Turkey: Rekabet Otoritelerinin Ticari Kira Sözleşmelerindeki Rekabet Etmeme Yükümlülüklerine Bakışı

Last Updated: 18 December 2015
Article by Bora İkiler, LL.M.

Rekabet hukukunun amaçlarından bir tanesi de mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları önlemek ve bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yapmaktır.

Bu kapsamda, dünya genelinde rekabet otoriteleri anlaşmalardan kaynaklanan yatay ve dikey rekabet hukuku sınırlamalarına bu sınırlamaların amaç ve/veya etkilerine bakarak müdahale etmeyi tercih edebilecektir.

Bu kapsamda, ticari kira sözleşmelerindeki rekabet etmeme yükümlülükleri de zaman zaman rekabet otoritelerinin incelemesine tabi olabilmekte ve bu yükümlülüklerin rekabet hukuku açısından geçerliliği sorgulanabilmektedir. Bu makalede, konu hakkında mehaz mevzuatımız olan AB mevzuatı altında verilen yakın tarihli bir karar ışığında, Rekabet Kurulu'nun ("Kurul") da pozisyonu incelenerek karşılaştırmalı bir yaklaşım sunulmaya çalışılacaktır.

AB Rekabet Hukukunda Ticari Kira Sözleşmelerindeki Rekabet Etmeme Yükümlülükleri

Avrupa Adalet Divanı ("AAD"), yakın tarihli C-345/14 sayılı Maxima Latvija kararında, Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma'nın ("ABİHA") 101. maddesinin (4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("4054 Sayılı Kanun") 4. maddesi açısından mehaz mevzuat olan) ticari kira sözleşmelerinde bulunan rekabet etmeme yükümlülüklerine uygulanması konusuna değinmiştir. Dava konusu olayda, AAD, ana kiracıya (anchor tenant)[1] tanınan rakip kiracıların alışveriş merkezi ile kira sözleşmesi yapmasını önleme hakkının ABİHA'nın 101. maddesini amaç yönünden ihlal edip etmediğini değerlendirmiştir.

Letonya rekabet otoritesi, Letonya'nın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Maxima Latvija'nın alışveriş merkezleri ile imzaladığı kira sözleşmelerinde bulunan çeşitli hükümlerin, ilgili alışveriş merkezlerindeki perakende yiyecek hizmetleri alanındaki rekabetin Maxima Latvija tarafından engellenebilmesine imkân verdiği yönünde değerlendirme yapmıştır.  Buna göre, ana kiracı olarak Maxima Latvija'nın alışveriş merkezlerinde kiralanabilecek diğer ünitelerin kimlere tahsis edilebileceğini belirleme hakkına sahip olması, ABİHA'nın 101. maddesinin yerel mevzuattaki karşılığı olan maddeyi ihlal ettiğine karar verilmiş ve Maxima Latvija'ya cezai yaptırım uygulamıştır.

Söz konusu karara karşı Maxima Latvija tarafından Letonya ilk derece mahkemesinde açılan davada, ilk derece mahkemesince Maxima Latvija'nın ilgili anlaşmaları sahip olduğu pazar gücü dolayısıyla imzalayabiliyor olmasının amaç yönünden rekabeti engelleyici olduğuna karar verilmiş ve ilgili rekabet etmeme yükümlülüklerinin rekabet üzerindeki mevcut veya potansiyel etkilerine bakılmamıştır.

Bu karara karşı yürütülen temyiz incelemesinde, Letonya Yüksek Mahkemesi; kiraya veren (alışveriş merkezindeki bağımsız ticari bölümleri kiraya veren teşebbüs) ve kiralayan arasında akdedilen bir anlaşmada, kiraya verenin aynı tesis içerisinde sahibi olduğu diğer bölümleri kiralayanın rızası olmaksızın kendi bağımsız iradesiyle kiralamasını engelleyen hükümler yer alması durumunda söz konusu hükümlerin amaç yönünden rekabeti önleyici, kısıtlayıcı veya bozucu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda AAD'nin görüşüne başvurmuştur.

AAD, amaç yönünden rekabet hukukuna aykırılığın sınırlı durumlarda yalnızca belirli tipteki davranışlara uygulanabileceğini belirtmiştir. Bu kapsamda amaç yönünden rekabet hukukuna aykırı davranışların, yarattıkları etkilere bakılmaksızın rekabetçi düzeni yeter düzeyde sınırlayan davranışlarla sınırlı olması gerektiğini ifade etmiştir. Yeter düzeyde sınırlama da, ilgili davranışın rekabetçi düzen üzerinde doğası gereği olumsuz etkiler (hizmet veya ürünlerin fiyatları, nitelik ve/veya nicelikleri üzerinde olumsuz etkiler gibi) yaratmasının olası olması nedeniyle söz konusu davranışın pazardaki fiili etkilerine bakılmasına ihtiyaç duyulmamasıdır.

Bu kapsamda, AAD dikey anlaşmalarda yer alan bazı kısıtlamaların amaç yönünden rekabet hukukuna aykırı olabileceğini tespit etmekle beraber, kira sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme yükümlülüklerinin doğaları gereği rekabetçi düzeni bozmamaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir. AAD'ye göre, kira sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme yükümlülüklerinin fiili veya potansiyel rekabeti bozucu etkilerinin olabilecek olması, bu yükümlülükleri içeren sözleşmelerin doğaları gereği ilgili pazardaki rekabeti engelleyici, kısıtlayıcı, bozucu olduğu anlamına gelmeyecektir. Dolaysıyla, kira sözleşmelerinde, kiracıya bir alışveriş merkezi içerisindeki diğer bağımsız bölümlerin kiralanabileceği teşebbüsleri doğrudan veya dolaylı olarak belirleyebilme hakkı tanıyan yükümlülüklerin yer alıyor olması tek başına, ilgili sözleşmelerin amaç yönünden ABİHA'nın 101. maddesine aykırılık teşkil ettiği sonucunu doğurmayacaktır.

Söz konusu hükümlere yönelik yapılacak değerlendirmede ilgili sözleşmelerin hukuki ve ekonomik zemini dikkate alınarak sözleşmelerin etkileri incelenmeli ve pazarda bir kapama etkisinin olup olmadığına bakılmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken dikkate alınabilecek konular; ilgili yükümlülüklerin kapsamına giren coğrafi alandaki pazar dinamikleri ve yapısı, söz konusu coğrafi alanda yeni bir rakibin ticari faaliyetine başlayabilmesi için somut alternatiflerin varlığı, bu coğrafi alandaki AVM'lerin sayısı ve bu pazardaki yoğunlaşma seviyeleri, müşteri alışkanlıkları ve marka bağlılığının derecesi, pazara giriş engelleri, sınırlamanın süresi, kümülatif bir etki doğmasına sebebiyet verebilecek benzer yapıda yükümlülüklerin pazarda yaygın olarak kullanılma sıklığı gibi hususlardır.

AAD'nin yapmış olduğu analizden de anlaşılacağı üzere, AB rekabet hukukunda ticari kira sözleşmelerindeki rekabet etmeme yükümlülüklerinin hukukiliği, ilgili sözleşmelerin yapıldığı hukuki ve ekonomik zemin ve ilgili ürün pazarının dinamikleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu kapsamda ilgili pazara erişimin bu yükümlülükler dolayısıyla zorlaştığının görülmesi halinde pazardaki kapanmanın ne kadarının bu yükümlülüklerden kaynaklandığına bakılmalı ve ancak bu analiz sonucunda ilgili yükümlülüklerin hukukiliğine karar verilmelidir.

Türk Rekabet Hukukunda Ticari Kira Sözleşmelerindeki Rekabet Etmeme Yükümlülüklerine Yaklaşım

Ülkemizde de konuya AB'deki yaklaşıma benzer bir perspektiften yaklaşılmaktadır. Rekabet Kurulu vermiş olduğu çeşitli kararlarında konuyu incelemiş ve konuyu yukarıdaki yaklaşıma benzer bir çerçevede ele almıştır.

14.12.2006 tarih ve 06-90/1145-339 sayılı TAB Gıda Kararı

İlgili kararda, Tepe Emlak Yatırım İnşaat Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi'nin yeme-içme bölümünde Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (McDonald's) restoranı açılması için dükkân kiralamayı reddetmesi nedeniyle 4054 Sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlal edildiği, anılan eylemin Tepe Emlak ile Türkiye'de Burger King restoranlarını işleten TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tab Gıda) arasında yapılan bir anlaşma sonucu gerçekleştiği ve bu anlaşmanın da 4054 Sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında ihlal oluşturduğu iddiası incelenmiştir.

Kurul konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede konunun 4. madde altında değerlendirilebilmesi için dışlayıcı etki doğuran bir anlaşmanın var olması gerektiğini şu şekilde ifade etmiştir; "... 4. madde anlamında dışlayıcı eylemlerin varlığından bahsedebilmek için olayda münhasır bir ilişkinin bulunduğunu göstermek zorunludur. McDonalds'ın dışlandığı iddiasının ciddiye alınabilmesi için Tab Gıda ile Tepe Emlak arasındaki kira ilişkisinin münhasırlık içermesi, bu yönüyle hızlı servis restoranları pazarına girişi ve pazarda faaliyet göstermeyi zorlaştırması, dolayısıyla rakipleri dışlayıcı bir etki doğurması gerekirdi. Somut olayda böyle bir münhasırlığın varlığı yönünde bir iddia ya da kanıt yoktur. Tepe Nautilus'de Tab Gıda'nın pek çok rakibinin yer aldığı dikkate alındığında bir münhasırlığın mevcut olmadığı da görülmektedir." (vurgu eklenmiştir)

Yukarıdaki değerlendirmeye istinaden, somut olayda anlaşmalarda herhangi bir rekabet etmeme yükümlülüğü olmamasına rağmen Kurul'un almış olduğu pozisyonu, böyle bir yükümlülük olsaydı bunun incelenmesinde rakipleri dışlayıcı etkilerin varlığına bakılması gerekeceği şeklinde yorumlamak ve dolaylı olarak da olsa Kurul'un AAD'nin pozisyonuna benzer bir pozisyon aldığını söylemek mümkündür.

01.11.2012 tarih ve 12-53/1486-514 sayılı TAB Gıda Kararı

İlgili kararda, Konya'da kurulması planlanan ve kentin en büyük alışveriş merkezi olacak olan Konya Kent Plaza AVM'sinde McDonald's'ın da yer almak istediği ancak AVM mağazalarının pazarlanması işini yapan 4A Danışmanlık Kiralama Yönetim Perakende Ltd. Şti.'nin (4A) bu girişimlerini engellediği, gerekçe olarak da Burger King'in sahibi olan TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Mcdonald's'ın söz konusu AVM'ye girmesi durumunda TAB Gıda'nın sahip olduğu dört markayı da AVM'den çekmesinin gösterdiği iddiası üzerine TAB Gıda, 4A ve Deha Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt A.Ş. hakkında inceleme yapılmıştır.

Kurul bu kararında da bir önceki kararındaki değerlendirmeye sadık kalmış ve aynı pozisyonu koruyarak ticari kira sözleşmelerindeki rekabet etmeme yükümlülüklerinin incelenmesinde pazara girişi ve pazarda faaliyet göstermeyi zorlaştıran rakipleri dışlayıcı etkilerin varlığına bakılması gerektiğini dolaylı olarak ifade etmiştir.

07.03.2013 tarih ve 13-12/185-99 sayılı Anadolu Restoran İşletmeleri Kararı

İlgili kararda, Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.'nin Çorlu'da bulunan Orion Alışveriş Merkezi, Samsun'da yer alan Yeşilyurt Alışveriş Merkezi, Batman'da yer alan Batman Park Alışveriş Merkezi, İstanbul'da bulunan Capitol Alışveriş Merkezi, Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi ve Capacity Alışveriş Merkezi başta olmak üzere Türkiye çapında birçok alışveriş merkezi ile imzalamış olduğu kira sözleşmelerinde kırmızı etten mamul hamburger satışına ilişkin olarak münhasırlık (rekabet etmeme yükümlülüğü) hükmüne yer verdiği ve bu şekilde, McDonald's'ın yer aldığı AVM'lerde, Burger King'in faaliyet göstermesinin engellendiği ve Burger King'in AVM'lerin dışında bırakılmasının amaçlandığı iddiaları incelenmiştir.

Kurul, McDonald's'ın az sayıdaki sözleşmesinde rekabet etmeme yükümlülüğü bulunduğunu ortaya koyduktan sonra ilgili yükümlülüklerin bizatihi kendisinin amaç yönünden 4054 Sayılı Kanun'un 4. maddesine aykırılık teşkil ettiği yönünde bir değerlendirme yapmaksızın, ilgili yükümlülüklerin etkilerini incelemiştir. Kurul kararında; "Bu bilgiler çerçevesinde, McDonald's'ın AVM'ler ile yaptığı, yukarıda da verilen sözleşmelerin rakiplerin pazarın dışında çıkartılması amacına yönelik olmadığı kanaatine varılmıştır.(...) Söz konusu olayda, iki teşebbüs arasında yapılan anlaşmanın 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi anlamında rakibi dışlayıcılığından bahsedebilmek için, ilgili kira ilişkisinin hızlı servis restoranları pazarına girişi ve pazarda faaliyet göstermeyi zorlaştırması, dolayısıyla rakipleri dışlayıcı bir etki doğurması gerekmektedir." şeklinde değerlendirmesine yer verdikten sonra, ilgili yükümlülüklerin etkisini incelediğini şu değerlendirmeyle ortaya koymuştur; "Ancak, 2012 yılı itibarıyla şikayetçi konumundaki Burger King'in, AVM içi restoran sayısı, McDonald's'ın restoran sayısının (.....) katından daha fazladır. Öte yandan, aynı yıl şikayetçi konumundaki Burger King'in AVM içi (in-line) restoran sayısı, McDonald's'ın in-line restoran sayısından (.....) adet daha fazladır. Diğer yandan, yukarıda da ifade edildiği üzere, hâlihazırda şikayetçi ve şikayet edilenin tek başlarına ve birlikte faaliyet gösterdiği AVM sayısına bakıldığında, başvuruya konu münhasırlık hükmünü haiz kira sözleşmelerinin Burger King'in pazarın dışında bırakılmasına yol açan bir etkiye sahip olduğundan bahsetmek mümkün değildir.".

Bu karar da, Kurul'un pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını ve Kurul'un AAD ile bezer bir yaklaşım benimsemiş olduğunu teyit etmektedir.

Sonuç

Gerek Kurul'un gerekse de AAD'nin ticari kira sözleşmelerindeki rekabet etmeme yükümlülüklerine yaklaşımı ilgili yükümlülüklerin pazar üzerindeki etkilerinin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu yönüyle, her iki yaklaşım da "amaç" odaklı formalistik bir incelemeden ziyade "etki" odaklı realistik bir analiz öngörmektedir. Bu yaklaşım, pazardaki fiili durumun ve dinamiklerin incelenmesini ve söz konusu yükümlülüklerin bu dinamiklere etkilerini araştırmayı gerektirmesi dolayısıyla ticaret hayatının gerçeklerine ve işleyişine itibar eden bir sonuç ortaya koymaktadır.


[1] Ana kiracı (anchor tenant); bir alışveriş merkezinde belirli bir ürün grubuna yönelik marka bilinirliği ve prestiji nedeniyle ticari üniteleri öncelikli olarak kiralama imkanı tanınan ve söz konusu bilinirlik ve prestij sayesinde alışveriş merkezine müşterileri çekeceği düşünülen kiracıyı ifade etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Bora İkiler, LL.M.
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions