15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("7101 Sayılı Kanun") yayımlanmıştır. 7101 Sayılı Kanun ile, İcra ve İflas Kanunu'nda ("İİK") düzenlenen kurumlara ilişkin yapılan esaslı değişikliklerin yanı sıra, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gibi diğer kanunlarda da değişiklikler yapılmıştır. 7101 Sayılı Kanun'la yapılan önemli değişikliklerin özetini aşağıda bulabilirsiniz.

İİK'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İflasın Ertelenmesi Kurumunun Kaldırılması

7101 Sayılı Kanun ile getirilen en önemli değişiklerden biri, iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasıdır. Sermaye şirketleri ve kooperatifler, artık mahkemelerden iflasın ertelenmesini talep edemeyeceklerdir. Bunun yerine, şirketlerin iflasını önlemek amacıyla alternatif olarak İİK'da düzenlenen konkordato kurumu değiştirilmiştir.

Değiştirilmiş İİK hükümlerine göre, borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan herhangi bir borçlu, asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep edebilecektir. Borçlunun yanı sıra alacaklı da asliye ticaret mahkemesine borçlu şirketin konkordatosu için başvurabilecektir.

İİK'da Yapılan Diğer Değişiklikler

İİK'da yapılan diğer önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Alacakları rehinli olan alacaklıların rüçhan hakkı, resim ve vergi gibi kamu alacaklarının önüne geçmiştir. Buna göre, borçlunun varlıkları satıldığı takdirde, alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarından alacakları paylar, ilgili eşya veya haktan kesilmesi gereken resim ve vergi kesilmeksizin tahsil edilebilecektir. Buna paralel olarak, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun da yer alan ilgili hükümler de değiştirilmiştir.
  • Değişiklikler ile iflas idaresine, iflas masasına kabul edilen alacaklılara bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Değişiklikler, icrada ve iflasta ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak paraya çevrilmesini de sağlamıştır.

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7101 Sayılı Kanun ile getirilen yeni değişikliklerle, tahkim yargılamalarında verilen karara karşı açılacak iptal davalarında bölge adliye mahkemeleri görevlendirilmiştir. Tahkim yargılaması sürerken mahkeme kararına ihtiyaç duyulan konularda (örneğin ihtiyati tedbir) ise uyuşmazlığın niteliğine göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri yetkilendirilmiştir.

TEBLİGAT KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Tebligat Kanunu'nda yapılan değişiklik ile tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişilerin kapsamı genişletilmiştir. Elektronik tebligat yapma zorunluluğu daha önce sadece anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktayken, yapılan değişiklikle elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu kişilere avukatlar, arabulucular, bilirkişiler, noterler de eklenmiştir. Sözü edilen kişilerin elektronik hizmetler için alınması gereken önlemleri alabilmesi amacıyla 1 Ocak 2019'a kadar bir geçiş süreci öngörülmüştür.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2017

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.