Turkey: Milli Savunma Bakanlığı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yürütülen Mal Ve Hizmet Alım/İhalelerine İlişkin Esaslar

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bağlıları ile Kuvvet Komutanlıklarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunlara ait mevzuat hükümleri kapsamında yürütülen mal ve hizmet alımlarına ilişkin esaslar Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Yönergesi "MSY 310-10 A" kapsamında düzenlenmektedir.

Bu Yönerge kapsamındaki işlemler aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı'nın tedarik faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü hizmetler kapsamında da değerlendirilebilir. Bu kapsamda yürütülen tedarik faaliyetlerinin, kamu ihale mevzuatı temel ilkeleri uyarınca, ödeneği bulunmayan veya planlanmayan hiçbir mal ve hizmetin ihale faaliyetine başlanamayacağından; merkezi alımlar için tedarik faaliyeti, ihtiyaç sahibi makam tarafından tanzim edilen ve mevzuata uygun olarak onaylanan ihtiyaç bildirim formunun Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesi ve gerekli kaynağın Milli Savunma Bakanlığına aktarılması veya ihale onay belgesinden önce kaynağın aktarılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde;  mahalli alımlar için ise, ödeneğin ilgili birlik ve kuruma gönderilmesi veya bütçe masraf planında yer alması ile başladığı kabul edilmelidir.

Süreç ihalelerinin yapılması, sözleşmeye bağlanması, sözleşme kapsamında malın veya hizmetin teslim alınması, muayene ve kesin kabulünü takiben mevzuata uygun olarak ödeme işlemleri, garanti süresindeki diğer yasal işlemler ile teminatın iadesinin ilgili birimler tarafından yerine getirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Tedarik faaliyetinin kaynağının belirlenmesinde ve aktarımında yürürlükteki ''Türk Silahlı Kuvvetleri Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi Yönergesi'' ve "Milli Savunma Bakanlığı Bütçe Uygulama ve Muhasebe İşlemleri Yönergesi" esas alınmaktadır.

Tedarik faaliyetleri yürürlükteki mevzuat esas alınarak merkezi ve mahalli alım şekillerine göre iki türlüdür ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat yapısı ve ikmal sistemine uygun olarak yürütülmektedir. Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek tedarik faaliyetlerinde; ilgili tedarik dairesi başkanlığınca kendi görevi kapsamındaki tedarik faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik yasal ve idari tedbirler, yürürlükteki mevzuat kapsamında ayrıntılı olarak belirlenmekte ve bu tedbirler her yılın başında ''Tedarik Uygulama Emri'' olarak yayımlanmaktadır. Yapılan alımlara ait teknik şartnamelerde alım esas numunesine atıfta bulunulan hususlar için, tutulan bu numunelerin teknik şartname değerleri ile yürürlükteki Milli Savunma Bakanlığı Teknik Şartname Hizmetleri Yönergesine uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. 

Yetki ve Sorumluluk

Bu kapsamda yapılan alımlarda ihale ve harcama işlemleri; ilgili mevzuat ile her yıl Milli Savunma Bakanı tarafından onaylanarak yayımlanan "Harcama Yetkilileri ve Yetkileri" dahilinde yürütülmektedir.

Harcama yetkisinin "ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere" destek hizmetleri birimi yöneticisine devri halinde hale onay belgesinin düzenlenmesinden başlayarak sözleşmenin imzalanması da dahil olmak üzere süreç içerisindeki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi, destek hizmetleri birimi olarak kullanılan harcama birimindeki ihale yetkilisi tarafından kullanılmaktadır. Yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve onay belgesine eklenecek şartnamelerin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlere esas bilgiler ise, talepte bulunan harcama birimi tarafından hazırlanabilmektedir. Ancak, bu hazırlıkların mevzuat açısından incelenerek ihaleyi yapacak olan ihale yetkilisince de uygun görülmesi gerekmektedir.

Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemleri ise talepte bulunan harcama birimi tarafından yerine getirilmektedir. Buna göre; yapılacak alımlarda, ihale yetkililiği bulunmayan ihtiyaç sahibi harcama birimlerinin talebi üzerine tedarik bölge başkanlıkları destek hizmetleri birimi olarak kullanılabilmektedir. Tedarik bölge başkanlıklarının destek hizmetleri birimi olarak kullanılması durumunda; ihtiyaç bildirim formları ve merkezi alımlar ile ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirecek tedarik bölge başkanlığına gönderilen; alıma ilişkin ihtiyaç duyulacak tüm idari ve teknik bilgilerin yer aldığı, şekli ve formatı, Milli Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek olan alım emirlerini ifade eden alım muhtıraları ile yapılan talep, ihale yetki devrini de kapsadığından, harcama birimleri tarafından ihale yetkisinin devri için ayrıca talepte bulunulmasına gerek duyulmamaktadır.

Birden fazla harcama biriminin bulunduğu garnizonlarda, harcama birimlerinden bir kısmının bünyesinde kadrolu veya Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ve Milli Savunma Bakanlığının onayı ile kurulmuş ihale komisyonunun bulunmaması halinde ise bu harcama birimleri tarafından mevcut ihale komisyonlarından, destek hizmetleri birimi olarak yararlanılabilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki asker hastanelerine ait döner sermaye işletmelerinden elde edilen gelirler ile yapılacak olan harcamalar kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına ait ihalelerde, bu işletmelerin bağlı olduğu harcama yetkilisinin talebi üzerine; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı bünyesindeki ihale komisyonları, aynı zamanda destek hizmetleri birimi olarak da kullanılabilmektedir. İhtiyaç duyulması halinde; bedeli, döner sermaye işletmelerinden elde edilen gelirlerden veya orduevi, askeri gazino, sosyal tesisler ile kantin gelirlerinden karşılanacak ihaleler de, bu işletmelerin harcama yapmaya yetkili makamları tarafından talep edilmesi üzerine, destek hizmetleri birimleri tarafından yaptırılabilmektedir.

Merkezde yapılanlar hariç olmak üzere ihale işlemlerinin ihale yetkilileri tarafından kadrolu veya Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ve Milli Savunma Bakanının onayı ile teşkil edilmiş ihale komisyonları marifetiyle yürütülmesi gerekmektedir.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yetkilisine her bir ihale için ayrı ihale komisyonu kurma imkanı sağlamak maksadıyla Milli Savunma Bakanlığı tedarik bölge başkanlıkları kadrolu ihale komisyonları Bakan Onayı ile kaldırılmıştır. Ancak; Milli Savunma Bakanlığı tedarik bölge başkanlıklarınca destek hizmet birimi olarak görev yapmaya devam edilmektedir. Merkezi alımlar ise esas olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ancak, araç alımları hariç olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen merkezi alım kapsamındaki mal veya hizmetler ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 67'nci maddesine göre her yıl 22'nci maddenin d bendi için Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki güncellenen parasal limit çerçevesinde her türlü alım veya tedarik Milli Savunma Bakanlığı adına "Harcama Yetkilileri ve Yetkileri" dahilinde kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerince yürütülebilmektedir.

Tedarik bölge başkanlıkları; Milli Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığının izni olmadan, görevi veya sorumluluğu dışındaki hiçbir merkezi veya mahalli alım konularına ait ihale veya doğrudan temin faaliyetini yürütememektedirler.  İhale yetkilileri ise, her yıl yayımlanan "Harcama Yetkilileri ve Yetkileri" Milli Savunma Bakanı onayında belirtilen parasal sınırlar dahilindeki ihale kararlarını izin almaksızın onaylamaya yetkilidirler. İhale tutarının (KDV hariç) parasal yetki sınırları üzerinde olması durumunda, yetki sınırı yeterli olan harcama yetkilisi durumundaki sıralı amirden, ihale kararının onaylanması talepte bulunulmalıdır. İzin vermeye yetkili "Harcama Yetkilisi" tarafından, yapılacak incelemeyi müteakip bu talebe cevap verilmekte ve talebin uygun görülmesi halinde ihaleyi gerçekleştiren harcama birimindeki ihale yetkilisince, ihale kararı onaylanmaktadır.  Uygun görülmemesi halinde ise, ihaleyi gerçekleştiren harcama birimindeki ihale yetkilisi tarafından ihale iptal edilmektedir.

İhale ön izin talebi veya ihale ön izin onayı uygulaması; ihale işlemlerinin ilgili mevzuatına uygun ve belirlenen yetkiler dahilinde yürütüldüğünün hiyerarşik olarak kontrolünü ve teyidini sağlamak maksadıyla, üst yöneticilerin, iç kontrol ve ön mali kontrol alanındaki gözetim görevi çerçevesinde "bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlanılmadan önce ön izinlerine tabi tutabilmeleri" yetkisine dayanılarak, "ön izin" mahiyetinde öngörülen tedbirin uygulanmasını kapsamaktadır.

Mal ve Hizmet Tedarikleri

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin tedarik faaliyetleri kuvvet komutanlıklarının farklı teşkilat ve ikmal sistemleri dikkate alınarak,  Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine üst yönetici sıfatıyla Milli Savunma Bakanı tarafından verilen yetki kapsamında kuvvet komutanlıklarınca yürütülmektedir. Genelkurmay Başkanlığı bağlıları ve kuvvet komutanlıklarınca; kendilerine özgü olan teşkilat ve kuruluş yapılarına uygun olarak "ihale yetkilisi/harcama yetkilisi" görevi verilmesi istenen birlik veya kurumlar, Genelkurmay Başkanlığınca her yıl 01 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilmektedir.

Tedarik ile ilgili tüm işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi de ilgili personel ve komutanlıkların veya kurumların sorumluluğundadır. Bu tür mal ve hizmet alım ihalelerinde rekabetin sağlanması amacıyla ihalelerin kısmi teklife açık olarak yapılması esastır. Fakat aralarında doğal bir bağlantının bulunduğu ve birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığı, birlikte tedarik edilmesinin zaruri olduğu veya teknik şartnamesine göre muayenesinin bir bütün olarak yapılmasının zorunlu olduğu ve benzeri durumlarda kısmi teklif uygulaması yapılmayabilir. Nitelik itibariyle benzer özellik taşıyan mal ve hizmet alımlarının farklı tedarik bölge başkanlıklarında yapılması durumunda ise yaklaşık maliyetin tahmin edilmesini veya açığa çıkmasını önlemek maksadıyla ihaleler, görevlendirilen tedarik bölge başkanlıklarında eş zamanlı olarak yapılabilmektedir.

Merkezi Alımlar

Merkezi alımlar; Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bağlıları ile kuvvet komutanlıklarınca merkezi olarak tedarik edilmesi talep edilen ve Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülen; ana malzeme, sistemler ve sefer stokları, istihkak/tahsis listelerinde yer alan malzeme ve bunların üretiminde kullanılan hammaddeler ile ihtiyaç sahibi makamlarca tedarikinin Milli Savunma Bakanlığınca yapılması talep edilerek her yıl 01 Mayıs tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına gönderilen ve Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak değerlendirmeyi müteakip 01 Haziran tarihine kadar yayımlanan, ertesi yıla ait merkezi alım kapsamındaki listede yer alan mal ve hizmetler ile bunlar dışında; işin özelliği, miktarı ve önemine göre yıl içerisinde ortaya çıkan ve merkezi alım kapsamına alınması Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülen diğer mal ve hizmetleri kapsamaktadır.

Merkezi alım kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca tedarik edilecek her türlü mal ve hizmetlerin, ihtiyaç sahibi makamlarca tespit edilerek Milli Savunma Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir İhtiyaçların tespitinde; malzemenin ömür devri, tedarik süreci, süreklilik gerektirip gerektirmediği, garanti süresi, stoklama imkanları, diğer kuvvetlerden sağlanıp sağlanamayacağı, depo mevcutları, bir önceki yılın sarf miktarı, muhtemel görevler, planlı tatbikatlar, konuş ve kuruluş değişiklikleri, birlik intikalleri ve kaynakların verimli kullanılmasına ait sorumluluklar ve benzeri hususların dikkate alınması gerekmekle, ihtiyaçlar, sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı kapsamına girenler ve diğer cari alımlar olmak üzere iki grupta tasnif edilmektedir.  Sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı kapsamına giren malzemelere ilişkin ihtiyaç bildirim formları, yürürlükteki Türk Silahlı Kuvvetleri Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi Yönergesinde belirtilen esaslara uygun olarak Genelkurmay Başkanlığının onayını müteakip, Milli Savunma Bakanlığına gönderilmektedir. Tedarik makamı tarafından projeye ilişkin çalışmalar Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen dokümanlara istinaden başlatılmakta ve teknik şartnamesi ve alım esas bilgileri bulunmayan ve bunların ihale sürecinin başlangıcından önce hazır edilemeyeceği değerlendirilen, ArGe projeleri hariç hiçbir mal veya hizmet için ihtiyaç bildirim formu düzenlenmemektedir. İhale süreci başladıktan sonra ihtiyaç bildirim formlarında ve eklerinde değişiklik yapılmaması gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığınca tedarik edilecek sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı kapsamındaki mal ve hizmetler için; ihtiyaç sahibi makamlarca sınıf esasına göre ayrı ayrı tanzim edilen ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen ihtiyaç bildirim formları ve ekinde yer alan tedarik ile ilgili her türlü evrak  ile varsa numuneleri eklenerek, onayı müteakip her yıl 15 Aralık tarihine kadar; sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı dışında kalan cari alım kapsamındaki teknik şartnamesi yürürlükte olan mal ve hizmetler için ise; sınıf esasına göre ayrı ayrı tanzim edilen ihtiyaç bildirim formları; ihtiyacı bildirilen malzemelere ait alım esas bilgileri ile birlikte ihtiyaç sahibi makamlarca her yıl 15 Ekim tarihine kadar doğrudan Milli Savunma Bakanlığına gönderilmelidir. İhtiyaç bildirim formları ile ihtiyacı bildirilen malzemelerin varsa alım esas numunelerinin hazır olduğunun da ayrıca teyit edilmesi gerekmektedir.

İhtiyaç bildirim formlarının Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilmesini takiben Milli Savunma Bakanlığı Maliye Başkanlığınca; ihtiyaç bildirim formlarının kaynak durumu, on yıllık tedarik planında yer alıp almadıkları, proje numaralarının doğruluğu gibi hususlar kontrol edilmekte ve bu bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planında yer alanlar, Milli Savunma Bakanlığı Maliye Başkanlığına ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığına gönderilmektedir. Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı sorumluluğunda yürütülen Tedarik Koordinasyon Kurulu incelemesi veya kararı sonucunda uygun görülen ihtiyaç bildirim formları  her yıl 31 Ekim, sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı kapsamındaki mal ve hizmetler için ise 31 Aralık tarihine kadar ilgili tedarik dairesi başkanlığına gönderilmekte ve ihale sonucu artan ödenekler, ihtiyaç sahibi makamlara ve Milli Savunma Bakanlığı Maliye Başkanlığına bildirilmektedir. Bu ödeneklerin tahsisinde ihtiyaç sahibi makamların talepleri dikkate alınmaktadır. Tedarik şube müdürlüklerince yapılacak değerlendirme sonucu; aynı cins mal veya hizmetlerden uygun görülenlerin birleştirilerek, aynı tedarik bölge başkanlığına görev verilecek şekilde alım muhtıraları düzenlenmektedir. Tedarik planı veya alım muhtıralarında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre aranması veya istenmesi zorunlu kalite belgeleri, teknik veya ön yeterlilik değerlendirme bilgileri, hangi fiyatın esas alınarak ihalelerin yapılacağı, ihaleye katılımda istenecek yeterlilik kuralları, yerli istekli lehine uygulanacak fiyat avantajı, ihtiyaç bildirim formu bilgileri ve varsa diğer hususlara yer verilmelidir.

Mahalli Alımlar

Mahalli alımlar merkezi alım dışında kalan her türlü mal ve hizmete ait tedarik faaliyetleri olmakla üst yönetici sıfatıyla Milli Savunma Bakanı tarafından yetkili kılınan ihale/harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Mahalli alımlar ihale yetkilisi bulunan birlik veya kurumların ihale komisyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. İhale komisyonu bulunmayan birlik veya kurumlar ise mahalli alımları öncelik sırasına göre yürütülmektedir.

Bu öncelik derecelendirilmesi kapsamda ihale işlemlerinin öncelikle, kuvvet komutanlıklarınca belirlenen, kendi kuvvetine bağlı en yakın ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilmesi esastır. İhale işlemleri, bağlı bulunulan garnizon veya ilgili birimin kendi kuvvetine ait ihale komisyonunun bulunmaması halinde diğer birimlere ait en yakın ihale komisyonu aracılığı ile yürütülmelidir. Herhangi bir ihale komisyonunca yapılan ihale sonucunda istekli bulunamaması durumunda, istekli bulunamama nedenlerinin incelenmesi ve gerekli değerlendirme ve düzenlemelerin yapılması, bunu takiben ihale dokümanlarının yeniden hazırlanması esastır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions