Turkey: Kişisel Verilerin Korunmasında 10 Hatalı Uygulama

Last Updated: 15 January 2019
Article by Ozbek Attorney Partnership

Kişisel verilerin korunması, özellikle son bir yıldır gündemden düşmeyen bir konu. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile, kişisel verileri kontrol eden tüm gerçek ve tüzel kişilere, bu verilerin güvenliğini sağlanma yükümlülüğü getirilmiş durumda. Kanun'da, AB mevzuatındaki düzenlemelerden farklı olarak, veri sorumluları ve veri işleyenlere müşterek mesuliyet getiriliyor ve ayrıca, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmaması durumunda çeşitli idari para cezalarının uygulanması öngörülüyor. Kanun uyarınca, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde veri sorumluları 15.000 TL ila 1.000.000 TL arasında değişen idari para cezalarına tabi tutulmuş.

Küçük ve orta ölçekli şirketler, faaliyetlerinin gerektirdiği güvenlik, gizlilik ve mevzuata uyum konularının yönetilmesi için gereken tecrübe ve kaynaklara her zaman sahip olamayabiliyor. Ancak, gizlilik ve veri güvenliği konularının iyi yönetilmemesi sonucunda doğabilecek hukuki ve ticari riskler, göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Aşağıda, bu konuda şirketlerce sıkça yapılan 10 hatalı uygulamaya yer veriyoruz:

1. Gizlilik ve güvenliğe ilişkin yasaların kendilerine uygulanmayacağının varsayılması

Şirket yöneticilerinin, yeterli seviyede veri güvenliği sağlanmaması veya gizlilik kurallarına uyulmamasından doğabilecek sonuçlara gereken dikkat ve özeni göstermediği durumlara sıklıkla rastlanılıyor.

Kanun'un getirdiği ağır düzenlemeler göz önüne alındığında, şirketlerin bu konularda davalarla karşılaşmaları artık çok daha ciddi bir olasılık.

Veri gizliliği ve güvenliğine ilişkin mevzuata uyulmaması veya bu hususlarda basiretli şekilde davranılmaması nedeniyle şirketlerin zarara uğraması halinde, yönetim kurulu üyeleri, şirket müdürleri ve duruma göre yöneticilere karşı, sorumluluk davalarının açılması da mümkün olabilir diye düşünüyoruz.

2. İlgili mevzuatın göz ardı edilmesi

Bazı şirketler, faaliyetlerinin geniş bir yelpazedeki kanuni düzenlemelere tabi olduğu ve genel kabul görmüş bazı uygulamalara uygun şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda gerekli özeni gösteremeyebiliyor. Kişisel verilerin toplanması, kullanılması, saklanması, transferi; yani kısaca işlenmesinin, artık kanuni düzenlemelere tabi olduğu göz ardı edilemez. Ve unutulmamalı ki, bu düzenlemelere uyulmamasının çok ağır sonuçları var.

Veri gizliliği ve güvenliği yükümlülüklerine uyulmaması, hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalınması riskinin yanı sıra, uluslararası şirketler, büyük şirketler grubu veya kurumsal müşterilerle anlaşma yaparken, ihalelerde veya iş ortağı kurulurken de şirketlere beklenmedik şekilde ek külfetler getirebilir, hatta beklenmedik şekilde dert açabilir. Büyük bir şirketten alınacak iyi bir iş teklifi, şirket tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına tam olarak uyulduğu, verileri işlenen kişilerin onaylarının alınmış olduğu gibi hususlarda sözleşmede garanti ve taahhüt verilmesine ya da duruma göre şirketin ISO 27001 belgesine sahip olması şartına tabi tutulabilir. Ülkemizdeki yeni veri gizliliği ve güvenliği rejimi ile, veri işleyen bir start-up'ın bile, daha büyük ölçekteki şirketler gibi endüstri standardında bir güvenlik ve takip sistemine sahip olması gerekiyor. Bir şirket, faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak sağlam bir yapıya sahip değilse, potansiyel müşteri veya iş ortaklarının beklentilerini karşılamakta zorlanacak ve ihale/sözleşme ön şartlarını sağlayabilmek için, belki de üç yıllık bir sürede oturtulabilecek bir yapıyı, üç aylık bir sürede kurmak zorunda kalacaktır. Müşterinin öngördüğü şartların yerine getirilememesi halinde ise, ihale dışı kalacak ve/veya sözleşmeyi imzalayamayabilecektir.

3. "Nasılsa biz radar altında kalırız" diye varsaymak

Çok sayıda şirket de, küçük oldukları için denetime tabi olmayacaklarını düşünerek zaman zaman yasal yükümlülüklerini görmezden gelebiliyor. Bu belki bir süre gerçekten mümkün olabilse de, bu durumun uzun sürmesini beklemek gerçekçi olmaz. Zira, Kanun'un uygulanmasında bir şirketin büyük veya küçük ölçekli olmasından çok, gerçekleşen güvenlik saldırısının veya kanuna aykırı uygulamanın ilgili kişiler üzerinde yarattığı etki değerlendirilecektir. Ciddi bir etkinin varlığı halinde, bunun sadece beş kişilik bir şirketçe yapılmış olmasının da hiçbir önemi olmayacaktır.

4. Şirket içi süreç ve politikalara olan ihtiyacın önemsenmemesi

Bazı şirket yöneticileri ise, başarının sırrının her zaman atak davranmakta gizli olduğu inancı ile, belirli konularda şirket içi süreç ve politikalar oluşturulmasının onları yavaşlatacağını düşünebiliyor.

Veri sorumlusu şirket tarafından, hangi bilgilere kimler tarafından erişilebileceği veya hangi kullanımların yasak olduğunu belirleyen kuralların var olmaması halinde, çalışanların, taşeronların ve hatta ziyaretçilerin bile yanlışlıkla gizli ve hassas bilgilere erişmesi ve bunları uygunsuz şekilde kullanması söz konusu olabilir. Şirket içi süreç ve politikalar, işin nasıl yürütüleceği konusunda bir kılavuz niteliğinde olacağından, kararların da daha hızlı şekilde alınmasını sağlar. Doğru şekilde uygulandığında, etkin bir işleyişe kavuşulur ve şirketin hedefleri doğrultusunda hata riski en aza indirilir.

5. Sorumluluğun kendilerinde olmadığı inancı

Birçok şirkette, gerekli ekipmanın veya personel yükünün şirket bünyesinde taşınması için yeterli kaynak bulunmaması gibi sebeplerle, bazı hizmetler üçüncü kişilerden alınıyor, belli fonksiyonlar taşeronlara devrediliyor veya operasyonlar bulut üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak unutulmamalı ki Kanun'a göre, bu durumlarda da veriyi toplayan şirketin sorumluluğu devam ediyor. Verinin Kanun'a aykırı şekilde işlenmesi veya yeterince korunmaması durumunda, üçüncü kişi servis sağlayıcı değil, esas müşterilerin muhatabı olan şirket dava riskiyle karşı karşıya kalabilecek, ayrıca ciddi itibar kaybına uğrama riski olacaktır.

6. Yeterli seviyede güvenliğin sağlanmaması

Kanun'la getirilen yeni düzenlemelere göre, veri sorumlularının, verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı erişimi önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketin büyük olmaması, depolanan veya işlenen verinin güvenliğinin sağlanması için gereken kaynak, teknoloji ve uzmanların kullanılmaması için mazeret sayılamaz.

Güvenlik ihlallerinin önlenmesinin önemi aşikardır; zira ciddi bir ihlal halinde şirket faaliyetleri kesintiye uğrayabilir. Şirkette kapsamlı bir güvenlik programı bulunması, potansiyel güvenlik saldırıları ve bunların yıkıcı sonuçlarıyla karşılaşma riskini azaltır.

Veri sorumlusu bir şirket, güvenlik ihlaline uğraması halinde en kısa sürede verinin sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("Kurul") bilgi vermekle yükümlüdür. Kurul bu durumu kendi internet sitesinde veya uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir. Kurul'un ihlalden haberdar olmasını takiben, şirket faaliyetleri hakkında soruşturma başlatılabilir ve bu da ciddi masraflara yol açabileceği gibi faaliyetlerin kesintiye uğramasına da sebep olabilir.

7. "Ne kadar çok o kadar iyi" yaklaşımı

Bazı şirketlerin, verilerin daha sonra gerekebileceği veya depolanmasının ucuz olması gibi gerekçelerle, gereğinden fazla veri toplama eğiliminde olduğu da görülüyor. Bu pratik bir uygulama gibi görünse de, şirketin nezdinde ne kadar çok veri varsa, kanuna aykırılık riskinin artacağı ve veri güvenliği ihlallerine de daha açık olacağı unutulmamalı.

Çok fazla ya da gereğinden fazla veri işlenmesi yasalara uygunluk konusunda da sorunlara yol açabilir; zira bazı kanunlara göre kurumların, amacının gerektirdiği minimum verilerden fazlasını toplaması yasaklanmaktadır. Çok fazla veri tutulması şirkete ek yük de getirebilecektir. Örneğin, Kanun'a göre kişisel verileri tutulan gerçek kişilerin ilgili şirketten bu verilere erişim talep etme hakkı vardır. Böyle bir talepte bulunması halinde, şirket farklı yerlerde, farklı mecralar üzerinde veya farklı formatlarda bulunan tüm verilere dair ilgiliye bilgi vermekle yükümlü olur. Şirkette ne kadar çok veri varsa, bunların toplanması da o kadar çok zaman alacak ve o derecede iş yükü gerektirecektir. Diğer yandan, çok fazla verinin gereksiz yere işlenmesi, Kanun ve ikincil mevzuat çerçevesinde hazırlanması gereken veri envanterlerinin tutulması, takibi, güncelliğinin sağlanması ve saklama ve imha politikalarının uygulanması açısından da şirkete çok ciddi ve gereksiz ek maliyet ve külfet doğuracaktır. Büyük miktarlarda veri toplanması güvenlik riskini de arttırır. Veri ne kadar çoksa, çalınma olasılığı da o kadar artar.

8. Komşunun güvenlik politikalarını taklit

Bazı şirketler, doğrudan başka bir şirketin internet sitesinde yer alan gizlilik politikası metnini kopyalayarak hukuki danışmanlık masraflardan kurtulmayı da umabiliyorlar. Böyle bir durumda ne metnin ne anlama geldiği tam olarak anlaşılıyor, ne de söz konusu politikaların o şirket özelinde süreç ve uygulamalara uygun olup olmadığı inceleniyor. Bu şekilde 'ödünç alınan' bir metin, başka bir şirketin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olacağından ve 'komşunuzun' uygulamaları sizinkinden farklı olabileceğinden (ve daha kötüsü, kanuna da aykırı olabileceğinden) ilk başta kolay bir çözüm gibi görünen bu yol, aslında sorunu halletmek çok uzak olacaktır. Hatta hukuki açıdan bakıldığında, gerçek dışı beyan ve taahhüt verilmesi ve haksız rekabet olarak dahi nitelendirilebilecektir.

Ödünç alınmış bir gizlilik beyanı, müşterilere ulaşma yarışında size ciddi zararlar verebilir. Şirketinize özel değerleri, uygulamaları ve amaçlarınızı yansıtmaz ve vermek istediğinizin dışında taahhütler içerebilir.

9. Verilen taahhütlerin tam olarak anlaşılmaması

Hukuki dokümanların fazlaca uzun ve anlaşılmaz olabildiği bir gerçek. Ancak bu durum maalesef bu belgelerin eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi gereğini ortadan kaldırmıyor. Bazı şirketlerin gizlilik beyanlarında "kişisel verilerinizi hiçbir zaman satmayacağız" ifadesi yer alır. Bu ifade ilk beyan edildiği zamanda şirketin gerçek niyetini yansıtıyor olsa bile, şirket hisselerinin veya varlıklarının bir kısmının satılması olasılığını dikkate almaz. Şirketin en önemli varlığı sahip olduğu veri tabanı olduğundan, böyle bir beyan, şirket varlıklarının satışına engel teşkil edebilir, zira veriler satılamayacaktır.

10. Anonim hale getirmenin etkilerinin yanlış anlaşılması

Veri güvenliği konusu tartışıldığında, "elimizde hiçbir kişisel veri yok, tüm veriler anonim hale gelmiş durumda, hiçbir kişi ile ilişkilendirilemeyecek durumda" dendiği de sıkça duyduğumuz bir ifade. Belki bu uzun zaman önce doğru olabilirdi ama, anonim hale gelmenin belli bir veri ile belli bir kişinin ilişkilendirilmesine engel teşkil ettiği gibi bir bakış, bugün itibariyle doğru ya da gerçekçi olmayabilir. Veri analizi (data analytics), büyük veri (big data), semantik (semantics) ve diğer araçların bulunduğu bir dünyada bugün anonimlikten söz etmek de nerdeyse imkansızlaşıyor. Yetkin bir veri uzmanının anonimlik kabuğunu kısa sürede kırması olasılığı oldukça yüksek.

Proaktif Yaklaşım

Günümüzde tüm şirketlerin gizlilik ve veri güvenliği konusunda proaktif davranması gerektiği çok açık. Küçük ölçekli veya kısıtlı kaynakları olan bir şirket olmak bu ihtiyacı ortadan kaldırmıyor.

O nedenle:

  • Kişisel veriler ile hassasiyet taşıyan ticari verilerin kullanılmasına ilişkin uygulama ve süreçlerinize dikkat gösterin.
  • Verilerin ne zaman ve kimlerden toplanacağını, verinin ne şekilde kullanılacağını, depolanacağını, devredileceğini ve imha edileceğini gösteren bir veri akış tablosu ve envanteri oluşturulması ve bunun güncel tutulması için zaman ayırın.
  • Şirketiniz için mevzuatın gereklerini karşılayan bir veri gizliliği ve güvenliği politikası ve uyum programlarını tasarlayın.
  • Bu politikaları, şirketinizin uygulamalarını, şeffaf şekilde gösteren bir beyan haline getirip paylaşın.
  • Şirketiniz ve faaliyetlerinizle ilgili gelişmeleri göz önüne alarak politikalarınızı periyodik olarak güncelleyin.
  • Yönetici, çalışan, hizmet sağlayıcı ve taşeronlarınızı yükümlülüklerinin farkında olmaları için eğitin.
  • Etkin bir veri yönetim sistemi kurmayı ertelemeyin. Unutmayın, sonra aniden bir veri işleme faaliyetlerinize dair inceleme ya da teftişle karşı karşıya kaldığınızda çok daha ağır faturalar ödemek zorunda kalabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions