Turkey: Istanbul Uluslararası Tahkim Merkezi Olma Yolunda Ilerliyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ("TOBB") de girişimleriyle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi'nin bir parçası olarak yaklaşık üç senedir yayınlanması gündemde olan 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ("Kanun") 20 Kasım 2014'te kabul edilerek 29 Kasım 2014 tarihli 29190 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kanun'un 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kanun'un özellikle yabancılık unsuru taşıyan ticari uyuşmazlıklarda daha kısa sürede çözüm sağlaması ve uzun vadede daha az masraflı bir kanuni yol olarak tercih edilmesi hedefleniyor. Bu amaçla Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle hallolmasını sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin ("Merkez") kurulması ile Merkez'in teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Özel hukuk tüzel kişisi olarak Merkez'in ana görevleri!

Kanun ile İstanbul'da kurulacak olan Merkez, özel hukuk hükümlerine tabi bir tüzel kişilik olarak Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirecektir. Merkez'in ana görevleri (a) tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak ve (b) tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım ve yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapmaktır.

Yirmi beş üyelik Merkez genel kurulunda önemli temsilciler!

Merkez'in organlarının; genel kurul, yönetim kurulu, denetçi, danışma kurulu, milli ve milletlerarası tahkim divanları ile genel sekreterlikten oluşması öngörülmüştür. Kanun'un hazırlanması planlamaya başlandığında 15 üyeden oluşması öngörülen genel kurulun 25 üyeden oluşmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu üyelerin her birinin mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Buna göre Merkez genel kurulu; (a)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ticaret ve sanayi odalarından iki, ticaret odalarından bir, deniz ticaret odalarından bir, sanayi odalarından bir ve ticaret borsalarından bir olmak üzere seçeceği toplam altı (b) Baro başkanlarının baroya kayıtlı avukatlar arasından seçeceği dört, (c) Yükseköğretim Kurulunun tahkim konusunda tecrübeli öğretim üyeleri arasından seçeceği üç (ç) Türkiye İhracatçılar Meclisinin seçeceği iki, (d) Adalet Bakanlığının idari görevde çalışan birinci sınıf hâkimler arasından seçeceği bir, (e) Türkiye Bankalar Birliğinin seçeceği bir, (f) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin seçeceği bir, (g) Sermaye Piyasası Kurulunun seçeceği bir, (ğ) Borsa İstanbul Anonim Şirketinin seçeceği bir, (h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun seçeceği bir, (ı) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun seçeceği bir, (i) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin seçeceği bir, (j) En fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer temsilciden oluşacaktır. Bu temsilciler, yukarıda sayılan kurumların yönetim organları tarafından seçilecektir.  Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Merkezin Genel Kurulunda görev yapacak temsilciler TOBB'a bildirilecektir. Temsilcilerin bildirilmesinden itibaren iki ay içinde Merkez genel kurulu ilk toplantısını yapacaktır. Merkez genel kurulunun ilk toplantı tarihi, genel kurul üyeleri bakımından dört yıllık görev süresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir. Merkez genel kurulu üyelerinin dört yıl için seçileceği ve süresi dolan üyelerin yeniden seçilebileceği öngörülmüştür. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı kontenjandan seçim yapılacaktır.

Baro başkanlarının aday göstereceği adaylar için özel seçim prosedürü!

Kanun, Baro başkanları kontenjanından seçilecek temsilcilerin belirlenmesi için özel bir seçim usulü öngörmüş ve bu temsilcilerin seçilmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından nasıl seçim yapılacağını düzenlemiştir. Buna göre, adayların bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde Birlik tarafından belirlenen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılması gerekecektir. Her bir Baro başkanının bir oy kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan dört aday üye seçilmiş sayılacaktır.

Merkez yönetim kurulunun çoğunluğu hukuk fakültesi mezunu adaylardan!

Yirmi beş kişilik genel kuruluna karşılık Merkez organlarından yönetim kurulunun Merkez genel kurul üyeleri arasından dört yıl için seçilecek beş asıl dört yedek üyeden oluşması öngörülmüştür. Yönetim kurulu üyelerinden en az üç asıl ve iki yedek üyenin hukuk fakültesi mezunu olması şart koşulmuş olup yönetim kurulu başkanının da hukuk fakültesi mezunu olan bu üyeler arasından seçileceği anlaşılmaktadır. Genel kurulun gerek toplantı gerekse karar alması için salt çoğunluk öngören Kanun, yönetim kurulunun toplantı nisabının oluşması için en az üç üyenin katılımını şart kılmış kararların ise üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınacağını öngörmüştür. Yani beş asıl üyeden oluşan yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile toplanacağı ancak her halde en az üç üye ile karar alacağı öngörülmüştür. Bu da üç kişi ile toplanan yönetim kurulunun oy birliği ile karar almasını gerektirecektir. Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilmektedir. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ise seçimle belirlenen yedek üyelerden ilk sırada olan görevi sona eren üyenin kalan süresi kadar görev yapacaktır.

Tahkim kurallarını yönetim kurulu belirleyecek!

Bilanço, faaliyet raporu ve bütçe hazırlamak gibi belli başlı görevlerinin yanında yönetim kurulunun "Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenleme taslaklarını hazırlayıp Danışma Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Genel Kurulun onayına sunmak" gibi önemli bir görevi üstleneceği anlaşılmaktadır. Kanun'un Geçici 1. Maddesi'ne göre tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkez'in işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemeler, yönetim kurulunun seçilmesinden itibaren altı ay içinde Merkez tarafından hazırlanacak ve yürürlüğe konulacaktır. Bunun yanında hakem ücret ve Merkez hizmet bedel tarifelerini de yine Merkez yönetim kurulu hazırlayacak Merkez genel kurulunun onayına sunacaktır.

Bu konuda nihai onayı Merkez genel kurulu verecek olsa bile, bundan sonra ticari sözleşmelerde ihtilafların hallinin "İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları"na" tabi olacağını öngören ve bu nedenle Avukatlar olarak sıkça atıf yapacağımız aşikar olan kuralların mimarının Merkez yönetim kurulu olacağı açıktır.

Tahkim kuralları için zamanlama!

İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları ve Ücret Tarifesi'nin belirlenmesinin bir hayli zaman alacağı anlaşılmaktadır. Zira, yürürlük tarihi 1 Ocak 2015 olan Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde genel kurulu teşkil edecek olan üyeler TOBB'a bildirilecek, Merkez bu bildirimden itibaren iki ay içerisinde genel kurul toplantısını yapacaktır. En iyi ihtimalle söz konusu ilk toplantıda seçilmesi beklenecek olan ilk yönetim kurulu üyeleri de gerekli kuralları ve ücret tarifesini en geç altı ay içerisinde yürürlüğe koyacaktır. Ancak Kanun gereği genel kurulun onayına tabi olan bu kuralların yürürlüğe konulması için en az bir genel kurul daha toplanması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla, eğer süreler sonuna kadar kullanılırsa İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları'nın ve ücret tarifesinin nasıl olacağını 2015 sonuna doğru görmek mümkün olacak gibi görünüyor.

Yukarıdaki zamanlamaya uygun olarak seçilecek olan yönetim kurulu teşekkül edinceye kadar geçecek süre içindeki tüm destek hizmetleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülecektir.

Merkez üyeleri tarafından denetlenecek!

Merkez organları arasından denetçi / denetçiler kurulu genel kurul üyeleri arasından ya da dışarıdan seçilecek olan en az bir en fazla üç kişiden müteşekkil olacaktır. Bu kişilerin görev süresi de dört yıl olarak belirlenmiştir. Denetçinin görevi yönetim kurulunun faaliyetlerini denetleyerek genel kurula rapor olarak sunmaktır.

Danışma kurulu!

Kanun, Merkez'in bir de danışma kurulu olmasını öngörmüştür. Danışma kurulu, Merkez'in amaçları çerçevesinde bilgi ve görüşlerinden yararlanılmak üzere tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip on beş üyeden oluşacaktır. Danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından dört yıl için seçilecektir. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hâllerde danışma kurulunun görüşüne başvurabilecektir. Danışma kurulu, yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanma ve görüşüne başvurulan konularda rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunma kabiliyetine sahip olacaktır.

Genel sekreterlik tahkim kurallarını belirlemeye yardım edecek!

Merkez bünyesinde bir de genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve yeteri kadar personelden oluşan bir genel sekreterlik olacağı öngörülmüştür. Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip hukukçular arasından yönetim kurulu tarafından seçilecektir. Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkez'in işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemelerde belirlenen görevleri yerine getirecek ve Merkez'in idari işlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

Milli ve Milletlerarası Tahkim Divanı!

Merkez bünyesinde ayrı ayrı Millî Tahkim Divanı ve Milletlerarası Tahkim Divanı oluşturulması öngörülmüştür. Tahkim divanlarında, yönetim kurulu başkanı ve genel sekreter doğal üye olup, ayrıca yönetim kurulu tarafından mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek üçer üye yer alacaktır. Yönetim kurulu tarafından seçilen tahkim divanı üyelerinin görev süresi beş yıl olarak öngörülmüştür. Tahkim Divanı kararlarına karşı taraflar kararın kendilerine tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren Divana itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Tahkim Divanı'nın görevlerinin ne olduğu, Merkez'in belirleyeceği tahkim kurallarında öngörüleceği anlaşılmaktadır.

Üyelere görevleri devam ettiği süre boyunca hakemlik veya arabuluculuk yapmak yasak! Ancak aksi kararlaştırılabilir!

Danışma Kurulu üyeleri dışındaki Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görev süreleri boyunca Merkez bünyesinde hakemlik veya arabuluculuk yapamayacaklardır. Ancak, tarafların anlaşmalarıyla bu kişilerin hakemlik veya arabuluculuk yapması mümkündür.

Ek gizlilik yükümlülüğü!

Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görevleri dolayısıyla öğreneceği sırlar ile taraflar ve üçüncü kişilere ait her türlü bilgileri, görevleri sona erse dahi hiçbir kişi ve kuruluşa açıklayamaz, kendisi veya başkası yararına kullanamaz; tarafların yazılı izni olmaksızın görevi gereği edindiği bilgi ve belgelere dayanarak beyan ve yayınlarda bulunamaz.

Merkez'in gelirleri ve giderleri! İlk iki yıl Başbakanlık'tan destek!

Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için ilk iki yıl bütçesinin Başbakanlık tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır. Bunun yanında Merkez'in gelir ve giderlerinin (a) Merkez tarafından ücretli olarak sunulan hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler ve (b) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurul tarafından tasdik edilen bütçenin gelirlerle karşılanamayan kısmı için temsilci sayısı esas alınarak belirlenen orana göre, Baro'ya kayıtlı Avukatlar arasından seçilen üyeler için Türkiye Barolar Birliğince, diğer üyeler için temsilci seçen kuruluşlarca tahsis edilen paylardan oluşacağı anlaşılmaktadır. Ancak, söz konusu paylar Adalet Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilecek üyeler için tahsil edilmeyecektir. Hangi ücretlerin Merkez tarafından ücretli olarak sunulacağını genel kurul onayına sunulmak şartıyla yönetim kurulunun belirleyeceğini yukarıda açıklamıştık.

Merkez, görevlerinin ifası için gereken harcamaları yapma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla, Merkez giderlerinin yine genel kurulun onayına sunulacak olan ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçe kapsamında belirleneceği anlaşılmaktadır.

Merkez'e dernek statüsü!

Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla, Kanun'un, her ne kadar sadece özel hükümlere tabi bir tüzel kişilik olarak addetse de Merkez'i bir nevi Dernek yapılanması olarak gördüğü açıktır.

Üye profiline bakıldığında Merkez'in ticari olabileceği kadar siyasi de bir yapısı olabileceği anlaşılmaktadır. Yine de mahkemelerin ağır yüküne destek olabilecek ve İstanbul'un Dünya çapında ticaret merkezi olmasına önemli katkıda bulunacak bir teşkilat olmasını diliyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions