Turkey: Milli Savunma Bakanlığı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yürütülen Mal Ve Hizmet Alım/İhalelerine İlişkin Esaslar

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bağlıları ile Kuvvet Komutanlıklarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunlara ait mevzuat hükümleri kapsamında yürütülen mal ve hizmet alımlarına ilişkin esaslar Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Yönergesi "MSY 310-10 A" kapsamında düzenlenmektedir.

Bu Yönerge kapsamındaki işlemler aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı'nın tedarik faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü hizmetler kapsamında da değerlendirilebilir. Bu kapsamda yürütülen tedarik faaliyetlerinin, kamu ihale mevzuatı temel ilkeleri uyarınca, ödeneği bulunmayan veya planlanmayan hiçbir mal ve hizmetin ihale faaliyetine başlanamayacağından; merkezi alımlar için tedarik faaliyeti, ihtiyaç sahibi makam tarafından tanzim edilen ve mevzuata uygun olarak onaylanan ihtiyaç bildirim formunun Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesi ve gerekli kaynağın Milli Savunma Bakanlığına aktarılması veya ihale onay belgesinden önce kaynağın aktarılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde;  mahalli alımlar için ise, ödeneğin ilgili birlik ve kuruma gönderilmesi veya bütçe masraf planında yer alması ile başladığı kabul edilmelidir.

Süreç ihalelerinin yapılması, sözleşmeye bağlanması, sözleşme kapsamında malın veya hizmetin teslim alınması, muayene ve kesin kabulünü takiben mevzuata uygun olarak ödeme işlemleri, garanti süresindeki diğer yasal işlemler ile teminatın iadesinin ilgili birimler tarafından yerine getirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Tedarik faaliyetinin kaynağının belirlenmesinde ve aktarımında yürürlükteki ''Türk Silahlı Kuvvetleri Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi Yönergesi'' ve "Milli Savunma Bakanlığı Bütçe Uygulama ve Muhasebe İşlemleri Yönergesi" esas alınmaktadır.

Tedarik faaliyetleri yürürlükteki mevzuat esas alınarak merkezi ve mahalli alım şekillerine göre iki türlüdür ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat yapısı ve ikmal sistemine uygun olarak yürütülmektedir. Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek tedarik faaliyetlerinde; ilgili tedarik dairesi başkanlığınca kendi görevi kapsamındaki tedarik faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik yasal ve idari tedbirler, yürürlükteki mevzuat kapsamında ayrıntılı olarak belirlenmekte ve bu tedbirler her yılın başında ''Tedarik Uygulama Emri'' olarak yayımlanmaktadır. Yapılan alımlara ait teknik şartnamelerde alım esas numunesine atıfta bulunulan hususlar için, tutulan bu numunelerin teknik şartname değerleri ile yürürlükteki Milli Savunma Bakanlığı Teknik Şartname Hizmetleri Yönergesine uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. 

Yetki ve Sorumluluk

Bu kapsamda yapılan alımlarda ihale ve harcama işlemleri; ilgili mevzuat ile her yıl Milli Savunma Bakanı tarafından onaylanarak yayımlanan "Harcama Yetkilileri ve Yetkileri" dahilinde yürütülmektedir.

Harcama yetkisinin "ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere" destek hizmetleri birimi yöneticisine devri halinde hale onay belgesinin düzenlenmesinden başlayarak sözleşmenin imzalanması da dahil olmak üzere süreç içerisindeki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi, destek hizmetleri birimi olarak kullanılan harcama birimindeki ihale yetkilisi tarafından kullanılmaktadır. Yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve onay belgesine eklenecek şartnamelerin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlere esas bilgiler ise, talepte bulunan harcama birimi tarafından hazırlanabilmektedir. Ancak, bu hazırlıkların mevzuat açısından incelenerek ihaleyi yapacak olan ihale yetkilisince de uygun görülmesi gerekmektedir.

Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemleri ise talepte bulunan harcama birimi tarafından yerine getirilmektedir. Buna göre; yapılacak alımlarda, ihale yetkililiği bulunmayan ihtiyaç sahibi harcama birimlerinin talebi üzerine tedarik bölge başkanlıkları destek hizmetleri birimi olarak kullanılabilmektedir. Tedarik bölge başkanlıklarının destek hizmetleri birimi olarak kullanılması durumunda; ihtiyaç bildirim formları ve merkezi alımlar ile ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirecek tedarik bölge başkanlığına gönderilen; alıma ilişkin ihtiyaç duyulacak tüm idari ve teknik bilgilerin yer aldığı, şekli ve formatı, Milli Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek olan alım emirlerini ifade eden alım muhtıraları ile yapılan talep, ihale yetki devrini de kapsadığından, harcama birimleri tarafından ihale yetkisinin devri için ayrıca talepte bulunulmasına gerek duyulmamaktadır.

Birden fazla harcama biriminin bulunduğu garnizonlarda, harcama birimlerinden bir kısmının bünyesinde kadrolu veya Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ve Milli Savunma Bakanlığının onayı ile kurulmuş ihale komisyonunun bulunmaması halinde ise bu harcama birimleri tarafından mevcut ihale komisyonlarından, destek hizmetleri birimi olarak yararlanılabilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki asker hastanelerine ait döner sermaye işletmelerinden elde edilen gelirler ile yapılacak olan harcamalar kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına ait ihalelerde, bu işletmelerin bağlı olduğu harcama yetkilisinin talebi üzerine; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı bünyesindeki ihale komisyonları, aynı zamanda destek hizmetleri birimi olarak da kullanılabilmektedir. İhtiyaç duyulması halinde; bedeli, döner sermaye işletmelerinden elde edilen gelirlerden veya orduevi, askeri gazino, sosyal tesisler ile kantin gelirlerinden karşılanacak ihaleler de, bu işletmelerin harcama yapmaya yetkili makamları tarafından talep edilmesi üzerine, destek hizmetleri birimleri tarafından yaptırılabilmektedir.

Merkezde yapılanlar hariç olmak üzere ihale işlemlerinin ihale yetkilileri tarafından kadrolu veya Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ve Milli Savunma Bakanının onayı ile teşkil edilmiş ihale komisyonları marifetiyle yürütülmesi gerekmektedir.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yetkilisine her bir ihale için ayrı ihale komisyonu kurma imkanı sağlamak maksadıyla Milli Savunma Bakanlığı tedarik bölge başkanlıkları kadrolu ihale komisyonları Bakan Onayı ile kaldırılmıştır. Ancak; Milli Savunma Bakanlığı tedarik bölge başkanlıklarınca destek hizmet birimi olarak görev yapmaya devam edilmektedir. Merkezi alımlar ise esas olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ancak, araç alımları hariç olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen merkezi alım kapsamındaki mal veya hizmetler ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 67'nci maddesine göre her yıl 22'nci maddenin d bendi için Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki güncellenen parasal limit çerçevesinde her türlü alım veya tedarik Milli Savunma Bakanlığı adına "Harcama Yetkilileri ve Yetkileri" dahilinde kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerince yürütülebilmektedir.

Tedarik bölge başkanlıkları; Milli Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığının izni olmadan, görevi veya sorumluluğu dışındaki hiçbir merkezi veya mahalli alım konularına ait ihale veya doğrudan temin faaliyetini yürütememektedirler.  İhale yetkilileri ise, her yıl yayımlanan "Harcama Yetkilileri ve Yetkileri" Milli Savunma Bakanı onayında belirtilen parasal sınırlar dahilindeki ihale kararlarını izin almaksızın onaylamaya yetkilidirler. İhale tutarının (KDV hariç) parasal yetki sınırları üzerinde olması durumunda, yetki sınırı yeterli olan harcama yetkilisi durumundaki sıralı amirden, ihale kararının onaylanması talepte bulunulmalıdır. İzin vermeye yetkili "Harcama Yetkilisi" tarafından, yapılacak incelemeyi müteakip bu talebe cevap verilmekte ve talebin uygun görülmesi halinde ihaleyi gerçekleştiren harcama birimindeki ihale yetkilisince, ihale kararı onaylanmaktadır.  Uygun görülmemesi halinde ise, ihaleyi gerçekleştiren harcama birimindeki ihale yetkilisi tarafından ihale iptal edilmektedir.

İhale ön izin talebi veya ihale ön izin onayı uygulaması; ihale işlemlerinin ilgili mevzuatına uygun ve belirlenen yetkiler dahilinde yürütüldüğünün hiyerarşik olarak kontrolünü ve teyidini sağlamak maksadıyla, üst yöneticilerin, iç kontrol ve ön mali kontrol alanındaki gözetim görevi çerçevesinde "bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlanılmadan önce ön izinlerine tabi tutabilmeleri" yetkisine dayanılarak, "ön izin" mahiyetinde öngörülen tedbirin uygulanmasını kapsamaktadır.

Mal ve Hizmet Tedarikleri

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin tedarik faaliyetleri kuvvet komutanlıklarının farklı teşkilat ve ikmal sistemleri dikkate alınarak,  Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine üst yönetici sıfatıyla Milli Savunma Bakanı tarafından verilen yetki kapsamında kuvvet komutanlıklarınca yürütülmektedir. Genelkurmay Başkanlığı bağlıları ve kuvvet komutanlıklarınca; kendilerine özgü olan teşkilat ve kuruluş yapılarına uygun olarak "ihale yetkilisi/harcama yetkilisi" görevi verilmesi istenen birlik veya kurumlar, Genelkurmay Başkanlığınca her yıl 01 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilmektedir.

Tedarik ile ilgili tüm işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi de ilgili personel ve komutanlıkların veya kurumların sorumluluğundadır. Bu tür mal ve hizmet alım ihalelerinde rekabetin sağlanması amacıyla ihalelerin kısmi teklife açık olarak yapılması esastır. Fakat aralarında doğal bir bağlantının bulunduğu ve birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığı, birlikte tedarik edilmesinin zaruri olduğu veya teknik şartnamesine göre muayenesinin bir bütün olarak yapılmasının zorunlu olduğu ve benzeri durumlarda kısmi teklif uygulaması yapılmayabilir. Nitelik itibariyle benzer özellik taşıyan mal ve hizmet alımlarının farklı tedarik bölge başkanlıklarında yapılması durumunda ise yaklaşık maliyetin tahmin edilmesini veya açığa çıkmasını önlemek maksadıyla ihaleler, görevlendirilen tedarik bölge başkanlıklarında eş zamanlı olarak yapılabilmektedir.

Merkezi Alımlar

Merkezi alımlar; Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bağlıları ile kuvvet komutanlıklarınca merkezi olarak tedarik edilmesi talep edilen ve Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülen; ana malzeme, sistemler ve sefer stokları, istihkak/tahsis listelerinde yer alan malzeme ve bunların üretiminde kullanılan hammaddeler ile ihtiyaç sahibi makamlarca tedarikinin Milli Savunma Bakanlığınca yapılması talep edilerek her yıl 01 Mayıs tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına gönderilen ve Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak değerlendirmeyi müteakip 01 Haziran tarihine kadar yayımlanan, ertesi yıla ait merkezi alım kapsamındaki listede yer alan mal ve hizmetler ile bunlar dışında; işin özelliği, miktarı ve önemine göre yıl içerisinde ortaya çıkan ve merkezi alım kapsamına alınması Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülen diğer mal ve hizmetleri kapsamaktadır.

Merkezi alım kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca tedarik edilecek her türlü mal ve hizmetlerin, ihtiyaç sahibi makamlarca tespit edilerek Milli Savunma Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir İhtiyaçların tespitinde; malzemenin ömür devri, tedarik süreci, süreklilik gerektirip gerektirmediği, garanti süresi, stoklama imkanları, diğer kuvvetlerden sağlanıp sağlanamayacağı, depo mevcutları, bir önceki yılın sarf miktarı, muhtemel görevler, planlı tatbikatlar, konuş ve kuruluş değişiklikleri, birlik intikalleri ve kaynakların verimli kullanılmasına ait sorumluluklar ve benzeri hususların dikkate alınması gerekmekle, ihtiyaçlar, sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı kapsamına girenler ve diğer cari alımlar olmak üzere iki grupta tasnif edilmektedir.  Sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı kapsamına giren malzemelere ilişkin ihtiyaç bildirim formları, yürürlükteki Türk Silahlı Kuvvetleri Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi Yönergesinde belirtilen esaslara uygun olarak Genelkurmay Başkanlığının onayını müteakip, Milli Savunma Bakanlığına gönderilmektedir. Tedarik makamı tarafından projeye ilişkin çalışmalar Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen dokümanlara istinaden başlatılmakta ve teknik şartnamesi ve alım esas bilgileri bulunmayan ve bunların ihale sürecinin başlangıcından önce hazır edilemeyeceği değerlendirilen, ArGe projeleri hariç hiçbir mal veya hizmet için ihtiyaç bildirim formu düzenlenmemektedir. İhale süreci başladıktan sonra ihtiyaç bildirim formlarında ve eklerinde değişiklik yapılmaması gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığınca tedarik edilecek sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı kapsamındaki mal ve hizmetler için; ihtiyaç sahibi makamlarca sınıf esasına göre ayrı ayrı tanzim edilen ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen ihtiyaç bildirim formları ve ekinde yer alan tedarik ile ilgili her türlü evrak  ile varsa numuneleri eklenerek, onayı müteakip her yıl 15 Aralık tarihine kadar; sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı dışında kalan cari alım kapsamındaki teknik şartnamesi yürürlükte olan mal ve hizmetler için ise; sınıf esasına göre ayrı ayrı tanzim edilen ihtiyaç bildirim formları; ihtiyacı bildirilen malzemelere ait alım esas bilgileri ile birlikte ihtiyaç sahibi makamlarca her yıl 15 Ekim tarihine kadar doğrudan Milli Savunma Bakanlığına gönderilmelidir. İhtiyaç bildirim formları ile ihtiyacı bildirilen malzemelerin varsa alım esas numunelerinin hazır olduğunun da ayrıca teyit edilmesi gerekmektedir.

İhtiyaç bildirim formlarının Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilmesini takiben Milli Savunma Bakanlığı Maliye Başkanlığınca; ihtiyaç bildirim formlarının kaynak durumu, on yıllık tedarik planında yer alıp almadıkları, proje numaralarının doğruluğu gibi hususlar kontrol edilmekte ve bu bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planında yer alanlar, Milli Savunma Bakanlığı Maliye Başkanlığına ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığına gönderilmektedir. Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı sorumluluğunda yürütülen Tedarik Koordinasyon Kurulu incelemesi veya kararı sonucunda uygun görülen ihtiyaç bildirim formları  her yıl 31 Ekim, sari stratejik hedef planı veya on yıllık tedarik planı kapsamındaki mal ve hizmetler için ise 31 Aralık tarihine kadar ilgili tedarik dairesi başkanlığına gönderilmekte ve ihale sonucu artan ödenekler, ihtiyaç sahibi makamlara ve Milli Savunma Bakanlığı Maliye Başkanlığına bildirilmektedir. Bu ödeneklerin tahsisinde ihtiyaç sahibi makamların talepleri dikkate alınmaktadır. Tedarik şube müdürlüklerince yapılacak değerlendirme sonucu; aynı cins mal veya hizmetlerden uygun görülenlerin birleştirilerek, aynı tedarik bölge başkanlığına görev verilecek şekilde alım muhtıraları düzenlenmektedir. Tedarik planı veya alım muhtıralarında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre aranması veya istenmesi zorunlu kalite belgeleri, teknik veya ön yeterlilik değerlendirme bilgileri, hangi fiyatın esas alınarak ihalelerin yapılacağı, ihaleye katılımda istenecek yeterlilik kuralları, yerli istekli lehine uygulanacak fiyat avantajı, ihtiyaç bildirim formu bilgileri ve varsa diğer hususlara yer verilmelidir.

Mahalli Alımlar

Mahalli alımlar merkezi alım dışında kalan her türlü mal ve hizmete ait tedarik faaliyetleri olmakla üst yönetici sıfatıyla Milli Savunma Bakanı tarafından yetkili kılınan ihale/harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Mahalli alımlar ihale yetkilisi bulunan birlik veya kurumların ihale komisyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. İhale komisyonu bulunmayan birlik veya kurumlar ise mahalli alımları öncelik sırasına göre yürütülmektedir.

Bu öncelik derecelendirilmesi kapsamda ihale işlemlerinin öncelikle, kuvvet komutanlıklarınca belirlenen, kendi kuvvetine bağlı en yakın ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilmesi esastır. İhale işlemleri, bağlı bulunulan garnizon veya ilgili birimin kendi kuvvetine ait ihale komisyonunun bulunmaması halinde diğer birimlere ait en yakın ihale komisyonu aracılığı ile yürütülmelidir. Herhangi bir ihale komisyonunca yapılan ihale sonucunda istekli bulunamaması durumunda, istekli bulunamama nedenlerinin incelenmesi ve gerekli değerlendirme ve düzenlemelerin yapılması, bunu takiben ihale dokümanlarının yeniden hazırlanması esastır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions