Cyprus: Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας

Last Updated: 22 September 2017
Article by Kypros Kyprianou

Μια από τις κυριότερες υπηρεσίες της PKF στην Κύπρο είναι να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της σε διεθνή επίπεδο όπως η ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων, η δημιουργία εταιρείας στο εξωτερικό, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό κλπ. 

Ο οίκος μας σας δίνει την δυνατότητα εντός 8 εργάσιμων  ημερών να ιδρύσετε την δική σας Κυπριακή εταιρεία με τον δικό της τραπεζικό λογαριασμό.

Αναλυτικά:

Διαδικασία ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας και απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται:

Για επίσπευση της διαδικασίας ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας, ο οίκος μας διατηρεί λίστα με προ εγκριμένα ονόματα. Επιλέγοντας ένα από τα ονόματα αυτά, εντός 6 εργάσιμων ημερών είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε Κυπριακή εταιρεία η οποία θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Για την ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας θα χρειαστούμε τα ακόλουθα από τους έλληνες επιχειρηματίες:

 1. Διαβατήριο/ Ταυτότητα σε ισχύ (το οποίο θα φέρει υπογραφή και φωτογραφία)
 2. Αποδειχτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας (π.χ. ενός πρόσφατου (μέχρι 3 μήνες) λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφελείας - ηλεκτρικού ρεύματος, νερού - , ή ασφαλιστήριου εγγράφου, ή δημοτικών φόρων ή/και κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού από Τράπεζα χώρας του Ε.Ο.Χ.)

Διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Κυπριακής Εταιρείας και στοιχεία που χρειάζονται:

Το άνοιγμα ενός πλήρως ενεργού και λειτουργήσιμου Κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού, δεδομένου ότι υποβλήθηκαν κανονικά στην τράπεζα τα αιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, διαρκεί 2 εργάσιμες μέρες.

Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο, είναι εύκολα εφικτό. Σε άλλες χώρες το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού θα μπορούσε να είναι χρονοβόρο και πολύπλοκο κάτι που δεν ισχύει για την Κύπρο. Για τις Κυπριακές τράπεζες η παρουσία του πελάτη δεν αποτελεί προϋπόθεση, εάν ο πελάτης έχει εκπροσωπηθεί από εγκεκριμένο γραφείο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών όπως η PKF Κύπρου. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι αυτό θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο, περιττά έξοδα, ταλαιπωρία και τα ταξίδια στην Κύπρο. Τα στοιχεία και η διαδικασίες που χρειάζονται από τις Κυπριακές τράπεζες για άνοιγμα κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού όπως την συμπλήρωση τραπεζικών εντύπων κλπ. τις αναλαμβάνουμε εμείς.

Οφέλη και πλεονεκτήματα που προκύπτουν με την ίδρυση και διαχείριση Κυπριακής εταιρείας

 • Χαμηλός εταιρικός συντελεστής φορολογίας (12.5%)
 • Εδραιωμένο κέντρο διεθνών δραστηριοτήτων
 • Διαφανές νομικό πλαίσιο, μέλος ΕΕ και Φορολογικό σύστημα πλήρως συμβατό με την ΕΕ και ΟΟΣΑ
 • Εκτεταμένο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων
 • Πλήρης εναρμόνιση με ευρωπαϊκές οδηγίες όπως το EU parent /Subsidiary directive / interest, royalties directives
 • Φορολογία μερισμάτων – 0%
 • Φορολογία διανομής σε μετόχους – 0%.  Δεν υπάρχει παρακράτηση
 • Κέρδη από διάθεση τίτλων - μετοχών – 0%
 • Χειρισμός φόρου που πληρώθηκε στο εξωτερικό – αφαιρείται από το κυπριακό φόρο
 • Ελάχιστο κεφάλαιο για ίδρυση Κυπριακής εταιρείας που απαιτείται – 1 ευρώ
 • Μερίσματα

  • Αφορολόγητα στον έλληνα μέτοχο (Φορολογούνται μόνο σε επίπεδο Ελλάδος)
  • Μπορούν να διανεμηθούν σε χρόνο που επιλέγει ο μέτοχος
  • Μπορούν να επανεπενδυθούν χωρίς περιορισμό
 • Εμπιστευτικότητα προστασία μετόχων – εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
 • Ευελιξία σε θέματα κληρονομιάς (μεταβίβαση μετοχών, δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς κλπ.)
 • Ο έλληνας μέτοχος έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται την εταιρεία του μέσω διορισμού του στο ΔΣ ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο
 • Ο έλληνας μέτοχος ελέγχει τις διακινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας του
 • Προστασία περιουσίας Έλληνα μετόχου
 • Εξαγωγικές Κυπριακές εταιρείες ή εταιρείες διεθνούς εμπορίου μπορούν να κάνουν συναλλαγές χωρίς περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων
 • Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κλπ. και δυνατότητα ανάληψης οποιουδήποτε ποσού από ΑΤΜ της Ελλάδας
 • Τα έξοδα των δραστηριοτήτων της Κυπριακής Εταιρείας μπορεί να πληρώνονται με τραπεζική Κυπριακή κάρτα από την Ελλάδα ή από οποιαδήποτε χώρα του Κόσμου, ταξιδιωτικά έξοδα, κλπ.
 • Εταιρικές δαπάνες μπορούν να γίνονται με πιστωτικές κάρτες και έπειτα να καταχωρούνται ως εταιρικά έξοδα
 • Έξοδα εκπίπτονται από το φορολογητέο εισόδημα. Γενικός κανόνας - Δαπάνες που σχετίζονται με την κτήση του εισοδήματος εκπίπτονται, πχ,

  • λογιστικά και ελεγκτικά δικαιώματα,
  • τόκοι, συναλλαγματικές ζημιές,
  • Ενοίκιο
  • Έξοδα παραστάσεως / διακίνησης
  • Ταξίδια εξωτερικού
  • Μισθοί  και μισθοί διευθυντών
  • Προμήθειες
  • Δαπάνες τόκων
  • Αποσβέσεις εξοπλισμού (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κλπ)
 • Τα πλεονάζοντα κέρδη της εταιρείας μπορούν α παραμένουν στην Κύπρο καθιστώντας την Κυπριακή εταιρεία  ή επανεπενδύονται από την Κύπρο σε άλλες χώρες και τα κέρδη επιστρέφονται και πάλιν στην Κύπρο.

Η κυπριακή εταιρεία δεν είναι offshore αλλά είναι μια σύνηθες Ευρωπαϊκή Εταιρεία

Από τη στιγμή που μπήκε η Κύπρος στην ΕΕ, οι εταιρείες δεν είναι εταιρείες φορολογικού παραδείσου Offshore. Η κυπριακή εταιρεία δεν είναι offshore αλλά είναι μια σύνηθες Ευρωπαική Εταιρεία. Στο μυαλό πολλών Ελλήνων υπάρχει μία σύγχυση για την υπόσταση, τη χρήση και τη λειτουργία μίας Αλλοδαπής εταιρείας, γεγονός που λειτουργεί αρνητικά στην απόφαση του επιχειρηματία να ιδρύσει μία εταιρεία στην Κύπρο ή σε κάποιο άλλο Ευρωπαϊκό προορισμό.

Σημαντικό

Για να μπορεί να εφαρμόζεται το Κυπριακό φορολογικό καθεστώς, είναι σημαντικό με την εγγραφή της εταιρείας στην Κύπρο ο έλεγχος και η διαχείριση να διεξάγονται στην Κύπρο. Δηλαδή η πλειοψηφία των διοικητών συμβούλων της Κυπριακής εταιρείας να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι συνελεύσεις των διοικητικών συμβούλων να διεξάγονται στην Κύπρο, τα πρακτικά να τηρούνται στην Κύπρο κλπ.

Άλλα δημοσιεύματα που πιθανόν να ενδιαφέρουν 

Μεταφορά έδρας Ελληνικής Εταιρείας (Α.Ε.) στην Κύπρο διαβάστε περισσότερα...

Αλλοδαπές ελεγχόμενες εταιρείες στην Ελλάδα διαβάστε περισσότερα...

Επενδύσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα από έλληνες επενδύτες μέσω Κυπριακής Εταιρείας διαβάστε περισσότερα...

Φορολογικός σχεδιασμός μέσω Κυπριακής Εταιρείας διαβάστε περισσότερα...

Ποιοι είμαστε και ποια είναι H PKF

Η  PKF International είναι ένας από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς οργανισμούς ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών συμβούλων και συμβούλων επιχειρήσεων. Ο οργανισμός αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη τα οποία εκτείνονται σε πάνω από 400 γραφεία σε πάνω από 150 διαφορετικές χώρες. Κάθε μέλος του παγκόσμιου δικτύου της PKF διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην χώρα του  με την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας, ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κάθε μέλος της PKF International δεσμεύεται στην ανταλλαγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας με άλλα μέλη του οργανισμού προκειμένου να υποστηρίζουν και να ικανοποιούν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών τους ανά το παγκόσμιο.

Η  PKF International είναι πλήρες μέλος του οργανισμού 'Forum Of Firms' ο οποίος έχει σαν στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή προτύπων υψηλής ποιότητας ελέγχου και χρηματοοικονομικής αναφοράς ανά το παγκόσμιο.

Η  PKF Κύπρου ιδρύθηκε το 1978 και έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς, λογιστικούς και συμβουλευτικούς οίκους στην Κύπρο.

Φιλοσοφία του οίκου μας είναι η πλήρης και η εις βάθος κατανόηση των αναγκών των πελατών μας. Η φιλοσοφία αυτή επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι οι συνεταίροι του οίκου μας εμπλέκονται ενεργά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η άμεση εμπλοκή των συνεταίρων βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη γνώσης η οποία συμβάλλει στην μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών αυτών.

Η PKF Κύπρου χρησιμοποιεί και αναπτύσσει τα προσόντα, την εμπειρία και το ταλέντο πέραν των 100 ατόμων για την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών του, οι οποίοι εκτείνονται από δημόσιες εταιρείες, εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, μικρές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από δύο γραφεία τα οποία, για στρατηγικούς σκοπούς, βρίσκονται στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Κύπρου, την Λεμεσό και την Λευκωσία.

Οι υπηρεσίες μας

Διεθνείς Επιχειρήσεις

Η σύσταση επιχείρησης διεθνών δραστηριοτήτων συχνά παρουσιάζει προκλήσεις όπως την δημιουργία γραφείου, την αντιμετώπιση και συμμόρφωση τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών, την αξιόπιστη και έμπιστη διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών ο οίκος μας παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες.

 • Εγγραφές εταιρειών
 • Για εταιρείες παροχή υπηρεσιών: Εμπιστευματοδόχων Μετόχων, Διευθυντών και Γραμματέα, Εγγεγραμμένου Γραφείου,
 • Άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τιμολόγηση, διαχείριση αλληλογραφίας και άλλες διοικητικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Γραμματέα, όπως διαχείριση μητρώων μετόχων, τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και γενική συμμόρφωση με άλλες νομικές απαιτήσεις.

Φορολογικές υπηρεσίες

Οι επιχειρήσεις πρέπει πάντοτε να στοχεύουν όχι μόνο πως να μεγιστοποιούν το κέρδος τους αλλά και να βρίσκουν νόμιμους τρόπους για να ελαχιστοποιούν τις φορολογίες τους. Είναι σίγουρο ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δίνει ιδιαίτερη σημασία σε ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασμού που τους παρουσιάζονται είτε μέσω των διαφόρων τοπικών νομοθεσιών είτε μέσω διεθνών φορολογικών σχεδιασμών. 

Οι φορολογικοί μας σύμβουλοι  μπορούν να σας βοηθήσουν στην εξεύρεση νόμιμων τρόπων για μείωση των φορολογιών σας αξιολογώντας τις πιθανές επιλογές που υπάρχουν και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα οποιουσδήποτε φορολογικούς κινδύνους. Οι υπηρεσίες του φορολογικού μας τμήματος περιλαμβάνουν :

 • Φορολογικές συμβουλές
 • Διεθνή φορολογικό σχεδιασμό/ προγραμματισμό
 • Φορολογική συμμόρφωση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
 • Φορολογικές έρευνες
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλες σχετικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων

Ο ρόλος του συμβούλου επιχειρήσεων διαδραματίζει, σημαντικό ρόλο στο ανταγωνιστικό και ραγδαία εξελισσόμενο  επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι έμπειροι σύμβουλοι του οίκου μας μπορούν να σας βοηθήσουν με:

 • Ετοιμασία μελετών κοστολόγησης
 • Ετοιμασία μελετών βιωσιμότητας
 • Ετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων
 • Δημιουργία  και εφαρμογή λογιστικών συστημάτων διαχείρισης
 • Ευρωπαϊκά/ κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού

Η επιτυχής στρατηγική επέκταση  και διεύρυνση των δραστηριοτήτων  μιας επιχείρησης στηρίζεται στην εξεύρεση κατάλληλων χρηματικών πόρων.

Οι χρηματοοικονομικοί μας σύμβουλοι παρέχουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες επαγγελματικές συμβουλές, στο ίδιο προσωπικό επίπεδο που αρμόζει  στην στρατηγική του οργανισμού PKF.

 • Αποτιμήσεις επιχειρήσεων
 • Οικονομικές προβλέψεις / προβλέψεις χρηματοροών
 • Υποστήριξη στην ετοιμασία επιχειρησιακών σχεδίων
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες για ένταξη επιχειρήσεων σε χρηματιστήρια
 • Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Τμήμα Ελεγκτικών υπηρεσιών

Το Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της PKF αποτελείται από προσωπικό με αρκετά χρόνια εμπειρίας. Το τμήμα αυτό παρέχει συμβουλές και γνώσεις όσο αφορά την σωστή και αληθή παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πελατών της και διασφαλίζει ότι αυτά ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τυχόν άλλους κανονισμούς που μπορεί να εφαρμόζονται. Οι βασικές υπηρεσίες του τμήματος περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

 • Υποχρεωτικούς ελέγχους σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου.
 • Ελέγχους σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ISAs) και χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
 • Εσωτερικούς ελέγχους
 • Επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες και τήρηση λογιστικών αρχείων

Το λογιστικό τμήμα του οίκου μας αποτελείται από προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών εντός του γραφείου μας και στις εγκαταστάσεις των πελατών. Είναι πρόθυμοι να ανταποκρίνονται  στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια διεκπεραίωσης των εργασιών τους στην επιχείρησης σας.

Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις νομικές και φορολογικές απαιτήσεις. Πρέπει να προσαρμόζονται και να τηρούνται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή κατάλληλων αποτελεσμάτων που αφορούν την επιχείρηση σας. Η σωστή πληροφόρηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την λήψη σωστών αποφάσεων. Ο οίκος μας μπορεί να σας βοηθήσει με:

 • Τήρηση λογιστικών αρχείων
 • Ετοιμασία αποτελεσμάτων και οικονομικών καταστάσεων για σκοπούς διοίκησης
 • Υπηρεσίες μισθολογίου
 • Συμμόρφωση με τις συνεχείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με τις κρατικές υπηρεσίες

http://www.pkf-cyprus-nicosia.com.cy/

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions