ΚΥΠΡΟΣ: Πιστοποιητικό μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο /  Yellow  Slip  για Έλληνες πολίτες ή πολίτες της ΕΕ / ΕΟΧ

Έλληνες πολίτες κάτοικοι Ελλάδος ή πολίτες της ΕΕ / ΕΟΧ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικό μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip για να έχουν το δικαίωμα να διαμένουν και να εργάζονται στην Κύπρο

Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip μπορεί να υποβληθεί άμεσα ή τουλάχιστον εντός 4 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης στην Κύπρο

Απαιτούμενα έγγραφα

Τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται για την αίτηση για πιστοποιητικό μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip:

+ Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με τουλάχιστον 2 αντίγραφα του ίδιου

+ 2 φωτογραφίες σε μέγεθος ταυτότητας ή διαβατηρίου

+ Μισθωτήριο ή απόδειξη αγοράς ακινήτου. Η Διεύθυνση ακινήτου θα πρέπει να γνωστοποιείται στα έγγραφα αυτά

+ Ανάλογα με το σκοπό της μετανάστευσης στην Κύπρο:

- Για απασχόληση / εργοδότηση: Πιστοποιητικό απασχόλησης / εργοδότησης (πρόσφατη επιστολή από τον εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 1 εβδομάδα πριν την υποβολή της αίτησης), πρόσφατη βεβαίωση πληρωμής από το τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου στην οποία να φαίνεται το όνομα του νέου εργοδότη, σύμβαση εργασίας.

- Για αυτοτελώς εργαζομένους: Πιστοποιητικό εγγραφής στο τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου που να φαίνεται ως αυτοτελώς εργαζόμενος ο αιτητής.

- Για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τους πιο πάνω: Στοιχεία σταθερών ή επαρκών εισοδημάτων από το εξωτερικό, πιστοποιητικά μερισμάτων και τόκων, κίνηση τραπεζικού λογαριασμού και πιστοποιητικά τραπεζικών λογαριασμών κλπ, καθώς και απόδειξη πληρωμής ιδιωτικής ασφάλισης υγείας από ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Οι τραπεζικός λογαριασμός του αιτητή μπορεί να είναι στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα. Η κίνηση τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για τα τους τελευταίους 3 με 6 μήνες η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από την αρμόδια τράπεζα και να αποδεικνύει μηνιαίο σταθερό εισόδημα που προέρχεται από το εξωτερικό και κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό (δηλαδή θα πρέπει να αποδεικνύεται επαρκή πηγή εισοδήματος που να διασφαλίζει την άνετη παραμονή του αιτητή στην Κύπρο)

Για μέλη της οικογένειας απαιτούμενα έγγραφα

Για μέλη της οικογένειας που είναι επίσης πολίτες της ΕΕ / ΕΟΧ, τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται για  εξασφάλιση πιστοποιητικού μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip

+ Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με τουλάχιστον 2 αντίγραφα του ίδιου

+ 2 φωτογραφίες σε μέγεθος ταυτότητας ή διαβατηρίου

+ Έγγραφα που πιστοποιούν την ύπαρξη οικογενειακής σχέσης

Νομιμοποίηση Εγγράφων

Όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, πρέπει να φέρουν επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και να είναι πλήρως πιστοποιημένα δηλαδή πιστοποιημένα με σφραγίδα APOSTILLE (Σύμβαση της Χάγης)

Διαδικασία για την υποβολή αίτησης για  εξασφάλιση πιστοποιητικού μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο /  Yellow  Slip

Η διαδικασία αναφέρεται στην συμπλήρωση και υποβολή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κύπρου των σχετικών εντύπων μαζί με όλα τα πιο πάνω έγγραφα

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αίτηση για εξασφάλιση πιστοποιητικού μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip

http://www.pkf-cyprus-nicosia.com.cy/

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.