Turkey: Neo Konkordato

Last Updated: 24 September 2018
Article by Sila Yilmaz and Ece Özdemir

İlk kez 1970 yılında İngiltere Merkez Bankası önderliğinde hayata geçirilen Londra Yaklaşımı ile, ekonomik kriz içinde bulunan şirketlerin finansal kurumlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda çalışmalar yapıldı. Söz konusu süreçte, ekonomik hayatlarına devam edebilmek adına 160'tan fazla şirket yeniden yapılandırma programına katıldı. Bu yaklaşım, daha sonra Meksika, Tayland, Kore, Endonezya ve Malezya'da benimsendi.

Türkiye'de ise 2000 yılında başlayan ekonomik kriz dolayısıyla pek çok şirketin faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi, faiz oranlarının artması ve yeni yatırımcıların azalması ile benzer bir yaklaşımın uygulanması gerekli hale gelmiş idi. Bu noktada, Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") tarafından hazırlanan ve şirketlerin finansal kurumlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması için alacaklı kuruluşlar arasındaki görüşme esaslarını ve yapılandırma şartlarını düzenleyen Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, 24.05.2002 tarihinde 25 banka ve 18 finans kurumu tarafından imzalanarak1 yürürlüğe girdi. Sürece herhangi bir kamu otoritesi olmaksızın, tamamen finansal kurumların gönüllülük esası çerçevesinde dahil olabildiği bu yeniden yapılandırma yaklaşımı ise İstanbul Yaklaşımı olarak anılmaya başlandı. İlgili dönemde 320 şirket İstanbul Yaklaşımı'ndan yararlanma olanağı buldu.

Günümüzde ise bir yanda ekonominin geldiği nokta diğer yanda iflas erteleme olanağının mevzuattan kaldırılması, ekonomik kriz yaşayan şirketlerin banka ve finansal kurumlara olan borçlarınının yapılandırıldığı İstanbul Yaklaşımı'nın bir benzerinin yine ve yeniden gündeme getirilmesine sebep oldu.

Nihayetinde, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 15.08.2018 tarihinde yayınlanarak bu finansal yeniden yapılandırma imkanının müjdesini verdi. Tıpkı İstanbul Yaklaşımı'nda olduğu gibi TBB tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması ("Anlaşma"), alacaklılar tarafından yapılacak başvuruya ve taahhüt mektubu ile hakem kurulunun ("Hakem Kurulu") belirlenmesi ve çalışmasına ilişkin esaslar hazırlanarak finansal kurumlar ile paylaşıldı. Anlaşma, alacaklı kuruluşların ("Alacaklı Kuruluşlar")2 büyük çoğunluğunun imzalaması ve 19.09.2018 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") da onaylaması ile yürürlüğe girdi. Alacaklı Kuruluşlar tarafından Anlaşma'nın 05.10.2018 tarihine kadar imzalanması mümkündür. Ayrıca Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı da ("Taslak Kanun") finansal kurumların görüşlerine sunulmuş olup kısa sürede yasalaşması beklenmektedir.

İşbu makale ile finansal yeniden yapılandırma ("FYY") sürecinin genel bir değerlendirilmesi yapılırken süreci düzenleyecek olan Anlaşma ve mevzuat genel hatlarıyla incelenmiştir.

 • Anlaşma kimler arasında imzalanacaktır?

Anlaşma, Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesinde geçen bankalar ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 3. maddesinde sayılan şirketler arasında imzalanacak olup Anlaşma'da bu şirketler "Alacaklı Kuruluşlar" olarak anılmaktadır. Bu Anlaşma ile belirlenmiş genel çerçeve kapsamında yeniden yapılandırma kapsamına giren borçlular ile ayrıca finansal yeniden yapılandırma sözleşmeleri ("FYYS") imzalanacaktır.

 • Anlaşma'nın amacı nedir?

Anlaşma'nın amacı, Alacaklı Kuruluşlar'ın yeniden yapılandırma talep eden borçlunun borcunu hangi şartlarda yapılandırabileceği, yapılandırma öncesi ve sürecinde Alacaklı Kuruluşlar'ın yükümlülüklerinin neler olduğu, bu kapsamda başvuruların hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı, yapılandırma sürecinin hangi sürelerde ve ne şekilde yönetileceği, Anlaşma kapsamında bir uyuşmazlık olduğu takdirde bunun nasıl giderileceği hususlarının düzenlenmesidir.

 • Anlaşma'nın imzalanması zorunlu mudur?

Yönetmelik'in 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Çerçeve Anlaşmaları, Birlik tarafından hazırlanır ve alacaklı kuruluşların yetkili temsilcilerince kabul edilerek imzalanır."  hükmü gereğince Anlaşma'nın Alacaklı Kuruluşlar tarafından imzalanması gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu durumda, Anlaşma'nın banka ve/veya finans kurumu tarafından imzalanması söz konusu banka ve/veya finans kurumunun takdirindedir.

 • Anlaşma'yı imzalamamış olan alacaklıların FYYS'ye uyma yükümlülüğü var mıdır?

Yönetmelik'in 5. maddesinin 4. fıkrasında "Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunludur." hükmüne yer verilmiştir.

İşbu hüküm ile açıkça Anlaşma'yı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar'ın alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğunun borçluyla sözleşme imzalaması halinde Anlaşma'yı imzalayan tüm Alacaklı Kuruluşlar'ın FYYS'ye uymakla yükümlü olacağı düzenlenmiş olduğundan Anlaşma'nın tarafı olmayan alacaklıların bu sözleşmeye uyma yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 • Anlaşma'ya sonradan katılım mümkün müdür?

Alacaklı Kuruluşlar bakımından Anlaşma'nın imzalanması için tanınmış olan süre yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere 05.10.2018 tarihinde sona erecektir. Anlaşma ayrıntılı olarak incelendiğinde Alacaklı Kuruluşlar dışında kalan diğer alacaklıların sonradan FYYS'lere katılabilmesi şartları belirlenmiş iken Alacaklı Kuruluşlar'ın sonradan Anlaşma'ya ve/veya FYYS taraf olmasına dair herhangi bir düzenleme bulunmadığı rahatlıkla görülecektir. Yönetmelik ve Taslak Kanun'da da bu konuda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu kapsamda işbu düzenlemelerin iradi olarak yapılmış olması olasılığı dahilinde ve herhangi bir değişiklik de yapılmayacağı varsayımıyla bugün itibarı ile Alacaklı Kuruluşlar bakımından Anlaşma'ya ve/veya FYYS'ye belirlenen süre ve şartlar geçtikten sonra dahil olamama riski bulunduğu kanaatimizi belirtmek isteriz.   

 • Hangi borçlular FYY'den yararlanabilir?

Anlaşma'da, başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar'a olan anapara (nakit + gayrinakit) borç toplamı 100 milyon Türk Lirası'ndan fazla olan borçluların FYY'den yararlandırılabileceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte finansal sektörde hakim olan genel görüşün borç tutarı daha düşük olan borçluların da ilerleyen süreçte FYY kapsamına alınacağı yönündedir.

Öte yandan, borçları FYY kapsamına alınacak borçluların aşağıdaki şartları da sağlaması gerekmektedir:

 • Borcu yapılandırılacak olan borçlular hakkında hiçbir Alacaklı Kuruluş tarafından takip işlemlerine başlanmamış olması gerekmektedir.
 • Toplam borç/memzuç tutarı, azami %25'lik kısmı bir veya birden fazla Alacaklı Kuruluş'ta başvuru tarihi itibariyle yasal takip işlemlerine başlanmış olan borçluların borçları yapılandırma kapsamına alınabilecektir.
 • Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY'den yararlanamayacaktır.
 • Borçlu hangi koşulda FYY'den yararlandırılır?

FYY kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şarttır.  Anlaşma kapsamında borçluyla yapılan sözleşmenin Alacaklı Kuruluşlar'ın alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, Alacaklı Kuruluşlar'ın tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu hale gelmektedir.

 • Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu ("AKK") nedir?

Söz konusu konsorsiyum, Alacaklı Kuruluşlar ve Alacaklı Kuruluşlar'ın kabulü halinde diğer alacaklılardan oluşmaktadır. FYY uygulanacak olan her borçlu ve/veya aynı risk grubuna dahil olanlar bazında ayrı ayrı AKK'lar veya tek bir AKK oluşturulabilecektir.

AKK, Anlaşma'yı imzalamamış olan bir alacaklının FYY'ye dahil olmasını Alacaklı Kuruluşlar'ın toplam alacaklarının yüzde %75'ini ve AKK'ya üye Alacaklı Kuruluş sayısının en az %30'unu temsil eden Alacaklı Kuruluşlar'ın aynı yöndeki kararı ile sağlayabilecektir. AKK'nin diğer kararları için de aynı karar yeter sayısı dikkate alınacaktır.

 • FYY kapsamında (AKK'nın uygun bulması halinde) neler yapılabilir?

AKK'nın uygun bulması halinde, aşağıda sayılan ancak bunlarla sınırlı olmayıp borçlunun ekonomiye kazandırılmasını teminen gerekli görülen değişiklikler yapılabilecek ya da yapılması ilgili borçludan talep edilebilecektir. Bu kapsamda,

 • Mevcut risk yeniden ve borçlu bazında belirlenecek koşullarla vadeye bağlanabilecek,
 • İşletme sermayesi amaçlı ve/veya gerek duyulduğunda yarım kalmış yatırımın veya yeni yatırımın finansmanı amacıyla ilave finansman sağlanabilecek,
 • Borçlunun ana faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan faaliyetleri tasfiye edilebilecek,
 • Sermaye artırımı yapılabilecek,
 • Yönetim değişikliği yapılabilecek,
 • Halka açılma yapılabilecek,
 • İştirak ve varlık satışı yapılabilecek,
 • Ortaklık yapısı değiştirilebilecek,
 • Şirket hisseleri/hisse senetleri üzerinde AKK'ya dahil alacaklılar lehine rehin ve/veya intifa hakkı tesis edilebilecek
 • Gerekli görülmesi halinde başvuruyu yapan borçlunun ortak ve birinci derece akrabalarının mal varlıkları teminat olarak AKK üyelerine garameten verilebilecek
 • Anapara alacağının tamamından veya bir kısmından vazgeçilebilecektir.
 • Durumun korunması süreci ("Durumun Korunması Süreci" )nedir, ne zaman başlar, bu süreçte uyulması gereken prensipler nedir?

Anlaşma'da Durumun Korunması Süreci," tarafların gerek kendi aralarındaki gerekse firma ile olan mevcut hukuki statünün, teminat yapısının, ilişki düzeyinin ve borçlu firma ile hakim ortaklarının varlıklarının, öngörülen makul bir müzakere süresi boyunca korunmasını içeren süreç" olarak tanımlanmıştır.

Borçlunun usulüne uygun bir şekilde başvuruda bulunması ve başvurunun ilgili Alacaklı Kuruluşlar'la paylaşılması ile birlikte, herhangi bir prosedüre tabi olmaksızın Durumun Korunması Süreci'nin başlayacağı düzenlenmiştir. Durumun Korunması Süreci'nin devam edip etmemesine ilk AKK toplantısında karar verilecektir.

Söz konusu süreçte, Alacaklı Kuruluşlar borçlu hakkında icra takibi yapamayacak, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplerine devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır.

Diğer taraftan Taslak Kanun'un 4. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "3 üncü fıkra kapsamında sözleşme imzalandığı tarihten itibaren, borçlu aleyhine 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez." hükmü kapsamında FYY süreci boyunca 3. kişilerin de alacaklarının tahsiline yönelik olarak hiçbir takip yoluna başvuramayacağı ve önceden başvurulmuş olan takiplerin duracağı hususu düzenlenmiştir. 

İşbu hüküm ile Anlaşma'nın tarafı olmayan diğer alacaklarının "Durumun Korunması Süreci"ni fırsata çevirerek alacaklarını tahsil etmek adına işlem yapması engellenmiş olacağından sürecin dışında kalmamak adına gerek Alacaklı Kuruluşlar'ın gerekse diğer alacaklıların bu sürece dahil olmak konusunda daha istekli olacağı şüphesizdir.

 • Anlaşma'nın süresi ne kadardır?

Anlaşma, BDDK onayından itibaren en geç 2 yıl içinde imzalanacak olan FYYS'ler için geçerli olacaktır. AKK, başvuru tarihinden itibaren 90 gün içinde yeniden yapılandırma kararını oluşturmadığı takdirde süreç sona erer; işbu süre AKK'ya üye Alacaklı Kuruluşlar'ın toplam alacaklarının %75'inin ve AKK'ya üye Alacaklı Kuruluş sayısının en az %30'unu temsil eden Alacaklı Kuruluşlar'ın kabulü ile en fazla 2 ay süreyle uzatılabilir. FYYS'nin imzalanması dahil toplam süre 150 günü geçmeyecektir. Anlaşma'nın 2 yıllık süresi içinde en fazla 2 kere başvuru yapılabilir.

 • Anlaşma'nın değiştirilmesi mümkün müdür?

Anlaşma'nın herhangi bir hükmü, Alacaklı Kuruluşlar'ın tamamının kabul etmesi ve BDDK'nın bunu onaylaması halinde değiştirilebilecektir.

 • Borçlu ile yapılacak FYYS'de hangi şartlar bulunacaktır FYYS imzalandıktan sonra şartlarının değiştirilmesi mümkün müdür?

Alacaklı Kuruluşlar ile borçlu arasında imzalanacak FYYS

 • AKK üyelerinin tamamının belirli bir tarih itibariyle borçludan olan alacaklarını,
 • Borçlunun FYY kapsamında yapacağı geri ödemlerin vade yapısı ve tutarlarını,
 • FYYS'ye aykırılık hallerinin neler olduğunu ve bu aykırılık hallerine ilişkin yaptırımları,
 • FYY süresince uygulanacak fiyatlandırmayı ( faiz, kar payı, komisyon vb.),
 • İzleme kriterlerini, denetim mekanizmasının nasıl olacağını,
 • Borçlunun tüm hesaplarını ve belgelerini inceleme yetkisinin Alacaklı Kuruluşlar'da olduğunu,
 • AKK'nin her bir üyesi için alacaklarının ayrı ayrı teminat yapısının nasıl olduğunu,
 • Tarafların yükümlülüklerini ve AKK'nin uygun göreceği diğer hususları içermelidir.

FYYS, uygulama süreci içerisinde AKK üyelerinin en az ikisinin istemi ve AKK'ya üye Alacaklı Kuruluşlar'ın toplam alacaklarının %75'inin ve AKK'ya üye Alacaklı Kuruluş sayısının en az %30'unu temsil eden Alacaklı Kuruluşlar'ın kabulü ile ve başlangıçta öngörülen temel prensiplerden uzaklaşılmaması kaydı ile revize edilebilecektir.

 • Anlaşma'ya ilişkin uyuşmazlıklar nasıl çözülür?

Alacaklı Kuruluşlar'ın işbu Anlaşma'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere TBB Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği esaslar dahilinde en az biri hukuk lisans eğitimine sahip 3 kişiden oluşan Hakem Kurulu oluşturulur. Mesleğinde en az 10 yıllık kıdeme sahip olan ve yönetici konumundaki kişilerin oluşturacağı 3 kişilik Hakem Kurulu, kendisine yapılan başvuruyu değerlendirerek başvuruya konu edilen ihlalin varlığını tespit edecektir.

 • FYY'ye nasıl başvuru yapılır?

FYY kapsamında borçları yapılandırılabilecek olan borçlular, en yüksek borcu bulunduğu 3 Alacaklı Kuruluş'tan birine, Anlaşma'nın ekinde yer alan formata uygun bir Başvuru ve Taahhüt Mektubu ile sürecin gerektirdiği diğer bilgi ve belgeleri (ortakların, kefillerin ve bunların eş ve çocuklarına ait ve borçlu olsun olmasın yurtiçi ve yurt dışındaki tüm grup firmalarının güncel ve geriye dönük son 3 yıla ait varlık dökümü, diğer varlıklar ve üzerindeki takyidatın dökümünü, tüm finansal kurumlardaki risk ve teminat bilgileri gibi) de ekleyerek başvuruda bulunacaktır.

Borçlu, söz konusu başvuru ve taahhüt mektubu ile

 • Herhangi bir banka veya finansal kurumdan, gerçek ya da tüzel kişiden kredi kullanmayacağını,
 • Malvarlığı üzerine kendi insiyatifi ile bir kısıtlama koydurmayacağını,
 • Borçlunun aktifinde bulunan malvarlığını (marka, patent, lisans ve know how dahil) alacağın devri, satış, bağışlama gibi tasarruf işlemleri ile elden çıkarmayacağını ve bunlara ilişkin rehin, ipotek vb. kısıtlamalara gitmeyeceğini,
 • 3. kişiler lehine kefil ve/veya garantör olmayacağını,
 • Borçlunun olağan faaliyet alanı ile sınırlı olmak ve belgelendirilebilir gerçek bir alışverişe dayalı olmak kaydıyla düzenlenen çek, senet ve poliçe dışında borç altına girilebilecek hiçbir işlem yapmayacağını ve kıymetli evrak keşide etmeyeceğini,
 • Mevcut alacaklılar arasında ayrıcalık ve farklılık yaratacak bir uygulama ve düzenleme yapmayacağını,
 • Hiçbir menkul, gayrimenkul veya fikri mülkiyet hakkını kiralamayacağını, satış vaadinde bulunmayacağını ve ayni haklar tanımayacağını,
 • AKK tarafından talep edilmesi halinde kayıtlarının denetlenmesine ve gerekirse ekspertiz yapılmasına izin vereceğini,
 • Kendisine ait müşteri sırrı, ticari sır, kişisel veri niteliğindeki bilgilerin Alacaklı Kuruluşlar ile paylaşılmasına ve verilerin işlenmesine açık rıza verdiğini ve
 • Ortakları, bunların eş ve çocukları, kefilleri lehine tesis edilmiş rehinler ile diğer ayni ve şahsi hakları devir, temlik veya fek etmeyeceğini, bu kapsamda hiçbir alacak hakkından vazgeçmeyeceğini, talep ettiği tutarın altında bir tutarla sulh olmayacağını, açılmış olan bir davadan feragat edemeyeceğini kabul ve beyan edecektir.
 • Anlaşma ve Anlaşma kapsamında borçlular ile imzalanacak FYYS'lere vergi istinası uygulanacak mıdır?

Anlaşma ve Yönetmelik'te düzenlenmemiş olan vergi istisnası hususuna Taslak Kanun'un 9. maddesinde yer verilmiştir. İşbu düzenlemeye göre Anlaşma, FYYS'ler ve bunların belirlediği esaslar uyarınca yapılacak işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, damga vergisinden, harçlardan, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacaktır.

Söz konusu istisnai durum, Alacaklı Kuruluşlar'ın Anlaşma ve FYYS kapsamında edindikleri varlıkları elden çıkardıkları hallerde ve Anlaşma ve FYYS kapsamında kullandırılan kredilerin kaynak kullanımı destekleme fonunda da uygulanacaktır.

Bu hususların, Taslak Kanun'un yasalaşması ile kesinlik kazanacağı unutulmamalıdır.

Sonuç olarak FYY süreci boyunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere 3. kişilerin alacaklarının tahsiline yönelik olarak hiçbir takip yoluna başvuramayacağına, zamanaşımına, vergi istisnalarına, banka ve finans kurumlarının anapara alacaklarından vazgeçebilmelerine dair düzenlemeler hukuki açıdan değerlendirildiğinde hayatımıza giren bu FYY sürecinin mahkeme dışı bir konkordato yolu olarak nitelendirilmesinin yanlış olmayacağı sabittir. Bu yönleri ile İstanbul Yaklaşımı'ndan da oldukça farklılaşmaktadır. Hiçbir mahkeme ve/veya yargı mercii dahil olmadan sadece banka ve finans şirketleri tarafından yürütülecek olan Neo Konkordato hayırlı olsun!

Footnotes

1 İstanbul Yaklaşımı Bir Yeniden Yapılandırma Deneyimi, İstanbul, Finansal Yeniden Yapılandırma Koordinasyon Sekreteryası, Ağustos 2005, s.4.

2 Anlaşma'da da bu şekilde tanımlanmış olup 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun3. maddesinde geçen bankalar ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 3. maddesinde geçen şirketlerdir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions