Turkey: İhtiyati Tedbir Kararları ve Uygulaması

Last Updated: 25 August 2017
Article by Sila Yilmaz and Yalcin Celebi

I. Giriş

İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kavram 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK öncesinde (mülga) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda ("HUMK") 101 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş idi. Eski düzenleme ile yeni düzenleme arasında sistematik ve uygulama olarak birtakım değişiklikler mevcuttur. Bu değişikliklerle ihtiyati tedbir kurumu,  yüksek mahkeme kararları, doktrin tartışmaları ve uygulamada yer alan bazı gereklilikler ışığında, uygulamada tereddütlere yer vermemek adına HMK'da açıkça yer alarak yeniden düzenlenmiştir.

HMK'nın 389. maddesinde ihtiyati tedbir kurumu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

"Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. "

Görüldüğü üzere ihtiyati tedbir kurumu, ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep edenin, korunmaması halinde zarara uğraması muhtemel hakkının, ne zaman sona ereceği belli olmayan yargılamanın neticelenmesini beklemeksizin koruma altına alınmasını sağlamaktadır. Bu özelliği ile idari hukukta düzenlenmiş olan "yürütmenin durdurulması" ile benzer korumayı amaçladığını söylemek yanlış olmayacaktır. HMK kapsamında yer alan ihtiyati tedbir hükümleri haricinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ve diğer kanunlarda spesifik, ihtiyati tedbir hükmünde hukuki korumalar yer almaktadır.

II. İhtiyati Tedbir Kararlarının Konusu

İhtiyati tedbir kararı verilmesi talebine konu edilebilecek haklar bakımından bir sınırlama getirilmemiştir. Uygulamada genel olarak en çok korunması talep edilen hak mülkiyet hakkıdır. Gayrimenkul ve sicile tabi araçların sicile işlenen bir tedbir şerhi ile 3. kişilere devredilmesinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bunun haricinde tüzel kişilerin genel kurul veya yönetim kurulu kararlarının iptali için açılan davalarda da ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebi ile iptal davasın konu genel kurul kararının durdurulması uygulamada görülmektedir.

İhtiyati tedbir kararlarının konusu bakımından bir sınırlandırma getirilmemiş olsa da davanın ve uyuşmazlığın esasını halleder şekilde tedbir kararı verilmemesi gerekmektedir, Yargıtay'ın bu yönde pek çok kararı mevcuttur.

III. İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilmesi Şartları ve Teminat

Mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararının verilebilmesi iki ana şarta bağlanmıştır:

Bu şartlardan ilki, talep edenin korunması gereken hakkının mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması veya tamamen imkansız hale gelme ihtimalinin varlığıdır.

İkinci şart ise, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümüne kadar gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağı ihtimalidir. 

İhtiyati tedbir kararı verilmesine dair talebin kabulü için yukarıda belirtilen şartların her ikisinin de birlikte bulunması gerekmektedir. HMK'da öngörülen şartlar soyut olup ihtiyati tedbir kararı verilmesini gerektirecek mahiyette olup olmadıklarına dair takdir yetkisi mahkemeye aittir. HMK'nın ilgili madde gerekçesinde de kanun koyucu aşağıdaki gerekçeye yer vermiştir:

"Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ya da tamamen imkânsız hâle geleceği veya gecikmesinde sakınca bulunması yahut ciddi bir zararın ortaya çıkacağı endişesi bulunan hâller, genel bir ihtiyatî tedbir sebebi ve şartı olarak kabul edilmiştir. Mahkemece, ihtiyatî tedbir yargılamasının gerektirdiği inceleme ve ispat kuralları dikkate alınarak, yapılan incelemeden sonra, bu sakınca veya zararı ortadan kaldıracak tedbire karar verilmesi mümkün olacaktır."

Esas dava açılmadan önce veya dava açılırken ve hatta yargılama devam ederken mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesi talep edilebileceği gibi gerektiği taktirde birden çok defa dahi talep edilmesi mümkündür. İhtiyati tedbir kararı talebi, usul hukuku bakımından ihtiyati haciz kararı talebine paralel olarak uygulama alanı görmektedir. Talep edenin haklarının derhal korunmasında zorunluluk bulunan hallerde, mahkeme karşı tarafı dinlemeden ihtiyati tedbir kararı verebilmektedir. Uygulamada bu durumla sıkça karşılaşılmakta olup karşı taraf, pek çok kez aleyhinde ihtiyati tedbir kararı verildikten sonra ancak bu karardan haberdar olmaktadır.

Yargılama istinaf aşamasında ise HMK'da ilk derece mahkemesindeki yargılama usulüne atıf yapıldığından yasal şartların doğması halinde, davaya bakan bölge adliye mahkemesinden ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebinde bulunulabilecektir.

HMK 392. maddede ihtiyati tedbir kararı verilirken teminat alınması genel kural olarak kabul edilmiştir.

Madde hükmü aşağıda yer almaktadır:

"İhtiyati tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır. Talep, resmi belgeye, başkaca kesin bir delile dayanıyor yahut durum ve koşullar gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kimsenin teminat göstermesi gerekmez.

Asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından itibaren bir ay içinde tazminat davasının açılmaması üzerine teminat iade edilir."

HMK 392. maddede izah edildiği üzere, teminat gösterilmesi gerekliliği genel kuralının istisnaları;

 • talebin resmi bir belgeye dayanması,
 • resmi belge dışında ise ancak kesin bir delile dayanıyor olması,
 • durum ve koşullar gerektirmesi,

olarak sayılmıştır. Bu şekilde karar vermeye yetkili mahkemeye gerekçesini de belirtmek şartıyla, teminat alınmaksızın ihtiyati tedbir kararı verilebileceği yönünde geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Bu genel düzenleme haricinde özel kanunlarda teminat gösterilmesi gerekmeksizin bazı spesifik ihtiyati tedbir kararlarının verilmesi mümkündür (iflas davalarında defter tutulmasına dair ihtiyati tedbir kararı verilmesi gibi).

IV. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz ve Kanun Yolları

İhtiyati tedbir kararının karşı tarafı, kendisi dinlenilmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararına itiraz etme hakkını haizdir. İhtiyati tedbir kararının uygulanması sebebiyle menfaati açıkça ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati tedbir kararının verildiğini öğrenmelerinden itibaren bir hafta içinde ihtiyati tedbir kararına, ihtiyati tedbir kararının şartlarına ve teminata itiraz edebilirler. İhtiyati tedbir kararı karşı tarafın huzurunda verilmiş ise, bu tarafın 1 haftalık itiraz süresi bu kez ihtiyati tedbir kararının verildiği tarihten itibaren başlar. Söz konusu itirazlar kararı veren mahkemeye yapılır. Bu itiraz üzerine mahkemenin vermiş olduğu karara karşı istinaf kanun yolu açıktır. Söz konusu itiraz ve itiraza karşı başvurulan kanun yolu, aksine karar verilmedikçe, tedbir kararının icrasını durdurmamaktadır.

Bu noktada, henüz taslak halinde olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağında ("Taslak") kararı veren mahkemeye karşı yapılması öngörülen itiraz yolunun kaldırılarak  ihtiyati tedbir kararlarına karşı her iki tarafa da doğrudan istinaf yoluna başvurma hakkı tanınmaktadır.

V. İhtiyati Tedbir Kararının İcrası

İhtiyati tedbir kararının icrası da kural olarak ihtiyati haciz kararlarındaki gibi icra müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. Bu düzenleme kural olmakla birlikte tedbir kararının konusu bakımından gerektiği durumlarda mahkemenin açık kararı ile kararın icrasının doğrudan mahkeme yazı işleri müdürlüğü ve/veya iflas müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmesi de mümkündür (HMK 393/2). İhtiyati tedbir kararlarının karar verildikten itibaren bir hafta içerisinde icrası gerekmektedir. Eğer ki, ihtiyati tedbir kararı 1 hafta içerisinde icra edilmez ise tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkacaktır. İhtiyati tedbir kararının uygulanmasında şartlar gerektiğinde zor kullanılma hakkı kanunda mevcuttur. Bu zor kullanma hakkı icra müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

VI. İhtiyati Tedbir Kararlarının Sonuçları ve Tazminat Davası

İhtiyati tedbir kararı, dava açılmadan önce verilmiş ise, talep eden kararın icrasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde esasa ilişkin davasını açmak, dava açtığına ilişkin derkenar alarak kararı icra dosyasına ibraz etmek ve karşılığında bir belge almak zorundadır. Aksi halde ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkar. Bu düzenleme ile amaçlanan, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasında kötü niyetin ve yasanın suiistimalinin önüne geçmektir. Dikkat edilmelidir ki, ihtiyati tedbir kararları geçici bir hukuki önlem olup kanunda öngörülen yargılama gerçekleştirilmeden taraflar arasındaki uyuşmazlığın nihai çözümü amacını taşımamaktadır.

İhtiyati tedbir kararları, kararı veren mahkemenin davanın esası bakımından vermiş olduğu kararın kesinleşmesi ile birlikte sona erer. Davaya bakan mahkemenin, gerekli görmesi halinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına talep üzerine veya resen karar verme yetkisi bulunmaktadır. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere ihtiyati tedbir kararının, yargılama yapılmaksızın talep edenin sunmuş olduğu deliller ışığında, çoğu durumda karşı tarafı dinlemeden verilmesi mümkündür. Bu şartlar altında mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararları, karşı tarafın haksız olarak zarara uğramasına sebep verebilmektedir. Bu zararların karşılanması için HMK 399. maddesinde özel bir tazminat davası düzenlenmiştir. İlgili madde uyarınca haksız olarak verilen ihtiyati tedbir kararı sebebiyle doğan zararlardan ihtiyati tedbir kararını talep eden sorumlu olacaktır.

Haksız ihtiyati tedbir kararının uygulanmasından doğan tazminat davasının şartları kanunda belirtilmemiş ise de Türk Borçlar Kanunu hükümlerinden yola çıkarak doktrinde bi takım şartlar ortaya konulmuş bu şartlar uygulamada içtihatlarla da benimsenmiştir. Tazminat davasının şartları kısaca aşağıda şekilde belirtilebilir;

 • İhtiyati tedbir kararının uygulanmış olması,
 • İhtiyati tedbir kararının haksız olması,
 • İhtiyati tedbir kararı sebebiyle zararın meydana gelmesi,
 • İhtiyati tedbir kararı ve doğan zarar arasında illiyet bağı bulunması.

Yukarıdaki şartların varlığı halinde zarara uğrayan karşı taraf veya üçüncü kişi tarafından tazminat davası ikame etme hakkı doğacaktır. İşbu dava haksız fiillerde olduğu gibi iki yıllık zamanaşımına tabidir. Davaya bakmakla görevli mahkeme, ihtiyati tedbir kararını veren veya asıl davayı görüp karara bağlayan mahkemedir.

Bu tazminat davası sonucunda, haksız ihtiyati tedbir koydurtmuş olan taraf, davacıya tazminat ödemeye mahkum edilirse, davacı bu tazminatını öncelikle davalının ihtiyati tedbir kararı alırken göstermiş olduğu teminattan alır.

VII. Tedbir Kararına Muhalefet

İhtiyati tedbir kararının uygulamasına muhalefet edenler için HMK 398. maddesinde disiplin hapsi öngörülmüştür. Madde metni aşağıda yer almaktadır:

"İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. Görevli ve yetkili mahkeme, esas hakkındaki dava henüz açılmamışsa, ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme; esas hakkındaki dava açılmışsa, bu davanın görüldüğü mahkemedir."

HMK'da yer alan düzenlemeden önce, HUMK'taki düzenlemede tedbir kararına muhalefet halinde bunun yargılamasının hangi mahkemede gerçekleşeceğine dair açık bir hüküm bulunmamaktaydı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 13.02.2007 tarihli 2007/16-6 Esas 2007/27 Karar sayılı ilamında tedbir kararına muhalefet eden kişiye karşı savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğine hükmetmiştir.

Mevcut durumda ise HMK'nın 398. maddesi söz konusu disiplin cezasına dair yargılamayı yapacak mahkemenin tedbir kararını vermeye görevli ve yetkili mahkeme olduğunu göstermektedir. Bu konuda Taslak'ta  HMK 398. maddesine ek fıkralar eklenerek söz konusu yargılamanın usulüne dair ayrıntılı hükümlere yer verilmiş olduğu görülmektedir. Bu düzenlemelerle ihtiyati tedbir kararlarına uymamanın caydırıcılığının arttırılması amaçlanmaktadır.

VIII. Sonuç ve Değerlendirmeler

Dava usulünün yasalarla önceden öngörülmüş bir yargılama süreci vardır ve bu yargılama da ayrıntılı bir incelemeyi gerektirir. Bu yargılamaların tamamlanması aşamasında, hakkın özünün zarar görmemesi için geçici hukuki korumalara hep ihtiyaç duyulmuştur ve bu konudaki gereklilik hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 36. maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetinin de vazgeçilmez bir unsurudur. Bu çerçevede tarafların hak arama hürriyetinin bir parçası olan ihtiyati tedbir kurumu, taraflar için hakkın muhafazası için HMK'da yer alan diğer düzenlemelerle birlikte etkili bir başvuru yoludur.

Görüldüğü üzere, ihtiyati tedbir kurumu HUMK döneminden HMK dönemine sistematik olarak gelişerek aktarılmıştır. Bununla birlikte Taslak içeriğinde yer alan düzenlemelerle birlikte kanunda tam olarak açıkça belirtilmemiş hallerin de düzenleme altına alınması öngörülmektedir. Bu gelişmeler ışığında ihtiyati tedbir kurumunun kanun koyucu gözünde henüz tam olarak olgunlaşmadığı ancak öngörülen düzenlemelerle de daha etkili hale geleceğini söylemek mümkündür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions