Turkey: Hekimlerin Tıbbi Sorumlulukları

Last Updated: 4 October 2017
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban
Most Read Contributor in Turkey, November 2017

Türk ceza ve medeni hukuk mevzuatında hekimlerin mesleki sorumluluğunu düzenleyen özel maddeler bulunmamaktadır. Her ne kadar hekimlik mesleğinin uygulamalarını düzenleyen özel kanunlar var olsa bile bunlar hekimlere sadece etik açıdan bir sorumluluk yüklemekte, cezai ve hukuki sorumluluğu kapsamamaktadır. Bu nedenden ötürü hekimlerin sorumluluklarına genel hükümler dahilinde başvurulmaktadır.

Hekimlerin, hatalı tıbbi müdahale sonucu sorumluluğunun doğabilmesi için, hekimin söz konusu fiilinin hukuka aykırı olması, bir zararın meydana gelmiş olması, söz konusu bu zararın hekimin kusurlu davranışının bir sonucu olarak meydana gelmiş olması ve hekimin fiili ile meydana gelen sonuç arasında nedensellik (illiyet) bağının bulunması gerekmektedir. Bu unsurların hepsinin varlığı halinde söz konusu zarar bakımından hekimin sorumluluğuna gidilebilmektedir.

Yukarıdaki unsurların varlığı halinde ceza hukuku açısından, hatalı tıbbi uygulamanın ağırlığına göre hüküm tesisi edilmektedir. Buna göre söz konusu hatalı tıbbi müdahale hastada yaralanmaya yol açtı ise Türk Ceza Kanunu'nun, somut olayın özelliğine göre taksirle yaralama, kasten yaralama, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi yahut neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama hükümlerinin uygulanması; ölüme yol açması halinde ise neticesi sebebiyle ölüme yol açan ağırlamış adam yaralama, kasten adam öldürme, taksirle öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi hükümleri uygulanmaktadır.

Doktrinde Kasten adam öldürme ve yaralama hükümlerinin uygulanması halinde artık hekimin sorumluluğunun "hatalı tıbbi müdahale" sonucu doğmuş olan bir sorumluluk olmayacağı ifade edilmektedir. Nitekim kasti bir şekilde bu fiilleri işleyen bir hekimin bu fiili gerçekleştirirken hekimlik mesleği içerisinde hareket ettiği söylenemeyecektir. Ancak bu sorumluluğu doğuran fiilin manevi unsurunu "olası kast" oluşturabilmektedir. Zira olası kast halinde suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi söz konusu olmaktadır. Bir hekimin fiilin sonucunu öngörmesine rağmen, umursamaz tavırlarla hareket etmesi nedeni ile hukuki sorumluluk doğuran bir zararın meydana gelmesi halinde hekimlik mesleği dahilinde hatalı tıbbi müdahaleden bahsedilebilmektedir.

Hekimlerin hukuki açıdan sorumluluklarına ise tazminat davaları ile başvurulmaktadır. Burada da Borçlar Kanunu hükümleri kullanılmaktadır. Borçlar Kanunu'nun 49. Maddesi "Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür" hükmü ile bu hususu düzenlemektedir.

Borçlar Kanunu'nun 50. Maddesi, haksız fiilden doğan zararı ve zarar verenin kusurunu, zarar görenin ispat edeceğini düzenlemektedir. Buna göre hatalı tıbbi uygulama sonucu zarar gördüğünü iddia eden hasta yahut onun temsilcisi, zararı ve doktorun bu konudaki kusurunu ve illiyet bağını ispatlamak zorunda olmaktadır.  

Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis)

Malpraktis (Malpractice) kelimesi, mesleki yetersizlik yahut hata kaynaklı yanlış mesleki uygulama anlamına gelmektedir. Ancak günümüzde sıklıkla hekimlerin hatalı tıbbi uygulamaları anlamında kullanılmaktadır.

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nın 13. Maddesinde tıbbi hata "Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulaması" olarak tanımlanmaktadır. Dünya Tabipler Birliği ise, malpraktisi "hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan hasar" olarak tanımlamaktadır.

Bu tanıma göre, hatalı tıbbi uygulama sonucu doğacak olan sorumluluk bir kusur sorumluluğudur. Hekimin kusurunun belirlenmesinde "tecrübeli bir uzman hekim standardı" referans noktası olarak kullanılmaktadır. Burada tıp ilmi ve bu ilimle uğraşanlar tarafından kabul edilmiş ve kullanıla gelen mesleki kurallar, standardı oluşturmaktadır.

Bir tıbbi uygulamanın hatalı olup olmadığı üç farklı açıdan incelenebilmektedir. Bunlar tanı hataları, tedavi hataları ve diğer hatalardır.

1. Tanı Hataları

Tanı hatası, tedavi öncesinde, esnasında veya daha sonraki kontrollerde, tanı koyma sürecinde yapılan hatalar nedeni ile hastanın zarar görmesi anlamına gelmektedir. Tanının geç konulması, bilimsel olmayan, güncelliğini yitirmiş veya eksik yöntemlerle hatalı tanı konulması veya tanının hiç konulamaması, tanı için yapılan testlerin uygulanmasında yapılan hatalar tanı hatalarına dahil olmaktadır.

2. Tedavi Hataları

Tecrübeli bir uzman hekim standardı ölçüt alındığı vakit, önlenebilir niteliğe sahip olan, hastaya herhangi bir şekilde zarar veren tedavinin yan etkileri tedavi hataları olarak tanımlanmaktadır. Tedavi hataları, sakatlığın, sendromun, davranışın, enfeksiyonun veya diğer hastalık durumlarının, yukarıdaki niteliklere göre yanlış tedavilerini kapsamaktadır. Tedavinin uygulamasında eksikliğin söz konusu olması, yanlış ilaç yada yanlış dozda ilacın uygulanması, tedavinin geciktirilmesi, yanlış tedavinin uygulanması, gereksiz tedavinin uygulanması, ameliyat sonrası (postoperatif) takibin yanlış, uygunsuz veya yetersiz yapılması gibi hatalı uygulamalar tedavi hatalarını oluşturduğu söylenebilir.

3. Diğer Hatalar

Tanı yahut tedavi hataları olarak tanımlanamayan, ancak tecrübeli bir uzman hekim standart ölçüt olarak alındığı vakit ortaya çıkmayacağı söylenebilen ve hastaya zarar vermiş olan uygulamalar bu kategori içinde sayılabilir. Özellikle iletişimde yetersizliğe bağlı hatalar, kullanılan ekipmanların yetersizliği ve diğer sisteme bağlı yetersizlikler örnek olarak sayılabilir.

Komplikasyon ve Malpraktis Ayırımı

Komplikasyon, tıbbi müdahale sırasında öngörülmeyen, öngörülmüş olsa bile önlenemeyen durum, istenmeyen sonuç anlamına gelmektedir. Komplikasyon sonucu oluşan zararın hekimin bilgisizliği, deneyimsizliği ya da ilgisizliği nedeniyle meydana gelmemiş olması gerekmektedir. Yargı ve Doktrin tarafından komplikasyon sorumluluğu ceza hukuku anlamında kaza-tesadüf hali olarak ifade edilmektedir.

Tıbbi müdahale doğası gereği belli oranda tehlikeyi içinde barındırmaktadır. Bu tehlikenin varlığına binaen, özellikle cerrahi gibi müteaddit risk ihtiva eden dallar için kusur sorumluluğunun katı bir şekilde uygulanmamasının gerekliliği doktrin tarafından ifade edilmektedir. Gerçekten de idarenin, faaliyetlerinden ötürü meydana gelen zararları, idarenin kusuru olmasa dahi tazmin etme yükümlülüğü olan idarenin kusursuz sorumluluğu Danıştay tarafından tıbbi müdahaleler çerçevesinde dar yorumlanmaktadır. Zira Danıştay'ın idarenin tıbbi hizmetlerinden dolayı kusursuz sorumluluğunun bulunmadığına dair kararları bulunmaktadır.

Nitekim klasik hukuk doktrininde doktor hasta arasındaki hukuki ilişki, vekalet ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Vekalet sözleşmesinde vekil, müvekkiline anlaşma konusu işi yapmayı taahhüt etmektedir. Ancak vekilin sorumluluğu söz konusu işin kesin surette görülmesini değil, bu işi yapabilmek için elinden gelen her şeyi yapmasını kapsamaktadır. Elinden gelen her şeyi yaptığı halde sonuç elde edemedi ise vekilin sorumluluğundan bahsedilememektedir. Bu perspektifte hekim, tecrübeli bir uzman hekimin göstereceği azami gayreti gösterdiği halde, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden ötürü istenilen sonuca ulaşamadıysa artık hekimin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Aynı doğrultuda Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin bir kararında, "tıbbın gerek ve kurallarına uygun davranılmakla birlikte sonuç değişmemiş ise doktor sorumlu tutulmalıdır" denilmektedir.

Bununla birlikte doktor-hasra arasında bulolunan vekalet sözleşmesinde yer alan özen unsuru saptanırken, standart ve çağdaş tanı ve  tedavi yöntemlerinin kullanılmasında doktorun görev aldığı hastane ve bölgesel olarak bulunduğu yer birlikte incelenmeli ve hakkaniyete uygun bir tespit yapılmalıdır.

Buna göre malpraktisin varlığı halinde hekimin sorumluluğundan söz konusu olmaktayken, komplikasyon durumunda hekim ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulamamaktadır.

Konsültasyon

Konsültasyon, hastanın tanı, tedavi ve takibi için sorumlu hekimin gerekli gördüğünde diğer uzmanlık dalları ile görüş alışverişinde bulunması anlamına gelmektedir. Tıp biliminin ilerlemesine bağlı olarak günümüzde uzmanlık alanlarının sayısı giderek artmaktadır. Bu nedenle bir vakaya bütüncül yaklaşabilmek için, birden fazla tıp alanının birlikte çalışması kaçınılmaz olmuştur. Doğru tanı ve etkili tedavinin yapılabilmesi amacıyla kendi uzmanlık alanını uygulayan hekim, diğer alanlarda çalışan uzmanların da bilgi ve teknik desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları uyarınca konsültasyon sürecinin düzenli işleyebilmesi ve bir hekim hakkı olarak yaşama geçirilebilmesi için şu hususlara riayet edilmesi gerekmektedir;

 1. Hasta izlemi sırasında, değişik uzmanlık alanlarının görüş ve uygulamalarına gereksinim doğduğunda, tedaviyi yürüten hekim durumu hasta ve/veya yakınlarına bildirmelidir.
 2. Konsültasyonu hastanın tedaviyi yürüten hekimi yazılı olarak ister. Yazılı istemde hastanın özellikleri, konsültasyon isteğinin nedenleri açık ve anlaşılır biçimde belirtilir.
 3. Konsültasyon sürecinde konsültan hekim de hastanın sürekli hekimi gibi hastadan sorumludur.
 4. Konsültan hekim, alanında bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmalıdır.
 5. Konsültasyon sonucunda, konsültasyonun gerekçesi ve sonuçları, açık ve anlaşılır biçimde bir tutanak ile belgelenir.
 6. Konsültasyonun sonuçlarından hastalar da yeterli ölçüde bilgilendirilir.
 7. Konsültasyonun sonucunda hastanın tedaviyi yürüten hekimi ile konsültan hekimin görüş ve kanaatleri arasında fark olur ve hasta konsültan hekimin önerilerini kabul ederse, hastanın tedaviyi yürüten hekimi tedaviyi bırakabilir.
 8. h)Konsültasyon istenen hekim davete uymak zorundadır.

Ayrıca bu kurallar çerçevesinde hekimin meslektaşları ile meslek uygulaması konusunda uzlaşmaz bir anlaşmazlığa düştüğünde ya da tıp etiği açısından yanlış davranan bir meslektaşının bu davranışını kasıtlı bir biçimde sürdürmesi durumunda yerel tabip odasına konuyla ilgili bildirimde bulunması, hekimler üzerinde bir yükümlülük olarak düzenlenmektedir.

Aydınlatılmış Onam

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nın 26. Maddesi aydınlatılmış onamı " Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yönteminin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında" aydınlatması olarak tanımlamaktadır.

Aynı yönetmelik uyarınca aydınlatılmış onamın geçerlilik şartları şu şekilde sayılmıştır.

 • "Yapılacak aydınlatma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gösteren bir uygunlukta olmalıdır.
 • "Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek biçimde verilmelidir.
 • "Hastanın dışında bilgilendirilecek kişileri, hasta kendisi belirler.
 • "Sağlıkla ilgili her türlü girişim, kişinin özgür ve aydınlatılmış onamı ile yapılabilir.
 • "Alınan onam, baskı, tehdit, eksik aydınlatma ya da kandırma yoluyla alındıysa geçersizdir.
 • Ayrıca şu hallerin varlığı halinde aydınlatılmış onam yükü hafifletilmekte yahut tamamen kaldırılmaktadır.
 • "Acil durumlar ile, hastanın reşit olmaması veya bilincinin kapalı olduğu ya da karar veremeyeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır.
 • "Hekim temsilcinin izin vermemesinin kötü niyete dayandığını düşünüyor ve bu durum hastanın yaşamını tehdit ediyorsa, durum adli mercilere bildirilerek izin alınmalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda, hekim başka bir meslektaşına danışmaya çalışır ya da yalnızca yaşamı kurtarmaya yönelik girişimlerde bulunur.
 • "Acil durumlarda müdahale etmek hekimin takdirindedir.
 • "Tedavisi yasalarla zorunlu kılınan hastalıklar toplum sağlığını tehdit ettiği için hasta veya yasal temsilcisinin aydınlatılmış onamı alınmasa da gerekli tedavi yapılır.

Ayrıca aynı maddede hastanın vermiş olduğu aydınlatılmış onamı dilediği zaman geri alabileceği belirtilmektedir.

Aynı bilgilendirilmek gibi, bilgilendirilmemekte hasta bakımından bir haktır. Buna göre hasta hastalığı konusunda bilgilendirilmek istemediğini belirtmişse, hekimin bilgi vermesi gerekliliğinden bahsedilemez. Ailenin haberdar edilmesi ise hastayla görüş birliğine varılarak yapılması gerekmektedir. Bilinçsiz durumdaki hastalar için, yakınlarının bilgilendirilip bilgilendirilmemesine hekim her olayın somut şartlarına göre karar vermektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions