Městský soud v Praze zastavil počátkem února 2017 trestní stí- hání proti společnosti AGROTEC a.s., podezřelé ze spáchání trestného činu v sou- vislosti s veřejnými zakázkami. A důvod? Společnost měla vlastní etický kodex.

Kontroverzní nové ustanovení Novela zákona č. 418/2011 Sb., o trest- ní odpovědnosti právnických osob a ří- zení proti nim, nabyla účinnosti 1. pro- since 2016 (dále jen novela") a přinesla do trestní odpovědnosti právnických osob nové kontroverzní ustanovení, na základě kterého je mo~né společ- nost trestní odpovědnosti zprostit, a to ... pokud vynalo~ila veakeré úsilí, které na ní bylo mo~no spravedlivě po~ado- vat, aby spáchání protiprávního činu ... zabránila".

A~ do této chvíle nebylo úplně jas- né, co přesně spojení úsilí, které na ní bylo mo~no spravedlivě po~adovat" znamená. Podle vyjádření právních ex- pertů a komentářové literatury sice bylo pro zproatění trestní odpovědnosti nut- né implementovat compliance program a zajistit jeho dodr~ování zaměstnanci a managementem společnosti, nicméně, soudní praxe takový případ a~ do- sud neřeaila.

Budou compliance programy nově zachraňovat společnosti?

V tomto konkrétním případu byla čes- ká společnost AGROTEC a.s., blízká současnému ministrovi financí Andreji Babiaovi, obviněna z trestné činnosti v souvislosti s veřejnými zakázkami pro společnost Česká poata, s.p.

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně uvedl, ~e konkrétní trest- ný čin byl sice spáchán, s odkazem na novelu a nové ustanovení o mo~nos- ti zproatění trestní odpovědnosti ale rozhodl, ~e společnost AGROTEC a.s. vynalo~ila veakeré úsilí, které po ní bylo mo~no spravedlivě po~adovat, aby spá- chání trestného činu zabránila. Údajně na základě toho, ~e měla implemento- vaný etický kodex.

Rozsudek vaak zatím není pravo- mocný. Městský státní zástupce Zděněk Matula podal ihned proti rozhodnutí Městského soudu v Praze odvolání. Nyní bude zajímavé sledovat, jak se k celé kauze postaví Vrchní soud v Pra- ze, který bude o odvolání rozhodovat. Zda bude i on etický kodex pova~ovat za veakeré úsilí, které bylo mo~no na společnosti spravedlivě po~adovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Podle naaeho názoru bude muset společnost AGROTEC a.s. mimo jiné minimálně prokázat, ~e podnikla veake- ré kroky pro to, aby vaichni zaměstnanci a dalaí osoby mající vliv na fungování společnosti byli s etickým kodexem ná- le~itě obeznámeni. Také se domníváme, ~e by měla být vyvozena trestní odpo- vědnost konkrétních fyzických osob, které se na trestném činu podílely. Pro úplnost dodáváme, ~e vedle trestního řízení vedeného proti právnické oso- bě mů~e být současně vedeno o tém~ trestném činu i trestní řízení proti osobě fyzické.

Compliance programy mohou mít různou formu, ať ji~ formu právě etic- kého kodexu, interní směrnice nebo nařízení, či celého souboru interních předpisů určeného pro zaměstnance společnosti a dalaí osoby, které za spo- lečnost jednají (povinné osoby") – buď z pozice své pozice/funkce, či na zákla- dě konkrétního zmocnění.

Compliance programy se zaměřují na různé oblasti práva, často dle čin- nosti dané společnosti či celé skupiny. Nejčastěji jsou vaak hlavními tématy soutě~ní právo, trestní právo, finanční a daňové právo, pracovní právo, právo ~ivotního prostředí nebo IT právo. Sou- částí kvalitního compliance programu by měl být i jistý kontrolní mechanismus.

Doporučení pro společnosti

Na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze si budeme muset jeatě počkat. Ji~ nyní je vaak evidentní, ~e novela zavedla jakousi novou etapu ve vývoji trestní odpověd- nosti právnických osob. S odkazem na rozhodnutí v případě společnosti AGRO- TEC a.s. tak mů~eme rozhodně doporu- čit, aby společnosti, pokud jeatě nemají, zavedly compliance programy a odpo- vídající akolení pro své povinné osoby. Jak jsme uvedli výae, vedle pre- venčních nástrojů (tj. compliance pro- gramy) by společnosti měly té~ zavést kontrolní mechanismy ve formě testová- ní povinných osob, případně občasných interních auditů. V případě prokázání existence obou těchto nástrojů bude mít společnost lepaí pozici prokázat, ~e skutečně vyvinula veakeré úsilí, které po ní bylo spravedlivě po~adováno, aby spáchání protiprávního činu zabránila, a tak se vyvinit z trestní odpovědnosti za trestný čin spáchaný odpovědnými osobami.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.