Cyprus: Cyprus - The Reliable Destination to Establish a Company (In Greek)

Last Updated: 4 October 2017
Article by Michael Kourouklas

Η τελευταία πενταετία που πέρασε, αποτέλεσε ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Για ακόμη μια φορά στην ιστορία της, κατάφερε να ανατρέψει όλα τα εις βαρος της δεδομένα και να προβεί σε αλλαγές που αφορούν τη δομή και τους θεσμούς των αγορών, καθώς και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος.

Θωρακίζωντας τα δικαιώματα των υπεράκτιων επιχειρήσεων σε φορολογικό και νομικό καθεστώς, βγένει κερδισμένη από μια μάχη όπου πολλοι την είχαν ξεγράψει. Σημειώνοντας αυξήσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας της, η Κύπρος αναδικνείετε ως ένας δεινός ανταγωνιστής στην παροχή υπηρεσιών στις υπεράκτιες επιχειρήσεις.

Με πληθώρα πλεονεκτημάτων, επιχειριματίες από όλο τον κόσμο επιλέγουν την Κύπρο για την ίδρυση της Εταιρείας τους με διεθνείς δραστηριότητες, ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και δημοφιλή διεθνή κέντρα υπεράκτιων επιχειρήσεων.

Η προνομιούχος γεωγραφική της θέση ανάμεσα στο σταυροδρόμι τριών Ηπήρων (Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Αφρικής) και το γεγονός ότι από το 2004 και μετά αποτελεί ενεργό μέλος της Ευρωπαικής Κοινότητας, προσδίδουν σταθερότητα και ασφάλεια στον επιχειρηματία. Ταυτόχρονα, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνδιασμό με τα άριστα φορολογικά κίνητρα, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για επιχειρηματική δραστηριότητα στο νησί.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες επωφελούντε των χαμηλών φορολογιών, των απλουστευμένων διαδικασιών εξηπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες, τη μειωμένη γραφειοκρατία και τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, ενώ την ίδια στιγμή έχουν την ευελιξία και τον πλήρη έλεγχο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε συνεχή και μόνιμη βάση.

Κύρια Πλεονεκτήματα

1.     Συντελεστής φορολογίας επί των καθαρών κερδών στο 12,5% - ένας από τους χαμηλότερους συντελεστές στην Ε.Ε.

2.     Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου βασίζετε στις αρχές του Αγγλικού Κοινοτικού Δικαίου, αναγνωρισμένο για την διαφάνεια και αξιοπιστία στις επιχειρηματικές πρακτικές.

3.     Εξαιρούντε από το φόρο εισοδήματος τα μερίσματα όσων Μετόχων είναι μη κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4.     Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με πληθώρα χωρών.

5.     Ο συντελεστής Φ.Π.Α. στην Κύπρο βρίσκετε αυτή τη στιγμή στο 19%.

6.     Απόλυτη ελευθερία διακίνησης ξένου συναλλάγματος η οποία επιτρέπει τη διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε ξένο συνάλλαγμα, σε οποιοδήμοτε μέρος του κόσμου.

7.     Ζημιές από μια Εταιρεία στην Κύπρο μπορούν να μεταφερθούν.

Διαδικασία Σύστασης και Εγγραφής Κυπριαής Εταιρείας

Η Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να πάρει τη μορφή Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited) της οποίας η σύσταση και εγγραφή απαιτεί τα ακόλουθα:

1)     Όνομα Εταιρείας: Το πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθήσει ο αιτητής, είναι η επιλογή του ονόματος της Εταιρείας του. Για αποφυγή συνονυμίας και άμεσης απόρυψης από τον Έφορο Εταιρειών, ο αιτητής καλείται όπως δώσει τρείς εναλλακτικές επιλογές ονομάτων. Το όνομα δίνετε είτε σε Ελληνικούς είτε σε Λατινικούς χαρακτήρες και φέρει στο τέλος τη λέξη ΄΄Λίμιτεδ'' ή ''Limited'' αντιστοίχως.

2)     Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας: Μετά την έγκριση του ονόματος της Εταιρείας ο αιτητής σε συνεργασία με τον Δικηγόρο του συντάσσει και υποβάλλει το Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να περιέχει μεταξύ άλλων τις δραστηριότητες της Εταιρείας, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, το όνομα κάθε ιδρυτικού μέλους, τους εσωτερικούς κανονισμούς κ.α.

3)     Μέτοχοι: Κάθε Εταιρεία οφείλει να διορίσει τουλάχιστο ένα Μέτοχο βάση του νόμου. Εαν επιθυμείται ανωνυμία των πραγματικών Μετόχων, τότε Εντολοδόχοι Μέτοχοι (Nominees), κρατούν τις μετοχές για λογαριασμό των πραγματικών Μέτοχων. Οι Μέτοχοι μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε Εταιρείες.

4)     Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Όλες οι Κυπριακές Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι υποχρεομένες όπως διορίσουν τουλάχιστο ένα Διευθυντή και ένα Γραμματέα. Συστήνεται όπως η πλοιοψηφία των Διευθυντών να είναι Κύπριοι υπήκοοι ή αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Εαν η πλοιοψηφία των Διευθυντών είναι Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα και όχι στην Κύπρο, τότε η Εταιρεία χάνει αυτόματα το φορολογικό της πλεονέκτημα, αφού πλέον η δοιήκηση και ο έλεγχος της Εταιρείας θα ασκείται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση του Γραμματέα συστήνετε όπως και αυτός είναι Κύπριος υπήκοος για πρακτικούς κυρίως λόγους όπως η άμεση υπογραφή διαφόρων εγγράφων της Εταιρείας.

5)     Στοιχεία Ατόμων Διοικητικού Συμβουλίου: Για κάθε διορισμό στην Εταιρεία (Διευθυντή, Μετόχων, Γραμματέα), απαιτείται το πλήρης όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, επάγγελμα,  πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου και ένας αυθεντικός πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ). Συστήνεται όπως η πλειοψηφία του συμβουλίου να είναι Κύπριοι πολίτες.

6)     Εγγεγραμμένο Γραφείο: Πρέπει να τονιστεί ότι το Εγγεγραμμένο Γραφείο οποιασδήποτε Κυπριακής Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να έχει διεύθυνση που βρίσκετε στην Κύπρο. 

7)     Απαιτούμενος χρόνος διαδικασίας: Η εγγραφή μιας νέας Εταιρείας στην Κύπρο, μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 7 – 10 εργάσημων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της έτησης. Ακολούθως συστήνεται όπως ο Επιχειρηματίας μεταβεί στην Κύπρο για να παραστεί σε συνάντηση με τον εγκεγραμμένο Λογιστή/Ελεγκτή ο οποίος είναι μέλος στο Σύνδεσμο Ελεγκτών και Λογιστών Κύπρου για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργεία της Εταιρείας όπως άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, αίτηση για αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φ.Π.Α. κ.τ.λ.

8)     Ετήσιες Υποχρεώσεις της Εταιρείας: 

     Καταβολή ετήσιου τέλους Εταιρείας €350 στον Έφορο Εταιρειών.

     Υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος από τον Λογιστή/Ελεγκτή της Εταιρείας, η αμοιβή του οποίου καθορίζετε από τον όγκο εργασίας της Εταιρείας.

Προτού επιλέξει τη χώρα στην οποία θα ιδρύσει την Εταιρεία, ο αιτητής, θα πρέπει να αξιολογίσει μαζί με τον οικονομικό του σύμβουλο, την καταλληλότητα της χώρας ίδρυσης της Εταιρείας (Jurisdiction). Ο σύμβουλος θα πρέπει να παρέχει σωστές λύσεις φορολογικού σχεδιασμού, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε νομικές ή φορολογικές επίπτώσεις για την ομαλή λειτουργεία της Εταιρείας σας.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό στον αιτητή, ότι η Κυπριακή Εταιρεία δεν είναι μια Υπεράκτια Εταιρεία. Είναι μια Κυπριακή Εταιρεία αναγνωρισμένη από την Ευρωπαική Ένωση. Η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι ένας αξιόπιστος προορισμός για την ίδρυση της Εταιρείας σας καθ'ότι απέδειξε μέσα στο χρόνο, ότι οι Εταιρείες με διεθνή δραστηριότητες υποστηρίζονται και ενισχύονται από την εκάστοτε κυβέρνηση στην Κύπρο η οποία θεωρήται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions