Turkey: 6698 Sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Çerçevesinde "Kişisel Veri" Kavrami

Last Updated: 9 August 2018
Article by Hatice Zümbül

ÖZET

Avrupa'da 1970'li yılların başından itibaren birçok ulusal ve uluslararası düzenlemeye konu olan, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku; Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası düzenlemelerin dışında, ilk defa, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Türk hukukunda kanuni bir enstrümanla düzenlemeye kavuşturulmuştur. "Kişisel veri", genel olarak kabul gördüğü şekliyle, "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" olarak tanımlanmakla beraber, somut durum çeşitliliğinde, verinin "kişisel veri" niteliğinde olup olmadığının tespitinde zaman zaman zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bir verinin ancak "kişisel veri" olarak nitelendirilmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku mevzuatı temelinde korumadan yararlanılabilecek olmasından (yahut tersi durumda – veri sorumluları bakımından- temel ilke ve yükümlülüklere tâbi durumda kalınacak olmasından) dolayı, en başta, ilgili verinin "kişisel veri" niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Kişisel Veri, Gerçek Kişi, Avrupa Adalet Divanı, Veri Sorumlusu, Belirlenebilir Olma.

GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVVK") 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle beraber, kişisel verilerin korunması konusu, Türk hukukunda, kanun ile düzenlenerek, sistematize hâle getirilmiştir. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma amacı taşıyan bu kanuni düzenleme ile, kişisel verileri işleyen ve "veri işleyen" ve/veya "veri sorumlusu" sıfatını haiz olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile işleme faaliyetinde uymaları gereken usul ve esaslar düzenlenirken, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken temel ilkeler, işleme şartları ve istisnaları, veri süjesinin hakları, veri sorumluları sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yapısı ve işleyişi, idari para cezaları ve hukuki sorumluluk ile cezai sorumluluk konuları hükme bağlanmıştır.

KVKK'nın yürürlüğe girmesinden sonra, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan, (i) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, (ii) Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, (iii) Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve (iv) Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan ilke kararlar ve rehberler doğrultusunda, KVKK'nın uygulanırlığı büyük bir ölçüde somutlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, "veri sorumlusu" sıfatını haiz kişilerin, ilgili mevzuata uyum sürecinde ve sonraki dönemde mevzuata uygun hareket edebilmek adına üzerinde durulması gereken en temel kavram şüphesiz "kişisel veri" kavramıdır.

Kişisel veri, ulusal, bölgesel ve uluslararası birçok düzenlemede, yeknesak olarak, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmakta ve bu şekilde kabul edilmektedir. Hukuki düzenlemeler ve yargı kararları ışığında, kişisel veri, örnek olarak, şu şekilde sayılabilecektir: kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, mesleği, görüntüsü, sesi, vergi numarası, mail adresi, telefon numarası, genetik bilgileri, biyometrik verileri, sosyal güvenlik numarası, bilgisayarının ip adresi vb.

I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

Kişisel veri kavramı1, KVVK'nın "Tanımlar" başlıklı m.3/f.1 (ç) hükmünde; "Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" olarak tanımlanmaktadır2.

Bu tanım çerçevesinde "kişisel veri" kavramının unsurları; (i) gerçek kişi, (ii) kimliği belirli veya belirlenebilir kişiyle ilgili olma ve (iii) her türlü bilgi olarak sayılabilir.

1) Gerçek Kişiye Ait Bilgiler

Veri koruma hakkının, özel yaşamın gizliliği hakkı temelinde ortaya çıkan ve gelişen niteliği doğrultusunda, bu koruma sadece gerçek kişilere hasredilmiş olup, tüzel kişilere3 ilişkin bilgiler bu Kanun kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu kapsamda koruma görmeyeceklerdir.

Kural bu olmakla beraber, bazen gerçek kişi adından türeyen tüzel kişi isimleri söz konusu olduğunda ya da gerçek kişi tacirlere ait ticari işletmeler söz konusu olduğunda ya da şirket e-mailinin normal olarak belli bir çalışan tarafından kullanıldığı hallerde bu verilerin kişisel veri niteliğinde olup olmadığı hususu tartışılabilir. Bu noktada, "kapsam", "amaç" ve/veya "sonuç" kriterleri temel alınarak, her bir somut durumun özelinde değerlendirilmesi gerekecek ve bunların KVKK kapsamında koruma göreceği sonucuna varılabilecektir 4.

Gerçek kişilerde, kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlamaktadır (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.28). Bu çerçevede açıklığa kavuşturulması gereken mesele ise doğmamış çocuklara ilişkin veriler ile ölmüş kişilere ilişkin verilerin, kişisel veri olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususudur.

Ölmüş insanlara ilişkin bilgiler, Medeni Hukuk'ta ölümle birlikte hak ehliyetinin yitirilmiş olması sebebiyle, kural olarak, kişisel veri olarak nitelendirilemezler5. Ancak bazı durumlarda dolaylı da olsa ölmüş insanlara ilişkin bilgilerin bu çerçevede koruma görmesi gündeme gelebilecektir6.

Ölmüş insanlara ilişkin veriler, bazen yaşayan insanlara ilişkin bilgilere işaret edebilir. Örneğin; hemofili hastalığından ölmüş birine ilişkin bu bilgi, genetik olarak, çocuklarının da aynı hastalığı taşımakta olduğunu göstermektedir. Bu noktada, ölmüş kişiye ilişkin bu veri, diğer kişiyle ilgili olması bağlamında, kişisel veri olarak değerlendirilecek ve dolaylı olarak KVKK kapsamındaki korumadan yararlanacaktır7 .

Yine ölmüş insanlara ilişkin verilerin, kişisel veri niteliğinde olup olmamasından bağımsız olarak, Hasta Hakları Yönetmeliği8 doğrultusunda hasta mahremiyeti ve hekimin sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gizli tutulması gündeme gelecektir9.

Kişinin hatırasına saygı10 yükümlülüğü çerçevesinde de yine ölmüş kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesinde hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşılması söz konusu olabilecektir.

Bilindiği üzere, Medeni Hukuk'ta kişilik doğum ile başlar ve ölüm ile sona erer. Kişi doğum ile hak ehliyetini elde eder ve hukuki anlamda kişiliği başlar. Bu çerçevede doğmamış çocuğa ait, genetik bilgiler, ultrason görüntüsü gibi bilgilerin kişisel veri niteliğinde olup olmadığına ilişkin olarak, Miras Hukuku'nda getirilen çözüme paralel şekilde, doğumla birlikte (hak ehliyetinin kazanılmasıyla) çocuğun bu veriler üzerinde hak sahibi olacağı ve bunların kişisel veri olarak nitelendirileceği, doğuma kadar ise bu verilerin yine kişisel veri olarak nitelendirilmesi ve bunların kullanımına ilişkin rızanın ebeveynler tarafından verilmesi şeklinde bir çözüm tarzının benimsenmesinin isabetli olacağı sonucuna ulaşılabilir.

2) Belirli veya Belirlenebilir Olma

Bir verinin, KVKK çerçevesinde korunabilmesi için bu verinin gerçek kişiye ait olması şartı aranmakla beraber, bu verinin kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirebiliyor olması gerekmektedir11.

Bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyen, sadece nesnelere ilişkin ve/veya tüzel kişilere ilişkin bilgiler, doğrudan ya da dolaylı olarak belirli bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemedikçe kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve KVKK kapsamında koruma görmeyecektir12.

Kişinin belirlenebilirliği somut durumun özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Kişi, adı ve soyadıyla ve/veya kimlik/pasaport numarasıyla doğrudan belirlenebilir olduğu gibi, içinde bulunduğu somut durumun özelliklerine göre bu kişiye ilişkin meslek bilgisi, yaş bilgisi, göz rengi verisi, boyu, ağırlığı ve sair bilgiler veya bu bilgilerin kombinasyonu da bu kişinin belirlenebilir olmasını mümkün kılan veriler olabilir13.

3) Her Türlü Bilgi

"Her türlü bilgi" kavramı, lafzından da anlaşılacağı üzere, geniş yorumlanmaya müsait bir ifadedir. Bir verinin kişisel veri olarak nitelendirilip nitelendirilmemesi noktasında, bu verinin hangi formda olduğunun herhangi bir önemi bulunmadığı gibi veri içeren ifadenin nesnelliği/öznelliği ve/veya doğruluğu/yanlışlığı ve/veya gizliliği de önem arz etmemektedir.

Verinin niteliği de "kişisel veri" tanımlamasında herhangi bir fark oluşturmamaktadır. KVKK'nın 3. maddesinin gerekçesinde, sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgilerin değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgilerin de kişisel veri olarak kabul edileceği açıkça belirtilmiştir14.

II. KİŞİSEL VERİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE AVRUPA ADALET DİVANI'NIN GÜNCEL KARARLARI

1) Dinamik IP Adreslerinin Kişisel Veri Olarak Korunması

Avrupa Adalet Divanı, 19 Ekim 2016 tarihli Patrick Breyer v. Almanya Kararı'nda15, veri sorumlusunun IP adresini sahibi olduğu kişi ile ilişkilendirebilecek araçlara sahip olmadığı hallerde bile dinamik IP adreslerinin kişisel veri olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

Alman Federal Yüksek Mahkemesi (Bundesgerichtshof), davacı Breyer'in Almanya Adalet ve Tüketicinin Korunması Bakanlığının (Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz) websitesini ziyaretine ilişkin olarak IP adresinin kaydının silinmesi talebine binaen önüne gelen davada, website sahibinin/ işleten, ziyaretçinin belirlenebilirliği noktasında üçüncü kişinin (somut durumda internet servis sağlayıcısının) elindeki ek veriye ihtiyaç duyması halinde IP adreslerinin kişisel veri olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği hususunda Avrupa Adalet Divanının görüşüne başvurmuştur.

Avrupa Adalet Divanı, Kararı'nda, website sahibinin (somut durumda Almanya Adalet ve Tüketicinin Korunması Bakanlığının) elindeki dinamik IP adresi verisinin kişisel veri olduğunu ifade etmiştir. Bir verinin kişisel veri olarak değerlendirilebilmesi için doğrudan ya da dolaylı olarak bir kişiyle ilişkilendirilebilmesi gerekliliğine işaret eden Mahkeme, website operatörünün elindeki IP adresinin mutlak olarak kişisel veri olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, her bir somut durumun kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekliliğine, bu çerçevede dinamik IP adresi ile kişisel veri sahibinin belirlenebilmesi bağlamında internet servis sağlayıcısı tarafından tutulan ilave bilgilerin birleştirilebilmesi imkânının dikkate alınması hususuna önem atfetmiştir.

2) Sınav Kağıdının Kişisel Veri Olarak Korunması

Avrupa Adalet Divanı, 20 Aralık 2017 tarihli Peter Nowak v. Data Protection Commissioner Kararı'nda16, mesleki bir sınavda sınav kağıdına yazılan cevaplar kişisel veri olarak değerlendirilmiş ve kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel veri sahibinin talebinin yerine getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Divan, sınav kağıdının kişisel veri sayılabilmesi için dava konusu somut durumda mevcut olan iki olgu üzerinden inceleme yapmıştır. Bunlardan ilki, sınav kağıdının üzerinde yer alan kişinin adı ve kimlik bilgileri iken, ikincisi sınav kağıdına yazılan cevaplar ve sınavı değerlendiren kişinin yorumlarıdır.

Divan, Direktif metninde geçen "her türlü veri" ibaresinden yola çıkarak, sınav kağıdında yazılı olan ve gerçek kişiyle bağdaştırılabilecek olan verilerin kişisel veri olarak değerlendirilmesi gerektiği kabulünden hareketle, sınav kağıdında yer alan cevapları ve sınavı değerlendiren kişinin yorumlarını bu kapsamda değerlendirmiştir. Zira, Direktif'teki amaç, kişisel veri kavramını geniş bir perspektifte değerlendirmek olduğundan, sadece genel nitelikli kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veriler değil; kişisel veri olma potansiyeli olan objektif ve sübjektif her türlü bilgi kişisel veri kapsamı dahilindedir. Bu nedenle, kişilerin sınav kağıdına yazmış oldukları cevaplar, kendileriyle ilgili bilgi ihtiva ettiği ve kendileriyle ilişkilendirilebildiği ölçüde kişisel veri olarak nitelendirilmelidir.

Sınavı inceleyen kişinin sorulara verilen cevaplara ilişkin yorumları da kişisel veri kapsamında değerlendirilecek olmakla beraber, sınava giren kişinin, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku temelinde, sınav kağıdında yer alan kendisine ilişkin bilgilere ulaşması ve düzeltilmesini isteme hakkına engel teşkil etmemelidir. Zira, sınava giren kişinin, söz konusu sınav kağıdında kendisi ile ilgili yanlış bilgi teşkil eden hususların düzeltilmesinde hukuki menfaati bulunmaktadır.

SONUÇ

Çalışmamızın en başında da ifade edildiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku mevzuatı temelinde hak ve sorumlulukların belirlenebilmesi, talepte bulunulabilmesi ve mevzuata uyum çalışmalarının yerine getirilebilmesi bakımından, en başta yapılması gereken, verinin "kişisel veri" niteliğinde olup olmadığının tespit edilmesidir.

Kişisel veriler üzerindeki hakkın, özel yaşamın gizliliği hakkı temelinde ortaya çıktığı ve geliştiği dikkate alındığında, her ne kadar İtalya, Avusturya, Danimarka gibi bazı Avrupa ülkelerinde tüzel kişilere ait veriler, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında değerlendirilse de, gerek 25 Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girecek olan Genel Veri Koruma Tüzüğü gerekse 7 Nisan 2016'da Türkiye'de yürürlüğe giren KVKK çerçevesinde, bu koruma sadece gerçek kişilere hasredilmiş olup, tüzel kişilere17 ilişkin bilgiler bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

Bu bağlamda, gerçek kişiyle ilişkilendirilebilen her türlü bilgi; - sınırlı sayıda (numerus clausus) olmamak üzere-, vergi numarası, görüntüsü, sesi, fiziki özellikleri, genetik bilgileri, bilgisayar IP adresi, sınav kağıdındaki cevapları, sosyal medya sitelerindeki paylaşımları, somut durumun özelliklerine göre değerlendirilerek, "kişisel veri" olarak nitelendirilebilecek ve KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen ilke ve yükümlülüklere uyulması gerekliliği ile bu mevzuat temelindeki haklardan yararlanılması imkanına sahip olunması gündeme gelecektir.

Footnotes

1. Çalışma içeriğinde ayrı bir başlık açılmayacak olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde, "Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri" olarak tanımlanan "özel nitelikli kişisel veri" kavramının detaylarına işbu çalışmada yer verilmeyecektir.

2. Avrupa Birliği'nin mehaz 95/46/EC sayılı Veri Koruma Direktifi'nin "Tanımlar" başlıklı m.2(a) hükmünde de kişisel veri ("personal data"); belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (veri süjesine) ilişkin her türlü bilgi olarak ifade edilmekte, devamında, "belirlenebilir kişi ("identifiable person")", özellikle bir kimlik numarasına ya da kişinin fiziksel, psikolojik, mental, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliği özelinde bir ya da daha fazla etkene ilişkin olarak kısmen ya da tamamen belirlenebilirliği olarak tanımlanmaktadır.

3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı" başlıklı 8. maddesi bağlamında, tüzel kişiler de koruma görmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Handbook on European Data Protection Law, European Union Agency for Fundamental Rights, 2014, s.37.; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf ; 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün ("GDPR"), "Giriş" kısmının 14. paragrafında, 95/46/EC sayılı Veri Koruma Direktifi'nden farklı olarak, Tüzük'ün tüzel kişilere ait verilerin işlenmesinde uygulanmayacağı açıkça düzenlenmiştir.

4. Article 29 Working Party, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, Adopted on 20th June, 01248/07/EN WP 136, s. 23- 24, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf

5. AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün ("GDPR"), "Giriş" kısmının 27. paragrafında ise üye devletlere bu hususta bir serbestlik tanınmış ve ölmüş kişilere ait verilerin kişisel veri korumasından yararlanmasına olanak veren düzenlemelerin yapılabileceği öngörülmüştür.

6. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Article 29 Working Party, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, s. 22.

7. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Article 29 Working Party, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, s. 22.

8. Hasta Hakları Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hasta%20haklar%C4%B1

9. Ayrıca Bkz. 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik" http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161020-1.htm

10. "Kişinin hatırasına hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 130/f.1'de "Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır."

11. Ayrıntılı Bilgi için Bkz. Handbook on European Data Protection Law, European Union Agency for Fundamental Rights, 2014, s.39 vd.

12. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Article 29 Working Party, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, Adopted on 20th June, 01248/07/EN WP 136, s.8-12, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf

13. Article 29 Working Party, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, Adopted on 20th June, 01248/07/EN WP 136, s.13, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf

14. KVKK Genel Gerekçe, http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0541.pdf

15. Karar metni için Bkz. http://www.alstonprivacy.com/wp-content/uploads/2016/10/ECJ_Breyer_Judgment.pdf

16. Karar metni için Bkz. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first∂=1&cid=45295

17. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı" başlıklı 8. maddesi bağlamında, tüzel kişiler de koruma görmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions