Turkey: Yabancılara Konut ve İşyeri Satışında KDV İstisnasına İlişkin Yasal Düzenleme

Last Updated: 30 May 2017
Article by Mustafa Gunes

KDVK m.13/(i) ile tanınan istisnadan yararlanmak için ne taşınmazları kullanıma hazır olacak şekilde bitirip teslim etmek ve ne de daha ilk günden tapu devri yapmak gerekmemektedir.

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Kanun ile bedeli döviz olarak yurtdışından getirilen konut ve taşınmazlara KDV istisnası getirildi. Teknik olarak 6824 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ("KDVK")'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasına (i) bendi eklendi ve KDVK'da sayılan istisna konusu hallere biri daha eklenmiş oldu. 6824 sayılı Kanun'un ilgili 7'inci maddesi aynen şöyleydi:

Madde 7

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),"

Söz konusu Kanun hükmü ile tanınan KDV istisnasının ne suretle uygulanacağına dair 05.05.2017 tarihinde Resmi Gazetede bir Tebliğ yayınlandı. Tebliğ ile tarif edilen uygulama birçok bakımdan yerinde olmakla birlikte, eleştiri konusu edilmesi gereken bazı önemli yönleri bulunmaktadır:

1. Tebliğ'in (12.1.1) Maddesinde "Konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi için; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır" düzenlemesine yer verilmiştir.

2. Yine Tebliğin (12.3) Maddesinde de "Konut veya iş yeri tesliminde istisna uygulanabilmesi için, tapuda işlem tesis edilmiş olması gerekir. İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV'den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirirler. Bu bildirim üzerine, tapu müdürlükleri tarafından tapu kütüğünün beyanlar hanesine, bu konut veya işyerlerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte ödeneceği hususunda şerh konulur" düzenlemesine yer verilmiştir.

Tebliğin bu hükümleri öyle kaleme alınmıştır ki; 6824 sayılı Kanun ile tanınan istisnanın uygulanabilmesi için öncelikle konut veya işyerinin alıcının kullanımına hazır vaziyette bitirilmiş olması ve tapuda devrinin yapılmış olması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Oysa Kanun ile öngörülen düzenleme bu iki hususu dışlamamakla birlikte bunları zorunlu unsur olarak ileri sürmemektedir.

Tebliğin bu haliyle uygulanması halinde özellikle ön ödemeli satışlar yani teslime hazır olmayan taşınmazlar bakımından yapılacak satışlar bakımından birçok sorun ortaya çıkacak; istisna konusu işlemlerin sayısı kayda değer ölçüde düşecek ve netice olarak Kanundan beklenen faydaya ulaşılamayacaktır. Yine özellikle karma projelerde olası proje tadilleri nedeniyle başta Emlak Konut olmak üzere arsa sahipleri veya yatırımcılar tapuda irtifak devri yoluna gitmemeyi tercih etmektedirler. Zira tapuda devir yapılması halinde imar ve ruhsat süreçlerinde yüzlerce malikin onayını alma sorunu ortaya çıkmakta ve projenin sonuçlandırılması riske girmektedir. Bu nedenle Tebliğin öngördüğü gibi tapuda devri bir zorunluluk olarak uygulama yapılırsa birçok büyük projenin KDV istisnasından yararlanma imkânı da ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu sakıncaların doğmaması bakımından Tebliğin bir an önce kanuna uygun hale getirilmesi ve bugün itibariyle uygulamanın Tebliğe göre değil Kanuna göre yapılması doğru olacaktır.

Konuya kanuni düzenleme bakımından yaklaştığımızda, konu bir vergi olduğuna göre"vergiyi doğuran olay"ın ne olduğunun tespiti önem taşımaktadır. Zira, bir vergi muafiyetinden bahsetmek için öncelikle o verginin doğmuş olması gerekir. KDV'yi doğuran olay KDV Kanunu 10'uncu maddesinde şöyle tarif edilmektedir:

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi:

Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5904(2009), 4503(2000), 4369(1999), 4369(1998), 3316(1986)

Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
(...)

Maddenin lafzından fatura kesilmese dahi malın tesliminin KDV'yi doğuracağı anlaşılmaktadır. Ancak (a) bendinden hemen sonra gelen (b) bendinde ise malın tesliminden önce dahi fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi halinde bu belgelerde geçen tutarlarla sınırlı olarak KDV'nin doğacağı belirtiliyor. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasının nedeni; açıktır ki vergiyi bir an önce tahakkuk ve tahsil etmekten ibarettir.

Bu noktada faturanın ne zaman düzenleneceği hususu öne çıkmaktadır. Bu konuya ilişkin VUK m.231/5 hükmünde "faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir" hükmü bulunmaktadır. Aynı bend uyarınca bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır denilerek aslında bu hükmün faturanın geciktirilmeden düzenlenmesini amaçladığı söylenebilir. Bir başka deyişle bizce malın tesliminden önce fatura düzenlenemeyeceğine dair yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Yasanın belirttiği süre; fatura kesmek için en son tarihi belirlemekten ibarettir.

Diğer yandan bedeli döviz olarak yurda getirilen konut veya işyeri niteliğindeki taşınmazlara KDV muafiyeti getiren 6824 sayılı Kanunun temel amacının ülkeye döviz girişi sağlamak olduğu açıktır. Yani kanun koyucu normal şartlar altında alması gereken bir vergiyi sırf ülkeye yeni döviz girişi olsun ve bu para en az bir yıl süreyle ülkede kalsın diye almamakta; bir tercih ortaya koyarak döviz girişini vergi tahsiline tercih etmektedir.

Yukarıda aktardığımız yasal hükümler ve bu hükümlerin amaçlarını bir arada değerlendirdiğimizde;

- KDV m.10 uyarınca malın teslimi veya faturanın düzenlenmesi şeklinde tarif edilen olaylardan hangisi vuku bulursa verginin o anda doğacağı anlaşılmaktadır ve malın tesliminden önce de fatura kesilebileceği ve dolayısıyla verginin doğabileceği anlaşılmaktadır.

- VUK m.231/5 hükmü ile faturanın en geç ne zaman düzenlenmesi gerektiği belirtilmekte, buna mukabil malın tesliminden önce fatura düzenlenemeyeceğine ilişkin bir yasak bulunmamaktadır.

- 6824 sayılı Kanun'un 7'inci maddesi ile KDV Kanununun 10'uncu maddesine eklenen (i) bendi uyarınca konut ve işyeri niteliğindeki taşınmazlara KDV muafiyeti getirilirken kanunun koruduğu çıkar ülkeye kalıcı döviz girişinin sağlanmasıdır.

Hal böyle olunca Tebliğ'in (12.1.1) maddesinde "konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır" şeklinde bir düzenleme yapılmasının kanuni dayanağı bulunmamaktadır. Bizce, kat irtifakı kurulmuş olması kaydıyla henüz tamamlanmamış dahi olsa inşa edilen bağımsız bölümlerin satışı faturaya bağlanabilir ve bu faturada görünen tutar kadar KDV istisnasının uygulanması gerekir. Kat irtifakı kurulmuş olması şartı işin doğasından kaynaklanmaktadır. Zira kat irtifakı kurulmadan tapuya tescilli ayni bir haktan bahsedilemeyeceği ve hangi bağımsız bölümün satıldığı hukuki güvenlik içinde kesin surette söylenemeyeceği için bu şartın yerine getirilmesi gerekir. Dolayısıyla Tebliğin bu yöndeki düzenlemesi yerinde olmuştur.

Tebliğ'de satılacak bağımsız bölümlerin "kullanıma hazır vaziyette teslim edilmesi şarttır" şeklindeki düzenleme KDVK m.10(i)'de geçen "ilk teslimde uygulanmak" kaydının yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kanun koyucu burada yine bir tercih ortaya koymakta ve amacının sadece yurda döviz sağlamak olmadığını, inşaat şirketlerinin yani imalatçıların satış yapmasına öncelik vererek gayrimenkul ticareti yapanların değil bizzat inşaat yapıp katma değer ve istihdam yaratan reel sektörün desteklenmesini tercih etmektedir. Dolayısıyla buradaki "ilk teslim" ifadesi ikinci el satışları dışlamak maksadıyla konulmuştur. Aynı sebepten ötürü burada "ilk devir" yerine "ilk teslim" denmekle KDV muafiyetinden yararlanacak döviz getirenlerin bu malı teslim alması ve bir yıl boyunca da satmaması amacı sağlanmış olmaktadır. Kanun koyucunun korumaya çalıştığı çıkarı ülkeye kalıcı döviz girişi sağlamak ve bundan da öncelikle istihdam ve katma değer yaratan imalat sektörünün yararlanması şeklinde ele aldığımızda kanunun lafzını doğru anlamak ve bizi aslında hiç istenmeyen sonuçlara götürecek yorumlardan kaçınmak mümkün olacaktır.

Tebliğin (12.3) maddesindeki düzenlemeye baktığımızda da yine 6824 sayılı Kanun ile eklenen KDVK m.10/(i) hükmüne dönmek gerekmektedir. Söz konusu bendin parantez içindeki son cümlesinde "İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, (...) tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır" şeklinde bir hüküm konmuştur. Bu cümlenin ikinci kısmında bir anlam karmaşası bulunmaktadır. Cümlenin devamında "tapu işleminden önce elden çıkarmak" yerine "tapu işleminden veya teslimden itibaren bir yıldan önce elden çıkarmak" olması gerekirdi. Zira cümle bu haliyle tutarlı bir anlam ifade etmemektedir. Cümleyi doğru okuduğumuzda kanun koyucunun ülkeye giren dövizin en az bir yıl ülkede kalması ve dolayısıyla da sıcak para niteliğine bürünmemesini gözettiğini anlamak zor değildir. Kanun koyucunun bu şekilde bir düzenleme yapmış olması Tebliğin (12.3) maddesindeki "tapu işlemi"ni bir ön şart olarak görmeyi gerektirmez. Taraflar pekala kendi aralarında bir sözleşme yaparak fiyat ve ödeme koşullarında anlaşabilirler ve fatura mukabilinde ödeme de yapılabilir. Yine bu sözleşmeye tabi olarak taraflar tapu devrinin ne zaman yapılacağını da kararlaştırabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; tapu devri yapılırken teslimden veya bu devirden itibaren bir yıl boyunca o taşınmazın alıcı tarafından devredilemeyeceği ve şayet devredilirse muaf edilen verginin tecil faiziyle birlikte ödeneceğinin şerh verilmesidir. Zira böylece kanunun koruduğu çıkar sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla KDV Kanunu m.10/(i) hükmün son cümlesini istisnadan yararlanmak için tapuda devir işlemini yapmak gerekir şeklinde yorumlamak gerekmez.

Konunun daha net anlaşılması bakımından; Tebliğ'de verilmiş bir örnek üzerinden gitmekte yarar var. Bir yabancı tarafından bedeli döviz olarak yurtdışından getirilen bir konutun ödeme koşulları itibariyle yarısının peşin ve diğer yarısının da 6 taksitte ödeneceği hususunda tarafların kendi aralarında anlaştıklarını varsayalım. Kanunun ruhu ve lafzı ile olaya baktığımızda bu örnek olayda uygulama Tebliğ'de öngörülenden farklı olarak pekala şöyle olabilmelidir:

1. Taraflar sözlü veya yazılı olarak anlaşarak fiyat ve ödeme koşullarını belirlerler. (Ayni hakların devri için resmi şekilde sözleşme yapma mecburiyeti sadece gayrimenkulün aynını devir bakımından alıcıya bir hak verir; yoksa ticari yaşamda taraflar pekala birbirlerine güvenerek adi şekilde veya sözlü olarak anlaşabilirler.)

2. Anlaşmanın hemen akabinde Satıcı peşin olarak aldığı tutar kadar veya satış bedelinin tamamı kadar bir fatura düzenler. (Faturanın bir veya birden fazla olması KDV'yi doğuran olay olarak sadece istisnadan yararlanılacak KDV miktarını etkiler. Taraflar bu KDV'yi defaten istisna kapsamına almak için tek bir fatura düzenleyebilecekleri gibi, doğduğu anda istisna konusu olacak bu KDV'yi birden fazla faturaya da konu edebilirler.)

3. Satıcı faturanın tekabül ettiği döneme ilişin KDV beyannamesini verirken Tebliğde izah edildiği gibi özel bir istisna kodu belirterek faturadaki KDV tutarını istisna olarak beyan eder.

4. Tarafların anlaşmaları doğrultusunda ister bina bitmiş ve kullanıma hazır olsun, ister olmasın; vadesi geldiğinde tapuda irtifak veya duruma göre kat mülkiyeti devri yapılır.

5. Tapudaki bu devir anında son taksitin ödendiği tarihten, eğer bu arada teslim gerçekleşmişse teslim tarihinden itibaren veyahut en geç tapu devrinden itibaren 1 yıl boyunca bu taşınmazın alıcı tarafından devredilemeyeceğini, eğer devredilirse istisna edilen KDV miktarını tecil faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacaklarını tapuya şerh verirler.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere uygulama binanın bitmiş olması veya ilk günden tapuda devir yapılması koşuluna bağlı olmaksızın da gerçekleştirilebilir ve burada bir suiistimal olduğunda vergi idaresinin bunun tespit etmesi çok kolaydır. Zira vergi idaresinin yapacağı tek şey (3)'üncü basamakta bahsedilen beyanı aldıktan sonra (4)'üncü basamağı tapu kayıtlarından sorgulamak ve (5)'inci maddede geçen koşulun yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmekten ibaret olacaktır. Aksine bir düşünce; yani kullanıma hazır vaziyette teslim ve tapuda devir koşullarında diretmek işlem sayısını azaltacak, ülkeye daha az döviz girişi olmasıyla sonuçlanacak ve kanunun koruduğu çıkara böylece hizmet etmeyecektir. Bu yolun suiistimal edildiği durumlarda dahi kamu maliyesinin bir kaybı olmamakta, zira verginin aslı tecil faiziyle birlikte tahsil edilebilmektedir.

Konuyla ilgili yukarıda açıkladığımız hukuki görüşümüzü çok kısa özetleyecek olursak; KDVK m.13/(i) ile tanınan istisnadan yararlanmak için ne taşınmazları kullanıma hazır olacak şekilde bitirip teslim etmek ve ne de daha ilk günden tapu devri yapmak gerekmemektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions