Turkey: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Kapsamı Ve Ön Bilgilendirme

7 Kasım 2013 tarihinde yayınlanarak 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ("Yeni Tüketici Kanunu") uygulanabilmesi için gerekli olan yönetmelikler ardı ardına yayınlanmaya başladı. Bunlardan en çok beklenilenlerden birinin de kişilerin fiziken bir araya gelmeksizin uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle gerçekleştirdikleri sözleşmelere uygulanacak olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği olduğu şüphesizdir. 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yürürlüğe girecek olup hali hazırda yürürlükte bulunan 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliği ilga etmiştir. İlga edilen bu yönetmelik de 13 Haziran 2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'i ilga etmişti.

Yürürlük Tarihi: 27 Şubat 2015!

Yeni Tüketici Kanunu'nun 48. Maddesi mesafeli sözleşmeleri düzenlemekte ve anılan maddenin 6. Fıkrası söz konusu sözleşmelerin kapsamına girmeyen sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceğini haber vermekteydi. İşte şimdi bu yönetmelik 27 Şubat 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'dir ("Yönetmelik").

Mesafeli Sözleşmenin Tanımı : Kısa Mesajla Kurulan Sözleşmeler de Artık Mesafeli Sözleşme!

Yeni Tüketici Kanunu, mesafeli sözleşmeyi "... satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler..." olarak tanımlamıştı. Yönetmelik ise söz konusu tanımı benimsemekle beraber bir önceki yönetmelikte olduğu gibi uzaktan iletişim araçlarının ne olduğunu saymak suretiyle belirlemiştir. Buna göre, "mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortam"da kurulan sözleşme mesafeli sözleşme olarak addedilecektir. Bir önceki yönetmelikten farklı olarak kısa mesaj (SMS) ile kurulan sözleşmeler de mesafeli sözleşmelere eklenmiştir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Şunlara Uygulanmayacak!

Yönetmelik'in uygulanacağı mesafeli sözleşmelerin kapsamı yukarıda belirtilenler olmakla beraber, kapsam dışı sözleşmeler de Yönetmelik'in 2. Maddesi'nde sayılmıştır.

Söz konusu 2. Madde'ye göre Yönetmelik şu hizmetleri kapsam dışı bırakmıştır:

(i) finansal hizmetler,

(ii) otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,

(iii) halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,

(iv) bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,

(v) taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,

(vi) konut kiralama,

(vii) paket turlar,

(viii) devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,

(ix) yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,

(x) tabi olacağı bazı Yönetmelik yükümlülükleri dışında yolcu taşıma hizmetleri,

(xi) malların montaj, bakım ve onarımı,

(xii) bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler.

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü : Sadece sözleşme kurulmasından önce verilmesi yeterli değil; teklifi kabul etmeden önce de verilmeli!

Bir önceki yönetmelikte de olduğu gibi bu Yönetmelik kapsamında da tüketicinin satıcı veya sağlayıcı tarafından mesafeli sözleşme kurulmadan önce birtakım bilgilerden haberdar edilmesi zorunlu tutulmuştur. Ancak, bir öncekinden farklı olarak Yönetmelik hem söz konusu bilgilendirme kapsamını oldukça genişletmiş hem de bu bilgilerin sadece sözleşmenin kurulmasından önce değil, buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce de sağlanmasını öngörmüştür.

Ön Bilgiler

Tüketiciye, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen teklifi kabul etmesinden önce sağlanması gereken zorunlu bilgiler şunlardır:

(i) sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

(ii) satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

(iii) tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

(iv) satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için bir önceki paragrafta belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

(v) mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

(vi) sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

(vii) ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

(viii) cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

(ix) cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

(x) cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

(xi) satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

(xii) varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

(xiii) satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,

(xiv) tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

Yukarıdaki bilgilerin sağlanması zorunlu olmakla beraber, aksi kararlaştırılabilir niteliktedir. Yani, tüketici ve satıcı veya sağlayıcı bu bilgileri değiştirerek kabul etmek özgürlüğüne sahiptirler. Ancak, bu bilgilerin sunulmadığına yani ön bilgilendirme yapılmadığına dair tüketici iddialarını çürütmek satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Ön Bilgiler Genişletildi ve Çeşitlendirildi

 1. Satıcı ve sağlayıcıyı ayırt edebilme imkanı getirildi: Görüleceği üzere, tüketiciye mesafeli sözleşme kurması öncesinde veya bu yönde bir teklifi kabul etme aşamasında sunulması gereken bilgiler oldukça geniş tutulmuş ve tüketicinin uzaktan iletişim aracı ile mal ve hizmet sunan satıcı veya sağlayıcıya ulaşma imkanı kolaylaştırılmıştır. Böylece, tüketicinin mal veya hizmet aldığı satıcı veya sağlayıcının kimliğini tereddüte mahal vermeyecek şekilde ayırt edebilmesi sağlanmış olacaktır.
 2. Cayma hakkı genişletildi: Bir önceki yönetmelik cayma hakkının kullanılması konusunda yetersiz kalmakla bu konudaki ihtiyaçları yeterince karşılayamamaktaydı. Yönetmelik ise hangi hallerde cayma hakkının kullanabileceğini hangi durumlarda kullanılamayacağını kapsamlı bir şekilde göstermesinin yanında, bu hakkın kullanılma süresini uzatmış ve satıcı ve sağlayıcı ile tüketicinin cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerini de belirlemiştir.
 3. Satış Şartları Belirginleştirildi: Yine, ilgili mal veya hizmeti satın alırken tüketicinin ödemekle yükümlü olduğu tüm ama tüm miktarlar hakkında tüketicinin bilinçlendirilmesinin hedeflendiği görülmektedir. Nitekim, tüketicinin ek masraflar hakkında bilgilendirilmemesi halinde bunu karşılamakla yükümlü olmadığı da aynı madde kapsamında öngörülmektedir. Buna ek olarak, mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatının belirsiz süreli sözleşmelerde veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, her faturalama dönemi bazında toplam masrafları içermesi zorunluluğu getirilmiştir.
 4. Bilgi Verilmesi Gereken Teknik Bilgiler:Tüketicinin mesafeli sözleşme kurmadan önce veya bu yönde bir teklifi kabul etme aşamasında hakkında bilgilendirilmek zorunda olduğu bilgilerin bir bölümü de tekniktir. Zira, tüketicinin "bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri" olarak nitelenen dijital içeriğin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri hakkında bilgilendirilmesi ve satıcının veya sağlayıcının bu içeriğin hangi donanım ya da yazılımla çalışabileceğine ilişkin makul olarak bildiği veya bilmesi beklenen bilgiler de zorunlu ön bilgiler arasında yer almış olup söz konusu bilgiler mesafeli sözleşme ile dijital içerik satın alan tüketicilere satın aldıkları mal veya hizmetin hangi koşullarda çalışabileceğine ilişkin yol gösterir niteliktedir.

Küçük ve Kısıtlılarla Sözleşme Nasıl Kurulacak?

Şüphesiz, uzaktan iletişim aracı ile dijital içerik satın alabilecek kesimin büyük bir çoğunluğu da ergin olmayan kişiler olacaktır. Nitekim, bir önceki yönetmelik bu konuda bir koruma hükmü getirmiş ve ön bilgilendirme yapılması zorunlu olan bilgilerin, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiğinin belirtilmesini zorunlu kılmıştı. Ancak, Yönetmelik bu hükme yer vermemiş, bu hususu genel hükümlere bırakmış görünmektedir. Zira, fiziki olarak karşı karşıya gelmediği küçük ve kısıtlılar ile her nasılsa sözleşme kuran satıcı veya sağlayıcı bu sözleşmeye ilişkin mal veya hizmeti teslim ederken sıkıntı yaşayabileceğinden yine de ön bilgilendirme formlarına bu yönde bir ihtirazi kayıt konulmasında fayda görüyoruz.

Ön Bilgilendirme Yöntemi

Yönetmelik, bir önceki yönetmelikten farklı olarak ön bilgilendirme yöntemini de belirlemiş ve tüketicinin ön bilgilendirilmesi gereken tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorunda olduğunu düzenlemiştir.

Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, şu ön bilgilerin tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca gösterilmesi zorunludur:

(i) sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri;

(ii) mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

(iii) cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve

(iv) cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi.

Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, şu ön bilgilerin tüketici siparişini vermeden önce açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtilmesi zorunludur:

(i) herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığı ve

(ii) hangi ödeme araçlarının kabul edildiği. en geç tüketici siparişini vermeden önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtmek zorundadır.

Dolayısıyla, internet üzerinden mesafeli sözleşme kurarken ön bilgilendirme zorunluluğu olan bilgilerden yukarıda sayılanlardan bazıları tüketici ödeme yapmadan önce ve diğer bazıları ise tüketici siparişini vermeden önce açık ve anlaşılabilir bir şekilde tekrar edilecek ve tüketicinin söz konusu asgari bilgiler hakkında bilgilendirilmiş ve bunları kabul ediyor olduğu teyit edilecektir.

Mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yöntemiyle kurulması halinde bazı ön bilgiler sipariş vermeden hemen önce ön bilgilerin tamamı ise en geç mal tesliminde veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak verilecek:

İnternet ortamında kurulan mesafeli sözleşmeler kapsamında tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce ayrıca ve açıkça paylaşılması gereken bilgilerin sesli iletişim yoluyla kurulan mesafeli sözleşmelerde sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda verilmesi gerekmektedir. Sesli iletişim yöntemiyle kurulan sözleşmelerde ayrıca yukarıda sayılan ön bilgilerin tamamının ise en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorunluluğu getirmiştir.

Mesafeli sözleşmenin siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla kurulması halinde açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde verilecek ön bilgiler:

İnternet ortamında kurulan sözleşmelerde ödeme yükümlülüğüne girilmesinden hemen önce ayrıca ve açıkça paylaşılması gereken bilgilerin yanında satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarasının verilmesi zorunludur. En geç mal tesliminde veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak verilecek bilgiler ise sesli iletişim yöntemiyle kurulan sözleşmelerde olduğu gibi ön bilgilerin tamamıdır.

Mesafeli sözleşme sesli iletişim yoluyla veya siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla kurulmuş ve anında ifa gerektiriyorsa açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde verilmesi gereken ön bilgiler:

Sesli iletişim yoluyla veya siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla kurulan ve anında ifa edilen hizmet satışlarına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin, sipariş vermeden hemen önce söz konusu ortamda tüketiciyi sadece

(i) sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

(ii) satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

(iii) mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi ve

(iv) cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin hususlarda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesi yeterli görülmüştür.

Ön Bilgiler Teyit Edilmeli

Satıcı veya sağlayıcı, yukarıda belirtilen yöntemlerle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit etmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.

Ön Bilgilendirmeye İlişkin Diğer Yükümlülükler

Satıcı veya sağlayıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir.

Tüketicinin mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı kimliğini, eğer bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır.

Yukarıdaki hususların tamamı Yönetmelik'in kapsam ve ön bilgilendirme hükümlerine ilişkin olup cayma hakkı ile diğer hususlar ayrı bir bültende değerlendirilecektir. Bizden ayrılmayın!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions