Turkey: Hazine ve maliye bakanlığı tarafından dövizle sözleşme yasağına getirilen yeni istisnalar

Last Updated: 3 December 2018
Article by Hatice Zümbül and Alper Örnek

I. GİRİŞ

85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri birtakım sözleşme tiplerinde yer alan bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak belirlenmesinin yasaklanmasının akabinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.10.2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile düzenlenen hususlar, 16.11.2018 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğ ile yeniden düzenlenmiştir. 

II. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

Hukuki bir sonuç doğurmak amacıyla, iki ya da daha fazla kişinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile gerçekleştirilen hukuki işleme sözleşme denir. Kural olarak, hak ve fiil ehliyeti bulunan herkes, emredici hükümlere aykırı edimler içermemesi kaydıyla, her türlü sözleşme ilişkisine girmeye muktedirdir.

Bu durum Anayasa'nın "Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti" başlıklı 48. maddesinde şöyle ifade edilmiştir;

"Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir."

Anayasa'nın tanımış olduğu sözleşme hürriyeti, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") "Sözleşme Özgürlüğü" başlıklı 26. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır;

"Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler."

III. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANMASI VE 32 SAYILI KARAR İLE TEBLİĞ(LER)

Kişilerin sahip olduğu sözleşme özgürlüğünün ancak kanun ile öngörülen çerçevede sınırlandırılabileceği TBK'nın 26. maddesi ile sabittir. Ancak, 12.09.2018 tarihinde yayımlanan 85 no.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın ("32 sayılı Karar") 4. maddesine eklenen (g) bendi ile kişilerin sözleşme özgürlüğüne doğrudan müdahale edilmiştir;

"g) Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım – satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz."

32 Sayılı Karar, 11.08.1989 tarihinde yayımmlanarak yürürlüğe girmiş bir Bakanlar Kurulu Kararıdır. Bakanlar Kurulu'nun karara ilişkin yetkisi, 1267 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a dayanmaktadır. İlgili yetki artık Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararı'nın genel düzenleyici işlem statüsünde olduğu ve normlar hiyerarşisinde kanunlarla eşit sırada olmadığı aşikardır. Bu nedenle aslında idari bir işlem olan Cumhurbaşkanı Kararı ile TBK'da yer alan bir hükme aykırı bir durum oluşturulması ve hatta kanuni düzenlemenin ilga edilmesi kabul edilemezdir. Bunun yanında 32 sayılı Karar'ın 4. maddesinin (g) bendine getirilen yeni hüküm ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da kanunu ilga eder nitelikte Tebliğ1 çıkartma yetkisi verilmiştir.

Kararın ve tebliğin normlar hiyerarşisindeki yeri nedeniyle, kanunlara, anaysaya ve hukukun genel ilkelerine aykırı düzenlemeler öngörmesi mümkün değilse de, böyle bir düzenleme bulunması halinde söz konusu Karar iptal edilmediği müddetçe yürürlükte olacak ve hatta hukuka uygunluk karinesinden yararlanacaktır2.

IV. KARARA UYGUNLUK SÜRESİ

12.09.2018 tarihinde yayımlanan 85 no.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile 32 sayılı Karar'a aşağıda tam metni verilen Geçici 8. madde eklenmiştir;

"Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir."

Bu hüküm ile, bir önceki bölümde anılan sözleşmelerde yer alan bedellerin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin 32 sayılı Karar'a eklenen Geçici 8. madde doğrultusunda 13.10.2018 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden belirlenmesi zorunluluğu tesis edilmiştir.

Uygulayıcıların, mevcut ve akdedilecek sözleşmeleri, sadece 32 sayılı Karar'ın 4. maddesinin (g) bendi kapsamında incelemesinin önüne geçilmesi ve döviz yasağına tabi olan ve olmayan sözleşmelerin açıklığa kavuşturulması adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca çalışmalara başlanmış ve 06.10.2018 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52-1) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ kapsamında getirilen düzenlemeler uygulayıcılar arasında tartışma yaratabilecek muğlak ifadeler barındırdığından, yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuya el atılmış ve 32 sayılı kararın 4. maddesinin (g) bendinde belirtilen "Bakanlıkça belirlenen haller" kapsamında ikinci bir Tebliğ çıkartılmış ve ilk Tebliğ hükümleri kısmen değiştirilmiş ya da kaldırılmış ve ilk Tebliğde öngörülmeyen yeni hükümler getirilmiştir.

V. 16.11.2018 TARİHLİ TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ'DE (TEBLİĞ NO: 2008-32/34) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52)

28.02.2008 Tarih ve 26801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebiğ No: 2008-32/34)'in 8. maddesini değiştiren Tebliğ, sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden belirlenebileceği ve belirlenemeyeceği sözleşme tiplerini sınırlı sayıda saymıştır.

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları birtakım sözleşme tiplerinde yer alacak bedel ve diğer ödeme yükümlülükleri hakkında değişiklikler getiren Tebliğ'in doğru bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle "Türkiye'de yerleşik kişi" ifadesinden de ne anlaşılması gerektiği açıklığa kavuşturulmalıdır.

a. Türkiye'de Yerleşik Kişi

32 Sayılı Karar'ın "Tanımlar" başlıklı 2. maddesinin (b) bendinde Türkiye'de yerleşik kişi; "Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler" olarak sayılmıştır.

Bunun yanında 16.11.2018 tarihli Tebliğ'in 23. fıkrasında yer alan; "Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirkeler 32 sayılı Karar'ın 4. maddesinin (g) bendinin uygulaması kapsamında Türkiye'de yerleşik kişi olarak değerlendirilir." ifadeleri ile 32 sayılı Karar'ın 4. maddesinin (g) fıkrası uygulaması kapsamında 32 sayılı Karar'da sayılmamış kişiler de dahil edilmiştir.

Tebliğ'in aynı fıkrası devamında "Ancak, sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi durumunda bu fıkra hükmü uygulanmaz." denilerek yurt dışında ifa edilmek üzere ve fakat 32 sayılı Karar'ın 4. maddesinin (g) fıkrası uyarınca Türkiye'de yerleşik kişi olarak değerlendirilen kişiler arasında imzalanmış sözleşmelere Tebliğ'in 8. maddesinin 23. fıkrası uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

b. Döviz Cinsinden Belirlenemeyecek ve Belirlenebilecek Sözleşmeler

32 Sayılı Karar'ın 4. maddesine eklenen (g) bendi doğrultusunda "menkul ve gayrimenkullere ilişkin alım – satım sözleşmeleri", "taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkulü konu alan kiralama sözleşmeleri" ve "leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmeleri"nde yer alan bedellerin yahut diğer ödeme yükümlülüklerinin kural olarak döviz cinsinden yahut dövize endeksli şekilde belirlenemeyeceği aşikardır. Tebliğ ancak ve ancak mezkur sözleşme tipleri kapsamında yapılan sınırlamaları düzenlemektedir.

i. 16.11.2018 Tarihli Tebliğ Uyarınca Sözleşme Bedeli ve Diğer Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Belirlenemeyecek Sözleşme Tipleri

Tebliğ uyarınca Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri aşağıda anılan sözleşme tiplerinde yer alan sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları yasaktır.

 • Konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul satış sözleşmeleri,
 • Konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,
 • İş sözleşmeleri,
 • Danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil hizmet sözleşmeleri,
 • Döviz cinsinden maliyet içermeyen eser sözleşmeleri,
 • Taşıt satış sözleşmeleri,
 • Taşıt kiralama sözleşmeleri,
 • Bilişim teknolojileri kapsamında yurtiçinde üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri,
 • Bilişim teknolojileri kapsamında yurtiçinde üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri.

ii. 16.11.2018 Tarihli Tebliğ Uyarınca Sözleşme Bedeli ve Diğer Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Belirlenebilecek Sözleşme Tipleri

Tebliğ uyarınca Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri aşağıda anılan sözleşme tiplerinde yer alan sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin veya Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulundukları şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin alıcı veya kiracı olarak taraf olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,
 • Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,
 • Yurtdışında ifa edilecekler ile gemi adamlarının taraf oldukları iş sözleşmeleri,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,
 • İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
 • Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
 • Türkiye'de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye'de sonlanan veya yurtdışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri,
 • Döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmeleri,
 • Taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmeleri,
 • Taşıt kiralama sözleşmeleri dışında kalan menkul kiralama sözleşmeleri,
 • Bilişim teknolojileri kapsamında yurtdışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri,
 • Bilişim teknolojileri kapsamında yurtdışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri,
 • 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilere ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri,
 • 32 sayılı Karar'ın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmeleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmeler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdededceği veya bahsi geçen projeler çerçevesine akdedilebilecek, gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmeler,
 • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmeler ve bu işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmeler,
 • 32 sayılı Karar hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırımcı fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım – satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükler,
 • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmeleri,
 • Türkiye'de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmeleri; hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az yüzde elli hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların Türkiye'de yerleşik kişilerle taraf olduğu ve gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri haricindeki sözleşmeler.

iii. Ödeme Araçlarının Tebliğ Karşısındaki Durumu

Tebliğ uyarınca, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evrakta yer alan bedellerin de döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkün olmayacaktır. Bunun yanında uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler de dövize endeksli olarak değerlendirilecektir.

Ancak, 13.09.2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan bu kapsamdaki kıymetli evrak (bono, poliçe, çek) yukarıda belirtilen durumdan istisnadır.

iv. İstisnalar

Tebliğ hükümleri uyarınca, sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak kararlaştırılabileceği belirtilen ve fakat 13.09.2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan sözleşmeler, 32 sayılı Karar'ın Geçici 8. maddesi hükmünden istisna olacak ve bu kapsamda sözleşme bedellerinin yahut diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden yeniden belirlenmesi gerekmeyecektir.

13.09.2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan taşıt kiralama ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmelerinde yer alan sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin de Geçici 8. madde uyarınca Türk Lirası cinsinden yeniden belirlenmesi gerekmemektedir.

Sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için Türk Lirası cinsinden yeniden belirleme zorunluluğu gündeme gelmeyecektir.

Son olarak, 13.09.2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmelerinde yer alan sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin de Geçici 8. madde uyarınca Türk Lirası cinsinden yeniden belirlenmesi gerekmemektedir.

v. 06.10.2018 Tarihli Tebliğ'den Farkları

06.10.2018 tarihli Tebliğ ile 16.11.2018 tarihli Tebliğ hükümlerini karşılaştırıldığında, ikinci Tebliğ ile aşağıda yer alan değişikliklere gidildiği görülmüştür;

 • Serbest bölgelerde yer alan gayrimenkulleri konu alan yahut alacak kira ve satış sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenebilmesinin önü açılmıştır (ki bu düzenleme, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 6. Maddesinde yer alan "Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz." hükmüne de uygundur.).
 • Gemi adamları ile akdedilecek iş sözleşmelerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak yapılabileceği açıklığa kavuşturulmuştur.
 • Yurt dışında başlayıp yurt dışında sonlanan hizmet sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabileceği madde metnine eklenmiştir.
 • Ancak yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinin döviz cinsinden veya döviez endeksli olarak yeniden belirlenebileceği ortaya konulmuştur.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde, yüklenicilerin yanında "görevli şirketlerin" de üçüncü taraflarla akdedeceği gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığının 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmeler yanında "ilgili işlemlere ilişkin bankaların taraf olduğu sözleşmeler"in de döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenebileceği ifade edilmiştir,
 • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de bulunan ve "ortak kontrol veya kontrolüne sahip oldukları şirketlerin" taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinin döviz cinsinden belirlenebileceği düzenlemesi getirilmiştir.

VI. SONUÇ

Kanaatimiz; yukarıda açıklanan yeni düzenlemelerin, uygulamada sorun yaşanan konular üzerine hususiyetle yapılmış bir çalışma akabinde getirildiğidir. Zira, dövizle sözleşme yasağı kapsamına giren sözleşmelerin tarafları arasında 06.10.2018 tarihli Tebliğ hükümlerine ilişkin yaşanan yorum tartışmaları, ilgili sözleşmelere ait bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden yeniden belirlenmesinin önüne geçmekte idi. Dikkat çeken tek konu ise, "döviz ile ödeme" hususunun çıkartılan son Tebliğ ile de açıklığa kavuşturulmamış olmasıdır. Her ne kadar birtakım sözleşme tiplerine ait bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak belirlenemeyeceği öngörülmüş ise de, 16.11.2018 tarihli Tebliğ'de de, Türk Lirası cinsinden belirlenen sözleşme bedellerinin, nakden döviz ile ödenmesine karşı alınmış bir tedbir yahut getirilmiş bir düzenlemeye rastlanılmamıştır.

Footnotes

1. 32 Sayılı Karar'ın 4. maddesinin (g) bendi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.10.2018 tarihli ve 16.11.2018 tarihli olmak üzere iki farklı Tebliğ çıkartılmıştır.

2. Prof. Dr. Zekeriya KÜRŞAT, "1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve Uygulaması Hakkında Tebliğ Hakkında Değerlendirme"

https://www.academia.edu/37636896/1567_SAYILI_T%C3%9CRK_PARASI_KIYMET%C4%B0N%C4%B0_KORUMA_KANUNU
_HAKKINDA_32_SAYILI_KARARDA_DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0KL%C4%B0K_YAYILMASINA_DA%C4%B0R_KARAR_BUNUN_UYGULANMASI_HAKKINDA_TEBL%C4%B0%C4%9E_HAKKINDA_DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME (23.11.2018)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions