Turkey: Ekonomik İşbirliği Ve Kalkinma Örgütünün Matrah Aşindirma Ve Kâr Aktarmayi Önlemeye Yönelik Çalişmalari: MAKA Eylem Plani Ve Ülke Bazli Raporlama

Last Updated: 26 April 2018
Article by Pınar Solyali

ÖZET

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarmayı Önlemeye Yönelik Çalışmaları çerçevesinde getirilen raporlama ilkeleri, çok uluslu şirketlerin belgelendirme yükümlülüklerini artırıcı bir sonuç doğurmuştur. 13. Eylem Planı kapsamında getirilen üç farklı belgelendirme türünden birisi olan "Ülke Bazlı Raporlama", ilk defa vergi idarelerine sunulacak olan bir bildirimi ifade eder. Prensip olarak çok uluslu şirketlerin "Nihaî Ana İşletme"si tarafından hazırlanacak olan bu raporun, "Ülke Bazlı Raporların Teatisine Dair Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması" uyarınca ülke idareleri arasında bilgi değişimine konu edilmesi amaçlanmaktadır. İşbu makale Ülke Bazlı Raporlamanın gerek uluslararası düzenlemelerdeki gerekse Türk Vergi Mevzuatı'ndaki yerini ve kapsamını sunmak için hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: MAKA, Ülke Bazlı Raporlama, OECD, Çok Uluslu İşletmeler, Ülke Bazlı Raporların Teatisine Dair Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması, Eylem Planı, 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ, Bilgi Değişimi

GİRİŞ

Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarma ("MAKA"), mevcut düzendeki boşluklardan ve uyumsuzluklardan istifade etmek suretiyle kârı vergi oranı ya daha az olan ya da sıfır olan yerlere aktarmayı ifade eder. Nitekim bu eylem, kurumlar vergisinin cüzi bir miktarda ödenmesi yahut hiç ödenmemesi durumunu ortaya çıkarır. 2013 Şubat'ında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Malî İlişkiler Komitesince ("OECD CFA") vücuda getirilmiş, aynı yılın Eylül ayında G20 Devlet Başkanlarınca onaylanmış olan MAKA Eylem Planı'nın hedefi, kârın iktisadî faaliyetin gerçekleştirildiği devlet ülkesinde vergilendirilmesini temin ederek söz konusu matrah aşındırma ve kâr aktarma eylemlerinin önünü almaktır. Bu makalede işbu maksadın hasıl edilmesinde kullanılacak vasıtalardan biri olan Ülke Bazlı Raporlama ele alınmıştır.

I. OECD NEŞRİYATINDA ÜLKE BAZLI RAPORLAMA

Eylem Planının kabul edilmesinin ardından başlayan ve üyelerin eşit düzeyde katılımıyla süregiden çalışmalar, iki yıl sonra bütün çıktının, ara rapor olarak neşredilenler de dahil, 15 eylem planından oluşan kapsamlı bir kaynağa tahvil edilmesiyle son bulmuştur. İlgili noktaların, katılımcı devletlerin yerel mevzuat ve uygulamalarına, ikili ve çok taraflı anlaşmaların hükümlerine eklemlenmesiyle, yıllık takriben 100 ile 204 milyar dolar arasında değiştiği tahmin edilen küresel kamu geliri kaybının azaltılması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda, MAKA Eylem Planı'nın 2, 6, 7 ve 14 sayılı noktalarında incelenmiş hususlar, sırasıyla ülke mevzuatları arasındaki farklı düzenlemelerden ortaya çıkan karma uyumsuzlukların etkisiz hale getirilmesi, anlaşma hükümlerinin suistimali, daimî iş yeri tasnifinden yapay olarak kaçınma ve uyuşmazlık çözümü düzeneklerine değinen maddelerdir ve eylem planının son hâline konulmuştur. Ayrıca, 15 sayılı nokta uyarınca, mevzubahis dört maddeyi kapsayan çok taraflı bir anlaşma belgesinin hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu çok taraflı anlaşmanın aslî amacının, mevcut iki taraflı anlaşmaları yine bu anlaşmanın hükümleriyle tadil ederek MAKA tedbirlerine verimli bir surette hayata geçme imkânı vermek olduğu ifade edilmiştir.

İşe yarar bir belgeyi tanzim ettirmeyi isteyen G-20 ülkeleri bu maksatla "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin Çok Taraflı Sözleşme" (artık Sözleşme)'de değişiklik talebinde bulunmuş ve değiştirilen Sözleşme 1 Haziran 2011 tarihinde imzaya açılmıştır. Bu sözleşmenin 6'ncı maddesi, taraf devletlerin "otomatik bilgi alışverişinin sınırları" ve "teati esnasında uyulacak usul" hususlarında bir karara varmalarını buyurduğundan, "Ülke Bazlı Raporların Teatisine Dair Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması" (artık Anlaşma) yazılıp imzaya açılmıştır.

Her ne kadar ülke bazlı raporların devletlerin yetkili makamları arasında teati edilmesi konusu, Eylem Planının 13 sayılı noktasında ele alınmış olsa da, Anlaşma bu teati işleminin öznelerini, vakit ve tarzını; uyum ve işbirliği meselelerini, paylaşılan bilginin gizliliği ve usulü dairesinde kullanılması hususlarını nihaî olarak karara bağlamıştır. Öncelikle, bu ayrıntılı raporlama işleminin özneleri tanıtılır. "Çok Uluslu İşletmeler" ("ÇUİ") grubu, farklı egemenlerin vergi uygulamalarına tâbi iki veya daha çok işletmeden teşekkül etmiş bir bünyeyi yahut bir ülke devletince vergilendirilen ancak bir başka devlet ülkesinde de daimî iş yeri vasıtasıyla iş yürüterek vergiye konu olan bir tek bünyeyi ifade eder.

"İşletme" ise, Anlaşmanın İngilizce metninde inşa eden ögeler olarak geçer, ÇUİ grubunun konsolide finansal tablolarında kendisine yer verilmiş bir ticarî birimi; yoksa, hisseleri borsada işlem görse idi bu tablolara dahil edilecek olan bir ticarî birimi; ÇUİ grubunun konsolide finansal tablolarına yalnız büyüklük ve gereklilik sebeplerinden ötürü dahil edilmemiş bir ticarî birimi yahut ÇUİ grubunun bir ticarî birimine dair finansal raporlama, mevzuat, vergi toplama veya dahilî idare denetimi unsurların birinden ötürü ayrı bir finansal tablo hazırlamak mecburiyetinde olan bağlı bir iş yerini veya daimî temsilciyi anlatacak şekilde tanımlanır. İlaveten "Raporlayan İşletme" vardır; bu, mukimliğinin bulunduğu vergi idaresine bütün ÇUİ grubu adına ibraz edilecek ülke bazlı raporu hazırlayan işletmedir. Vekil bir işletmenin raporlayan olarak tayin edilmesi gibi bir istisna haricinde, Raporlayan İşletme ÇUİ grubu içindeki Nihaî Ana İşletmedir. Ancak, Nihaî Ana İşletmenin mukim olduğu ülkede raporlama zorunluluğu bulunmaması, taraflar arasında Ülke Bazlı Raporların değişimi konusunda Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının imzalanmamış olması veya anlaşma bulunmasına rağmen pratikte bilgi değişiminin gerçekleşememesi gibi durumlarda, yerel raporlama usulü veya Ülke Bazlı Raporlamanın ÇÜİ grubunun Nihaî Ana İşletme adına hareket eden belirlenmiş üyesi tarafından hazırlanması gibi ikincil mekanizmalar da uygun görülebilmektedir.

Özetlemek gerekirse, İşletmeler ÇUİ gruplarını inşa eden ögeler olarak görülür. İlaveten, ilişkili işletme bütünü olan ÇUİ grubunun da bir Nihaî Ana İşletmesi vardır ve bu ana unsur ülke bazlı raporu ikamet ettiği ülke devletine ibraz edecek olan Raporlayan İşletme'dir. Ülke Bazlı Raporlama ÇUİ grubu bünyesindeki bütün işletmelerin faaliyetlerinin tümünü ihtiva edecek şekilde hazırlandığından, Nihaî Ana İşletme başka devlet ülkelerinde iktisadî faaliyet gösteren ve ilişkili olduğu işletmeler hakkında da bilgi toplayarak yalnızca kendi mukimliğinin olduğu ülkenin devletiyle bu bilgileri içeren raporu paylaşır.

MAKA 13 Sayılı Eylem Planı Raporu, çok uluslu işletmelerin yıllık olarak ve bünyesinde faaliyet gösterdikleri her bir ülkeye dair tanzim edecekleri rapor için bir kalıp belge sunmuştur. İlave olarak, MAKA hamlesiyle ortaya konulmuş tedbirlerin uygulamaya geçirilebilmesi için de ÇUİ gruplarının nihaî ana işletmelerinin mukimliklerinin bulunduğu ülkelerde ülke bazlı raporlarını ibraz etmelerini buyuran yetkili makamların kullanabilecekleri bir "Örnek Mevzuat" ve devletlerarası rapor teatisine hukukî dayanak sağlayacak 3 adet "Örnek Yetkili Makam Anlaşması" tanıtmıştır. Rapor teatisine hukukî kimlik kazandıran bu anlaşmalar; Vergi Konularında İdarî Yardıma dair Çok Taraflı Sözleşme, İki Taraflı Sözleşmeler ve Vergi Konularında Bilgi Değişimi ("TEIAS") Anlaşmalarından ibarettir.

Nihayetinde, Anlaşma'nın 2'nci maddesi uyarınca Sözleşme'ye taraf her bir devlet Sözleşme'nin 6. maddesinde buyurulduğu üzere, mukimliği kendi ülkelerinde bulunan Raporlayan İşletmeler'den aldıkları ülke bazlı raporları işbu Anlaşma'yı akdettiği diğer bir devletle paylaşır. Ayrıksı olarak, Anlaşma'ya taraf bir devlet mütekabiliyet esasına tâbi olmadığını beyan eder ise, rapor vermesine rağmen rapor almaz. Vakit meselesinde ise söylenen şudur: İlk ülke bazlı raporlar 1 Ocak 2016 tarihinde başlayan veya bu tarihten geç başlayan malî yıllar için hazırlanmalıdır. Ancak çok uluslu işletmelere, raporun ait olduğu mâli yılda yaptıkları işlerle ilgili bilgileri toplayıp toparlayabilmeleri için bu mâli yılın kapanışından itibaren 1 yıl mühlet verilir. Şöyle ki, 1 Ocak 2016'da başlayan malî yılın kapanış tarihi 31 Aralık 2016 olduğundan ve bir yıllık mühlet de 31 Aralık 2017'de dolduğundan, ilk ülke bazlı raporlar 31 Aralık 2017'ye kadar yetkili makamlara teslim edilecektir. Malî yılı 1 Ocak 2016'da başlamayan çok uluslu işletmeler ise, buna göre, ülke bazlı raporlarını 2018 yılı içinde ibraz edeceklerdir. ÇUİ mâli yılı ancak konsolide finansal raporlama dönemini anlatır, bu yıl bağlı işletmelerin vergilendirme dönemleriyle ilgili değildir.

Genel hüküm bütün çok uluslu işletmelerin mukimliklerinin bulunduğu ülkelerin devletlerine nihaî ana işletmeleri vasıtasıyla birer ülke bazlı rapor sunmaları olsa da, bu hükme istisna teşkil eden bir özel hüküm mevcuttur. Ocak 2015 itibariyle yıllık konsolide grup geliri 750 milyon avrodan daha az olan yahut ulusal para birimine göre bu meblağ eşiğinin altında kalan çok uluslu işletmeler ülke bazlı raporlama yükümlülüğünden müstesnadırlar. Açıkçası ve OECD tarafından verilen örneğe göre, 2015 takvim yılında bu meblağ eşiğinin altında gelir elde etmiş çok uluslu bir işletme 31 Aralık 2016 tarihinde biten malî yılı için hiçbir ülke devletine ülke bazlı rapor ibraz etmekle mükellef değildir.

Ülke bazlı raporlamanın bir ÇUİ gruplarını bir de teatiyi gerçekleştirecek devletleri ilgilendiren iki ayağı olduğundan, MAKA Eylem Planı'nın ihdas ettiği ve müteakip bağlayıcı metinlerle hukukî varlık kazanan uygulamaların uluslararası çapta işlek olması bilhassa devletlere düşen yükümlülüklerin îfa süreleriyle alakalıdır. Takdir edilebilir ki söz konusu uygulamaların yerel mevzuatlara dahil edilmesi belli bir zaman meselesidir. Ağustos 2017 itibariyle, Sözleşme'nin 113, Anlaşma'nın ise 65 katılımcısı olduğu OECD neşriyatında görülür. Yine aynı kaynaktan, Ülke Bazlı Raporlama'ya ilişkin ilk bilgi alışverişlerinin 2018 yılında başlayacağı da ilan edilmiştir. Fakat ne var ki, hükümlere uyum hazırlığının külfeti, arta kalan birçok imzacı devleti bir süre daha ilk bilgi alışverişini gerçekleştirmekten alıkoyacaktır.

Öte yandan, gelirin küresel ölçekteki dağıtımını, ödenen vergileri, çok uluslu işletmenin iktisadî faaliyette bulunduğu birtakım vergi düzenleriyle ilgili belli göstergeleri ve finansal raporlamaya konu edilen bağlı işletmeleri sayan çizelgeyi, mukimliğin bulunduğu ülkeden farklı olması ihtimalinde her bir bağlı işletmenin vergilendirildiği ülkenin yetkili makamının adı ile her bir bağlı işletme tarafından icra edilen işin nevini kaleme alan ülke bazlı rapor, eksiksiz bir transfer fiyatlandırması tahlilinin ikamesi olarak görülmemelidir. Zira, belirtildiği üzere bu rapor tek başına transfer fiyatlarının doğru olup olmadığına kati bir delil teşkil etmez.

Son olarak, rehber nitelikteki OECD neşriyatında, mükelleflerden orantısız maliyet ve külfetlere katlanarak bu raporu tanzim etmelerinin beklenemeyeceği, vergi makamlarının taleplerinde ölçülü olmaları gerektiği söylenip; mükellefin ya karşılaştırılabilir verinin var olmadığını ya da bu verinin tespitinin ilgili iktisadî faaliyete nispeten aşırı maliyetli olduğunu makul mahiyette kanıtlaması durumunda, bu mükelleflerin yetkili makamlarca mevzubahis maliyetlere maruz bırakılmayabileceği hususuna da ışık tutulmuştur.

II. ÜLKE BAZLI RAPORLAMA'NIN TÜRK MEVZUATINDAKİ YERİ

Ülke Bazlı Raporlama'ya ilişkin düzenleme 3 Seri No.lu "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ" taslağı ile yapılmıştır. Mevzuata ilişkin çalışmaların henüz kemâle erdiği söylenemezse de, ilgili kaynakta çok uluslu işletmelerin ancak Türkiye'de mukim olan nihaî ana işletmelerinin ülke bazlı rapor ibraz etmekle yükümlü oldukları aslî unsuru söz konusu edilmiştir. Diğer yandan, taslak Tebliğ hükümleri uyarınca, idare ile nihai ana işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında ülke bazlı raporlama bilgilerinin otomatik paylaşımına ilişkin bir anlaşmanın bulunmaması veya nihai ana işletmenin mukim olduğu ülke idaresi tarafından ülke bazlı raporlamaya ilişkin yasal düzenlemelerin ilgili yılda yürürlüğe girmemiş olması durumunda, Ülke Bazlı Raporlama sorumluluğu çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye'de mukim grup şirketinin olacaktır.

Raporun ait olduğu hesap döneminin bitişini müteakip 12 ay içinde de rapor tesliminin yapılması gereği, sarih nitelikte ortaya konmuştur. Raporlama yükümlülüğüne istisna teşkil eden gelir meblağı eşiği ise 2017 hesap dönemi ve sonrası için bir önceki yıla ilişkin T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurunun Ocak ayı ortalaması kullanılarak hesaplanacak 750 milyon avro karşılığı Türk Lirası'dır.

Türkiye henüz Ülke Bazlı Raporların değişimine esas teşkil eden çok taraflı Anlaşma'yı imzalamamıştır. Ancak, taslak tebliğin yürürlüğe girmesi halinde Anlaşma'ya taraf olma sürecinin de hızlanması beklenmektedir. Diğer taraftan, Türkiye ikinci bir çok taraflı sözleşme olan "Banka Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine Yönelik Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"nın bir imzacısı konumundadır. Anılan anlaşmanın imzacılarından olan Türkiye'nin "hedeflenen ilk teati tarihi" ("intended first information exchange date") Eylül 2018 olarak belirtilmiştir.

SONUÇ

OECD'nin matrah aşındırma ve kâr aktarmayı önleyici çalışmaları esnasında bir araç olarak geliştirilmiş olan Ülke Bazlı Raporlama, ÇUİ grubunu oluşturan işletmelerin vergi öncesi kârları, tabi oldukları vergi oranı, sermaye yapıları, eleman sayıları, vb. gibi unsurların ülkeler arası bilgi değişimine konu edilmesini amaçlamaktadır. Söz konusu değişimin gerçekleşmesi amacıyla çok taraflı araçların geliştirilmesine yönelik 15. Eylem Planı kabul edilmiş ve bu Plan kapsamında oluşturulan "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin Çok Taraflı Sözleşme"ye günümüz itibariyle, Türkiye de dahil olmak üzere, 113 ülke taraftır. Diğer yandan, çok taraflı araçlardan biri olan ve 65 ülke tarafından imzalanan "Ülke Bazlı Raporların Teatisine Dair Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması" henüz standartların yerel mevzuata uyarlanma süreci devam ettiğinden Türkiye tarafından imzalanmamıştır. Taslak tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin çok taraflı Ülke Bazlı Rapor değişiminin bir parçası olması beklenmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions