Turkey: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Kapsamı Ve Ön Bilgilendirme

7 Kasım 2013 tarihinde yayınlanarak 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ("Yeni Tüketici Kanunu") uygulanabilmesi için gerekli olan yönetmelikler ardı ardına yayınlanmaya başladı. Bunlardan en çok beklenilenlerden birinin de kişilerin fiziken bir araya gelmeksizin uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle gerçekleştirdikleri sözleşmelere uygulanacak olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği olduğu şüphesizdir. 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yürürlüğe girecek olup hali hazırda yürürlükte bulunan 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliği ilga etmiştir. İlga edilen bu yönetmelik de 13 Haziran 2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'i ilga etmişti.

Yürürlük Tarihi: 27 Şubat 2015!

Yeni Tüketici Kanunu'nun 48. Maddesi mesafeli sözleşmeleri düzenlemekte ve anılan maddenin 6. Fıkrası söz konusu sözleşmelerin kapsamına girmeyen sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceğini haber vermekteydi. İşte şimdi bu yönetmelik 27 Şubat 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'dir ("Yönetmelik").

Mesafeli Sözleşmenin Tanımı : Kısa Mesajla Kurulan Sözleşmeler de Artık Mesafeli Sözleşme!

Yeni Tüketici Kanunu, mesafeli sözleşmeyi "... satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler..." olarak tanımlamıştı. Yönetmelik ise söz konusu tanımı benimsemekle beraber bir önceki yönetmelikte olduğu gibi uzaktan iletişim araçlarının ne olduğunu saymak suretiyle belirlemiştir. Buna göre, "mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortam"da kurulan sözleşme mesafeli sözleşme olarak addedilecektir. Bir önceki yönetmelikten farklı olarak kısa mesaj (SMS) ile kurulan sözleşmeler de mesafeli sözleşmelere eklenmiştir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Şunlara Uygulanmayacak!

Yönetmelik'in uygulanacağı mesafeli sözleşmelerin kapsamı yukarıda belirtilenler olmakla beraber, kapsam dışı sözleşmeler de Yönetmelik'in 2. Maddesi'nde sayılmıştır.

Söz konusu 2. Madde'ye göre Yönetmelik şu hizmetleri kapsam dışı bırakmıştır:

(i) finansal hizmetler,

(ii) otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,

(iii) halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,

(iv) bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,

(v) taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,

(vi) konut kiralama,

(vii) paket turlar,

(viii) devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,

(ix) yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,

(x) tabi olacağı bazı Yönetmelik yükümlülükleri dışında yolcu taşıma hizmetleri,

(xi) malların montaj, bakım ve onarımı,

(xii) bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler.

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü : Sadece sözleşme kurulmasından önce verilmesi yeterli değil; teklifi kabul etmeden önce de verilmeli!

Bir önceki yönetmelikte de olduğu gibi bu Yönetmelik kapsamında da tüketicinin satıcı veya sağlayıcı tarafından mesafeli sözleşme kurulmadan önce birtakım bilgilerden haberdar edilmesi zorunlu tutulmuştur. Ancak, bir öncekinden farklı olarak Yönetmelik hem söz konusu bilgilendirme kapsamını oldukça genişletmiş hem de bu bilgilerin sadece sözleşmenin kurulmasından önce değil, buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce de sağlanmasını öngörmüştür.

Ön Bilgiler

Tüketiciye, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen teklifi kabul etmesinden önce sağlanması gereken zorunlu bilgiler şunlardır:

(i) sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

(ii) satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

(iii) tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

(iv) satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için bir önceki paragrafta belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

(v) mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

(vi) sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

(vii) ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

(viii) cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

(ix) cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

(x) cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

(xi) satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

(xii) varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

(xiii) satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,

(xiv) tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

Yukarıdaki bilgilerin sağlanması zorunlu olmakla beraber, aksi kararlaştırılabilir niteliktedir. Yani, tüketici ve satıcı veya sağlayıcı bu bilgileri değiştirerek kabul etmek özgürlüğüne sahiptirler. Ancak, bu bilgilerin sunulmadığına yani ön bilgilendirme yapılmadığına dair tüketici iddialarını çürütmek satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Ön Bilgiler Genişletildi ve Çeşitlendirildi

  1. Satıcı ve sağlayıcıyı ayırt edebilme imkanı getirildi: Görüleceği üzere, tüketiciye mesafeli sözleşme kurması öncesinde veya bu yönde bir teklifi kabul etme aşamasında sunulması gereken bilgiler oldukça geniş tutulmuş ve tüketicinin uzaktan iletişim aracı ile mal ve hizmet sunan satıcı veya sağlayıcıya ulaşma imkanı kolaylaştırılmıştır. Böylece, tüketicinin mal veya hizmet aldığı satıcı veya sağlayıcının kimliğini tereddüte mahal vermeyecek şekilde ayırt edebilmesi sağlanmış olacaktır.
  2. Cayma hakkı genişletildi: Bir önceki yönetmelik cayma hakkının kullanılması konusunda yetersiz kalmakla bu konudaki ihtiyaçları yeterince karşılayamamaktaydı. Yönetmelik ise hangi hallerde cayma hakkının kullanabileceğini hangi durumlarda kullanılamayacağını kapsamlı bir şekilde göstermesinin yanında, bu hakkın kullanılma süresini uzatmış ve satıcı ve sağlayıcı ile tüketicinin cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerini de belirlemiştir.
  3. Satış Şartları Belirginleştirildi: Yine, ilgili mal veya hizmeti satın alırken tüketicinin ödemekle yükümlü olduğu tüm ama tüm miktarlar hakkında tüketicinin bilinçlendirilmesinin hedeflendiği görülmektedir. Nitekim, tüketicinin ek masraflar hakkında bilgilendirilmemesi halinde bunu karşılamakla yükümlü olmadığı da aynı madde kapsamında öngörülmektedir. Buna ek olarak, mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatının belirsiz süreli sözleşmelerde veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, her faturalama dönemi bazında toplam masrafları içermesi zorunluluğu getirilmiştir.
  4. Bilgi Verilmesi Gereken Teknik Bilgiler:Tüketicinin mesafeli sözleşme kurmadan önce veya bu yönde bir teklifi kabul etme aşamasında hakkında bilgilendirilmek zorunda olduğu bilgilerin bir bölümü de tekniktir. Zira, tüketicinin "bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri" olarak nitelenen dijital içeriğin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri hakkında bilgilendirilmesi ve satıcının veya sağlayıcının bu içeriğin hangi donanım ya da yazılımla çalışabileceğine ilişkin makul olarak bildiği veya bilmesi beklenen bilgiler de zorunlu ön bilgiler arasında yer almış olup söz konusu bilgiler mesafeli sözleşme ile dijital içerik satın alan tüketicilere satın aldıkları mal veya hizmetin hangi koşullarda çalışabileceğine ilişkin yol gösterir niteliktedir.

Küçük ve Kısıtlılarla Sözleşme Nasıl Kurulacak?

Şüphesiz, uzaktan iletişim aracı ile dijital içerik satın alabilecek kesimin büyük bir çoğunluğu da ergin olmayan kişiler olacaktır. Nitekim, bir önceki yönetmelik bu konuda bir koruma hükmü getirmiş ve ön bilgilendirme yapılması zorunlu olan bilgilerin, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiğinin belirtilmesini zorunlu kılmıştı. Ancak, Yönetmelik bu hükme yer vermemiş, bu hususu genel hükümlere bırakmış görünmektedir. Zira, fiziki olarak karşı karşıya gelmediği küçük ve kısıtlılar ile her nasılsa sözleşme kuran satıcı veya sağlayıcı bu sözleşmeye ilişkin mal veya hizmeti teslim ederken sıkıntı yaşayabileceğinden yine de ön bilgilendirme formlarına bu yönde bir ihtirazi kayıt konulmasında fayda görüyoruz.

Ön Bilgilendirme Yöntemi

Yönetmelik, bir önceki yönetmelikten farklı olarak ön bilgilendirme yöntemini de belirlemiş ve tüketicinin ön bilgilendirilmesi gereken tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorunda olduğunu düzenlemiştir.

Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, şu ön bilgilerin tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca gösterilmesi zorunludur:

(i) sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri;

(ii) mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

(iii) cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve

(iv) cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi.

Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, şu ön bilgilerin tüketici siparişini vermeden önce açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtilmesi zorunludur:

(i) herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığı ve

(ii) hangi ödeme araçlarının kabul edildiği. en geç tüketici siparişini vermeden önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtmek zorundadır.

Dolayısıyla, internet üzerinden mesafeli sözleşme kurarken ön bilgilendirme zorunluluğu olan bilgilerden yukarıda sayılanlardan bazıları tüketici ödeme yapmadan önce ve diğer bazıları ise tüketici siparişini vermeden önce açık ve anlaşılabilir bir şekilde tekrar edilecek ve tüketicinin söz konusu asgari bilgiler hakkında bilgilendirilmiş ve bunları kabul ediyor olduğu teyit edilecektir.

Mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yöntemiyle kurulması halinde bazı ön bilgiler sipariş vermeden hemen önce ön bilgilerin tamamı ise en geç mal tesliminde veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak verilecek:

İnternet ortamında kurulan mesafeli sözleşmeler kapsamında tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce ayrıca ve açıkça paylaşılması gereken bilgilerin sesli iletişim yoluyla kurulan mesafeli sözleşmelerde sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda verilmesi gerekmektedir. Sesli iletişim yöntemiyle kurulan sözleşmelerde ayrıca yukarıda sayılan ön bilgilerin tamamının ise en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorunluluğu getirmiştir.

Mesafeli sözleşmenin siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla kurulması halinde açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde verilecek ön bilgiler:

İnternet ortamında kurulan sözleşmelerde ödeme yükümlülüğüne girilmesinden hemen önce ayrıca ve açıkça paylaşılması gereken bilgilerin yanında satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarasının verilmesi zorunludur. En geç mal tesliminde veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak verilecek bilgiler ise sesli iletişim yöntemiyle kurulan sözleşmelerde olduğu gibi ön bilgilerin tamamıdır.

Mesafeli sözleşme sesli iletişim yoluyla veya siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla kurulmuş ve anında ifa gerektiriyorsa açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde verilmesi gereken ön bilgiler:

Sesli iletişim yoluyla veya siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla kurulan ve anında ifa edilen hizmet satışlarına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin, sipariş vermeden hemen önce söz konusu ortamda tüketiciyi sadece

(i) sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

(ii) satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

(iii) mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi ve

(iv) cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin hususlarda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesi yeterli görülmüştür.

Ön Bilgiler Teyit Edilmeli

Satıcı veya sağlayıcı, yukarıda belirtilen yöntemlerle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit etmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.

Ön Bilgilendirmeye İlişkin Diğer Yükümlülükler

Satıcı veya sağlayıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir.

Tüketicinin mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı kimliğini, eğer bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır.

Yukarıdaki hususların tamamı Yönetmelik'in kapsam ve ön bilgilendirme hükümlerine ilişkin olup cayma hakkı ile diğer hususlar ayrı bir bültende değerlendirilecektir. Bizden ayrılmayın!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions