurulması gerekliliği hasıl olmuştur.

Bu kapsamda 14 Ekim 1966 yılında yürürlüğe giren Washington Sözleşmesi ile International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") kurulmuştur. ICSID, yatırımcı ile ev sahibi devlet arasında yatırımdan doğan hukuki uyuşmazlıkları siyasi ortamdan ayrı ve milli hukuktan bağımsız bir şekilde ele alan kurumsal tahkim merkezidir.

ICSID tahkime başvurulabilmesi için ise yatırımcının vatandaşı olduğu devlet ile ev sahibi devletin ICSID Konvansiyonu'na ("Konvansiyon") taraf olması şarttır. Ancak devletin Konvansiyon'a taraf olması, doğrudan ICSID'in yargılama yetkisinin kabulü anlamına gelmeyecek ve her sözleşme özelinde tarafların yargılama yetkisine onay vermesi aranacaktır.

Anahtar Kelimeler: ICSID, Tahkim, Onay Prosedürü, Tarafların Anlaşması, Yargılama Yetkisi.

GİRİŞ

Küresel boyutlu ticaretin ulusal pazarların yerini aldığı günümüzde ekonomik gelişmelerin bu denli global hale gelmesi, devletler arasında bir iş birliği oluşturulması gerekliliğini doğurmuştur. Yabancı yatırımların uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından birini oluşturduğu bu düzen, yabancı yatırımın ve yatırımcının korunması ihtiyacını gündeme getirmektedir.

Bu kapsamda devletler, kendi bünyelerinde bir yargı mekanizması oluşturmuş ise de, ticari tecrübeler, devletlerin yabancı yatırımcılara farklı muamele uygulayabildiğini göstermiştir. Bu nedenle, uluslararası ticaret uyuşmazlıklarını konu alan, global boyutta faaliyet gösterecek çözüm merkezleri kurulmuştur.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerce yabancı yatırımın vazgeçilmez bir unsur olarak görülmeye başlanması ve bu ülkelerin, yabancı yatırımcıları ülkelerine çekme arzusu karşısında yabancı yatırımcılar, uluslararası tahkim mekanizmalarının kabul edilmiş olmasını, yapacakları yatırımın bir koşulu olarak talep etmektedir. Zira yatırım tahkimi, yatırımla ilgili çıkması muhtemel bir uyuşmazlıkta taraflara öngörülebilir bir çözüm yolu sağlamaktadır.1

Bu kapsamda birçok girişimde bulunulmuş ve çeşitli kurallar çerçevesinde tahkim merkezleri kurulmuştur.

ICSID, uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının çözümü amacıyla 14 Ekim 1966 yılında yürürlüğe giren Washington Sözleşmesi ile kurulan ve uyuşmazlıkların, yatırımcı ile devlet arasındaki güvenin bozulmadan çözümlenmesini ve yabancı yatırımcının korunmasını amaçlayan uluslararası bir merkezdir.

Türkiye Konvansiyon'u 24 Haziran 1987 tarihinde imzalamış ve Konvansiyon, 2 Nisan 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

I. GENEL OLARAK ICSID

Gerek yatırım alanında uzmanlaşmış, yetkin bir merkez olması gerekse kendine has özel düzenlemeleri nedeniyle ICSID, yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için en sık işletilen mekanizmadır.

ICSID, yabancı yatırımları devletlerin arasındaki çıkar çatışmasından ve siyasi havadan bağımsız olarak çözüme kavuşturmayı ve büyük riskler alan yatırımcının hukuki güvenliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde özel nitelikli bir tahkim sistemi öngörmekte ve ulusal hukuklardan bağımsızlaşmaktadır.

Bununla birlikte Konvansiyon, akit devletleri, başka ülkelerde yabancı yatırımcı sıfatını haiz vatandaşlarına diplomatik himaye uygulamaktan men etmesi sebebiyle de kendine özgü bir yapıya sahiptir. Buna göre, Konvansiyon'a taraf hiçbir devlet, vatandaşının Konvansiyon'a taraf bir başka devlet ile olan uyuşmazlığına ilişkin olarak, vatandaşının ve diğer devletin Konvansiyon'da öngörülen tahkim yolunu kabul etmelerinden sonra diplomatik koruma yolunu işletemeyecektir. Ancak, Konvansiyon'a taraf diğer devlet, uyuşmazlığa ilişkin hakem kararına riayet etmezse, uyuşmazlığın tarafı olan kişinin vatandaşlığında olduğu devlet diplomatik koruma yoluna başvurabilecektir.

ICSID'in bu denli tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden bir diğeri ise, ICSID kararlarının taraf devletlerde otomatik tanıma ve tenfiz gücüne sahip olmasıdır.

II. ICSID TAHKİMİN YARGILAMA YETKİSİ

Yatırımlarla ilgili bir uyuşmazlığın ICSID nezdinde çözüme kavuşturulabilmesi için ev sahibi devlet ile yatırımcının vatandaşı bulunduğu devletin Konvansiyon'a taraf olması yeterli değildir.

ICSID'in yargılama yetkisine ilişkin düzenleme, Konvansiyon'un 25. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, bir yatırım uyuşmazlığının ICSID tahkim merkezi nezdinde çözülebiliyor olması için temel olarak aşağıdaki üç şartın sağlanması gerekmektedir:

  1. Taraflar arasında uyuşmazlığın çözümünde ICSID'in yetkili olduğu konusunda yazılı bir anlaşma bulunmalıdır. (Onay Prosedürü)
  2. Uyuşmazlık, bir akit devlet ile diğer bir akit devletin vatandaşı arasında olmalıdır. (Kişi Bakımından Yetki)
  3. Hukuki uyuşmazlık yatırımdan kaynaklanmalıdır. (Konu Bakımından Yetki)

Konvansiyon'un 36. maddesi uyarınca, ICSID nezdinde tahkim başvurusunda bulunmak isteyen taraf bu istemini yazılı olarak ICSID tahkim merkezinin Genel Sekreterliği'ne bildirir. Genel Sekreterlik, bu talep üzerine kendilerine iletilen başvuru açısından merkezin yukarıda sayılan şartlar açısından yargı yetkisi olup olmadığını değerlendirecektir. Genel Sekreterlik, bu değerlendirmeyi yalnızca davacının isteminde yer alan belgeler üzerinden yapacaktır. ICSID'in yetkisinin bulunmadığı açık ise, yani ev sahibi devletin ya da yabancı yatırımcının devletinin Konvansiyon'a taraf olmaması, ICSID'in yetkisini tanıyan yazılı onayın sunulmaması veya yatırımdan kaynaklanan bir hukuki uyuşmazlık olmaması gibi hallerde Sekreterlik başvuruyu reddedecektir. Bu karara karşı herhangi bir itiraz yolu mevcut olmayıp taraflar ancak yeniden bir başvuru ücreti ödeyerek yeni bir başvuru yapabilecektir. Şartların mevcut olduğu tespitinde ise Sekreterlik istemi tescil edecektir.

Ancak belirtmek gerekir ki, istemin tescil edilmiş olması, merkezin kesin olarak yetkili olduğunu göstermemektedir. Taraflar yargılamanın ilerleyen aşamalarında da yetkisizlik iddiasında bulunabilecektir.

III. ICSID TAHKİMDE TARAFLARIN ONAYI

Genel olarak tahkim, tarafların, bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır. Genel tanımdan hareketle, her tahkim prosedüründe olduğu gibi ICSID yargısında da tarafların bu konuda iradelerinin uyuşması esastır. Dolayısıyla, Konvansiyon'da da belirtildiği üzere, Konvansiyon'a taraf olmak başlı başına uluslararası yatırımlardan doğan uyuşmazlıklarda doğrudan ICSID tahkim yoluna gidileceği anlamına gelmemektedir.

Bu noktada tarafların ayrıca bir onay/rıza vermesi aranmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde bir onay, uyuşmazlığın çözümünde ICSID'e gidebilmek için zorunlu iken söz konusu onayın ön şartı ise Konvansiyon'a taraf olmaktır.

Taraflar tahkim yolu olarak ICSID tahkime başvurma iradelerini ortaya koymakla artık bu yola başvurmak ya da başvurulması halinde tahkimin ICSID bünyesinde yürütülmesine katlanmak zorundadır. Zira verilen onay, karşı tarafın muvafakati olmadan geri alınamayacak ve ICSID'in yargı yetkisine itiraz edilemeyecektir.

ICSID'in yargı yetkisi, tarafların bu konudaki yazılı irade beyanına bağlanmıştır. Yabancı yatırıma dair bir uyuşmazlıkta tarafların belirlenmesi, yargı yetkisinin tespitinde önem arz etmektedir. Zira Konvansiyon, her yabancı yatırımcıya değil, ancak vatandaşı olduğu devletin

Konvansiyon'a taraf olduğu yatırımcılara ICSID tahkimine başvurabilme imkanı vermektedir. Dolayısıyla onay için temelde üç hususun değerlendirilmesi gerekecektir: (i) ev sahibi devlet, (ii) yabancı yatırımcı ve (iii) yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu devlet.

ICSID'in yargılama yetkisi (jurisdictional capacity), ev sahibi akit devletle yabancı yatırımcı arasında çıkan ve gerek ev sahibi devletin gerekse yabancı yatırımcının vatandaşının hukuki ihtilafların ICSID'e arzını yazılı olarak kabul ettikleri durumlarda mevcuttur. Bununla birlikte Konvansiyon'a ilişkin genel bir onay değil, her somut olay için ayrı bir onay verilmesi gerekmektedir.

Her somut olay için onay aranması, devletlerin egemenlik ilkesi kapsamında onayın kapsamını sınırlayabilme hakkına dayanmaktadır. Nitekim konuyla ilgili olarak Türkiye, Konvansiyon'a taraf olurken, ülkesi sınırları içerisinde yer alan taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet ve diğer ayni haklarla ilgili uyuşmazlıklar için münhasıran Türk mahkemelerinin yetkili olduğunu belirterek, ICSID'in yetkisini sınırlayan bir çekince koymuştur.2

ICSID tahkim prosedürünü başlatan taraf, tarafların hakemlik davasının açılma kurallarına uygun olarak hakemlik konusundaki onaylarını bulunduran belgeleri de başvuru ile birlikte Genel Sekreterlik'e iletmiş olmalıdır. Bu noktada onayın içeriği de önem teşkil etmektedir. Zira taraflar, uyuşmazlığın konusu ile doğrudan ilgili tali iddiaların tahkim prosedürüne dahil olmayacağını kararlaştırmış ve çıkacak hangi ihtilaf için onay verdiklerini belirterek onayı sınırlamış olabilmektedir.

Bu noktada, ev sahibi devletin onayını sunma biçiminin tespiti önem arz etmektedir. Onay beyanı konusunda Konvansiyon'da özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle onayın verilme biçimine ilişkin farklı yolların seçilmesi gündeme gelecektir.

Konvansiyon'a göre ICSID yetkisine onay verilmesi, devletlerin Konvansiyon dışındaki herhangi bir çözümü reddetmiş sayılmaları anlamına gelecektir. Bununla birlikte, devletler onay verirken ön koşul olarak yerel, idari ve adli tüm çarelerin tüketilmesi şartını da öngörebilir. Bu durumda iç hukuk yolları tüketilmeden ICSID tahkime başvurulamayacaktır.

IV. ONAY YÖNTEMİ

Konvansiyon'da onayın hangi yol ile verilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle taraflar, farklı yollar ile onay verebilecektir.

Taraflar Arasındaki Anlaşma:

Onay verilmesindeki en basit ve bu nedenle de en sık başvurulan yöntem, tarafların aralarında akdedilecek anlaşmadır. Taraflar, aralarında akdedecekleri sözleşmeye bir kloz ekleyerek yahut ayrıca bir tahkim anlaşması akdederek ICSID'in yetkisini kabul edebilmektedir. Uygulamada ICSID, yorum konusunda kolaylık sağlamak amacıyla bu konuda konulabilecek örnek klozlar öngörmüştür.

Tarafların sözleşmelerine bu şekilde bir kloz koymaksızın yalnızca icap-kabul ilişkisi ile bir onay öngörmeleri yahut onayın öngörüldüğü bir hukuki belgeye atıf yapılması yolu ile de bu şart sağlanabilecektir.

Ev Sahibi Devletin Ulusal Yatırım Mevzuatı:

Tarafların açıkça anlaşmalarından başka bir ihtimal ise ev sahibi devletin ulusal yatırım mevzuatı ile, yabancı yatırımcılara ilişkin yatırım uyuşmazlıklarının çözümü konusunda ICSID'in çözüm merkezi olarak tayinidir. Bu ihtimalde yalnızca yabancı yatırımcının onay vermesi ile onay koşulu gerçekleşmiş olacaktır. Ancak yabancı yatırımcının onay verdiği durumlarda onayın kapsamı, ev sahibi devletin yatırım mevzuatında öngördüğü ile sınırlıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ev sahibi devletin iç hukuku değiştirme yetkisinin halen kendisinde bulunduğudur. Bu nedenle yatırımcı, en kısa sürede iradesini onay yönünde kullanarak icabı kabul etmelidir.

Türkiye, yabancı yatırımlarla ilgili koşulları düzenlemek için 2003 yılında 4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" ile yabancı sermaye akışını destekleyici bir adım atmıştır. İşbu Kanun'un ¨Doğrudan Yabancı Yatırımlara İlişkin Esaslar¨ başlıklı 3. maddesinde yer alan, "Uyuşmazlıkların Çözümü" kısımda, özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile yabancı yatırımcıların idare ile yaptıkları kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için, görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra, ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla, milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabileceği düzenlenmiştir. Milletlerarası tahkim alternatif bir çözüm yolu olarak gösterilmiş fakat doğrudan ICSID tahkimi yetkilendirilmemiştir.

Dolayısıyla Türkiye bakımından ulusal mevzuat yoluyla ICSID tahkimine verilmiş bir onaydan söz edilemeyecektir.

Çok Taraflı Uluslarası Anlaşmalar:

Ev sahibi devlet ile yatırımcının vatandaşı bulunduğu devletin taraf olduğu uluslararası çok taraflı anlaşmalarda, uyuşmazlık çözümü için ICSID tahkimine onay verildiği kararlaştırılabilecektir. Örnek olarak, Türkiye'nin taraf olduğu Enerji Şartı Antlaşması'nda yer alan madde ile ICSID tahkim açıkça onay verilmiş ve bu onaydan hareketle, ICSID nezdinde Türkiye aleyhine dava açılmıştır.

Yatırımcının Vatandaşı Bulunduğu Devlet İle Ev Sahibi Devlet Arasında Akdedilen İki Taraflı Yatırım Anlaşması:

ICSID tahkiminin yaygınlaşması ile tarafların ön şart olarak öngörülen onaya ilişkin çeşitli anlaşmalar yaptıkları uygulamada sıkça görülmektedir. Bu yöntem ile taraf devletler, diğer tarafın vatandaşı olan yatırımcılara tahkim iradesi yönündeki icaplarını sunmuş olurlar. Yatırımcının işbu icabı kabulü ile de tahkim anlaşması ile onay şartı gerçekleşmiş olur. Bu yöntem ile taraflar arasında doğrudan temas dahi olmaksızın tahkim anlaşması dolaylı yoldan kurulur.

Ancak bu yöntemde dikkat edilmesi gereken husus, anlaşmanın içeriğinin hangi şekilde düzenlendiğidir. Zira bazı anlaşmalar doğruda açık onay vermek yerine onay taahhüdü veya onay konusunda iyi niyet şeklinde düzenlenmiş olabilmektedir.

Onay konusunda iyiniyet olarak değerlendirilebilecek durumlarda tarafların yatırım anlaşmalarında ICSID merkezinin yetkisini tanıma konusunda iyiniyetli olacaklarını bildirdikleri klozların, kesinlik arz etmediğinden, ICSID'in yetkisine ilişkin onay anlamına gelmeyeceği açıktır. Bu anlaşma yalnızca, haklı bir neden olmaksızın ICSID tahkime onay verilmesinden kaçınılamayacağı şeklinde yorumlanacaktır.

Onay Verme Taahhüdü ise, taraflar arasındaki anlaşmada doğabilecek ve ICSID'de çözümü öngörülecek bir uyuşmazlık olması halinde taraflar önceden bu tarz bir durumun doğduğu anı öngörerek onay verileceğini peşinen sözleşmelerine yazmış olabilirler. Ancak bu taahhüt de doğrudan onay verildiği anlamına gelmez. Sözleşmeye dayalı bir uyuşmazlık ortaya çıktığında tarafların ayrıca onay vermesi gerekmektedir. Ancak, sözleşmede taahhüt olmasına rağmen onay verilmemesi halinde tarafların sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal ettiği ve karşı tarafın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanabileceği sonucuna varılmaktadır.

V. ONAYIN ZAMANI

Onay, tahkim talebinin merkeze iletildiği anda, yani başvuru anında var olmalıdır. Onaydaki sakatlık halleri ise hakem mahkemesi kararını verene kadar düzeltilebilecektir. Yatırımcı onayın verildiği anda, Konvansiyon'a taraf devletin vatandaşı olmalıdır. Bu halde akit devlet vatandaşı olup olmama anı, onayın verildiği ana göre değerlendirilecektir.

Bununla birlikte, Konvansiyon'da, uyuşmazlığın çözümü için ICSID tahkime onay verilmesi halinde yetkinin münhasıran ICSID'de olacağı belirtilmiştir.

SONUÇ

Yatırımcı ile ev sahibi devlet arasındaki uluslararası yatırımdan doğan uyuşmazlıkların güven ortamında ve milli hukuklardan bağımsız şekilde halli için uluslararası bir konvansiyon ile kurulan ICSID, taraflara adil bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Kurumsal tahkim kuralları çerçevesinde değerlendirmelerini yapan ICSID'in yargılama yetkisi, tarafların bu yargılama yetkisini bir onayla kabul etmeleri şartına bağlanmıştır. Devletler, ICSID tahkimine bir kere onay vermekle, verilecek hakem kararlarının kendileri açısından bağlayıcı olduğunu ve ayrıca bir tanıma veya tenfiz işlemine gerek kalmaksızın iç hukukta uygulanabilir olduğunu da kabul etmektedir. Anılan bu onay sıkı koşullara bağlanmamış, yazılı olmak kaydıyla çok çeşitli kaynaklar vasıtasıyla verilmesi ve hatta onayın şarta bağlanması yahut sınırlandırılması mümkün kılınmıştır. Böylece hem yabancı yatırımcıya ICSID tahkimine başvurma imkanı verilirken hem de devletin yargı yetkisi arasındaki denge kurulmaya çalışılmıştır. Taraflarca verilecek onayın yorumu ise, ICSID'in yetkisinin tespiti noktasında dikkatle değerlendirilecektir.

Footnotes

1. DOST Süleyman, Yabancı Yatırım Uyuşmazlıkları ve ICSID Tahkimi, 1. Baskı, Asil Yayın, Ankara 2006, s. 1

2. Türkiye'nin koyduğu bir diğer çekince ise, 64. maddede yer alan tahkim kararlarının uygulanması ve yorumlanması konusunda ortaya çıkacak uyuşmazlıkların müzakere yolu ile giderilememesi durumunda, konunun ICSID'e iletilmesi hususuna ilişkindir. Bu çekince ile Türkiye, bu gibi durumlarda uyuşmazlığın, taraflar arasında yapılacak anlamlı müzakereler yoluyla çözüleceğini belirterek, çözüm için üçüncü bir tarafa başvurulmayacağı kaydını koymuş bulunmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions