Turkey: İş Hukukunda Toplu İşçi Çikarma Ve Uygulanacak Fesih Usulü

Last Updated: 17 August 2018
Article by Zeynep Cemre Altun

ÖZET

İşverenler başta ekonomik olmak üzere teknolojik, yapısal veya benzeri işletmesel kararlar gereği birden fazla işçinin iş sözleşmesini aynı anda feshetme ihtiyacı duyabilirler. Böyle durumlarda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 29. maddesi kapsamındaki işçi çıkarmalarında bireysel işçi çıkarmalarına ek olarak farklı bir usul öngörülmüş ve bu usule uymamanın yaptırımı da aynı Kanun'un 100. maddesi uyarınca idari para cezası şeklinde düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplu İşçi çıkarma, Oran, Bildirim, İdari Para Cezası, Fesih, Fesih Usulü.

GİRİŞ

Toplu işçi çıkarma müessesesi, Türk Hukuku'na 158 sayılı International Labour Organization ("ILO") Sözleşmesi ile Avrupa Birliği Yönetmeliği'ne paralel bir düzenleme olarak yansımış ve bu metinlerdeki ölçütler esas alınarak hazırlanmıştır1.

Türk Hukuku'nda toplu işçi çıkarma müessesesine dair usul ve yaptırımlar, İş Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca işçi çıkarmanın "toplu işçi çıkarma"yı ihtiva edip etmediğine çıkarılan işçi sayısının, işveren nezdinde çalışan tüm işçilere oranına göre karar verilir. Şöyle ki; "İşyerinde çalışan işçi sayısı; 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin, 101 ile 300 işçi arasında ise en az yüzde on oranında işçinin, 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin işine 17. madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır."

Anılan madde kapsamında bir işçi çıkarma durumu olması halinde İş Kanunu'nun 29. maddesinde, bireysel işçi çıkarma usulüne ilave olarak bazı bildirimler ve görüşmeler yapılması öngörülmüştür. Bu usule uyulmaksızın yapılan çıkarmalar, İş Kanunu'nun 100. maddesinde yer alan "Bu Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir." hükmü ile yaptırıma tabi tutulmuştur.

Bu çalışmamızda toplu işçi çıkarma kapsamına giren durumlar, toplu işçi çıkarmalarda yapılması gereken bildirim ve görüşmeler ile usule aykırı davranmanın yaptırımları ele alınacaktır.

I. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA KAPSAMINA GİREN DURUMLAR

Bir işçi çıkarma durumunun toplu işçi çıkarma kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi yapılırken öncelikle somut olayın İş Kanunu'nun 29. maddesinde öngörülen oranlar dahilinde olup olmadığına ve söz konusu çıkarmaların bir aylık süre içinde süreli fesih yoluyla yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır. Yukarıda madde metnine yer verilmiş olduğu üzere, bu sayılar altında işçinin işine son verildiyse yahut işçi çıkarmalar bir aylık süre içinde aynı anda ya da farklı tarihlerde yapılmadıysa toplu işçi çıkarmadan bahsedilemez. Toplu işçi çıkarma kapsamına girmeyen durumlarda ise bireysel iş hukukunun öngördüğü usule uyulması gerekecektir.

Ancak ilgili madde bir istisna düzenleyerek mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarılmanın bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılması halinde toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümlerin uygulanmayacağını belirtmiştir.

İş Kanunu'nun 29/1. maddesi uyarınca toplu işçi çıkarma ancak ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme gerekleri gibi geçerli sebeplerle mümkün olmaktadır. Aksi halde iş güvencesi kapsamına giren işçilerin, İş Kanunu'nun 18 ve devamı hükümleri uyarınca fesihten itibaren bir aylık süre içerisinde işe iade davası açması mümkündür.

Her ne kadar toplu işçi çıkarma prosedürünün kendine özgü bir usulü olsa da bu durum, işverenin İş Kanunu'nun 18 ve 19. maddeleri uyarınca yükümlülüklerini bertaraf etmez. İş Kanunu'nun 29/ son maddesi açıkça bu durumu; "İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir." şeklinde düzenlemiştir.

II. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA İŞVERENİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yukarıda bahsedildiği üzere, geçerli sebeple işçi çıkarma durumunda ister toplu çıkarma olsun ister bireysel çıkarma olsun işveren İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca işçinin ihbar tazminatını ödemeli ya da ihbar süresi öngörmelidir. Buna ek olarak sözleşmesi feshedilen işçiye şartları oluşmuş ise kıdem tazminatını da ödemeli ve ayrıca Kanun'un 18 vd. maddelerindeki yükümlülüklere uymalıdır. Ancak söz konusu durum aynı zamanda bir toplu işçi çıkarmayı ihtiva ediyorsa işverenin aşağıda bahsi geçen diğer yükümlülüklere de uyması gerekmektedir.

1) Bildirim Yükümlülüğü

İş Kanunu'nun toplu işçi çıkarmaya ilişkin maddesi uyarınca, işverenin toplu işçi çıkarmadan otuz gün önce işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türk İş Kurumu'na bildirim yapması gerekir. Yine aynı hüküm gereğince bu bildirimin bir yazı ile yapılması ve bildirimde, bundan etkilenecek işçi sayısına ve feshin yapılacağı zaman dilimine ilişkin bilgilerin yer alması gerekir.

Ancak işyeri bütünü ile kapatılıyor ve faaliyetine son veriliyor ise bu halde işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu'na bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. Bu ihtimalde Kanun işverenin işyeri sendika temsilciliklerine herhangi bir bildirimde bulunmasını öngörmemiştir.

Her iki durumda da fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğuracaktır.

2) Sendika Temsilcileri ile Görüşme Yükümlülüğü

Toplu işçi çıkarma hususunda işverenin bir diğer yükümlülüğü de yukarıda belirtilmiş olan ilgili yerlere gerekli bildirimlerin yapılmasını müteakip sendika temsilcileri ile işveren arasında görüşme yapılmasıdır. Bu görüşmelerde, toplu işçi çıkarılmasının önlenmesi, çıkarılacak kişi sayısının azaltılması, çıkarılacak işçiler için çıkarılmanın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları görüşülmelidir. Bu görüşmenin nitelik itibariyle bir karara bağlanması zorunluluğu olmayıp yalnızca bir bilgi verme ve danışma toplantısı olmaktan ibarettir2.

3) Yeniden İş Akdi Yapma Zorunluluğu

İş Kanunu'nun 29/6. maddesi uyarınca işveren, toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe geri çağırır. Ancak buradaki önemli nokta şudur: İşverenin tüm işçileri çağırma değil, yalnızca alacağı işçiyle aynı nitelikte olanları geri çağırma yükümlülüğü vardır. Farklı nitelikte işçi alınacak ise işverenin bu yükümlülüğü doğmaz.

III. FESİH USULÜNE AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIMI

İş Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca toplu işçi çıkarmaya aykırı davranılması hâlinde bazı idari yaptırımlar öngörülmüş ve bunlar Kanun'un 100. maddesinde düzenlemiştir. Buna göre; 30 günlük süreyi beklemeyen, yukarıda bahsi geçen ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimleri yapmayan, sendika temsilcileri ile görüşmeyen yahut işçi çıkarılmasının kesinleşmesinden sonra altı ay içinde aynı nitelikte işçiyi işe başlatmasına rağmen toplu olarak çıkarmış olduğu işçiyi çağırmayan işveren; işçi başına dörtyüzelli Türk Lirası ödemek zorundadır. Fesih usulüne aykırı davranmak her ne kadar bir idari para cezası doğursa da Kanun'da ayrıca hukuki bir yaptırım öngörülmemiştir.

Ancak gerek doktrindeki baskın görüş3 uyarınca gerekse konuyla ilgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 19.10.2009 tarih ve E.2009/37726, K.2009/27756 sayılı kararı uyarınca; 29. maddedeki fesih usulüne aykırı davranmanın aynı zamanda feshi geçersiz kılacağını kabul etmek gerekir. Zira Kanun'un 29/son hükmü açıkça işçinin toplu işçi çıkarmaya karşı 18, 19, 20 ve 21. maddelere göre dava açabileceğini öngörmüştür. Bu halde iş sözleşmesinin 29. maddede öngörülen usule aykırı feshedildiğini düşünen işçinin yine İş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır.

SONUÇ

İş dünyasının ve ülke ekonomilerinin gereklerinden biri de işverenlerin işyerleri ile ilgili yönetimsel kararlar almalarıdır. Bu kararlar bireysel işçi çıkarma şeklinde olabileceği gibi toplu işçi çıkarma şeklinde de gerçekleşebilir. Bu durumda İş Kanunu'nda işverenlere bireysel işçi çıkarmaya ilişkin yükümlülüklerine ek olarak başkaca usuli yükümlülükler öngörülmektedir.

Bu yükümlülüklere uyulmaması nedeniyle işverenler, her işçi için ayrı ayrı hesap edilmek üzere idari para cezalarıyla karşılaşabilir ve ayrıca feshin geçersizliği iddiaları dolayısıyla işçilerce açılabilecek işe iade davalarına muhatap olabilirler. Bu nedenlerle herhangi bir idari ve hukuki yaptırımla karşı karşıya kalmak istemeyen işverenlerin, toplu işçi çıkarma hususunda İş Kanunu'nun 17, 18, 19 ve 29. maddelerinde yer alan usule ve yükümlülüklere uymaları gerekmektedir.

Footnotes

1. Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta, 12. Baskı, s.649

2. Prof. Dr. Çelik, Prof. Dr. Caniklioğlu, Prof. Dr. Canbolat, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, 29. Bası, s.481

3. Süzek, a.g.e., s.652

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions