לקוחות נכבדים,

לאור הנחיות מטעם הממשלה למעסיקים במשק לצמצום הפעילות לצורך ההתמודדות עם מחלת הקורנה, המשרד לאיכות הסביבה, רשות המים ונציב הכבאות פרסמו מספר הנחיות המקלות על גורמים שונים במשק. בנוסף, כחלק מ"תקנות החרום" ניתנה הארכה לתוקף האישורים הרגולטוריים וכן דחיית המועדים בהליך עיצום כספי.

להלן לנוחיותכם עיקרי הדברים הנוגעים להקלות השונות:

הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה

במסמך שפורסם ב-2020.03.18 צוין כי המשרד נערך למהלך לפיו, המשך פעילות המפעלים תהיה על בסיס ההיתרים הקיימים וכי דיווחים שגרתיים ביחס להיתרי הפליטה יידחו, זאת למעט דיווחים על אירועים חריגים אשר החובה ביחס אליהם תישאר בעינה. עוד צוין, כי פעולות הפיקוח של המשרד יצומצמו.

בהתייחס לנושא הסיכונים העלולים להיגרם עקב הצמצום או ההשבתה של פעילות המפעלים, הודגש במסמך האמור כי יש לנקוט באמצעים סבירים להפחתת הסיכונים באופן שתובטח השליטה על החומרים המסוכנים גם בעת הזו.

1 .חידוש היתרי רעלים - מכוח חוק החומרים המסוכנים

 • במסמך צוין כי עד החזרה לשגרה, היתרי הרעלים יחודשו ללא ביצוע סיור מוקדם זאת כל עוד אין "שינוי משמעותי" בבקשת ההיתר, קרי: תוספת כמות העולה על %20 או תוספת רעלים חדשים
 • יש לציין כי חריג זה אינו חל על מפעלים עליהם חלה מדיניות "מרחקי הפרדה". בנוסף, ביחס למפעלים אלה פורסמו דגשים נוספים לגבי פעילות צוותי החירום במפעל בתקופה זו וראוי לעיין במסמך על מנת לקבל את מלוא הפרטים בנושא.

2 .היתר פליטה מכוח חוק אוויר נקי

 • ראוי להדגיש כי בכל הנוגע לפליטות או חריגות בניגוד לחוק אוויר נקי, הובהר, כי במקרה של תקלה העלולה להביא לחריגה מערכי הפליטה או לאי עמידה בתנאי ההיתר כמתחייב, על בעל מקור פליטה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להפסקת זיהום האוויר ולעמידה בתנאי ההיתר.

חידוש ההיתר:

 • ניתנה ארכה להגשת בקשה לחידוש היתר פליטה עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת החירום.
 • במקרה בו טרם הסתיים הטיפול בבקשה, מוענקת ארכּה אוטומטית בת ארבעה חודשים לתוקף ההיתר. במקרה בו תקופה זו חלפה בלא מתן האישור, המשרד יאפשר את המשך הפעילות במסגרת התנאים המוקדמים שנקבעו בעת מתן תחולת תנאי ההיתר שפג תוקפו.
 • ניתן להגיש באופן מקוון בקשות לשינוי היתר פליטה או ל"שינוי הפעלה משמעותי" וכן בקשה להיתר פליטה למקור פליטה חדש או מפעל חדש. עוד צוין, כי בתקופת החרום תינתן עדיפות לטיפול בבקשות הנוגעות להוספה או הרחבה של מתקנים. הקמה והפעלה של תחנות

הקמה והפעלה של תחנות ניטור: לא חל כל שינוי ביחס להוראות הממונה ויש לקיימן במלואן גם "בתקופת החירום".

יישום תנאי היתר הפליטה: על אף שאנו מצויים ב"תקופת החירום", חלה החובה על בעל מקור פליטה לעמוד בכל תנאי היתר הפליטה. עם זאת, בעל מקור פליטה החייב בביצוע דיגום תקופתי לפי תנאי ההיתר עד ה-7/1 יהיה רשאי לבצע את הדיגום עד ה-9/1 .אורכה זו אינה ניתנת לעסק שנדרש לבצע דיגום על פי צו הממונה מכוח סעיף 45 לחוק (צו מינהלי למניעה או לצמצום של זיהום האוויר).

3 .רישיון עסק עם תנאים מטעם נותן האישור במשרד להגנת הסביבה

 • בבקשה לחידוש רישיון עסק, יינתן אישור להיתר זמני לשנה על בסיס התנאים הקיימים.
 • בבקשה לרישיון עסק חדש:
  • לעסק שקיים עבורו "מפרט אחיד מאושר" - יינתן היתר זמני לשנה.
  • לעסק שלא קיים עבורו מפרט אחיד מאושר, המשרד יבצע בדיקה על פי הנהלים הרגילים לפי סיווג העסק ויינתנו תנאים לרישיון. הומלץ במסמך כי מגיש הבקשה יקפיד להעביר "מסמך מידע סביבתי" מלא ומפורט כדי להקל על הליך הבדיקה.

4 .הארכת מועד הדיווח השנתי למפל"ס – מרשם פליטות לסביבה

נוכח יכולת הפעולה המוגבלת של הגורמים המדווחים לעמוד בדרישת הדיווח, המשרד להגנת הסביבה מכיר בכך שייתכנו עיכובים בתקופה הקרובה ולפיכך יאות לקבל את הדיווח השנתי למפל"ס עד ליום 30 במאי 2020 .עם זאת, מי שמסוגל לדווח מוקדם יותר יתבקש לעשות זאת.

5 .אסבסט

בתאריך 2020.03.22 פרסם המשרד להגנת הסביבה מידע על התאמות בפעילות האגף לטיפול במפגעים. בפרסום נאמר, כי יינתן מענה לעוסקים מורשים רק בבקשות דחופות בלבד וכן כי חידוש רישיונות יבוצע לפי דחיפות, על פי מועדי פקיעת רישיונות. המשרד מציין כי בכפוף להנחיות משרד הבריאות אין מניעה לבצע עבודות עפ"י היתרי עבודת אסבסט שניתנו ככל שהינם בתוקף.

6 .חוקי אחריות יצרן מורחבת

בתאריך 2020.3.25 המשרד להגנת הסביבה אישר דחייה בלוחות הזמנים ליצרנים, ליבואנים, לקמעונאים ולתאגידי מחזור, להגשת דיווחים והפקדת כספים במסגרת דרישות חוקי הפיקדון, השקיות, האריזות ופסולת אלקטרונית, כמפורט להלן:

 • דחייה או ביטול של דיווחים המתקבלים בשגרה לרבעון הראשון של השנה.
 • דחייה של חודשיים בקבלת דיווחים שנתיים מכלל היצרנים והיבואנים במשק הישראלי שנשלחים למשרד באמצעות תאגידי מחזור מורשים מכוח החוק להסדרת הטיפול באריזות והחוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית ובסוללות: תאגיד תמיר, תאגיד מאי ותאגיד אקומיוניטי.
 • דחייה של הפקדות כספיות של יבואנים ויצרנים באמצעות תאגידי המחזור לקרנות ייעודיות, דחייה של פעולות פרסום, דחייה של ביצוע סקרי פסולת ייעודיים ודחייה בהגשת תוכניות עבודה.

המשרד להגנת הסביבה לא אישר דחייה של תשלומים לתאגידי המחזור לשם איסוף וטיפול בפסולת למחזור.

המשרד הנחה את תאגידי המחזור להמשיך ולממן את איסוף הפסולת ברשויות המקומיות ולדאוג ככל הניתן למיונה ולמחזורה הנאות.

הארכת תוקף האישורים הרגולטוריים ודחיית המועדים בהליך עיצום כספי

בתאריך 2020.03.25 פורסמו תקנות שעת חירום העוסקות בהארכת תוקף ודחיית מועדים. במסגרת תקנות אלה ניתנה ארכה של חודשיים לתוקפם של אישורים רגולטוריים שמועד פקיעתם הוא החל מ – 2020.03.10 עד ה – 2020.05.10 .אישורים אלה כוללים: אישור או רישיון הנדרש לפי חוק לביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, אישור לגבי מכשיר שנתנה רשות ציבורית לאותו אדם וכן פטור שניתן לאדם על ידי רשות ציבורית מביצוע פעילות או פעולה. יש לציין, כי אישור שתוקפו פקע בתקופה זו, עקב ארכּה זו – יראה לכל דבר ועניין כאילו עמד בתוקף בתקופת המעבר.

עם זאת, הרשות המוסמכת למתן האישור, רשאית להחריג, על ידי מתן הודעה, את בעל האישור מארכהּ זו לפי שיקול דעתה.

בנוסף, ניתנה דחייה של שלושה חודשים למועדים השונים הקיימים בהליך להטלת עיצום כספי. גם בארכּה זו, רשאי הגורם המוסמך לקבוע תקופת דחייה קצרה יותר.

כמו כן, מוענקת האפשרות לספק גז להמשיך לספק גז למיתקן לאחר שחלפו 5 שנים ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית האחרונה.

בתוספת השנייה לתקנות, מנויים סעיפים מסוימים מחוקים שונים שהוראה זו לא חלה עליהם, כגון: ניסויים בבעלי חיים, רישוי שירותי התעופה, רישיונות בפקודת הסמים, יבוא ויצוא פסולת וחומרים מסוכנים, חוק עבודת נשים, חוק משק החשמל, תקנות התעבורה, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ואישור רגולטורי שניתן לפי חוק משק הגז הטבעי. לפירוט רשימת החוקים המלאה והסעיפים המוחרגים, יש לעיין בתקנות.

הנחיות מטעם רשות המים

בתאריך 2020.3.17 רשות המים פרסמה 2 הקלות מרכזיות בנוגע לתשלום חשבונות מים:

 • לבקשת "צרכן עוסק" (=עסק הצורך מים למטרות תעשייה ומלאכה, מסחר ושירותים) שהפסיק או צמצם את פעילותו בהיקף משמעותי (%50 (על רקע משבר הקורונה ספק המים ידחה את תשלום החשבון לתקופת החיוב העוקבת, ויפרוס את תשלומו לעד 12 תשלומים חודשיים, בריבית מינימאלית, החל מתקופת החיוב העוקבת.
 • לבקשת ספק מים המספק מים "לצרכן עוסק" וצורך מים מחברת מקורות, תדחה חברת מקורות תשלום סכום, שאינו עולה על %10 מהסכום המיוחס לכמות שמעבר לכמות המוכרת; דחיית התשלום תהיה לתקופת החיוב העוקבת והסכום שתשלומו נדחה ייפרס לעד 12 תשלומים, וזאת בריבית מינימאלית כפי שביקש הצרכן.

הנחיות מטעם נציב כבאות והצלה

בתאריך 2020.3.15 נציב כבאות והצלה הכריז על ההקלות הרגולטוריות הבאות:

 • החזר אגרת רישוי עבור אירוע חד פעמי שבוטל בהמשך להגבלות משרד הבריאות על התכנסות של יותר ממאה איש.
 • דחייה תשלום אגרת רישוי עסקים בשלושה חודשים לכלל העסקים הקטנים בישראל, לאולמות אירועים ולבתי מלון.
 • דחיית תיקון ליקויים בשלושה חודשים בבתי חולים, בעסקים טעוני רישוי ובתי מלון.

אי ביצוע ביקורות בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה בכלל העסקים טעוני הרישוי המחזיקים באישור סידורי כבאות, וזאת בהסתמך על הצהרה של האחראי כי מערכות החירום בעסק מתוחזקות ותקינות בהתאם לחוקים, לתקנות, לתקנים או להוראות.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.