Cyprus: Cyprus - The Reliable Destination to Establish a Company (In Greek)

Last Updated: 4 October 2017
Article by Michael Kourouklas

Η τελευταία πενταετία που πέρασε, αποτέλεσε ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Για ακόμη μια φορά στην ιστορία της, κατάφερε να ανατρέψει όλα τα εις βαρος της δεδομένα και να προβεί σε αλλαγές που αφορούν τη δομή και τους θεσμούς των αγορών, καθώς και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος.

Θωρακίζωντας τα δικαιώματα των υπεράκτιων επιχειρήσεων σε φορολογικό και νομικό καθεστώς, βγένει κερδισμένη από μια μάχη όπου πολλοι την είχαν ξεγράψει. Σημειώνοντας αυξήσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας της, η Κύπρος αναδικνείετε ως ένας δεινός ανταγωνιστής στην παροχή υπηρεσιών στις υπεράκτιες επιχειρήσεις.

Με πληθώρα πλεονεκτημάτων, επιχειριματίες από όλο τον κόσμο επιλέγουν την Κύπρο για την ίδρυση της Εταιρείας τους με διεθνείς δραστηριότητες, ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και δημοφιλή διεθνή κέντρα υπεράκτιων επιχειρήσεων.

Η προνομιούχος γεωγραφική της θέση ανάμεσα στο σταυροδρόμι τριών Ηπήρων (Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Αφρικής) και το γεγονός ότι από το 2004 και μετά αποτελεί ενεργό μέλος της Ευρωπαικής Κοινότητας, προσδίδουν σταθερότητα και ασφάλεια στον επιχειρηματία. Ταυτόχρονα, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνδιασμό με τα άριστα φορολογικά κίνητρα, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για επιχειρηματική δραστηριότητα στο νησί.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες επωφελούντε των χαμηλών φορολογιών, των απλουστευμένων διαδικασιών εξηπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες, τη μειωμένη γραφειοκρατία και τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, ενώ την ίδια στιγμή έχουν την ευελιξία και τον πλήρη έλεγχο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε συνεχή και μόνιμη βάση.

Κύρια Πλεονεκτήματα

1.     Συντελεστής φορολογίας επί των καθαρών κερδών στο 12,5% - ένας από τους χαμηλότερους συντελεστές στην Ε.Ε.

2.     Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου βασίζετε στις αρχές του Αγγλικού Κοινοτικού Δικαίου, αναγνωρισμένο για την διαφάνεια και αξιοπιστία στις επιχειρηματικές πρακτικές.

3.     Εξαιρούντε από το φόρο εισοδήματος τα μερίσματα όσων Μετόχων είναι μη κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4.     Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με πληθώρα χωρών.

5.     Ο συντελεστής Φ.Π.Α. στην Κύπρο βρίσκετε αυτή τη στιγμή στο 19%.

6.     Απόλυτη ελευθερία διακίνησης ξένου συναλλάγματος η οποία επιτρέπει τη διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε ξένο συνάλλαγμα, σε οποιοδήμοτε μέρος του κόσμου.

7.     Ζημιές από μια Εταιρεία στην Κύπρο μπορούν να μεταφερθούν.

Διαδικασία Σύστασης και Εγγραφής Κυπριαής Εταιρείας

Η Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να πάρει τη μορφή Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited) της οποίας η σύσταση και εγγραφή απαιτεί τα ακόλουθα:

1)     Όνομα Εταιρείας: Το πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθήσει ο αιτητής, είναι η επιλογή του ονόματος της Εταιρείας του. Για αποφυγή συνονυμίας και άμεσης απόρυψης από τον Έφορο Εταιρειών, ο αιτητής καλείται όπως δώσει τρείς εναλλακτικές επιλογές ονομάτων. Το όνομα δίνετε είτε σε Ελληνικούς είτε σε Λατινικούς χαρακτήρες και φέρει στο τέλος τη λέξη ΄΄Λίμιτεδ'' ή ''Limited'' αντιστοίχως.

2)     Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας: Μετά την έγκριση του ονόματος της Εταιρείας ο αιτητής σε συνεργασία με τον Δικηγόρο του συντάσσει και υποβάλλει το Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να περιέχει μεταξύ άλλων τις δραστηριότητες της Εταιρείας, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, το όνομα κάθε ιδρυτικού μέλους, τους εσωτερικούς κανονισμούς κ.α.

3)     Μέτοχοι: Κάθε Εταιρεία οφείλει να διορίσει τουλάχιστο ένα Μέτοχο βάση του νόμου. Εαν επιθυμείται ανωνυμία των πραγματικών Μετόχων, τότε Εντολοδόχοι Μέτοχοι (Nominees), κρατούν τις μετοχές για λογαριασμό των πραγματικών Μέτοχων. Οι Μέτοχοι μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε Εταιρείες.

4)     Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Όλες οι Κυπριακές Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι υποχρεομένες όπως διορίσουν τουλάχιστο ένα Διευθυντή και ένα Γραμματέα. Συστήνεται όπως η πλοιοψηφία των Διευθυντών να είναι Κύπριοι υπήκοοι ή αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Εαν η πλοιοψηφία των Διευθυντών είναι Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα και όχι στην Κύπρο, τότε η Εταιρεία χάνει αυτόματα το φορολογικό της πλεονέκτημα, αφού πλέον η δοιήκηση και ο έλεγχος της Εταιρείας θα ασκείται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση του Γραμματέα συστήνετε όπως και αυτός είναι Κύπριος υπήκοος για πρακτικούς κυρίως λόγους όπως η άμεση υπογραφή διαφόρων εγγράφων της Εταιρείας.

5)     Στοιχεία Ατόμων Διοικητικού Συμβουλίου: Για κάθε διορισμό στην Εταιρεία (Διευθυντή, Μετόχων, Γραμματέα), απαιτείται το πλήρης όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, επάγγελμα,  πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου και ένας αυθεντικός πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ). Συστήνεται όπως η πλειοψηφία του συμβουλίου να είναι Κύπριοι πολίτες.

6)     Εγγεγραμμένο Γραφείο: Πρέπει να τονιστεί ότι το Εγγεγραμμένο Γραφείο οποιασδήποτε Κυπριακής Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να έχει διεύθυνση που βρίσκετε στην Κύπρο. 

7)     Απαιτούμενος χρόνος διαδικασίας: Η εγγραφή μιας νέας Εταιρείας στην Κύπρο, μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 7 – 10 εργάσημων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της έτησης. Ακολούθως συστήνεται όπως ο Επιχειρηματίας μεταβεί στην Κύπρο για να παραστεί σε συνάντηση με τον εγκεγραμμένο Λογιστή/Ελεγκτή ο οποίος είναι μέλος στο Σύνδεσμο Ελεγκτών και Λογιστών Κύπρου για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργεία της Εταιρείας όπως άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, αίτηση για αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φ.Π.Α. κ.τ.λ.

8)     Ετήσιες Υποχρεώσεις της Εταιρείας: 

     Καταβολή ετήσιου τέλους Εταιρείας €350 στον Έφορο Εταιρειών.

     Υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος από τον Λογιστή/Ελεγκτή της Εταιρείας, η αμοιβή του οποίου καθορίζετε από τον όγκο εργασίας της Εταιρείας.

Προτού επιλέξει τη χώρα στην οποία θα ιδρύσει την Εταιρεία, ο αιτητής, θα πρέπει να αξιολογίσει μαζί με τον οικονομικό του σύμβουλο, την καταλληλότητα της χώρας ίδρυσης της Εταιρείας (Jurisdiction). Ο σύμβουλος θα πρέπει να παρέχει σωστές λύσεις φορολογικού σχεδιασμού, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε νομικές ή φορολογικές επίπτώσεις για την ομαλή λειτουργεία της Εταιρείας σας.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό στον αιτητή, ότι η Κυπριακή Εταιρεία δεν είναι μια Υπεράκτια Εταιρεία. Είναι μια Κυπριακή Εταιρεία αναγνωρισμένη από την Ευρωπαική Ένωση. Η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι ένας αξιόπιστος προορισμός για την ίδρυση της Εταιρείας σας καθ'ότι απέδειξε μέσα στο χρόνο, ότι οι Εταιρείες με διεθνή δραστηριότητες υποστηρίζονται και ενισχύονται από την εκάστοτε κυβέρνηση στην Κύπρο η οποία θεωρήται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions