Turkey: Istanbul Uluslararası Tahkim Merkezi Olma Yolunda Ilerliyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ("TOBB") de girişimleriyle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi'nin bir parçası olarak yaklaşık üç senedir yayınlanması gündemde olan 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ("Kanun") 20 Kasım 2014'te kabul edilerek 29 Kasım 2014 tarihli 29190 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kanun'un 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kanun'un özellikle yabancılık unsuru taşıyan ticari uyuşmazlıklarda daha kısa sürede çözüm sağlaması ve uzun vadede daha az masraflı bir kanuni yol olarak tercih edilmesi hedefleniyor. Bu amaçla Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle hallolmasını sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin ("Merkez") kurulması ile Merkez'in teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Özel hukuk tüzel kişisi olarak Merkez'in ana görevleri!

Kanun ile İstanbul'da kurulacak olan Merkez, özel hukuk hükümlerine tabi bir tüzel kişilik olarak Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirecektir. Merkez'in ana görevleri (a) tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak ve (b) tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım ve yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapmaktır.

Yirmi beş üyelik Merkez genel kurulunda önemli temsilciler!

Merkez'in organlarının; genel kurul, yönetim kurulu, denetçi, danışma kurulu, milli ve milletlerarası tahkim divanları ile genel sekreterlikten oluşması öngörülmüştür. Kanun'un hazırlanması planlamaya başlandığında 15 üyeden oluşması öngörülen genel kurulun 25 üyeden oluşmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu üyelerin her birinin mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Buna göre Merkez genel kurulu; (a)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ticaret ve sanayi odalarından iki, ticaret odalarından bir, deniz ticaret odalarından bir, sanayi odalarından bir ve ticaret borsalarından bir olmak üzere seçeceği toplam altı (b) Baro başkanlarının baroya kayıtlı avukatlar arasından seçeceği dört, (c) Yükseköğretim Kurulunun tahkim konusunda tecrübeli öğretim üyeleri arasından seçeceği üç (ç) Türkiye İhracatçılar Meclisinin seçeceği iki, (d) Adalet Bakanlığının idari görevde çalışan birinci sınıf hâkimler arasından seçeceği bir, (e) Türkiye Bankalar Birliğinin seçeceği bir, (f) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin seçeceği bir, (g) Sermaye Piyasası Kurulunun seçeceği bir, (ğ) Borsa İstanbul Anonim Şirketinin seçeceği bir, (h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun seçeceği bir, (ı) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun seçeceği bir, (i) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin seçeceği bir, (j) En fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer temsilciden oluşacaktır. Bu temsilciler, yukarıda sayılan kurumların yönetim organları tarafından seçilecektir.  Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Merkezin Genel Kurulunda görev yapacak temsilciler TOBB'a bildirilecektir. Temsilcilerin bildirilmesinden itibaren iki ay içinde Merkez genel kurulu ilk toplantısını yapacaktır. Merkez genel kurulunun ilk toplantı tarihi, genel kurul üyeleri bakımından dört yıllık görev süresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir. Merkez genel kurulu üyelerinin dört yıl için seçileceği ve süresi dolan üyelerin yeniden seçilebileceği öngörülmüştür. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı kontenjandan seçim yapılacaktır.

Baro başkanlarının aday göstereceği adaylar için özel seçim prosedürü!

Kanun, Baro başkanları kontenjanından seçilecek temsilcilerin belirlenmesi için özel bir seçim usulü öngörmüş ve bu temsilcilerin seçilmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından nasıl seçim yapılacağını düzenlemiştir. Buna göre, adayların bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde Birlik tarafından belirlenen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılması gerekecektir. Her bir Baro başkanının bir oy kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan dört aday üye seçilmiş sayılacaktır.

Merkez yönetim kurulunun çoğunluğu hukuk fakültesi mezunu adaylardan!

Yirmi beş kişilik genel kuruluna karşılık Merkez organlarından yönetim kurulunun Merkez genel kurul üyeleri arasından dört yıl için seçilecek beş asıl dört yedek üyeden oluşması öngörülmüştür. Yönetim kurulu üyelerinden en az üç asıl ve iki yedek üyenin hukuk fakültesi mezunu olması şart koşulmuş olup yönetim kurulu başkanının da hukuk fakültesi mezunu olan bu üyeler arasından seçileceği anlaşılmaktadır. Genel kurulun gerek toplantı gerekse karar alması için salt çoğunluk öngören Kanun, yönetim kurulunun toplantı nisabının oluşması için en az üç üyenin katılımını şart kılmış kararların ise üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınacağını öngörmüştür. Yani beş asıl üyeden oluşan yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile toplanacağı ancak her halde en az üç üye ile karar alacağı öngörülmüştür. Bu da üç kişi ile toplanan yönetim kurulunun oy birliği ile karar almasını gerektirecektir. Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilmektedir. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ise seçimle belirlenen yedek üyelerden ilk sırada olan görevi sona eren üyenin kalan süresi kadar görev yapacaktır.

Tahkim kurallarını yönetim kurulu belirleyecek!

Bilanço, faaliyet raporu ve bütçe hazırlamak gibi belli başlı görevlerinin yanında yönetim kurulunun "Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenleme taslaklarını hazırlayıp Danışma Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Genel Kurulun onayına sunmak" gibi önemli bir görevi üstleneceği anlaşılmaktadır. Kanun'un Geçici 1. Maddesi'ne göre tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkez'in işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemeler, yönetim kurulunun seçilmesinden itibaren altı ay içinde Merkez tarafından hazırlanacak ve yürürlüğe konulacaktır. Bunun yanında hakem ücret ve Merkez hizmet bedel tarifelerini de yine Merkez yönetim kurulu hazırlayacak Merkez genel kurulunun onayına sunacaktır.

Bu konuda nihai onayı Merkez genel kurulu verecek olsa bile, bundan sonra ticari sözleşmelerde ihtilafların hallinin "İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları"na" tabi olacağını öngören ve bu nedenle Avukatlar olarak sıkça atıf yapacağımız aşikar olan kuralların mimarının Merkez yönetim kurulu olacağı açıktır.

Tahkim kuralları için zamanlama!

İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları ve Ücret Tarifesi'nin belirlenmesinin bir hayli zaman alacağı anlaşılmaktadır. Zira, yürürlük tarihi 1 Ocak 2015 olan Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde genel kurulu teşkil edecek olan üyeler TOBB'a bildirilecek, Merkez bu bildirimden itibaren iki ay içerisinde genel kurul toplantısını yapacaktır. En iyi ihtimalle söz konusu ilk toplantıda seçilmesi beklenecek olan ilk yönetim kurulu üyeleri de gerekli kuralları ve ücret tarifesini en geç altı ay içerisinde yürürlüğe koyacaktır. Ancak Kanun gereği genel kurulun onayına tabi olan bu kuralların yürürlüğe konulması için en az bir genel kurul daha toplanması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla, eğer süreler sonuna kadar kullanılırsa İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları'nın ve ücret tarifesinin nasıl olacağını 2015 sonuna doğru görmek mümkün olacak gibi görünüyor.

Yukarıdaki zamanlamaya uygun olarak seçilecek olan yönetim kurulu teşekkül edinceye kadar geçecek süre içindeki tüm destek hizmetleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülecektir.

Merkez üyeleri tarafından denetlenecek!

Merkez organları arasından denetçi / denetçiler kurulu genel kurul üyeleri arasından ya da dışarıdan seçilecek olan en az bir en fazla üç kişiden müteşekkil olacaktır. Bu kişilerin görev süresi de dört yıl olarak belirlenmiştir. Denetçinin görevi yönetim kurulunun faaliyetlerini denetleyerek genel kurula rapor olarak sunmaktır.

Danışma kurulu!

Kanun, Merkez'in bir de danışma kurulu olmasını öngörmüştür. Danışma kurulu, Merkez'in amaçları çerçevesinde bilgi ve görüşlerinden yararlanılmak üzere tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip on beş üyeden oluşacaktır. Danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından dört yıl için seçilecektir. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hâllerde danışma kurulunun görüşüne başvurabilecektir. Danışma kurulu, yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanma ve görüşüne başvurulan konularda rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunma kabiliyetine sahip olacaktır.

Genel sekreterlik tahkim kurallarını belirlemeye yardım edecek!

Merkez bünyesinde bir de genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve yeteri kadar personelden oluşan bir genel sekreterlik olacağı öngörülmüştür. Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip hukukçular arasından yönetim kurulu tarafından seçilecektir. Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkez'in işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemelerde belirlenen görevleri yerine getirecek ve Merkez'in idari işlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

Milli ve Milletlerarası Tahkim Divanı!

Merkez bünyesinde ayrı ayrı Millî Tahkim Divanı ve Milletlerarası Tahkim Divanı oluşturulması öngörülmüştür. Tahkim divanlarında, yönetim kurulu başkanı ve genel sekreter doğal üye olup, ayrıca yönetim kurulu tarafından mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek üçer üye yer alacaktır. Yönetim kurulu tarafından seçilen tahkim divanı üyelerinin görev süresi beş yıl olarak öngörülmüştür. Tahkim Divanı kararlarına karşı taraflar kararın kendilerine tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren Divana itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Tahkim Divanı'nın görevlerinin ne olduğu, Merkez'in belirleyeceği tahkim kurallarında öngörüleceği anlaşılmaktadır.

Üyelere görevleri devam ettiği süre boyunca hakemlik veya arabuluculuk yapmak yasak! Ancak aksi kararlaştırılabilir!

Danışma Kurulu üyeleri dışındaki Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görev süreleri boyunca Merkez bünyesinde hakemlik veya arabuluculuk yapamayacaklardır. Ancak, tarafların anlaşmalarıyla bu kişilerin hakemlik veya arabuluculuk yapması mümkündür.

Ek gizlilik yükümlülüğü!

Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görevleri dolayısıyla öğreneceği sırlar ile taraflar ve üçüncü kişilere ait her türlü bilgileri, görevleri sona erse dahi hiçbir kişi ve kuruluşa açıklayamaz, kendisi veya başkası yararına kullanamaz; tarafların yazılı izni olmaksızın görevi gereği edindiği bilgi ve belgelere dayanarak beyan ve yayınlarda bulunamaz.

Merkez'in gelirleri ve giderleri! İlk iki yıl Başbakanlık'tan destek!

Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için ilk iki yıl bütçesinin Başbakanlık tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır. Bunun yanında Merkez'in gelir ve giderlerinin (a) Merkez tarafından ücretli olarak sunulan hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler ve (b) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurul tarafından tasdik edilen bütçenin gelirlerle karşılanamayan kısmı için temsilci sayısı esas alınarak belirlenen orana göre, Baro'ya kayıtlı Avukatlar arasından seçilen üyeler için Türkiye Barolar Birliğince, diğer üyeler için temsilci seçen kuruluşlarca tahsis edilen paylardan oluşacağı anlaşılmaktadır. Ancak, söz konusu paylar Adalet Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilecek üyeler için tahsil edilmeyecektir. Hangi ücretlerin Merkez tarafından ücretli olarak sunulacağını genel kurul onayına sunulmak şartıyla yönetim kurulunun belirleyeceğini yukarıda açıklamıştık.

Merkez, görevlerinin ifası için gereken harcamaları yapma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla, Merkez giderlerinin yine genel kurulun onayına sunulacak olan ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçe kapsamında belirleneceği anlaşılmaktadır.

Merkez'e dernek statüsü!

Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla, Kanun'un, her ne kadar sadece özel hükümlere tabi bir tüzel kişilik olarak addetse de Merkez'i bir nevi Dernek yapılanması olarak gördüğü açıktır.

Üye profiline bakıldığında Merkez'in ticari olabileceği kadar siyasi de bir yapısı olabileceği anlaşılmaktadır. Yine de mahkemelerin ağır yüküne destek olabilecek ve İstanbul'un Dünya çapında ticaret merkezi olmasına önemli katkıda bulunacak bir teşkilat olmasını diliyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions