Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, οι Κυπριακές εταιρείες είχαν την υποχρέωση να υποβάλουν υπολογισμό φορολογίας βασιζόμενες στα εκτιμώμενα εισοδήματα του έτους 2017.

 Ο υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, πριν ή κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • 31 Ιουλίου 2017
  • 31 Δεκεμβρίου 2017

Επιπλέον 10% επιβάρυνση επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ του φόρου, όπως θα καθοριστεί τελικά στη σχετική ετήσια έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) και της προσωρινής φορολογίας όταν η προσωρινή φορολογία όπως υπολογίστηκε είναι μικρότερη από το 75% του φορολογητέου εισοδήματος, όπως  τελικά θα καθοριστεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Αναθεωρημένος υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας μπορεί να υποβληθεί στο τμήμα Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν ή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017

Εταιρείες ή πρόσωπα οι οποίες δεν υπέβαλαν υπολογισμό φορολογίας την 31 Ιουλίου 2017 ή εταιρείες οι οποίες έχουν φορολογητέο εισόδημα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017 (1 Αυγούστου - 31 Δεκεμβρίου 2017) θα πρέπει επίσης να υποβάλουν  υπολογισμό φορολογίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

Εταιρείες ή πρόσωπα που καταβάλλουν το φόρο μετά τις ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος υπόκεινται σε επιβολή τόκου.

Αν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, δεν υπάρχει φορολογητέο εισόδημα ούτε οφειλόμενος φόρος, η εταιρεία δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση υπολογισμού προσωρινής φορολογίας.

http://www.pkf-cyprus-nicosia.com.cy/

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.