Turkey: Rekabet hukuku kapsaminda birleşme ve devralmalar (yoğunlaşmalar) - I

Last Updated: 21 January 2019
Article by Eda Sertkaya

ÖZET

Birleşme ve devralmalar, birçok hukuk dalını yakından ilgilendirmekle birlikte söz konusu işlemlerin kavramsal olarak değerlendirilmesi incelendiği alana göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple de terimsel karışıklıklar ortaya çıkabilmektedir.

Birleşme ve devralmalar birçok kanuni düzenleme kapsamında ele alınmış olmasına rağmen, rekabet hukuku anlamında daha farklı bir yaklaşım ile tanımlanmıştır. Bu bağlamda, rekabet hukuku çerçevesinde incelenen birleşme ve devralmalar, "yoğunlaşma" adı altında değerlendirilmektedir ve bu işlemler, Türk Rekabet Hukuku mevzuatı uyarınca denetim altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Birleşme ve Devralma, Rekabet Hukuku, Yoğunlaşma, Kontrol, Rekabet Kurulu.

GİRİŞ

Birleşme ve devralma kavramları incelendiği alana göre farklı değerlendirilmekte ve tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu kavramlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") kapsamında sadece ticari şirketler açısından ele alınmışken, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ("RKHK") kapsamında çok daha geniş değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, rekabet hukuku ve ticaret hukuku birleşme ve devralmalara karşı farklı yaklaşımlara sahiptir ve bu durum kavramlar konusunda terimsel karışıklıklara sebep olabilmektedir. Nihayetinde rekabet hukukunun birleşme ve devralmalara yaklaşımı daha çok iktisadi temellere dayanmaktadır ve bu işlemlerin denetlenmesine ilişkin RKHK'nın 7. maddesindeki düzenleme, genel anlamıyla piyasa yapısını kontrol etmeye yöneliktir. Bu nedenle TTK kapsamında sorun teşkil etmeyecek bir işlem, rekabeti sınırladığı veya ortadan kaldırdığı gerekçesiyle RKHK'ya ve ona dayanılarak çıkarılmış 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu ("Kurul")'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca sorun teşkil edebilmektedir. Söz konusu Tebliğ'de izne tabi işlemler için 1997/1 sayılı Tebliğ'den farklı olarak sadece ciro eşikleri dikkate alınmaktadır ve izne tabi işlemler için Rekabet Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Kurul çeşitli kararlar verebilmektedir. Kurul tarafından verilen kararlar izin verme, izin vermeme ve şartlı izin olacak şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmamızda, Türk Rekabet Hukuku anlamında birleşme ve devralmalar ile 2010/4 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde izne tabi işlemleri ve bildirim prosedürünü inceliyor olacağız.

1. BİRLEŞME VE DEVRALMA KAVRAMLARI

1.1. TTK KAPSAMINDA BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

TTK'nın 136. maddesi çerçevesinde birleşme şu şekilde tanımlanabilir: "Birleşme, bir veya birden fazla ticaret ortaklığının malvarlıklarının tasfiye edilmeksizin diğer bir ticaret ortaklığı tarafından devralınması, devralınan malvarlıkları karşılığında, devralan ortaklığın paylarının devrolunan ortaklık veya ortaklıkların ortakları tarafından kendiliğinden iktisap edilerek devralan ortaklığın ortağı olmaları olayıdır."1

Nitekim, yine TTK'nın 136. maddesi uyarınca, birleşme bir ticaret ortaklığının, bir ticaret ortaklığını veya birden çok ticaret ortaklığını devralması şeklinde gerçekleşiyorsa bu tür birleşme Kanun tarafından "devralma şeklinde birleşme" olarak adlandırılmaktadır. Bu türe uygulamada "katılma" veya "iltihak" da denilmektedir.2 Bununla birlikte, yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşıldığı üzere birleşme kavramı, devralma ve yeni kuruluş türündeki birleşmeleri kapsayan bir üst kavramdır.3

Doktrinde birleşme ve devralmalara ilişkin unsurlar, TTK'nın 136. maddesi ve onun ışığında yapılan tanımlardan yola çıkılarak ortaya konulmuştur. Bunlar; birleşen veya devrolan ortaklığın infisah etmesi, tasfiyesiz olarak malvarlığının intikali, külli halefiyet gereği eski şirketin malvarlığının aktif ve pasifleriyle olduğu gibi yeni şirkete geçmesi ve malvarlığının devri için her malvarlığına özgü devir şekilleri gerekmeden devredilmesi olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bununla birlikte, birleşme için en az iki tane ticaret şirketi olması şarttır ve bu bütün birleşme tanımları için geçerli temel bir ayrımdır. Ancak, en fazla kaç şirketin birleşebileceğine ilişkin kanuni bir sınırlama mevcut değildir. En nihayetinde, ticaret şirketi dışındaki birleşmeler TTK kapsamında değerlendirilmemektedir.4 Bu durumda örneğin, bir ticaret ortaklığı ile bir adi ortaklık arasındaki birleşme, TTK anlamında bir birleşme olarak ele alınamayacaktır.

1.2. 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ("KVK") KAPSAMINDA BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Her ne kadar KVK kapsamında birleşme kavramı tanımlanmamış olsa da, KVK'nın 18. ve 19. maddeleri doğrudan birleşme ve devralma işlemleri ile ilişkilidir.5

KVK ile TTK'da yer alan birleşme kavramları birbirlerinden farklı anlamlar taşımaktadır.  Nitekim, TTK çerçevesinde birleşme tasfiye hükmünde kabul edilmemişken KVK kapsamında birleşme işlemi tasfiye hükmünde kabul edilmiştir. Yukarıdaki kanun maddeleri ve yapılan açıklama doğrultusunda birleşme, bir veya birden fazla kurumun diğer bir kurumla birleşmesi ve birleşme sonucu infisah eden kurumların tasfiye hükmünde olduğu şeklinde açıklanabilecektir.6

Birleşme işlemi, yeni kuruluş veya devir (katılma) yoluyla yapılıyor olmasına bakılmaksızın KVK'nın 18. maddesi uyarınca yapılıyor ise "vergili birleşme" olarak adlandırılmakta ve vergili birleşmeler "birleşme" olarak kabul edilmektedir. Yine KVK'nın 19. ve 20. maddeleri uyarınca, vergisiz birleşme, devir hükmünde kabul edilip bu birleşmeler "devir" olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan, birleşme işleminin devir olarak kabul edilebilmesi için KVK'nın 19. maddesinde ayrıca iki şart belirtilmiştir. Bu şartlara göre, birleşme işleminin sonucunda infisah eden kurum ile birleşen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması ve devrolan kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, devralan kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi gerekmektedir.7

2. BİRLEŞME VE DEVRALARMALARIN REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ

2.1 BIRLEŞME VE DEVRALMALARIN REKABET ÜZERINDEKI ETKILERI

RKHK çerçevesinde değerlendirilebilecek birleşme ve devralmalar, TTK kapsamında belirlenmiş teknik veya hukuki anlamdaki birleşme ve devralmalar ile sınırlandırılamaz.8 Nitekim, rekabet hukuku açısından önemli olan birleşme ve devir işleminin niteliği olmayıp iktisadi merkezileşmenin ortaya çıkıp çıkmadığı ve dolayısıyla rekabetin kısıtlanıp kısıtlanmadığı olgusudur. Nihayetinde ekonomik gücün merkezileşmesinde birleşme ve devralmaların rolünün oldukça büyük olması sebebiyle söz konusu işlemler rekabet hukukunu da yakından ilgilendirmektedir ve bu kapsamda düzenlemelerin olması kaçınılmazdır.

İktisadi merkezileşmenin piyasa ve piyasadaki rekabetin veya sağlanmak istenen rekabetin üzerinde olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu etkileri de olabilmektedir.9

Uygulamada da görüldüğü üzere, ticari ortaklıklar çeşitli amaçlar doğrultusunda bir araya gelmektedirler.  Nitekim Durukan'a göre, birleşmeler daha fazla ciro ve kar sağlayarak zorlu piyasa koşullarında daha az riskle rekabet avantajı sağlamaktadır.10 Yine Aslan'a göre, birleşmeler, en verimli üretim seviyesi olan ölçek ekonomilerine ulaşmayı sağlayarak daha ucuz üretim yapılabilmesini sağlamaktadır ve kriz dönemlerinde şirket iflaslarını engelleyip genel mahiyette ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, küçük işletmeler birleşme yoluyla ulusal ve uluslararası platformda büyük işletmelere rakip olarak rekabete katkıda bulunabileceklerdir.11

Birleşme ve devralmaların yukarıda belirtilen olumlu etkilerinin yanı sıra ekonomi ve piyasa üzerinde etkisini gösteren ciddi nitelikte olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu bağlamda, birleşme veya devralma işlemlerinin doğuracağı olumsuz etki ve sonuçların da dikkate alınması gerekmektedir. Öncelikle, bu tür oluşumların pazarda yeni kapasite yaratmadan var olan kapasitenin el değiştirmesi ve bu sebeple rakip sayısının azalmasından kaynaklı olarak rekabetin zarar görmesi yönünde sonuçları olabilmektedir. Bununla birlikte, birleşme/devralma süreci ile birlikte, hiçbir alıcı veya satıcının tek başına fiyatları etkileme yeteneğinin olmadığı bir piyasadan, fiyatların tekeller tarafından belirlendiği bir piyasaya geçilir. Söz konusu piyasada ekonomik gücün kötüye kullanılması mümkündür ve böyle bir piyasada üretim faktörlerinin etkin ve verimli kullanılmasından, gelir paylaşımının adilliğinden veya tüketicinin menfaatlerine uygun fiyat seviyelerinden söz edilemez.12

Birleşme ve devralmaların rekabet üzerindeki olumsuz etkilerini farklı bir yaklaşım ile ele alıp sınıflandırmak gerekirse; bu etkileri anti rekabetçi etkiler olarak nitelendirip "tek taraflı" ve "koordine edilmiş" etkiler olarak ikiye ayırmak mümkün olacaktır.13 Birleşme ve devralmalar piyasada faaliyet gösteren teşebbüsler arasında rekabeti engelleyici açık ya da gizli anlaşmalar yapılmasını kolaylaştıracak bir ortam meydana getiriyorsa koordinasyon etkileri söz konusudur.14 Birleşme ve devralmaların tek taraflı etkileri ise rakiplerin işbirliğine ihtiyaç duymaksızın kendi davranışları ile fiyatları artırabildiği ve kaliteyi azaltabildiği durumlarda söz konusu olmaktadır.15

*devamı bir sonraki sayıda...

Footnotes

1 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013, s.609

2Tekinalp, a.g.e, s.609

3 "Anonim Ortaklıkların Birleşmesi", Hamdi Yasaman, 1987, 205, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü

4 "Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi", Hikmet Sami Türk, 1986, 185, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü

5

Birleşme

MADDE 18- (1) Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye matrah olur.

(2) Tasfiye kârının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçerlidir.

Şu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. Birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerlenir.

(3) Kanunun 17 nci maddesine göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur.

Devir, bölünme ve hisse değişimi

MADDE 19- (1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi. (2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.

6 "İşletme Birleşmelerinin TFRS-3, TTK ve VUK Kapsamında Değerlendirilmesi ve Birleşme Başarısının TOPSİS Yöntemi Belirlenmesi", Abdurrahman Gümrah; Mustafa Mortaş, 2016, 6, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi

7 Gümrah; Mortaş, a.g.m, s.42

8 "Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve Hukuki Sonuçları", Metin Topçuoğlu, 2001, 64, Rekabet Kurumu Yayını

9 Ali Hamza Şahin, "Türk Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalarda (Yoğunlaşmalarda) Yan Sınırlamalar", T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, s.11

10 "Kapitalistleşme Sürecinde Sanayileşme Yoğunlaşma İlişkisi ve Rekabet", Tülin Durukan, 2003, Rekabet Kurumu Yayını

11  İ. Yılmaz ASLAN, Rekabet Hukuku (Teori, Uygulama ve Mevzuat), Ekin Kitabevi, Bursa, 2007, s. 314

12 Nilgün Dolmacı, "Yoğunlaşmaların Kontrolü ve Şartlı İzin", T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2011, s.45

13 Remzi Özge ARITÜRK, "Birleşmelerin Kontrolünde Kullanılan Esasa İlişkin Test AB Deneyimi ve Türkiye İçin Çıkarımlar", Ankara Rekabet Kurumu Yayını Uzmanlık Tezi, 2008, s.5

14 Şahin, a.g.e., s.13

15 Arıtürk, a.g.e, s.6

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions