Turkey: Türkiye'nin 20 yıllık rekabet macerası

Last Updated: 30 May 2018
Article by Fevzi Toksoy

REKABET kurallarının Türkiye'de çok farklı kesimler tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ancak, ikinci bir yirmi yılı tartışacaksak, Rekabet Kurumu'nun yeni yol haritasını oluşturması kaçınılmazdır. Toplumun her kesimine nüfuz etmiş bir rekabet kavramı iktisadi faaliyetlerin kimler tarafından yapılması gerektiğinin en adil hakemidir.

Türkiye rekabet hukukuyla tanışalı 20 yıl oldu. Ülke olarak, sektörler üstü görev yapan, bağımsız ve son derece geniş yetkilerle donatılmış bir kurumun ilk örneğini bu hukuk alanında tecrübe ettik. Her ne kadar idari bir yapı olsa da Rekabet Kurumu her zaman yargının bir uzantısı gibi pozisyonlandı. Hatta, artık günümüzde Rekabet Kurumu'nun statüsünün yarı-yargısal olarak benimsendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Rekabet Kurumu şikâyetleri dikkate alarak harekete geçebildiği gibi resen de soruşturma süreci başlatabilmekte. Cironun yüzde 10'una kadar para cezası verebilme yetkisine de sahip olduğunu düşündüğümüzde, Rekabet Kurumu'nun piyasalar için ne anlam ifade ettiği daha da netleşecektir.

Elbette yasal düzenleme tek başına etkinlik değerlendirmesi için yeterli bir gösterge olmamakta. Bu yasanın işletilip işletilmediği de göz önünde bulundurulmalı. Bu perspektiften bakıldığında, Rekabet Kurumu'nun uygulama ciddiyetinin de Türkiye standartlarının üzerinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kurum bünyesindeki karar alıcı yapı olarak konumlanan Rekabet Kurulu 20 yıllık süre içerisinde piyasada etki bırakacak binlerce karara imza attı. Kartellerle mücadele, hâkim güce sahip oyuncuların rekabeti bozucu davranışları ve birleşme devralmaların analizi ile geçen bu iki on yıl neticesinde gerek mevzuat açısından gerekse de uygulama açısından başarılı bir eserin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Özelleştirmeler için görüş verme ve diğer devlet kurumlarının rekabeti bozucu mevzuat veya uygulamalarına yönelik tavsiye nitelikli görüş verme yetkisi ise bu kurumun "savunuculuk" olarak adlandırılan ikincil göreviydi. Şöyle bir geçmişe bakıldığında Rekabet Kurumu'nun bu görevini de gözle görülür bir başarıyla yerine getirdiğini söylemeliyiz. Klasik bir istiareden yola çıkarak piyasadaki rekabet oyununu bir spor müsabakasına benzetecek olursak, rekabet hukuku oyunun kurallarını temsil ederken, Rekabet Kurumu ise müsabakanın hakemi olarak konumlandırabiliriz.

Rekabet kuralları nereden çıktı? Türkiye'nin gündemine nasıl girdi?

İktisadi faaliyetler bütün rakip şirketler arasında adil bir rekabet çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Her türlü ekonomik aktivitede daha iyi ürün ve hizmetin daha ucuz fiyatlara tüketiciye sunulması rekabet sürecinin ideal sonucu olarak görülmektedir. Ancak maalesef bu süreç piyasa ekonomisinde faaliyet gösteren her şirket için temel hedef olan kârlılığının maksimizasyonunu ya da pazarda devamlılığı garanti etmiyor. Kârlılığın maksimizasyonu ve pazarda devamlılık; teşebbüsler için öyle cazip hedeflerdir ki, aşırı kârlılığa ulaşmak ya da en azından rekabet oyununda yerlerini garantilemek için teşebbüsler bazen rekabetten kaçınıp, rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmayı kendileri için mantıklı hale getirebilirler. Yani şirketler rekabetin yarattığı belirsizlikleri ortadan kaldırmak için şike yapmayı tercih edebilirler. Bu cazibeye yenik düşmemeleri için, iki ana kural dünya çapında tüm rekabet hukuklarında kabul edilmiştir: Rakiplerinle rekabeti ortadan kaldırıcı uzlaşma yapmayacaksın ve pazardaki gücünü kötüye kullanmayacaksın.

Sanayi devrimi ile birlikte 1900'lü yıllar henüz başlarken bu iki kural Amerika Birleşik Devletleri'nde iş adamı Rockefeller'ın sahip olduğu Standart Oil petrol deviyle mücadele edebilmek için ortaya çıktı. Ohio'lu Senatör John Sherman'ın 1890 yılında kaleme aldığı yasa bu iki kuralı en yalın biçimiyle yeni dünya düzenine tanıttı. Sherman Yasası rekabet kurallarının ilk yasalaşması değildi elbet. Ancak halen geçerliliğini koruyan son hali olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Yasanın özündeki amaç sermaye birikiminin siyaset üzerindeki etkisini kırmak idi. Zira, sanayileşme ile henüz emekleme döneminde olan iktisadi yapının toplumların yönetimi üzerinde doğuracağı sonuçlara da acemi olunan o yıllarda, güçlenen ve tek elde toplanan sermayenin siyasi açıdan nelere muktedir olacağı da bir soru işaretiydi. Her ne kadar Rockefeller ve kurduğu imparatorluk vitrinde olsa da o yıllarda Amerika'da neredeyse her alanda tröstler oluşmakta ve bu tröstler de oyunun kurallarına müdahale hakkını kendilerinde görmekteydi. Bu baskılar ile mücadele edilmediği taktirde sağlıklı bir ekonomiye sahip olunamayacağı düşüncesiyle oyunun kuralları modern ekonomiye göre baştan yazıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD tarafından Avrupa kıtasına ihraç edilen bu kurallar Avrupa Birliği'nin de tek pazar çimentolarından birisi, hatta en önemlilerinden biri olarak kabul edildi. Gittikçe topraklarımıza yaklaşan bu iki kural, 1960'ların başında Türkiye'nin AB macerası ile birlikte ilk defa somut bir şekilde gündemde sırasını aldı. O dönemlerde Türkiye'nin öncelik listesinde aşağılarda olan rekabet kuralları bir taraftan sanayimizin gelişmesi, bir taraftan da AB ile entegrasyon itici gücüyle 1990'lı yıllarda Gümrük Birliği sürecinin bir parçası olarak listede en üst sıralara kadar çıktı. Nihayetinde, 1994 yılında yasalaşan Rekabet Kanunu ve 1997 yılında faaliyetine başlayan Rekabet Kurumu ile bu iki kural artık Türkiye'de de uygulama alanı buldu.

Rekabet Kurallarının amaç tartışması...

Sermaye ile siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacı son yüzyılda farklı perspektiflerden tanımlanmaya çalışıldı. Tüketicinin refahını ön pla- na çıkartan tanımlama halihazırda ağırlıkla kabul görse de bunun amaçtan çok bir sonuç, bir çıktı olduğu görüşü de hakimdir. Sanayi politikası perspektifinden bakıldığında ise küçük sermayenin güçlüye karşı korunması ve güçlü ulusal şampiyonların ortaya çıkması şeklindeki amaç yaklaşımları da tartışmada yerini almıştır. Ancak, globalleşme ile birlikte sermayenin yapısındaki yakınsaklık ve tek elde birikim eğilimi son yıllarda rekabet kurallarının ekseninden kayması ihtimalini de gündeme getirmiştir. Bu gidişat özellikle dijital ekonomilerde açıkça görülebilmekte. Taşımacılık, konaklama hizmet aracılığı ve sosyal ağlar gibi alanlarda regülasyonları aşan (ve çoğunlukla arkasından dolanan) bir iş modeliyle birlikte rekabet hukukunun yanında vergi ve mesleki düzenlemeler gibi ulusal mekanizmaların yetişemediği mega ekonomiler oluşmaya başladı. Bu yapılar klasik anlamdaki çokuluslu şirketlerden farklı olarak, merkezi ama aracısı ve tüketicisi global olan yeni bir kurumsallaşmayı da beraberinde getirdi. Dolayısıyla, günümüzde geleneksel rekabet hukuku uygulaması milli sınırlar veya ekonomik bloklar içerisine hapsolmuşken sermayenin sınır ötesi yayılma hızına aynı hızla cevap verememektedir. Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in Amerikan Senatosu'ndaki oturumunda sürekli regülasyon yoluyla pansuman yapılmaya çalışılan yara, Facebook'un tıpkı 1900'deki Standart Oil gibi kontrolsüz büyümesinin siyaset üzerindeki etkilerinden başka bir şey değildir. Ancak bu büyüklüğün oluşumu sürecinde ABD ulusal rekabet politikaları gündeme gelmezken, siyasi etkiler oluşmaya başladığı anda rahatsızlık yaratmıştır. Nitekim, yaklaşık beş saat süren Facebook Senato sorgulamasında terim olarak antitröst kurallarına görece az referans verilmiş olsa da aslında tartışılan konu rekabet kurallarının uygulama sorunu olarak algılanmalıdır. Zira Standart Oil ile mücadele edilirken merhem olarak ortaya çıkan rekabet kuralları aynı yaranın tekrar etmesine engel olamamıştır. Burada ya rekabet kurallarının uygulama hatasından (veya uygulanmaması tercihinden) söz edilebilir, ya da yukarıda ifade etmeye çalıştığım gibi rekabet kurallarının yetersizliğinden. Kanımca teknoloji ilerledikçe ortaya çıkan ekonomik düzen karşısında rekabet kuralları aynı beceriyle kullanılamadı. Veya işler kontrolden çıktı.

Evet, dünyanın yeni bir ekonomik devinim kazandığını kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz. Özellikle gelişmiş toplumlarda ortaya çıkan yeni ürünler ve hizmetler klasik sanayi üretimlerinin boyutlarını hızla yakalayıp fersah fersah geçebiliyor ve bunu yaparken de gelişmişliğine bakmaksızın, milli sınırlara takılmadan tüm dünyada hızla yayılıyor. Sermaye birikiminin bu hızına o sermayeye sahip olanlar dahi hazırlıksız yakalanabiliyor. En basit örnek olarak Tesla'nın konvansiyonel otomotiv endüstrisi üzerinde yarattığı rekabetçi baskının elektrikli araç alanındaki çalışmaların birbiri ardına (ve belki de planlanandan çok daha önce) gündeme gelmesi sonucu doğdu. Baktığımız zaman Endüstri 4.0, yapay zeka, blockchain gibi gelişmeler hem üretim süreçlerini hem de tüketici beklentilerini şekillendirmekte. Bu da "tüketici refahı" merkezli klasik rekabet hukuku yaklaşımının uygulama becerisinin sorgulanmasını kaçınılmaz hale getiriyor.

To view the full article please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Country
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions