Turkey: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik

Last Updated: 10 October 2018
Article by Deniz Senvar Pekin

1 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmî Gazete'de, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ("Kanun") Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") yayımlanmıştır. Daha önce, 31 Mayıs 2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete 'de, Ekonomi Bakanlığı ("Bakanlık") Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce ("Genel Müdürlük") elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği ("Tebliğ") yayımlanmıştı. Yönetmelik ise "Tebliğde" belirlenen ulus ve esaslar göz önüne alınarak, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde ilgili değişikliklerin yapılmasını kapsamaktadır.

Halihazırda Kanun kapsamına giren şirket veya şubelerin her yıl Mayıs ayında fiziken sunmakla yükümlü oldukları Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu, sermayede meydana gelen değişikliklere ilişkin fiziken sunmakla yükümlü oldukları Sermaye Bilgi Formu ve pay devri durumunda yine fiziken sunmakla yükümlü oldukları Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formları, ilgili Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış olup, Yönetmelik'in yürürlük tarihi olan 01.06.2018 tarihi itibariyle Kanun kapsamına giren şirket veya şubelerin, ilgili değişiklikleri Yönetmelik ile getirilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi'ne ("E-TUYS") elektronik yolla bildirmeleri ve bu değişiklikleri kaydetmeleri gerekecektir. 01.06.2018 tarihi itibariyle Kanun ve Yönetmelik kapsamında bildirilmesi gereken her türlü husus, E-TUYS üzerinden elektronik olarak bildirilecektir.

Yayımlanan Yönetmelik kapsamında özetle;

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin üçüncü maddesine Elektronik imza, Elektronik imza mevzuatı, Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları, E-TUYS, Kullanıcı, Nitelikli elektronik sertifika tanımları eklenmiş;
 • Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler başlıklı beşinci maddesi değiştirilmiş;
 • Yetkilendirme Hakkında Hükümler başlıklı Dördüncü Bölüm eklenmiş ve
 • EK-1 (Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu), EK-2 (Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu), EK-3 (Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu) yürürlükten kaldırılmıştır.

Genel olarak kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin ve bu şirket ve şubeler adına işlem yapacak kullanıcıların elektronik sisteme akreditasyonlarının yapılması ile bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesini kapsayan değişiklikler uyarınca;

 • Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin veri sisteminin daha kapsamlı hale getirilebilmesi ve güncel bilgilerin daha hızlı temin edilmesi amacıyla geliştirilen ve Genel Müdürlük tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla söz konusu formlarda yer alan bilgiler sadece elektronik ortamda alınacaktır. Söz konusu formların kâğıt ortamında alınması uygulamasına son verilmiştir.
 • Buna göre, Genel Müdürlüğe, Yatırımcı, Ortak Listesi ve varsa Bağlı İştirakleri alanlarındaki bilgiler ve yapılacak yıllık faaliyet, sermaye artışı, azalımı ve pay devirleri ile bunlara ilişkin ödeme bilgilerine ilişkin bildirimlerin, nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı tarafından, mevzuata uygun süreler içerisinde, E-TUYS aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Söz konusu değişikliklere uyum amacıyla;

 • İlk olarak Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerce E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için, öncelikle Yönetmelik'in 10. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle, yetkilendirme için Bakanlığa başvurulması gerekmektedir. Söz konusu bilgi ve belgelere Bakanlık internet sayfasında yer alan E-İmza Uygulamaları / Uygulamalar / Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) sekmelerinden ulaşılabilmektedir. Özetle bu belgeler şu şekildedir:

  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir),
 • Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubeyi temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.
 • İlgili başvuruyu takiben, Genel Müdürlük başvurunun usulüne uygun olup olmadığını kontrol ederek, başvurunun usulüne uygun olması halinde yetkilendirmeye onay verecektir. Genel Müdürlük tarafından başvuruya ilişkin cevap, ilgili kullanıcının e-posta adresine bildirilecektir.
 • Yetkilendirme başvurusunun olumlu sonuçlanmasını müteakip, yetkilendirilmiş kullanıcı ya da kullanıcılar en geç 1 ay içerisinde, E-TUYS'a giriş yaparak, şirket veya şubenin yatırımcısı, ortak listesi ve varsa bağlı iştiraklerine ilişkin bilgileri elektronik ortamda doldurmakla yükümlüdürler.
 • Yetkilendirme başvurusu birden fazla kişi için yapılabilir; ancak bu durumda E-TUYS taahhütnamesi ve yetkilendirme formunun her bir yetkili kişi için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Unutulmamalıdır ki; yetkili kişilerin yetkisi taahhütnamede belirtilen süre ile sınırlıdır. Yönetmeliğin 12.maddesi uyarınca, süre uzatımı talebinde bulunulması halinde yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı E-TUYS taahhütnamesi ve yetkilendirme formu istenecektir.
 • Yönetmeliğin 13.maddesine göre, verilen yetkinin geri alınması da mümkündür. Bu yetkinin geri alınması için, şirket veya şube tarafından Genel Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. Yetkinin geri alınması, Bakanlığın internet sayfasında yer alan örneğe uygun şekilde noter tarafından düzenlenecek azilname ile mümkün olacaktır. Ancak, yetkilendirilmiş bir kullanıcı kendi yetkisinden feragat edecek olursa; bu durumun kullanıcı tarafından Genel Müdürlüğe noter vasıtası veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yine 13. Maddeye göre, ölüm, gaiplik veya fiil ehliyetinin kısıtlanması gibi durumlarda da Genel Müdürlüğün resen yetkiyi sınırlandırabilme hakkı saklıdır. Buna ek olarak 14.maddeye göre, şirket veya şubenin başvurusu üzerine yetkinin askıya alınması da mümkündür.
 • Genel Müdürlük tarafından yapılacak yetkilendirme işleminin tamamlanmasını müteakip, Kanun kapsamındaki şirket ve şube adına yetkilendirilmiş kişilerce, Yönetmelik'te belirtildiği şekilde Bakanlık internet sayfasında yer alan E-İmza Uygulamalarına Giriş sekmesinden E-TUYS'a giriş yapılarak ilgili alanlardaki bilgilerin elektronik ortamda doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir.
 • E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikaya sahip olması gerekmektedir.
 • Kanun kapsamındaki şirket veya şubelerinin, unvan, adres, vergi dairesi ve sair iletişim bilgileri gibi bilgilerinden değişiklik yapılması halinde, bu bilgilerin yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden güncellenmesi gerekmektedir. Ancak bu bilgilerden şirket veya şubeye ait vergi numarasının değişmesi halinde, şirket veya şube tarafından değişikliği gösterir belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. İlgili başvuru üzerine Genel Müdürlük eski vergi numarası ile yapılan kullanıcı yetkilerini iptal edecektir. Aynı şekilde Kanun kapsamına giren şirket veya şubelerden faaliyetine son vermiş veya son verilmiş olanlar varsa, bunlar da ilgili durumu Genel Müdürlüğe bildirmekle, Genel Müdürlükte mevcut yetkileri iptal etmekle yükümlüdür.
 • Halihazırda Kanun kapsamına girmeyen tamamen yerli sermayeli şirket veya şubeler bakımından; (i) şirkete veya şubeye yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya (ii) şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi halinde E-TUYS'da yer alan yatırımcı, ortak ve varsa bağlı iştirakler kısmının, pay devrini izleyen en geç 1 ay içerisinde yetkili kullanıcı tarafından güncellenmesi ve gerekli bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki; söz konusu değişiklikler sadece Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki şirket ve şubelere ilişkindir. Kanun kapsamındaki irtibat bürolarının kuruluş için ve sonraki dönemlerde de yıllık faaliyetleri için Genel Müdürlüğe sunulması gereken formlar mevcut sistemde yine fiziken sunulmalıdır. Bu formlar irtibat bürolarının kuruluşuna ilişkin sunulması gereken Başvuru Formu, iribat bürosunun herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını ve yürüteceği faaliyetlerin kapsamını belirtir beyan ve taahhüt edildiği Taahhütname ve her yıl en geç Mayıs ayında Genel Müdürlüğe sunulması gereken ve yıllık faaliyetleri gösterir Faaliyet Raporudur. İrtibat büroları yetkilileri tarafından ilgili formların sunulmaması, irtibat bürolarının faaliyet sürelerinin uzatılmamasına veya resen faaliyet izinlerinin iptaline neden olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions