Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) přinesl řadu změn. Přesto~e je v platnosti u~ přes dva roky od 1. 1. 2014, přetrvávají mnohé nejasnosti a otazníky. Mezi změny v NOZ v oblasti nemovitostního práva se řadí například nové pojetí nemovitých věcí, nový pojem slu~ebnost nebo nový institut práva stavby, co~ se odrazilo i v oblasti nakládání s nemovitým obecním majetkem. A právě shrnutí pravidel pro uzavírání smluv o zřízení slu~ebnosti a práva stavby obcemi je cílem tohoto článku.

Výae uvedené změny, které NOZ zavedl, stejně jako nová terminologie způsobily v praxi mnohé interpretační nejasnosti. Přijetí NOZ proto vy~adovalo a také přineslo novelizace mnohých jiných právních předpisů. Mimo jiné i zákona o obcích (dále jen ZoO"). Z praxe ale vyplynulo, ~e se úvodními novelizacemi nepodařilo vyřeait veakeré aplikační problémy a nejasnosti, je~ byly se změnami zákonů spjaty.

Úprava ZoO

od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016

Po 1. 1. 2014 vznikaly určité pochybnosti ohledně povinnosti obce zveřejňovat na úřední desce záměr při zřízení slu~ebnosti a práva stavby a ohledně funkční přísluanosti orgánů obce při rozhodování o zmiňovaných právních jednáních. Dodr~ení zákonného postupu při nakládání s nemovitým majetkem obce je přitom podmínkou platnosti přísluaného právního jednání.

Dle převa~ujícího právního názoru je potřeba ustanovení § 39 odst. 1 ZoO ve znění platném do 30. 6. 2016 (záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v přísluaném orgánu obce vyvěaením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předlo~it své nabídky") vykládat restriktivně tak, aby záměr zřídit slu~ebnost (ať u~ k tí~i, či ve prospěch obce) a právo stavby nepodléhaly povinnosti zveřejnění. Pro tento výklad svědčí i to, ~e zákonodárce v novele ZoO reagující na NOZ rozaíření ve vztahu ke slu~ebnostem a právu stavby jako nemovitým věcem ve smyslu NOZ výslovně neupravil.

Dalaí výkladové nejasnosti pak vznikaly ohledně funkční přísluanosti orgánů obce přísluaných pro rozhodování o uvedených právních jednáních.

Jak u~ bylo popsáno výae, podle NOZ se za nemovitou věc pova~ují také slu~ebnost a právo stavby jako věcná práva k cizím věcem. Podle § 85 písm. a) ZoO ve znění do 30. 6. 2016 rozhodovalo zastupitelstvo obce o nabytí a převodu nemovitých věcí. Pokud tedy měla být slu~ebnost zřízena ve prospěch obce či ve prospěch nemovité věci ve vlastnictví obce, jednalo se z pohledu NOZ a ZoO o nabytí nemovité věci, o kterém mělo rozhodovat zastupitelstvo obce.

Zřízení slu~ebnosti k tí~i nemovité věci ve vlastnictví obce pak nelze pova~ovat ani za nabytí, ani za převod nemovité věci, a proto o zřízení slu~ebnosti k tí~i nemovité věci ve vlastnictví obce (typickým příkladem slu~ebnosti je rozhodnutí o ulo~ení in~enýrských sítí v pozemcích ve vlastnictví obce) měla rozhodovat nadále rada obce, případně starosta, pokud rada nebyla v obci volena.

Stejná pravidla pak platila také pro právo stavby – o zřízení práva stavby ve prospěch obce mělo rozhodovat zastupitelstvo obce, naproti tomu zatí~ení pozemku ve vlastnictví obce právem stavby pak spadalo do přísluanosti rady obce.

Novela ZoO účinná od 1. 7. 2016

Pro odstranění výae popsaných výkladových nejasností při postupu a nakládání s nemovitým majetkem obce byl přijat zákon č. 106/2016 Sb., který s účinností od 1. 7. 2016 novelizoval přísluaná ustanovení ZoO (dále jen novela ZoO).

Novela ZoO upravila u~ výae jednou citovaný § 39 odst. 1 ZoO, podle jeho~ znění účinného od 1. 7. 2016 záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v přísluaném orgánu obce vyvěaením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předlo~it své nabídky".

Zveřejňovací povinnost se tak vztahuje výslovně pouze na dispozice s hmotnými nemovitými věcmi s výjimkou zřízení práva stavby k tí~i pozemku ve vlastnictví obce a dále na dispozice s právem stavby, jako~to nehmotnými nemovitými věcmi, takté~ spadajícími pod zveřejňovací povinnost. Tato výjimka je zdůvodněna specifičností práva stavby, proto~e dispozice s ním se svými důsledky blí~í k nakládání s obecním pozemkem.

Novela ZoO promítla změny i do funkční přísluanosti zastupitelstva obce. Zastupitelstvu je svěřeno (pouze) rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou in~enýrských sítí a pozemních komunikací". Dispozice s právem stavby jako specifickou nehmotnou nemovitou věcí pak zákonodárce v novele ZoO zakotvil do nového ustanovení, dle kterého zastupitelstvo obce rozhoduje také o nabytí a převodu práva stavby a smluvním zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce".

Podle důvodové zprávy k novele ZoO je cílem nové úpravy usnadnění rozhodovacího procesu při výstavbě pozemních komunikací a in~enýrských sítí na obecních pozemcích, kdy tyto dispozice spadají nově do tzv. zbytkové pravomoci rady obce, a nemusí o nich tedy rozhodovat zastupitelstvo.

Změny, které přinesla novela ZoO, tak vyjasnily a zjednoduaily postup obcí při zřizování slu~ebností a zároveň zohlednily záva~né důsledky související se zřízením práva stavby a s dispozicemi s ním.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.