Turkey: 6493 Sayılı Yasanın Sorumluluk Düzenlemeleri Hakkında Bilgi Yazısı

Last Updated: 10 August 2016
Article by N. Can Isiktac

Giriş

İşbu çalışma 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ("6493 sayılı yasa") ve yönetmeliklerine ilişkin olarak yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün sorumluluğuna ilişkin düzenlemeleri tespit etmek ve bu konuda bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Kanunun uygulamasına ilişkin yaptırımlar ve bunların uygulanma usulleri kanunun "Yaptırımlar, Soruşturma ve Kavuşturma Usulü" başlıklı yedinci bölümünde, 21'den 37'ye kadar olan maddeler ile düzenlenmiştir.

İşbu çalışmada, 6493 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenen yaptırımların her biri ayrı bir başlık altında incelenecektir.

İlgili kanun maddeleri, okuma kolaylığı sağlamak adına dip not olarak ve başlıklarla ilişkilendirilerek metne eklenmiştir. Çalışmanın hazırlanmasında kanundaki sıra takip edilmiştir.

1. Kanuna, Kanuna İlişkin Düzenleme ve Kararlara Uymamak1

6493 sayılı yasada ayrıca bir ceza öngörülmediği hallerde; 6493 sayılı yasaya, yasanın yönetmeliklerine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("Kurul") kararlarına (tebliğ ve kararlar) uyulmaması halinde tüzel kişiye Kurul tarafından 20.000,-TL para cezası verilecektir. Söz konusu aykırılık neticesinde ilgili kişi bir menfaat elde ettiyse para cezası elde edilen menfaatinden iki katından az olmayacaktır.

Eğer aykırılık içeren ilgili davranış ceza verilinceye kadar birden çok kez tekrarlandıysa (tekerrür hali) ceza iki kat olarak kesilir. Bu durumda eğer bir menfaat söz konusu ise ceza miktarı asgari elde edilen menfaatin üç katı olarak kesilir.

Ceza kesilmeden önce savunma alınır. Ceza kesildikten sonra bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Cezaya karşı idari dava açılabilir.

Cezanın muhatabı şirket yönetim kurulu veya genel müdür değil, şirkettir.

2. İzinsiz faaliyette bulunmak2

İzinsiz faaliyette bulunulması halinde izinsiz faaliyette bulunan kişiler; eğer izinsiz faaliyette bulunan bir tüzel kişiyse, tüzel kişinin yetkilileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

İzni varmış şekilde kamuoyuna intiba uyandıracak davranışlarda bulunan kişiler (eğer tüzel kişi ise tüzel kişinin yetkilileri) bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

İzinsiz faaliyette bulunanın ya da izin varmış gibi intiba uyandıranın bir iş yeri olması halinde iş yerinin iki aydan altı aya kadar kapatılması, tekerrür halinde sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir.

İşbu yaptırım, faaliyet izni iptal edilen kuruluşların faaliyetlerine devam etmeleri halinde de uygulanır.

3. Denetim ve gözetim faaliyetlerini engellemek ve istenilen bilgileri vermemek3

Kurum tarafından yapılan denetim ve gözetim görevlerinin yerine getirilmesini engelleyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Kurum tarafından, denetim ve gözetim faaliyetleri çerçevesinde, istenen belgeleri vermeyen kişi üç aydan bir yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak4

Bu madde kapsamında beyanda bulunmak tabiri ile: (1) kanunda gösterilen mercilere, (2) denetim ve gözetim faaliyetinde bulunan görevlilere ve mahkemelere sunulan veya (3) yayımlanan belgelerdeki ifadeler kastedilmektedir. Maddenin kapsamı oldukça geniştir.

Cezanın faili beyanın altında imzası bulunana kişi veya kişilerdir. Öngörülen ceza, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezasıdır.

5. Belgelerin saklanması ve bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranmak5

Kanun kapsamındaki kuruluşlar 6493 sayılı kanun ile ilgili belge ve kayıtları en az on yıl süreyle, güvenli ve istendiği an erişime imkan sağlayacak şekilde yurt içinde saklar. Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ'in 16.maddesi uyarınca bilgi ve kayıtların yedeklerinin de yurt içinde saklanması gerekmektedir. Buna uymamanın cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüz günden bin beş yüz güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Söz konusu cezalar şirket yetkililerine ilişkindir.

Ödeme aracını kullanmaya yetkili olanlar dışındaki üçüncü kişilerin ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerine erişimlerinin engellenmesi için gerekli önlemleri almayan, ödeme aracının ve ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin ödeme hizmeti kullanıcısına güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamayan kuruluşların görevlileri ve işlemi yapan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilebilecektir.

İkinci paragrafta belirtilen suçun dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik nedeniyle işlenmesi durumunda, suçta indirim yapılması düzenlenmiştir. Bu durumda ilgili kuruluşların görevlileri ve işlemi yapan kişiler bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri bakımından "dikkatsizlik" ve "mesleki yetersizlik" gibi hafifletici nedenlerinin kullanılması oldukça güç olacaktır.

6. Sırların açıklanması6

Sırların açıklanmasına ilişkin suçun muhtemel failleri görevden ayrılmış olsalar dahi, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri kuruluşa veya müşterilerine ait bilgiler bakımından (1) ortaklar, (2) yönetim kurulu üyeleri, (3) bunlar adına hareket eden kişiler (avukat, mali danışman, temsilci v.s.) ile görevlileridir. Dış hizmet sağlayıcıları da bu madde kapsamındadır.

Bu kişilerin sırları yetkili merciler (Kurum, Mahkeme, Savcılık ve diğer adli makamlar, Vergi Dairesi v.s.) dışında açıklamaları halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülmüştür.

7. İtibarın zedelenmesi7

Basın yayın araçları ile 6493 sayılı yasa kapsamındaki kuruluşların itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olanlar veya bu yolla asılsız haber yayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecektir.

Söz konusu eylem pekala tazminat davasına da konu edilebilecektir.

8. Elektronik para kuruluşlarının görevli ve ilgililerinin cezai sorumluluğu8

6493 sayılı yasada elektronik para kuruluşlarının:

 1. faaliyetlerini bankalar aracılığı ile yürütecekleri ve
 2. aldıkları fon kadar elektronik para ihraç edecekleri,
 3. kullanıcılar tarafından yatırılan fonları gecikmeksizin elektronik paraya çevrilerek kullanıma hazır hale getirecekleri,
 4. topladıkları fonları bankalar nezdinde açılacak ayrı bir hesapta kullanım süresi boyunca tutacakları ve söz konusu tutarın bankaca bloke edileceği,
 5. kredi verme faaliyetinde bulunmayacakları,
 6. elektronik parayı elinde bulundurma süresine bağlı olarak faiz veremeyecekleri ve herhangi bir menfaat sağlamayacakları,
 7. kurul tarafından yasaklanan diğer faaliyetlerde bulunmayacakları9 düzenlenmiştir. Buna aykırı davranan kuruluşun görevlileri ve ilgili kişilerinin bir yıldan üç yıla kadar hapis ile bin beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecekleri düzenlenmiştir.

9. İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme10

Kuruluş tarafından işlemlerin kayda alınmaması veya gerçek mahiyetine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştirilmesinden dolayı bu belgeleri imzalayan kişi ve kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu suç, özellikle yönetim kurulu üyelerini, genel müdürü ve şirketin muhasebe yetkililerini ilgilendirmektedir.

10. Zimmet11

Kuruluş, yönetim kurulu üyeleri ve bunlar adına hareket eden kişiler ile görevliler, görevleri nedeniyle kendilerine teslim edilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu para ve para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları kendisinin ya da başkasının zimmetine geçirdikleri takdirde altı yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaklardır. Ayrıca, zimmet suçunu işleyen ilgili kuruluşun uğradığı zararı karşılamaya mahkum edilecektir.

Zimmet suçunun hileli davranışlarla işlenmesi halinde asgari ceza on iki yıl hapis ve kuruluşun uğradığı zararın üç katından az olmamak kaydıyla yirmi bin güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, kuruluşun zararının ödenmesine mahkemece hükmedilecektir.

Suça ilişkin etkin pişmanlık hükümleri mevcuttur. Buna göre henüz soruşturma açılmadan veya mahkeme karar vermeden zimmete geçirilenler iade edilirse cezada belli oranlarda indirim yapılmaktadır.

Yine, zimmet konusu para veya para yerine geçen evrak ve senedin değerinin düşük olması indirim sebebi olarak düzenlenmiştir.

11. Soruşturma ve kovuşturma usulü12

"İzinsiz faaliyette bulunulmak", "denetim ve gözetim faaliyetlerini engellemek ve istenilen bilgileri vermemek" ve "belgelerin saklanması ve bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranmak" suçlarından soruşturmanın yapılabilmesi, Kurum tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır.

"Belgelerin saklanması ve bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranmak" bakımından ilgilerin Cumhuriyet başsavcılığına başvurması soruşturma açılması için gereken yazılılık şartını ortadan kaldırır.

Sonuç

6493 sayılı yasa, Bankacılık Kanunu'na nazaran daha dar olmakla birlikte, gerek yasa kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlara gerekse bunların yönetim kurulu üyeleri, idarecileri ve çalışanlarına bir takım ceza hukuku yaptırımları öngörmüştür.

Bu suçlardan, yaptırımı bakımından en ağır olanı zimmet suçunun hileli davranışlarla işlenmesi halidir.

İçeriğinin değişken olması bakımından en dikkatle takip edilmesi gereken yaptırım ise kanunun 27.maddesinde düzenlenen "düzenleme ve kararlara uymamak" eylemidir.

Footnotes

1 Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Usulü Düzenleme ve kararlara uymamak
MADDE 27 – (1) Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak düzenlemelerde ve alınan kararlarda yer alan ve bu Bölümde ayrı bir cezai yaptırım öngörülmeyen hususlara aykırı davranan ve ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler hakkında Kurulca, sistem işleticisi olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler hakkında Bankaca yirmi bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Ancak, bu suretle menfaat temin edilmiş olması hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaatin iki katından az olamaz. Bu kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi hâlinde, ilgiliye bir idari para cezası verilir ve verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak, bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi veya zarara neden olunması hâlinde idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz.
(2) Birinci fıkra kapsamında alınan kararlar gerekçeleri ile birlikte ilgili kuruluşa bildirilir.
(3) İdari para cezasına, ilgilinin savunması alındıktan sonra karar verilir. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir.
(4) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

2 İzinsiz faaliyette bulunmak
MADDE 28 – (1) Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın sistem işleticisi, ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösteren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belgelerde, ilan ve reklamlarda veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda sistem işleticisi, ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösterdiği izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında tanımlanan suçların bir iş yeri bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerinin iki aydan altı aya kadar, tekerrür hâlinde sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir.
(4) Bu Kanun kapsamında verilmiş olan faaliyet izni iptal edilen sistem işleticisinin, ödeme kuruluşunun veya elektronik para kuruluşunun faaliyetine devam etmesi durumunda da bu madde hükümleri uygulanır.

3 Denetim ve gözetim faaliyetlerini engellemek ve istenilen bilgileri vermemek
MADDE 29 – (1) Bu Kanun uyarınca Banka ve Kurum tarafından yapılan denetim ve gözetim görevlerinin yerine getirilmesini engelleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanun uyarınca Banka ve Kurum tarafından yapılan denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında istenen bilgi ve belgeleri vermeyen kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

4 Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak
MADDE 30 – (1) Bu Kanun kapsamındaki sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşunun bu Kanunda gösterilen merciler ile denetim ve gözetim faaliyetinde bulunan görevlilere ve mahkemelere verdikleri veya yayımladıkları belgelerdeki gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı, bu belgeleri imzalayan kişi ve kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

5 Belgelerin saklanması ve bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranmak
MADDE 31 – (1) Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğe uymayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüz günden bin beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme aracıyla ilgili yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ödeme aracını kullanmaya yetkili olanlar dışındaki üçüncü kişilerin ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerine erişimlerinin engellenmesi için gerekli önlemleri almayan, ödeme aracının ve ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin ödeme hizmeti kullanıcısına güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamayan kuruluşların görevlileri ve işlemi yapan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçun dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik nedeniyle işlenmesi durumunda, ilgili kuruluşların görevlileri ve işlemi yapan kişiler bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

6 Sırların açıklanması
MADDE 32 – (1) Bu Kanun kapsamındaki sistem işleticisinin, ödeme kuruluşunun ve elektronik para kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bu kuruluşlara ve müşterilerine ait sırları, görevden ayrılmış olsalar dahi, kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaları durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis ile bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkrada sayılan kuruluşlara ve müşterilerine ait sırları açıklayan dış hizmet sağlayıcısının çalışanları ile üçüncü kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

7 İtibarın zedelenmesi
MADDE 33 – (1) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bu Kanun kapsamındaki sistem işleticisinin, ödeme kuruluşunun ve elektronik para kuruluşunun itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olanlar veya bu yolla asılsız haber yayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

8 Elektronik para kuruluşlarının görevli ve ilgililerinin cezai sorumluluğu
MADDE 34 – (1) Bu Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 20 nci maddesinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden elektronik para kuruluşunun görevlileri ve ilgili kişileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ile beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

9 Yasaklanan faaliyetler Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in 10 ve 11.maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlar: katılım fonu ve mevduat toplanması, faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere döviz alım satımı ve faaliyet alanı dışında ticari faaliyetlerde bulunulması ve kredi kullandırılmasıdır.

10 İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme
MADDE 35 – (1) Bu Kanun kapsamındaki ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşunun işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasından, gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştirilmesinden dolayı, bu belgeleri imzalayan kişi ve kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

11 Zimmet
MADDE 36 – (1) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu para ve para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren bu Kanun kapsamındaki sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, altı yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları gibi ilgili kuruluşun uğradığı zararı tazmine mahkûm edilir.
(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir; ancak, adli para cezasının miktarı ilgili kuruluşun uğradığı zararın üç katından az olamaz. Ayrıca meydana gelen zararın ödenmemesi hâlinde mahkemece resen ödettirilmesine hükmolunur.
(3) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Bu durumun hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.
(4) Zimmet suçunun konusunu oluşturan para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya diğer malların değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.

12 Soruşturma ve kovuşturma usulü
MADDE 37 – (1) Bu Kanunun 28 inci, 29 uncu ve 31 inci maddelerinde belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, sistem işleticileri ile ilgili olarak Banka; ödeme ve elektronik para kuruluşları ile ilgili olarak ise Kurum tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir.
(2) Bu Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen suçtan dolayı ilgililerin Cumhuriyet başsavcılığına başvurması hâlinde yazılı başvuru şartı aranmaz.
(3) Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak düzenlemelerde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi sırasındaki fiilleri dolayısıyla Banka personeli hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması, Bankanın Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlıdır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions