Turkey: BEPS 10. Eylem Plani Çerçevesinde Düşük Katma Değerli Hizmetlerde Basitleştirilmiş Fiyatlandirma Uygulamasi

Last Updated: 17 September 2018
Article by Seda Yurdakul and Pınar Solyali

ÖZET

Çok uluslu şirket grupları genel merkezin sağladığı yönetimsel faydaları vergi matrahını aşındırmaya yönelik olarak kullanabilmektedir. Bu nedenle, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün matrah aşındırma ve kâr aktarmayı önlemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde grup içi hizmetler de ele alınmış ve uygulama birliği oluşturmak, vergi idarelerinin kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, mükellef ve vergi idareleri arasında çıkacak fiyatlandırmaya ilişkin olası ihtilafları önlemek amacıyla 10. eylem planında düşük katma değerli hizmetler için basitleştirilmiş fiyatlandırma usulü önerilmiştir. Mükelleflerin eylem planında çerçevesi çizilmiş olan bu hizmetler için standart %5 kâr marjını kullanması seçimliktir.

Anahtar Kelimeler: 10. Eylem Planı, BEPS, Düşük Katma Değerli Hizmetler, Basitleştirilmiş Fiyatlandırma, Maliyet Havuzu.

GİRİŞ

Farklı ülkelerde iştirakleri bulunan çok uluslu işletmelerin mevcut düzendeki boşluklardan ve uyumsuzluklardan istifade ederek kârı vergi oranı daha düşük yerlere aktarması Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarma ("BEPS") olarak adlandırılmaktadır. Ortaya çıkan bu vergisel kayıpların önlenmesi amacıyla OECD ve G20 üyesi ülkeler tarafından uyum, özün önceliği ve şeffaflık prensiplerine uygun olarak 15 eylem planı yayınlanmıştır. Bu eylem planlarının ortak amacı uygulanacak olan minimum standartların belirlenerek yerel ve uluslararası mevzuatlarda yer alan açıkların kötüye kullanılmasının önlenmesi ve vergilendirmenin kazancın doğduğu ve kazancı doğuran ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü ülkede yapılmasının sağlanmasıdır. Vergi otoriteleri açısından belirsizlik taşıyan işlemlerden biri de başka bir ilişkisiz kişiye verilmeyip tüm grubun faydasına sunulan grup içi hizmetlerdir. Belirlenen fiyatın emsallere uygunluğunun tespitinde gerek mükellefler gerekse vergi idareleri açısından ciddi kaynak sarfı söz konusu olmaktadır. 10. eylem planı çerçevesinde getirilen "düşük katma değerli hizmetlerde basitleştirilmiş fiyatlandırma" kapsama giren hizmetler için kesin yargıya ulaşmayı, mükellef ve vergi otoriteleri arasında ihtilafları sonlandırmayı ve vergi idarelerinin kaynaklarını verimsiz kullanılmasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. İşbu makalede, 10. eylem planının unsurlarından birisi olan düşük katma değerli hizmetlere ilişkin OECD yaklaşımı ele alınmaktadır.

I. DÜŞÜK KATMA DEĞERLİ HİZMETLERİN TANIMI VE KAPSAMI

10. eylem planına ilişkin nihai rapor 2015 yılında yayınlanmış olup, rapora göre düşük katma değerli hizmetler:

1- Destekleyici niteliktedir,

2- Grubun ana faaliyet konusunun dışındadır,

3- Değerli ve benzersiz gayri maddi varlıkların kullanımını gerektirmeyen ve bunların doğmasına yol açmayan hizmetlerdir,

4- Önemli bir riskin üstlenilmesine veya doğmasına neden olmayacak nitelikteki hizmetlerdir.

Destekleyici nitelikteki hizmetler, muhasebe, faturalama süreçleri gibi grubun idari işlevlerine yönelik verilen hizmetlerden oluşmaktadır. Grubun ana faaliyet konusu dışında kalan hizmetler ise, asıl kâr amacı güdülen faaliyetin dışında kalan ve grup üyesi şirketlerin verimliliklerini artırabilecek nitelikteki hizmetler olarak tanımlanabilir. Örnek vermek gerekirse, üretim sektöründe yer alan bir şirketin grup şirketinden aldığı hammadde teminine ilişkin hizmet düşük katma değerli hizmet olarak değerlendirilmemektedir. Burada önemli olan nokta, verilen hizmetin grup içindeki herhangi bir şirketin ana faaliyet konusunu oluşturmasından ziyade tüm grubun ana faaliyet konusunun dışında yer alan bir hizmet niteliğinde olması gerekliliğidir. Konuya bir örnekle açıklık getirmek gerekirse, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grubun, faaliyet konusu IT hizmetleri olan ilişkili şirketinden IT desteği alması düşük katma değerli hizmet kapsamında değerlendirilecektir.

Ek olarak, bir hizmetin düşük katma değerli hizmet kategorisine girebilmesi için değerli bir gayri maddi hak kullanımını gerektirmemesi ya da doğmasına yol açmaması ya da hizmet sağlayıcı açısından üstlenilen önemli bir riskin var olmaması gerekmektedir.

Yayınlanan nihai raporda aşağıda yer alan hizmetler düşük katma değerli hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 • Muhasebe ve denetim: Kayıtların bir araya getirilmesi ve gözden geçirilmesi, muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi, finansal tabloların hazırlanması, operasyonel ve finansal denetime hazırlık, muhasebe kayıtlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması, bütçe çalışmalarına destek sağlanması,
 • Borç-alacak işlemlerinin yönetimi: Tedarikçi ve müşteri bilgilerinin derlenmesi,
 • İnsan kaynakları: Personel ve işe alım süreçlerinde destek sağlanması, eğitimlerin düzenlenmesi, personelin geliştirilmesi, bordro hizmetleri, personel sağlık prosedürlerinin belirlenmesi ve kontrolü, güvenlik ve iş ortamına ilişkin standartların belirlenmesi,
 • Sağlık, güvenlik, çevre ve diğer standartların belirlenmesi,
 • Grubun ana faaliyet konusuna girmeyen bilgi teknolojileri hizmetleri: Bilgi teknolojileri sistemlerinin kurulması, bakımı, güncellenmesi, IT rehberlerinin geliştirilmesi, telekomünikasyon hizmetleri, IT destek hizmetleri, IT güvenliğinin sağlanması,
 • Muayyen reklam ve pazarlama hizmetlerinin dışında kalan iç ve dış iletişim ve halkla ilişkiler desteğinin sağlanması,
 • Hukuki hizmetler: Sözleşmelerin, anlaşmaların ve diğer yasal belgelerin kontrolü, hukuki danışmanlık ve görüş bildirme,
 • Vergisel hizmetler: Vergi beyannamelerinin hazırlanması, vergi ödemelerinin yapılması, vergi idaresi tarafından yapılan denetimlerin sağlanması, vergi konularına ilişkin görüş bildirilmesi, " Yönetim ve idari hizmetler.

II. KAPSAMA GİRMEYEN HİZMETLER

Nihai raporda düşük katma değerli hizmetlerin neler olduğunun sıralanmasının yanı sıra hangi hizmetlerin bu kapsama girmeyeceği de açıklanmıştır. Birincil olarak, ana grup şirketi yararına yapılan hizmetler düşük katma değerli hizmet kategorisine alınmamaktadır. Örnek olarak, ana grup şirket standartlarına uyum sağlamak açısından verilen finansal raporlama, denetim, iletişim stratejileri, yönetim hizmetleri düşük katma değerli hizmet sınıflandırmasının dışında tutulmaktadır.

İlaveten, aşağıda yer alan hizmetler de düşük katma değerli hizmetler kapsamına girmemektedir:

 • Ar-Ge hizmetleri
 • Üretim hizmetleri
 • Satış, pazarlama ve dağıtım hizmetleri
 • Finansal işlemler
 • Sigorta hizmetleri
 • Kurumsal üst yönetim hizmetleri

Görüldüğü üzere, yukarıda sıralanan ve kapsama girmeyen hizmetler işlem itibariyle çok geniş anlamlar taşıyabilmektedir. Örneğin, pazarlama adı altında verilen bir hizmet basit bir broşür basımı olabilirken bir marka yaratmaya yönelik verilen bir hizmet anlamına da gelebilmektedir veya düşük katma değerli hizmet olarak sınıflandırılan personel eğitimi basit bir eğitime ilişkin olabilecekken şirketin sahip olduğu bir bilgi birikiminin aktarımını da kapsayabilir. Rapor, bu konuda yaşanabilecek karışıklıkları giderme amacıyla, bir aktivitenin düşük katma değerli hizmet kapsamına girmemesinin bu aktivite sonucunda yüksek getiri elde edileceği anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir. Ancak, raporda her ne kadar düşük katma değerli hizmetlere ilişkin bir sınır çizilmeye çalışılsa da kavramların sahip olduğu anlamsal genişlik sebebiyle konuyla ilgili çelişkiler halen devam etmektedir.

III. BASİTLEŞTİRİLMİŞ FİYATLANDIRMADA MALİYET HAVUZU VE KÂR MARJI

10. eylem planı kapsamında düşük katma değerli hizmetler için basitleştirilmiş fiyatlandırma yönteminin kullanılması öngörülmektedir. Bu yöntem mükelleflerin seçimine bırakılmış, uygulamaya yönelik herhangi bir zorunluluk getirilmemiştir. Aynı zamanda, basitleştirilmiş fiyatlandırma yönteminin kullanılmaması da verilen hizmetlerin yüksek katma değer taşıdığı anlamına gelmeyecektir. Basitleştirilmiş fiyatlandırma yöntemi ile mükelleflerin söz konusu hizmetlerin ifası neticesinde uygulanması gereken oran tespiti için emsal çalışmasına gerek duyulmamakta, bu da mükelleflerin bu çalışmalar için katlandığı maliyet ve zaman kaybını önlemektedir. Bununla birlikte, bu yöntem ile birlikte vergi incelemelerinde bu konuya ilişkin yapılabilecek eleştirileri bertaraf ederek mükelleflerin vergisel açıdan risklerinin azaltılmasına fayda sağlamaktadır.

Bu yöntemde, verilen hizmetlere ilişkin bir maliyet havuzunun oluşturulması ve maliyetlerin bu havuzda toplanması amaçlanmaktadır. Maliyet havuzu faaliyet giderleri de dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı tüm giderleri kapsamalıdır. Maliyetler hizmet kategorisine göre ayrıştırılır. Maliyet tabanı belirlenirken yalnızca hizmeti veren şirketin faydalandığı giderler ile yansıtma giderleri hariç tutulur. Havuza eklenen maliyetler, tüm gruba verilen hizmetlere ilişkin olmalıdır. Grup üyesi şirket tarafından grubun bir üyesine verilen hizmetler varsa, bu hizmetler maliyet havuzundan ayrıştırılmalıdır. Örnek olarak, grup içerisinde yer alan X şirketi IT hizmetini yalnızca diğer grup üyesi Y şirketine sağlıyorsa, bu hizmete ilişkin maliyetler maliyet havuzuna dahil edilmemelidir.

Öte yandan, havuzda toplanan maliyetler uygun bir dağıtım anahtarı belirlenerek grup üyesi şirketlere dağıtılacaktır. Her bir hizmet bazında farklı dağıtım anahtarlarının belirlenmesi mümkündür. Örnek vermek gerekirse, insan kaynaklarına ilişkin verilen hizmetler için grup üyesi şirketlerin toplam çalışan sayısına göre bir dağıtım anahtarı belirlenebilecekken, muhasebe desteğine ilişkin verilen bir hizmete ilişkin dağıtım anahtarı şirketin işlem yoğunluğuna göre belirlenebilecektir.

Yayınlanan nihai rapora göre, dağıtılan maliyetler üzerine %5 kâr marjı eklenecek ve ilgili grup şirketine yansıtılacaktır. Tüm hizmetler için belirlenen tek bir kâr marjının varlığı rapora yöneltilen en önemli eleştirilerden bir tanesidir. Kaldı ki bazı kaynaklar %5'lik kâr marjının düşük katma değerli hizmetler olarak sınıflandırılan bu hizmetler için yüksek olduğunu iddia etmektedir.

Avrupa Birliği Müşterek Transfer Fiyatlandırması Forumu'nun emsal analizinde, düşük katma değerli olarak tanımlanan bazı hizmetlerin kâr marjlarının %5'in altında olduğu sonucuna varılmıştır. Aşağıda bu analize ilişkin marjlara yer verilmektedir.

 Avrupa Birliği Müşterek Transfer Fiyatlandırması Forumu Raporu düşük katma değerli hizmetlerde marjın %5 medyan değeri olmak üzere %3 ila %10 bandında yayılabileceğini vurgulayarak sabit bir marj belirlememiştir. 10. eylem planında standart bir oranın belirlenmesi eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Bu eleştirilere göre, ana faaliyeti düşük katma değerli hizmetlere ilişkin olan firmalar bile %5'lik bir kâr marjı elde etmezken (örneğin yönetim desteği veren firmaların marjı %3,8 olarak belirlenmiştir), grup firmalarının bu hizmetlerden %5 oranında kâr elde etmesinin uygunsuzluğu savunulmuştur.

Aynı zamanda raporda, bu hizmetlere ilişkin maliyetlerin belli bir eşiği aşamayacağı belirtilmekte, bu yolla şirketlerin kâr aktarımı ve vergi planlaması tekniklerinin önüne geçilmektedir. Ancak raporda bu sınırın ne şekilde belirleneceğine ilişkin net bir açıklama yapılmamaktadır. Öneri mahiyetinde grup içi hizmetlere ilişkin maliyetlerin tüm maliyetlere veya ciroya oranına göre bu alt sınırın belirlenebileceği belirtilmektedir. Bu konuda vergi idarelerine bir serbesti tanındığı anlaşılmaktadır.

IV. DOKÜMANTASYON VE RAPORLAMA

Grup içinde verilen düşük katma değerli hizmetler için basitleştirilmiş fiyatlandırma yöntemini tercih eden şirketlerin bu hizmetlerin içeriğine ilişkin sözleşme ve belgeleri hazır bulundurması ve gerektiğinde vergi idaresine sunması gerekmektedir. Rapora göre, bu hizmetlere ilişkin hazırlanan dokümanların aşağıda yer alan bilgileri içermesi beklenmektedir.

 • Alınan ya da verilen düşük katma değerli hizmetlerin tanımı, içeriği, hizmetten hangi şirketlerin faydalandığı, her bir hizmetin düşük katma değerli hizmet kategorisine girdiğini açıklar nitelikte bilgiler, bu hizmetlerin sağlanmasının gerekçeleri ve hizmetin faydaları, belirlenen dağıtım anahtarı ve bu dağıtım anahtarının sağlanan faydayı yansıttığını açıklar nitelikte nedenler, kullanılan kâr marjı oranı,
 • Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yapılmış olan sözleşmeler ve sözleşmelerde yapılan değişiklikler,
 • Maliyet havuzunun oluşturulmasına ilişkin açıklamalar, maliyet havuzuna dahil edilen ve edilmeyen hizmetlerin ayrıntılı listesi,
 • Dağıtım anahtarının ve kâr marjının uygulanmasına ilişkin hesaplamalar.

SONUÇ

BEPS 10. eylem planı kapsamında, düşük katma değerli hizmetlerin fiyatlandırmasında bir standardizasyona gidilmiş olup bu standardizasyon neticesinde mükellefin ve vergi otoritesinin kaynak sarfına neden olmadan uygulama birliğine varması amaçlanmıştır. Eylem planı çerçevesindeki düzenlemelerle birlikte, daha öncesinde vergi idareleri grup içi hizmetlere ilişkin olarak üç temel sorgulama yapmaktayken (gerçeklik testi, fayda testi, fiyatlandırma testi), düşük katma değerli hizmetlerde basitleştirilmiş fiyatlandırma yolunu seçen mükellefler için fiyatlandırma testi yapılmasına gerek bulunmayacaktır. Hangi grup şirketinin bu seçimi yapması gerektiği, raporlamanın nasıl olacağı, eşiğin tespiti ve seçimin hangi finansal dönemler için yapılabileceği konularında raporda belirsizlikler bulunmaktadır. Belirsizliklerin açığa kavuşturulabilmesi için aksiyon planına ilişkin olarak yerel vergi otoritelerince yapılacak düzenlemeler beklenmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions