Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Moroglu Arseven
In accordance with the 10 April 2019 dated decision of the European Council Brexit date has been postponed to 31 October 2019.
Nazali
Türk yargı sisteminin en çok eleştirilen yanlarından biri, kişilerde dava açıldığı zaman mevcut olan hukuki yararın sağlanmasında geç kalındığı algısının oluşmasına ve hukuk sistemine güvenin azalmasına sebep olan, ...
Nazali
Birden çok kişi tarafından uğranılan bir hak yahut menfaat kaybının önüne geçilebilmesi ya da meydana gelen zararın gereği gibi tazmin edilebilmesi için kişilerce ileri sürülen talebin hızlı ve etkili bir şekilde incelenmesi ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Despite annulment of Article 14 of the Decree No. 556 by the Turkish Constitutional Court has created a lacuna about the legal ground of the use obligation of trademarks...
BASEAK
Türk futbolu yalnız biz taraftarların değil, Rekabet Kurumu'nun da gündeminde.
LBF Partners
İpotek, bir kişisel alacağın teminat altına alınmasını amaçlayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan bir ayni haktır. İcra İflas Kanunu'nun
BTS & Partners
Revenue Administration have published the Tax Procedure Law General Communique No. 507 (on Safe Mobile Payment and Electronic Document Management System) on the official gazette of 01 June 2019.
Kilinc Law & Consulting
Kılınç Law & Consulting is delighted to announce that the Firm has been invited to represent Turkey at this year's European Corporate Council Summit taking place on 17 – 18 June.
Nazali
İnşaat Sözleşmesi, Yabancılık Unsuru, MÖHUK, Karakteristik Edim.
Nazali
Hukuki güvenlik ilkesi ve adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü idealine ulaşılması çerçevesinde büyük önem taşımaktadır.
LBF Partners
Anayasa Mahkemesi 29/6/2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 24/5/2018 tarih ve 2015/13950 başvuru numaralı kararında mülk sahiplerinin mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle ...
LBF Partners
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 2 nci maddesinde bayilik faaliyeti, "Karşılıklı yükümlülüklerin .... bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere ...
BASEAK
The share of renewable energy sources (including hydro) had increased from 43.3% to 44.7%, and the share of total wind installed capacity increased from 7.9% to 8.4% in 2018.
Nazali
Dijital hizmetlerde vergileme konusu son birkaç yıldır OECD'nin ve Avrupa Komisyonu'nun ajandasında yer alan ancak uluslararası alanda üzerinde henüz mutabakata varılamayan bir problemdir.
LBF Partners
Karar'ın 1 inci maddesinde önlisans başvuruları için teminat mektubu tutarı belirlenmiştir.
BASEAK
Recently, Turkish Competition Authority published its Annual Report for 2018. The report provides a broad range of statistics related to TCA's activities in 2018 as well as an overview of the competition policy in Turkey.
Moroglu Arseven
("Duyuru") yayımlamıştır. TİTCK, Duyuru'da bir ürünün Brexit öncesi pazara çıkıp çıkmadığı hususuna göre, o ürünün pazarda kalması için atılması gereken adımların değiştiğini belirtmiştir.
LBF Partners
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile Türkiye elektrik piyasası kapsamlı bir reform sürecine girmiştir.
LBF Partners
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14/06/1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete'de konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır.
LBF Partners
'Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, idari para cezasına konu olan fiil kim tarafından işlenmiş ise, ceza sorumluluğunun da o kişiye ait olması gerekmektedir.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
BASEAK
Geçtiğimiz haftalarda The Economist dergisi, teknoloji devlerinin Avrupa'daki otoriteler tarafından nasıl bir anlayışla ele alındığına yönelik son derece bilgilendirici ve aynı zamanda yol gösterici bir makale yayınladı.
BASEAK
Thus, the Board found that the formation of joint venture in Kuwait was notifiable in Turkey by way of providing a broad interpretation of Article 2 of Law No. 4054.
Ersoy Bilgehan
The International Convention on Arrest of Ships, 1999 (hereinafter referred to as "the 1999 Convention") was ratified by the Turkish Parliament on 02.03.2017, a development which was reported
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In this article, our aim is to reveal the scope and the significance of developing and establishing AML compliance program in Turkey
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter