Turkey: KONU: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 1. GİRİŞ

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılarak yatırım ortamının canlandırılması amaçlanmış, bu doğrultuda çeşitli vergi muafiyetleri ve istisnaları getirilmiştir. Nitekim yatırımların çoğalması adına teşvikler benimsenerek küçük-orta-büyük ölçekli firmaların faaliyetlerini daha işlevsel hale getirmek hedeflenmiştir. Yerli yatırımcıların döviz kazandırıcı işlemlerinin önü vergisel muafiyetler ile açılmış, çeşitli şartları taşıyan yatırımcılara pasaport kolaylıkları sağlanmıştır. Damga vergisi ve kurumlar vergisi gibi uygulamalarda iyileştirmeler yapılmıştır.

Bir başka açıdan ticari hayatın en çok başvurulan ödeme yöntemi olan çekler hakkında güvenilirliği artırmaya yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Yine çeklerin geçerlilik şartlarında somut değişiklikler yapılmış olup Risk Merkez'leri nezdinde güvenlik ağı tesis edilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na da yansıyan çek düzenlemeleri haricinde sermaye şirketlerinin kuruluşunda esas sözleşmenin noter tasdiki şartı kaldırılmış, huzurda atılan imzaların yeterli olacağı belirtilmiştir.

Aşağıda yapılan değişiklikler izah edilerek yapılan mevcut düzenlemelerin somut yansımaları açıklanmıştır.

Damga vergisine ilişkin  istisna ve muafiyetler ile çeklere ilişkin değişiklikler ayrı bir bilgi notu olarak paylaşılacaktır.

 1. YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ'NE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER
 • 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. Maddesinin A Bendine yapılan ekleme ile;

Son üç yılda ihracat tutarı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek meblağın üzerinde olan firma yetkililerine iki yıl süreli hususi damgalı pasaport verilebileceği düzenlenmiştir. Buna göre koşulu sağlayan yatırımcılara yurtdışına çıkma kolaylığı ve teşviki sağlanmıştır.

 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun İzaha Davet Başlığı ile 370. Maddesi yeniden düzenlenerek;

Vergisel olayların idarece tek taraflı olarak çözümlenmesinin önüne geçilerek ticari kurum veya kişilerin açıklamalar ile çözümlenmesi yoluna gidilmiştir. Buna göre mükellefler izaha davet edilebilecektir.

 • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin (f) fıkrasından sonra gelmek üzere yapılan revizyon ile;

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan binalar ve inşaların emlak vergisinden beş yıl süre ile geçici muaf tutulacakları belirtilmiştir.  Nitekim aynı kanunun 15. Maddesine bu yatırımlar için edinilen veya tahsis edilen araziler de emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ek 2. Maddesinin (d) fıkrası ise;

"Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı" ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler, harçtan muaf tutulmuştur. Böylelikle bina inşaatları Bina İnşaat Harcından muaf tutulmuş, Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile aynı doğrultuda düzenleme yapılmıştır.

Yine aynı Kanunun 80. Maddesi  ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler madde metninde sayılan harçlardan muafiyet sağlanmıştır.

 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında yapılan revizyon ile;

Banka teminat mektuplarının elektronik imza ile imzalanması mümkün hale getirilerek banka teminat mektubu alım süreci eskiye göre pratik bir uygulamaya kavuşmuştur.

 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Muafiyetler kenar başlıklı 4. Maddesine eklenen (ö) fıkrası ile;

Tüm giderlerinin, iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi kaydıyla kurulan bölgesel yönetim merkezlerinin Kurumlar Vergisinden muaf tutulacakları belirtilmiştir. Böylece yabancı yatırımcıların vergisel yükümlülüğü azaltılmıştır.

Aynı kanunun İstisnalar kenar başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi yeniden düzenlenmiş olup (j) ve (k) bentleri eklenmiştir;

Yapılan değişiklik ile %75'lik kısımdan yüksek bir muafiyet getirilmesi önlenmiş, finansal kiralama ürününün üçüncü kişi veya kuruma satılması durumunda vergilendirme yapılması hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre vergilendirmede gözetilecek unsurlar sıralanmış ve vergi cezaları belirtilmiştir.

Nitekim menkul ve gayrimenkul ürünlerin, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlara söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançların da Kurumlar Vergisi'nden istisna olacağı belirtilmiştir. Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar da istisna kapsamında sayılmış olup bu yol ile kira sertifikası ihracının desteklenmesi amaçlanmıştır.

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler ise;

Tescil başlıklı 40. Maddenin 2. Fıkrasına yapılan ekleme ile;

Temsilcilerin imza sirkülerinin noter tarafından onaylanmaksızın sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda beyan verilerek tescil edilebileceği belirtilmiştir. Benzer şekilde 212. Maddede belirtilen Kollektif Şirket esas sözleşmelerinin müdürlük huzurunda imzalanarak noter tasdiki olmaksızın geçerli olacağı ifade edilmiş, düzenlemenin devamında da esas sözleşmenin yazılı bulunduğu kağıtlardan değerli kağıt bedeli alınmaması öngörülmüştür. Noter tasdiki olmaksızın esas sözleşmenin tescil edilebileceği ise 215. Madde ile belirtilmiştir.

Aynı düzenleme Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited Şirket kuruluşlarını da kapsamakta olup kurucu işlem, esas sözleşmenin yazılı şekil şartı ve tescil için esas sözleşmenin noter tasdiki aranmayıp huzurda atılan imzalar geçerlilik koşulunu sağlayacaktır.

Nitekim 184. Madde ile  tür değiştirme halinde;

Kurucuların şirket sözleşmesini imzalamalarına dair farklı düzenlemeler olması halinde değişmekte olan türe ilişkin hükümler uygulanacaktır.

189. madde ile;

Tür değiştirme kararı ve tescili için yeni türün şirket sözleşmesinin de genel kurula sunulacağı belirtilmiştir.

Kanunun 543. Maddesinde şirketin tasfiyesi halinde kalan varlığın pay sahipleri arasında alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren 6 ay geçmesi ile kalan varlık dağıtılabilecektir. Bu düzenleme ile 1 yıl olan süre 6 ay olarak değiştirilmiştir. Alacaklıların alacaklarına kavuşmalarında bir tehlike mevcut değilse 6 ay beklenmeden dağıtıma izin verilebilecektir. Gene 1 yıl olan süre 6 ay olarak değiştirilmiştir.

Şirket Unvanının Sicilden Silinmesi kenar başlıklı 545. Maddede yapılan değişiklik ile;

Bu kanun hükümlerine göre tasfiye olunan şirketlerde İİK 337. Maddesi uygulanmayacak olup buna göre "İİK 44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü uygulama alanı bulmayacaktır.

 • 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 37. Maddesinde yapılan değişiklik ile;

Harçtan muaf olma halleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre malan teminine ilişkin sözleşmeler de muafiyet kapsamına getirilmiş olup finansal kiralama konusu gayrimenkullerin devri muafiyet kapsamı dışında tutulmuştur.

 1. SONUÇ

Yapılan düzenlemeler ile yatırımcıların ticari faaliyetlerini, düşük düzeyde vergi ödeyerek  veya gerekli koşulları yerine getirmek kaydı ile muaf tutularak geliştirmeleri teşvik edilmiştir. Özellikle vergi ve harç muafiyetleri oldukça geniş tutulmuş olup döviz kazandırıcı işlemleri yatırım teşvik belgesi çerçevesinde gerçekleşen yatırımlar ve turizm sektörü gibi çok sayıda faaliyet dolaylı olarak desteklenmektedir. Finansal kiralama ve kiralama sertifikası usullerinde uygulanacak vergisel muafiyetler de belirtilerek teşvikler artırılmıştır.

Bu sayede ekonomik ilerlemenin artırılması yolunda idarenin tek taraflı olarak vergi ve sair kesintileri azaltması, ekonominin gidişatını doğrudan pozitif eğride etkileyeceği öngörülmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions